Άρθρο 21 Υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων και δικαιολογητικών

1. Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων, φυσικά πρόσωπα και ΝΠΙΔ μπορούν να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά καθώς και προσφορές για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις που αφορούν την παροχή των διαπιστευτηρίων και εν γένει της ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης.

2. Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων, φυσικά πρόσωπα και ΝΠΙΔ  μπορούν να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο νομιμοποιητικά έγγραφα, δικαιολογητικά, δικαιολογητικά συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς,  εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις που αφορούν την υποβολή και την παροχή των διαπιστευτηρίων, της ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης και εν γένει της πολιτικής ασφάλειας του φορέα.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού/ Εναλλακτικά: Με απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται ειδικότερα οι δηλώσεις, αιτήσεις και προσφορές που επιτρέπεται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθώς και το περιεχόμενο και ο τύπος αυτών. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύονται οι όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ηλεκτρονικής κατάθεσης και υποβολής εγγράφων, αιτήσεων, δηλώσεων, προσφορών και  δικαιολογητικών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Αν η υποβολή από φυσικό ή ΝΠΙΔ και η αντίστοιχη διακίνηση αφορά έγγραφα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ο φορέας του δημόσιου τομέα υποχρεούται να ενημερώνει σχετικώς και εγκαίρως με τον εκάστοτε πλέον πρόσφορο τρόπο τον ενδιαφερόμενο.

4. Ο φορέας του δημόσιου τομέα μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να απαιτήσει την ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων και ιδίως αιτήσεων και δηλώσεων,   εφόσον πιθανολογείται ότι τα αιτούντα ή δηλούντα φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ λόγω της φύσης τους, των τεχνικών-οικονομικών δυνατοτήτων τους και του πεδίου δραστηριότητάς τους έχουν πρόσβαση σε ΤΠΕ και στη χρήση αυτών.

5. Ο φορέας του δημόσιου τομέα οφείλει να θέτει στη διάθεση του προσώπου που υποβάλλει με ηλεκτρονικό τρόπο αιτήσεις, δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.α. κατάλληλα, αποτελεσματικά και προσιτά μέσα που θα επιτρέψουν να διορθώσει τυχόν λάθη κατά τον ηλεκτρονικό χειρισμό της υπηρεσίας πριν από την οριστική υποβολή.  Ο φορέας του δημόσιου τομέα οφείλει να ενημερώνει με τον κατά περίπτωση πλέον πρόσφορο τρόπο για την ύπαρξη δυνατότητας μεταγενέστερης διορθωτικής ή/και συμπληρωματικής υποβολής με ηλεκτρονικό ή μη τρόπο ενημερώνοντας ταυτόχρονα για τις έννομες συνέπειες της διορθωτικής ή συμπληρωματικής υποβολής.

6. Εφόσον τα έγγραφα που αναφέρονται στις  παραγράφους 1 και 2 του παρόντος τηρούνται ήδη σε ηλεκτρονικό αρχείο ή με οποιοδήποτε τρόπο σε φορέα του δημόσιου τομέα, ο φορέας του δημόσιου τομέα στον οποίο απευθύνονται οι αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις κ.α  αναζητά αυτεπαγγέλτως τα  έγγραφα αυτά. Ο φορέας του δημόσιου τομέα που διαθέτει τα έγγραφα αυτά οφείλει σε κάθε περίπτωση να επιβεβαιώνει την ακρίβεια και επικαιροποίησή τους. Το φυσικό πρόσωπο ή ΝΠΙΔ που επικοινωνεί ή συναλλάσσεται με φορέα του δημόσιου τομέα  μπορεί να αιτηθεί την αναζήτηση των εγγράφων αυτών βεβαιώνοντας (με υπεύθυνη δήλωση) την ακρίβεια των αναγραφόμενων ή/και βεβαιούμενων  σε αυτά στοιχείων/δεδομένων

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 12:53 | Νίκος Διαμαντίδης

  Σχετικά με την παράγραφο 3, για το ποιες θα είναι οι αιτήσεις κλπ που υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα πρέπει να είναι απόφαση του Φορέα, χωρίς να είναι αναγκαία η εμπλοκή του υπ Εσωτερικών. Ο υπ. Εσωτερικών να θέτει τους κανόνες και να αποφασίζει για τις διαδικασίες που εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ και την κεντρική πύλη του ελληνικού δημοσίου.

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 13:20 | Πάνος

  Να δημοσιευθεί λίστα με συγκεκριμένους τύπους εγγράφων ανά φορέα οι οποίοι εντάσσονται στις παραγράφους 1 και 2 ώστε να γίνει επιτέλους συγκεκριμένη η απαίτηση.

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 15:14 | Νίκος Κυρλόγλου

  Στις παραγράφους 1 και 2 το «ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης» να αντικατασταθεί με «πιστοποίησης της ταυτότητας».
  Στην παράγραφο 6 γιατί να απαιτείται βεβαίωση των στοιχείων με ή χωρίς υπεύθυνη δήλωση; Η παράγραφος να τελειώσει στο «…να αιτηθεί την αναζήτηση των εγγράφων αυτών.»

 • 17 Ιανουαρίου 2011, 14:59 | Κική

  Σε μια δημοκρατική κοινωνία δεν μπορεί να απαιτείται ΚΑΤ’ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ηλεκτρονική υποβολή, είτε από φυσικά είτε από νομικά πρόσωπα. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων υποβολής ερωτημάτων, δηλώσεων, δικαιολογητικών κ.λπ., ώστε και οι ψηφιακά αναλφάβητοι (άτομα μεγάλης ηλικίας, μετανάστες κ.λπ.) και όσοι δε διαθέτουν προσωπικό Η/Υ να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες που τους αφορούν από τη Δημόσια Διοίκηση. Υπάρχουν και περιπτώσεις ανωτέρας βίας ακόμη,π.χ. διακοπή ρεύματος, προβλήματα στο δίκτυο κ.λπ., κατά τις οποίες επίσης πρέπει να υπάρχει αδιάκοπη πρόσβαση. Και με ποια κριτήρια πιθανολογόύν κάποιοι; Αν υπάρχει έστω και ένας πολίτης χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες ο όρος αυτός θα πρέπει να απαλειφθεί τελείως. Ούτε να πιθανολογούν κάποιοι, ούτε να αποκλείονται κάποιοι άλλοι. Στόχος του νομοσχεδίου πρέπει να είναι η διευκόλυνση των πολιτών που έχουν τη δυνατότητα κι όχι ο αποκλεισμός κάποιων άλλων.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 18:37 | Κώστας Δελίδης

  Να δομηθει σύστημα-αρχείο, ώστε υπηρεσιες (τουλάχιστον δμόσιεςσε πρώτη φαση, ώστε να επικοινωνουν πλήρως μεταξύ τους και να μη χρειάζεται ζήτηση και καταβολή βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 15:11 | Ποϊραζίδης Αναστάσιος

  Μία από τις πολλές εφαρμογές που θα μπορούσε να έχει η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες (Δήμους Νομαρχίες Υπουργεία).Είναι και ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για την απογραφή για τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού.
  Το τί γίνεται εκείνη την περίοδο στα κέντρα απογραφής δεν περιγράφεται,να πηγαίνει ο κόσμος από τις 3 η 4 τα χαράματα για τα δικαιολογητικά.
  Αυτοί που μπορούν να πάνε πάλι καλά μερικοί όπως και γώ που είμαι καρκινοπαθής και πρέπει να φυλάγομαι από ιώσεις και λοιπά,αποφεύγω τον συνωστισμό δεν ανεβαίνω ούτε στο λεωφορείο μόνο και μόνο να μήν έρθω σε επαφή με πολύ κόσμο ίσως και με ασθενείς.
  Τρία χρόνια τώρα ενώ δικαιούμαι δεν μπορώ να πάω στην απογραφή και δεν παίρνω εισιτήρια δεν είναι άδικο.
  Με την ηλεκτρονική υποβολή όλη αυτή η ταλαιπωρία θα αποφευχθεί.
  Ευχαριστώ πολύ.Τάσος