Άρθρο 27 Υποχρέωση ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης

1.         Η ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση των φυσικών και ΝΠΙΔ που επικοινωνούν και συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα  είναι αναγκαία/απαραίτητη, εφόσον η επικοινωνία ή η συναλλαγή:

α) αφορά αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, η υποβολή και παροχή των οποίων προβλέπεται  ως υποχρεωτική από το νόμο

β) αφορά υποβολή νομιμοποιητικών εγγράφων, δικαιολογητικών, προσφορών, δικαιολογητικών συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς.

γ)  αφορά την έκδοση, αναπαραγωγή ή  κοινοποίηση  πράξεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και εν γένει  εγγράφων, τα οποία περιέχουν ή σχετίζονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με τη διοίκηση

δ) αφορά την έκδοση, αναπαραγωγή ή  κοινοποίηση  πράξεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και εν γένει  εγγράφων, τα οποία περιέχουν ή σχετίζονται με φορολογικά, περιουσιακά, οικονομικά ή άλλα στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν ΝΠΙΔ και καλύπτονται από απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, όπως το φορολογικό απόρρητο.

ε) αφορά την καταβολή φόρων, παραβόλων, τελών, ενσήμων, χαρτοσήμων προστίμων ή άλλων οφειλών προς δημόσια αρχή που λαμβάνει χώρα με ηλεκτρονικά μέσα/με ηλεκτρονικό τρόπο.

στ) σε κάθε περίπτωση, στην οποία το περιεχόμενο της επικοινωνίας και της συναλλαγής με τη δημόσια αρχή αφορά ή σχετίζεται με δήλωση, αίτηση, πράξη, απόφαση ή ενέργεια,  από την οποία απορρέουν έννομες συνέπειες για το φυσικό πρόσωπο ή το ΝΠΙΔ που επικοινωνεί ή/και συναλλάσσεται με τη δημόσια αρχή.

2.         Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/ Εναλλακτικά: Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού προσδιορίζονται ειδικότερα οι συναλλαγές και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για τη χρήση και παροχή των οποίων απαιτείται η ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση των φυσικών και νομικών προσώπων και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια.

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 22:23 | Φαίδων Λιαμπότης

  Η λέξη «αυθεντικοποίηση» είναι αγγλισμός (από το authentication) και μάλιστα μη δόκιμη. Η λέξη «ταυτοποίηση» είναι η σωστή μετάφραση αλλά περιλαμβάνεται ήδη στον τίτλο, οπότε εικάζω πως η «αυθεντικοποίηση» είναι η απόπειρα μετάφρασης της λέξης authorization. Σ’ αυτή την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λέξη «εξουσιοδότηση».

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 20:28 | paul daflos

  Να δημιουργηθεί μιας κεντρική υπηρεσία στην οποία, θα πρέπει υποχρεωτικά να δημοσιεύονται κατά την ημέρα της έκδοσης τους όλες οι πράξεις που οφείλουν να δημοσιοποιούνται από τους φορείς και τις υπηρεσίες.
  Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα ηλεκτρονικά προϊόντα θα έχουν αξία, εάν και μόνον όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε αυτά.Πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνία της γνώσης, χωρίς γεωγραφικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς αποκλεισμούς.
  Η διαλειτουργικότητα και τα ανοικτά πρότυπα παραμένουν πεδία δράσης με προτεραιότητα, στα οποία προστίθενται οι νέες πανευρωπαϊκές υπηρεσίες που πρόκειται να δημιουργηθούν.
  Η διαλειτουργικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που οφείλει να διατρέχει όλους τους οργανισμούς, πληροφορίες και συστήματα, καθώς πρέπει να αντιμετωπίζεται σε οργανωτικό, και τεχνολογικό επίπεδο.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 12:02 | Νίκος Διαμαντίδης

  Φαίνεται υπερβολική η έκδοση ΚΥΑ για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις οποίες απαιτείται ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση. Ο νόμος και ο υπ. Εσωτερικών θα θέτουν τους κανόνες και κάθε φορέας θα αποφασίζει για τις υπηρεσίες που διαθέτει. Η ΚΥΑ είναι αναγκαία για την ένταξη υπηρεσιών στην κεντρική πύλη του ελληνικού δημοσίου.

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 17:41 | Κωνσταντίνος Φούσκας

  Η υποχρέωση ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης μπορεί να επεκταθεί και σε οργανισμούς / επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή η ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών δεν θα είναι απαραίτητο να περνά μέσα από τη χρήση αρχείων a & b.txt και κατά συνέπεια θα μπορεί να υπάρχει ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών (κυρίως αυτών που δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από δελτίο αποστολής – π.χ. τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) από ελεύθερους επαγγελματίες με χρήση αποκλειστικά διαδικτυακών μέσων με την προϋπόθεση να χρησιμοποιούν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και ασφαλή τρόπους ανταλλαγής.

 • 12 Ιανουαρίου 2011, 11:05 | Alexandros Niklan

  το νόημα χρήσης του e-Goverment είναι η λειτουργικότητα και η συγκέντρωση πληροφορίας μέσα απο μια οθόνη.

  Το centralization μέσα απο ενα και μόνο web portal θα ήταν πολύ σημαντικό για όλους. Ας μην ξεχνάμε πως οι χρήστες του web δεν είναι όλοι τεχνικοί και σίγουρα δεν χρειάζεται να είναι ενήμεροι για κάθε ιστοσελίδα Αρχής που υπάρχει. Οπότε στην κεντρική σελίδα που θα δημιουργηθεί θα ήταν ιδανικό η είσοδος του χρήστη να γίνεται με «βασικά διαπιστευτήρια» που θα ισχύουν για όλες τις σελίδες υπηρεσίες του κράτους που θα μπορεί ο χρήστης να οδηγηθεί απο υπερσυνδέσμους στην κεντρική σελίδα.

  Η χρήση κάποιου διαπιστευτηρίου όπως η κάρτα πολίτη συν ηλεκτρονικά διαπιστευτήρια (κωδικός/όνομα χρήστη) θα διαφυλάσει την μοναδικότητα του χρήστη στο σύστημα αλλά και το triple-Α ασφαλείας στοιχείων ακόμα και αν μπαίνει απο δημόσιας χρήσης τερματικό.

  Σίγουρα δεν θα είναι κάτι εύκολο να γίνει όσον αφορά την υλοποίηση, αλλά παρόλα αυτά φέρει μέγιστο βαθμό προστασίας και χρησιμοποιείται σε πολλά κράτη με ανεπτυγμένο βαθμό μηχανογράφησης στον Δ. Κόσμο.

 • 12 Ιανουαρίου 2011, 10:23 | ΠΑΝΟΣ

  ΠΟΛΥ «ΕΞΥΠΝΗ» Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2. ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ; ΜΗΠΩΣ ΑΡΑΓΕ ΕΤΣΙ ΠΑΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΕ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΟΜΟ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΨΗΦΙΣΜΕΝΟ, ΤΗ «ΜΑΓΙΚΗ ΥΠΕΡΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΕΤΕ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΉΤΑΝ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΑΥΤΗΣ; ΔΕΝ ΜΕ ΠΕΙΘΕΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ. ΘΑ ΕΙΧΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΝ Η ΧΩΡΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΕ ΝΑ ΠΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΝHΓYΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ EUROVISION, MEΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΙ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΜΕΙΩΝΑΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΣΙΟΥΣ, AN ΕΞΑΝΤΛΟΥΣΑΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓEΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΣΑΤΕ ΤΟΝ ΟΡΥΚΤΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΌΠΩΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΣΟΒΑΡΟ. ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗ ΔΗΘΕΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΕΣ, ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΑΙΔΑΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΚΑΝΑΝ Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΡΗΜΑΞΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΜΕ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ, ΠΑΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ; ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΕΙΣΑΓΑΓΕΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ή ΜΗ) ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
  Υ.Γ.ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΦΤΩΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΑΡΑ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΟΣ.

 • 11 Ιανουαρίου 2011, 11:01 | Γιώργος Ηλιόπουλος

  Νομίζω, ότι το σύστημα του TAXIS είναι δοκιμασμένο και ασφαλές – όσο μπορεί να θεωρείται ασφαλές το διαδίκτυο. Ενδεχομένως, κάποιες παροχές πιστοποιημένων εγγράφων να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Όμως, τίθεται ένα ζήτημα: Η αποθήκευση, ηλεκτρονικών εγγράφων, στο mail account (gmail, yahoo, κ.λ.π) με προσωπικά δεδομένα πολιτών, τα οποία, στοιχεία λαμβάνουν οι χρήστες από διάφορους κρατικούς φορείς. Όπως γνωρίζουμε, η προσωπική αλληλογραφία διακινείται κυρίως από υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι οποίες εδρεύουν στο εξωτερικό και παρέχονται από servers του εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή εμπλέκεται και η νομοθεσία μιας άλλης χώρας, η οποία πιθανόν να μη τηρεί τους ίδιους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων ή, να μην έχει την ίδια νομοθετική πρόβλεψη. Επειδή, λοιπόν, πρόκειται για επισφαλή διαδικασία, αφού είναι στα χέρια ιδιωτών, μήπως είναι καλύτερα να δημιουργηθεί ένας παροχέας account του δημοσίου μέσα από τον οποίο ο χρήστης θα μπορεί να διακινεί και να αποθηκεύει την διακινούμενη αλληλογραφία με το δημόσιο, αποκλειστικώς;

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 18:38 | Κώστας Δελίδης

  Μια και μόνη κάρτα, απο διαβατήριο -ταυτότητα μεχρι πιστοτική !