Άρθρο 23 Γνωστοποίηση/Κοινοποίηση με ηλεκτρονικό τρόπο

1.         Οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να γνωστοποιούν ή να κοινοποιούν έγγραφα σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ,  εφόσον αυτά έχουν αιτηθεί ή  υποδείξει το συγκεκριμένο μέσο ως προτιμώμενο ή έχουν συγκατατεθεί ρητά στη χρήση του.  Τόσο η αίτηση για τη χρήση ή η υπόδειξη του προτιμώμενου ηλεκτρονικού μέσου όσο και η σχετική συγκατάθεση θα μπορούν να μεταδοθούν και να αποσταλούν, σε κάθε περίπτωση, με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών , υπό την επιφύλαξη των ρυθμίσεων που αναφέρονται στην ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση των προσώπων.

2.         Το σύστημα γνωστοποίησης ή και κοινοποίησης θα (πρέπει να) επιτρέπει την εξακρίβωση του ακριβούς χρόνου, κατά τον οποίο έλαβε χώρα η αποστολή, παραλαβή και η πρόσβαση στο περιεχόμενο του εν λόγω εγγράφου, η οποία συνεπάγεται έναρξη των έννομων συνεπειών και των προθεσμιών,  όπως αυτές που αφορούν την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων. Με απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού ορίζεται κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια ως προς τις προδιαγραφές και τα πρότυπα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος γνωστοποίησης και κοινοποίησης με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό της εξακρίβωσης του ακριβούς χρόνου αποστολής και παραλαβής ενός εγγράφου και πρόσβασης στο περιεχόμενό του. Σε κάθε περίπτωση τεκμαίρεται ότι το πρόσωπο που είναι αποδέκτης του εγγράφου που γνωστοποιείται ή κοινοποιείται αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο της γνωστοποίησης ή κοινοποίησης το αργότερο  δέκα(10)   πλήρεις/ημερολογιακές ημέρες από τη γνωστοποίηση ή κοινοποίηση, εκτός εάν ο αποδέκτης αποδείξει την συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου που γνωστοποιήθηκε ή κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικό τρόπο ή εφόσον αυτή η αδυναμία οφείλεται σε υπαιτιότητα του φορέα του δημόσιου τομέα.

3.         Με γνωστοποίηση ή κοινοποίηση ισοδυναμεί  η ηλεκτρονική πρόσβαση από τους ενδιαφερόμενους στο περιεχόμενο των ενεργειών και των αντίστοιχων εγγράφων του φορέα του δημόσιου τομέα, εφόσον ο φορέας του δημόσιου τομέα δύναται να αποδείξει την προαναφερόμενη πρόσβαση.

 • Θ. Στο Άρθρο 23 «Γνωστοποίηση/Κοινοποίηση με ηλεκτρονικό τρόπο», η παράγραφος 2 να διαμορφωθεί ως ακολούθως (βλέπε με έντονη γραμματοσειρά):
  «2.Το σύστημα γνωστοποίησης ή και κοινοποίησης θα (πρέπει να) επιτρέπει την εξακρίβωση του ακριβούς χρόνου, κατά τον οποίο έλαβε χώρα η αποστολή, παραλαβή και η πρόσβαση στο περιεχόμενο του εν λόγω εγγράφου, η οποία συνεπάγεται έναρξη των έννομων συνεπειών και των προθεσμιών, όπως αυτές που αφορούν την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων. Με απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη που διατυπώνει η Ε.Σ.Α.μεΑ. ως απάντηση σε σχετικό ερώτημα που της απευθύνεται εγγράφως, ορίζεται κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια ως προς τις προδιαγραφές και τα πρότυπα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ηλεκτρονικά προσβάσιμου συστήματος γνωστοποίησης και κοινοποίησης με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό της εξακρίβωσης του ακριβούς χρόνου αποστολής και παραλαβής ενός εγγράφου και πρόσβασης στο περιεχόμενό του. Σε κάθε περίπτωση………..».

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 00:49 | Α.Ν.Ε.

  Για την ισχύ μιας ατομικής διοικητικής πράξης απαιτείται η με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση ή γνωστοποίηση του περιεχομένου αυτής, εκτός αν ορίζεται από διάταξη νόμου η δημοσίευσή της. Από δε της γνωστοποίησης ξεκινούν και νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή διοικητικών προσφυγών (ειδικών, ενδικοφανών, αιτήσεων θεραπείας ή ιεραρχικών προσφυγών), το δε γεγονός της γνωστοποίησης/κοινοποίησης πρέπει να αποδεικνύεται ενώπιον των Δικαστηρίων από την Διοίκηση. Ένα από τα είδη των ατομικών διοικητικών πράξεων είναι και οι λεγόμενες δυσμενείς αυτομικές διοικητικές πράξεις (π.χ. πρόστιμα). Η κοινοποίηση αυτών των πράξεων μπορεί να γίνει από υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών ή και των Αστυνομικών Αρχών (αναλογική εφαρμογή της διάταξης του ΚΔΔμίας), εκτός αν προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου δίαφορετικός τρόπος κοινοποίησης. Ορισμένες δε Υπηρεσίες προβαίνουν στην επίδοση αυτών δια συστημένης επί αποδείξει παραλαβής αλληλογραφίας. Σε πολλές περιπτώσεις οι πολίτες αρνούνται να παραλάβουν αυτές όταν αποστέλλονται μέσω αλληλογραφίας, με αποτέλεσμα να ακολουθείται η χρονοβόρος και δαπανηρή για τις δημόσιες υπηρεσίες διαδικασία επίδοσης δια δικαστικού επιμελητή (και της πληρωμής αυτού δια του ΚΑΕ 0871), με αποτέλεσμα να καθυστερεί η εφαρμογή του νόμου. Σε όσες δε περιπτώσεις υπάλληλοι της συγκεκριμένης Υπηρεσίας προβαίνουν στην επίδοση (με ή χωρίς θυροκόλληση) τέτοιων πράξεων ενδεχομένως να στοχοποιούνται από τους πολίτες και να δημιουργούνται αντιπαραθέσεις και διενέξεις, αφού ορισμένες φορές μπορεί να αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του επιδόντος και εκείνον που «του έβαλε το πρόστιμο».
  Για τον λόγο αυτό προτείνω πως στην περίπτωση ατομικών δυσμενών διοικητικών πράξεων με τις οποίες επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ως διοικητική κύρωση (επειδή ως διοικητική κύρωση μπορεί να είναι και το σφράγισμα καταστήματος ή διακοπή λειτουργίας μιας επιχείρησης, που αναγκαστικά απαιτούν φυσική παρουσία των Υπηρεσιών ή των Αστυνομικών Αρχών) η γνωστοποίηση /κοινοποίηση αυτών να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση με την χρήση ΤΠΕ ανεξαρτήτως συγκατάθεσης του ενδιαφερομένου. Τούτο, διότι όπως ανεφέρθη ανωτέρω, είναι προς το συμφέρον του πολίτη να μην λαμβάνει γνώση αυτών των πράξεων προκειμένου να κωλυσιεργήσει και να καθυστερήσει την ισχύ της διοικητικής πράξης και συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα συγκατάθεσης, αίτησης ή υπόδειξης ως προτιμώμενου ηλεκτρονικού μέσου. Θεωρώ πως με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται:
  1) η αδιαμφισβήτητη γνώση / κοινοποίηση αυτών των διοικητικών πράξεων, αφού θα γίνεται με τρόπο καθόλα πιστοποιημένο και διαπιστευμένο, ο οποίος δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ενώπιον κανενός Δικαστηρίου.
  2) Η αδιαμφισβήτητη γνώση / κοινοποίηση είναι ταχύτατη, αφού μπορεί να γνωστοποιηθεί αμέσως με την έκδοση αυτής, χωρίς να παρεμβάλλονται άλλοι υπάλληλοι και γραφειοκρατικές διαδικασίες διεκπεραίωσης αυτών (πρωτόκολλο, αποστολή δια συστημένης αλληλογραφίας ή επίδοση δια υπαλλήλων)
  3) Δημιουργείται μία αναγκαία και επιβεβλημένη φυσική απόσταση μεταξύ ελέγχοντος και ελεγχομένου
  4) Εξοικονομούνται οικονομικοί πόροι και εργατοώρες υπαλλήλων, κλητήρων κλπ.
  Τέλο, για προβληματισμό θέτω και το εξής: Αν μπορούν οι αρμόδιες για την έκδοση δυσμενών αυτομικών διοικητικών πράξεων αρχές να επικοινωνούν μεταξύ τους προκειμένου να λαμβάνουν τα στοιχεία φυσικού ή ΝΠΙΔ, προκειμένου να προβούν στην κοινοποίηση αυτών (των πράξεων). Π.χ. αν ένα φυσικό πρόσωπο είναι πιστοποιημένο π.χ. στον διαδικτυακό χώρο του Υπουργείου Οικονομικών (Εφορία) και δεν είναι π.χ. στην Πολεοδομία, να μπορούν τα όργανα της Πολεοδομίας για επιβολή προστίμου να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων από την εφορία (π.χ. e-mail) και να προχωρούν στην κοινοποίηση με τον τρόπο που θα ορίζει το παρόν σχέδιο Νόμου.

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 15:47 | Νίκος Κυρλόγλου

  Στην παράγραφο 1 το «ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση» να αντικατασταθεί με «πιστοποίηση της ταυτότητας».

 • 18 Ιανουαρίου 2011, 11:13 | Alexandros Niklan

  Θα συμφωνήσω με τον κ. Δεμίρη , απλά να προσθέσω οτι μπορεί να δημιουργηθεί υπηρεσία όμοια με αυτή του GSIS και να αποστέλει ενημερωτικά SMS στο νούμερο του κινητού , ειδοποιώντας τον αιτούντα για την έκβαση της υπόθεσης του.

 • Το σύστημα γνωστοποίησης ή και κοινοποίησης θα (πρέπει να) επιτρέπει την εξακρίβωση του ακριβούς χρόνου, κατά τον οποίο έλαβε χώρα η αποστολή, παραλαβή και η πρόσβαση στο περιεχόμενο του εν λόγω εγγράφου, η οποία συνεπάγεται έναρξη των έννομων συνεπειών και των προθεσμιών, όπως αυτές που αφορούν την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.</

  To email δεν εξασφαλίζει ούτε τη παραλαβή, ούτε την ανάγνωσή του, γιατί απλά κάποιος μπορεί να λείπει στο εξωτερικό και να μην διαβάσει τα emails του για πάνω από 10 μέρες, ή μπορεί το email να καταλήξει στα SPAM και να παρέλθουν οι 10 ημέρες μέχρι να το δεί ο παραλήπτης.
  Το σωστό θα ήταν το σύστημα, να αποστέλλει email το οποίο θα περιέχει Link πρός τον ιστοχώρο του αρμόδιου υπουργείου ή υπηρεσίας, στο οποίο ο πολίτης θα πρέπει να συνδεθεί εισάγοντας το κωδικό του. Έτσι εξασφαλίζεται η ανάγνωση και η λήψη της ειδοποίησης. Αν μέσα σε 10 ημέρες δεν έχει γίνει είσοδος στο σύστημα, θα πρέπει ο πολίτης να αναζητάτε με τα γνωστά μέσα (ταχυδρομείο, τηλέφωνο, αρμόδια ΔΟΥ, κλπ.)

  Σε κάθε περίπτωση ο πολίτης δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν έχει διαβάσει ένα email για πάνω από 10 ημέρες.

 • 16 Ιανουαρίου 2011, 22:22 | Τσακιρόπουλος Δημήτρης

  Αναφορικά με το σχόλιο του κ Μπιρμπίλη είναι σαφές ότι το πλαίσιο που τοποθετείται το άρθρο ουσιαστικά προσδιορίζει το e-mail σαν το βασικό ηλεκτρονικό τρόπο διακίνησης εγγράφων μια που αυτό έχει λειτουργίες που αποδεικνύουν ανάγνωση-παράδοση μέσω ανάλογων αιτημάτων πιστοποίησης.

 • 16 Ιανουαρίου 2011, 21:34 | Τσακιρόπουλος Δημήτρης

  Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα είναι εφικτό να υποβάλλονται αιτήσεις ηλεκτρονικά στα ΚΕΠ για σειρά εγγράφων και πιστοποιητικών, ωστόσο είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του αιτούντος στην παραλαβή του εγγράφου, για τη γνωστή επαναθεώρηση γνησιότητας του παραλαβόντος μέσω της »στρογγυλής» σφραγίδας.
  Κατά το ήμισυ έχει επιτευχθεί αυτό που ευελπιστώ με το νέο να επιτευχθεί στον απόλυτο βαθμό με την απαλοιφή της φυσικής παρουσίας πολιτών για διεκπεραίωση υποθέσεων ρουτίνας με παράλληλη μείωση του προσωπικού δημοσίου τομέα που ασχολείται με την »παραγωγή» θεωρήσεων.

 • >Το σύστημα γνωστοποίησης ή και κοινοποίησης θα (πρέπει να)
  >επιτρέπει την εξακρίβωση του ακριβούς χρόνου, κατά τον οποίο έλαβε
  >χώρα η αποστολή, παραλαβή και η πρόσβαση στο περιεχόμενο του εν
  >λόγω εγγράφου,

  προφανώς το e-mail αποκλείεται τότε