Άρθρο 26 Ηλεκτρονική επικοινωνία χωρίς ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση

1.         Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων δεν απαιτείται ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση φυσικών και ΝΠΙΔ , όταν το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής  επικοινωνίας με τον φορέα του δημόσιου τομέα  αφορά πληροφορίες που είναι εν γένει προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, όπως εγκύκλιοι, γενικές οδηγίες, έντυπα αιτήσεων και δηλώσεων, εκθέσεις, μελέτες, ενημερωτικό υλικό, στατιστικά στοιχεία, πρακτικά δημοσίων συνεδριάσεων.

2.         Στην περίπτωση υπηρεσιών πληροφόρησης, αυτές μπορούν να παρέχονται χωρίς να είναι αναγκαία η καταχώριση στοιχείων του αποδέκτη της υπηρεσίας, όπως η διαδικτυακή   διεύθυνση αυτού, εφόσον δεν είναι αναγκαίο για την παροχή της υπηρεσίας ή την τυχόν χρέωσή της.

3.         Στην περίπτωση υπηρεσιών περιοδικής γενικής πληροφόρησης με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτές μπορούν να παρέχονται με αναγκαία μόνη την καταχώριση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του παραλήπτη, χωρίς να είναι αναγκαία η συλλογή και επεξεργασία άλλων δεδομένων.

  • 20 Ιανουαρίου 2011, 15:38 | Νίκος Κυρλόγλου

    Όλες οι αναφορές (επικεφαλίδα κεφ. 7, άρθρο 26 παρ. 1, άρθρο 27 παρ. 1, άρθρο 28 παρ. 1, άρθρο 29 παρ. 1, 3 και 4, άρθρο 30 παρ. 1 και 2) για «αυθεντικοποίηση» ή «ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση» να αντικατασταθούν με «πιστοποίηση της ταυτότητας»

  • 10 Ιανουαρίου 2011, 19:56 | ANTIFAKOS NIKOLAOS

    ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ!!!ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ!!!