Άρθρο 28 Eγγραφή σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

1.         Η χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις οποίες απαιτείται ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση προϋποθέτει την εγγραφή στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου ή κατά περίπτωση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από επιμέρους αρχές και φορείς κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

2.         Κατά την αρχική εγγραφή το φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να κάνει χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να προσκομίζει /ή  και να αποστέλλει υπογεγραμμένα με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή στην αρμόδια Αρχή Εγγραφής τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ταυτότητά του.  Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

3.         Κατά την αρχική εγγραφή το ΝΠΙΔ  που επιθυμεί να κάνει χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να προσκομίζει τα στοιχεία που αποδεικνύουν την επωνυμία ή/και διακριτικό τίτλο, τη νομική μορφή, την έδρα και την εξουσία εκπροσώπησης του προσώπου που προβαίνει στην εγγραφή.

4.         Η αρχική εγγραφή μπορεί να γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε δια ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή εκπροσώπου.  Αιτήσεις για εγγραφή  που υποβάλλονται μέσω Κ.Ε.Π. τα οποία  έχουν την ευθύνη ελέγχου των στοιχείων της ταυτότητας, θεωρείται ότι  υποβάλλονται αυτοπροσώπως στην αρμόδια για την εγγραφή υπηρεσία, εφόσον υπάρχει η κατάλληλη ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ του Κ.Ε.Π. και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας..

5.         Κατά την εγγραφή σε μία υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τα πρόσωπα ενημερώνονται για τους σκοπούς της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, τους υπεύθυνους επεξεργασίας και τους αποδέκτες των δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

6.         Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/ Εναλλακτικά: του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού /Εναλλακτικά  με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά ζητήματα που αναφέρονται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 00:37 | Σ.Λευκοπούλου

  Δεν είναι δυνατόν να δίνεται η υπερεξουσία σε ένα πρόσωπο να αποφασίζει για θέματα υψίστης σοβαρότητος και σημασίας, τη στιγμή μάλιστα που γύρω από αυτά τα θέματα εγείρονται ενστάσεις, αμφιβολίες και υπάρχουν σοβαρά τεκμηριωμένες αντιδράσεις από την πλειοψηφία,όπως φάνηκε με τη διαβούλευση για την κάρτα του πολίτη, των πολιτών.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 00:27 | Τ. Τζιάσιος

  «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/ Εναλλακτικά: του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού /Εναλλακτικά με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά ζητήματα»
  Ποια είναι και πώς καθορίζονται αυτά τα τεχνικά ζητήματα; Και γιατί ένας υπουργός να μπορεί να αποφασίζει για τόσο σπουδαία θέματα και να επιβάλει τη θέλησή του χωρίς να έχει γνώμη το Κοινοβούλιο; Παραβιάζεται η αρχή της διαφάνειας της Δημοκρατίας. Είναι αντισυνταγματική η κατασκευή «Υπουργικών Αποφάσεων» οι οποίες δίνουν στην ουσία το δικαίωμα στους Υπουργούς να κτίζουν τμηματικά και κατά «πτέρυγα» τη νέα ηλεκτρονική φυλακή μέσω των ποικίλων καρτών που εξαγγέλλουν.

  Επιπλέον, παραβιάζεται η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, διότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια αθέμιτη υπερσυγκέντρωση προσωπικών δεδομένων σε μια βάση, που καταφανώς υπερβαίνει τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και του συμφέροντος του Λαού, τον οποίο οφείλει να υπηρετεί ο κος Υπουργός και η Κυβέρνηση.
  Οι πολίτες εκτίθενται σε τεράστιο κίνδυνο από τη συγκέντρωση των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς ποιος μπορεί να παραβλέψει το ενδεχόμενο της διαρροής των πληροφοριών, της «χρήσης» ή της κατάχρησης αυτής της τεράστιας εξουσίας που θα παρέχει ο γιγάντιος όγκος των συγκεντρωμένων πληροφοριών και δεδομένων για τον κάθε ένα πολίτη, σε κυβερνήσεις, ολοκληρωτικά καθεστώτα, μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα κλπ;

  Σε περίπτωση που περιληφθεί οποιοσδήποτε κώδικας που να περιέχει τον αριθμό 666 , παραβιάζεται η θρησκευτική ελευθερία και συνείδηση των Ορθοδόξων Χριστιανών.
  Η πρόθεση αυτή του ΥΠΕΣ δε δείχνει συνέπεια και σεβασμό στους πολίτες, αλλά και στην Επιτροπή για την Κάρτα του Πολίτη της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην οποία υποσχέθηκε την 17-11-2010, ότι πρώτα σε νομοσχέδιο θα διατυπωθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, και επ΄ αυτών θα υποβάλει η Εκκλησία της Ελλάδος τις προτάσεις της.

  Προβληματίζει το γεγονός διενέργειας της Διαβούλευσης σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη διάθεση δημοσίων δεδομένων ξανά και ξανά. Η πρώτη δεν έδωσε απαντήσεις;
  Στο κείμενο του σχεδίου Νόμου, ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ σε κανένα άρθρο του η φράση «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ». Είναι τυχαίο;

  Για τους λογους αυτούς, είμαι αντίθετος σε όσα προβλέπει το άρθρο 28 και ειδικά η παράγραφος 6.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 23:26 | Καραφυλλίδου Ελένη

  Σας γράφω και εκ μέρους συγγενών,φίλων και γνωστών θέλοντας να εκφράσω την αντίθεση μας στον ύπουλο τρόπο με τον οποίο δίδεται εξουσία από το Άρθρο 28 παρ 6 στον υπουργό εσωτερικών και τους άλλους συναρμόδιους σε κάποια θέματα υπουργούς να προβούν σε έκδοση υπουργικών αποφάσεων με έντονο τον κίνδυνο επιβολής της κάρτας του πολίτη με άγνωστο και επιβλαβές περιέχομενο.Σε μια τέτοια περίπτωση θίγεται η ορθόδοξη πίστη μας η οποία προστατεύεται από το Σύνταγμα, φαλκιδεύονται τα ατομικά δικαιώματα,ελευθερίες και το απόρρητο σύμφωνα πάλι με το Σύνταγμα.Για τους λόγους αυτούς και άλλους να διαγραφεί η πονηρή παράγραφος 6 του παραπάνω άρθρού 28. Για ένα τόσο σοβαρό θέμα που απασχολεί μεγάλο πλήθος Ελλήνων πολιτών,χριστιανών και μη δεν επιτρέπεται να το κάνουμε παιχνιδάκι στα χέρια του εκάστοτε υπουργού εσωτερικών με ελαφριά καρδιά και σαν να μην συμβαίνει τίποτα υποτιμώντας έτσι την αντίληψη και την ετοιμότητα του Ελληνικού λαού για πρόστασία της ορθοδόξης πίστης και πατρίδας.Για ένα τόσο σοβαρό θέμα απαίτείται τούλάχιστον ψηφοφορία όλης της βούλης για να μην πω ότι χρειάζεται δημοψήφισμα όλων των Ελλήνων πολίτων και χλωμιάσουν κάποιοι από το αποτέλεσμα.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 17:54 | Αντώνης Παντουβάκης

  Ειμαι αντίθετος στην «κάρτα του πολίτη»διότι:
  Στην Ελλάδα δεν έχουμε ανάγκη από νέους νόμους αλλά το πρόβλημά μας είναι ότι στον παραβάτη δεν εφαρμόζονται οι ποινές που προβλέπονται από τον Νόμο είτε γιατί δεν συλλαμβάνεται από τις αρμόδιες Αρχές,είτε γιατί τα δικαστήρια καθυστερούν να δικάσουν τον παραβάτη, είτε γιατί οι ποινές ή οι πράξεις παραγράφονται.Εάν δεν διορθωθούν πρώτα αυτά, μιά τέτοια κάρτα που θα έχει αυτές τις δυνατότητες θα χρησιμοποιηθεί σε βάρος του πολίτη.
  Επίσης σήμερα υπάρχουν οι τεχνικές δυνατότητες η πλαστογράφηση της κάρτας αυτής.Παράλληλα από τα ΚΕΠ και τις άλλες Υπηρεσίες τα δικαιολογητικά βγαίνουν ταχύτατα χωρίς να ταλαιπορείται ο πολίτης.
  Τέλος πιστεύω ότι εάν με το έργο αυτό επιφορτιστεί η Αστυνομία, που λόγο του φόβου του ασφαλιστικού έχουν συνταξιοδοτηθεί μεγάλος αριθμός απο τους αστυνομικούς, αυτό θα έχει αποτέλεσμα να μειωθεί ακόμα περισσότερο η αστυνόμευση και να μειωθεί το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 15:12 | Σωρος Χρηστος

  Με το θέμα της εφαρμογής της κάρτας του πολίτη ουσιαστικά επιζητείτε όχι μόνο το να συμφωνήσει αλλά και να επιδιώξει ο Ελληνικός λαός την κατάθεση των όποιων προσωπικών του δεδομένων στην εμπιστοσύνη κι έλεγχο του Ελληνικου κράτους – των φορέων του Ελληνικου δημοσιου – προς περαίωση των τόσο ευαίσθητων υποθέσεων και συναλλαγών του. Πιστεύετε πως ενώ η πολιτική αναξιοκρατία που ,όπως παραδέχεστε οι ίδιοι, έχει φτάσει την χώρα του «πνεύματος» στο Ναδιρ της εγχώριας αλλά και διεθνούς εκτίμησης και αποτελεσματικότητας , μπορείτε να ζητάτε μια τέτοια εμπιστοσύνη?? Επικαλείστε τη χρήση ξενόφερτων ηλεκτρονικών τεχνολογιών ασφαλείας και είναι γνωστό πως επιμορφώνεστε από ξένους τεχνοκράτες που μπορούν να διαχειρίζονται ακόμη και τα τρωτά του συστήματος προς όποια κατεύθυνση ή την άγνοια!
  Προέχει λοιπόν να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του λαού για κάτι τέτοιο που γίνεται μόνο αν δείτε την κρίση περισσότερο πνευματικά παρά τεχνοκρατικά – ελεγκτικά.
  Η εφαρμογή του chip πάντως με τον πολύ πιο απλό μηχανισμό αριθμοποίησης δεν κατόρθωσε να περιορίσει τον αριθμό των αδεσπότων ζώων της χώρας μας.Εδώ αυτό δεν πέτυχε,εμείς οι δεσποζόμενοι να εμπιστευτούμε? ΟΧΙ !

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 23:00 | Λάμπρος Σ.

  Λοιπόν τελικά δεν υπάρχουν αυτονόητα πράγματι.

  Δηλαδή, γιατί δεν συμφωνούμε πως η κάρτα του πολίτη, ή άλλη παρόμοια κάρτα, μόνο σε χέρια αγγέλων- του Θεού μάλιστα-θα μπορούσε να αφεθεί με ασφάλεια;

  Ας μην έχουμε διαβάσει Πατέρες, μόνο λίγη ψυχολογία του βάθους του ανθρώπου να μελετήσουμε.
  Να δούμε, πως δυνάμει Θεικό όν είναι ο άνθρωπος, αλλά μέχρι να γίνει αυτό και εμένα που μιλάω αυτή τη στιγμή αν μου δώσεις εξουσία, δεν ξέρω τι θα την κάνω…
  Μη μου έχεις εμπιστοσύνη.
  Γιατί μες τον χειρότερο βρίσκεται ο καλύτερος και μες τον καλύτερο ο χειρότερος εαυτό μας.

  Επιπροσθέτως, άραγε δεν είναι επιλεκτική η ευαισθησία, όταν δέχεσαι κάποιους αντιρρησίες συνείδησης και άλλους όχι, επειδή μάλλον δε συμφωνείς μαζί τους;

  Τώρα απο κει και πέρα ο καθένας μας θα φέρει την ευθύνη των επιλογών του και τώρα και στους αιώνας των αιώνων.-

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 15:18 | ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΕΡΑΝΤΖΗ

  Εξοχότατε κύριε Υπουργέ,

  σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση πιστεύω ότι, αν εφαρμοζόταν, θα παραβίαζε τη δημοκρατία, αφού πλέον αντί για το Κοινοβούλιο, όλες οι εξουσίες θα μεταβίβάζονταν σε ένα εκτελεστικό όργανο (Υπουργός). Ακόμη θα ευνοούσε την μαζική και πλήρως ανεξέλεγκτη συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων σε μια ενιαία βάση, η οποία θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να περάσει στην κατοχή οποιουδήποτε για πραγμάτωση θεμιτών ή αθέμιτων στόχων. Τέλος, αν χρησιμοποιούνταν κατά οποιονδήποτε τρόπο ο αριθμός 666 , θα παραβιαζόταν η θρησκευτική συνείδηση των Ορθοδόξων Χριστιανών, οι οποίοι αποτελούμε τη συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού λαού.
  Για τους παραπάνω λόγους προτείνω να μην επιχειρηθεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
  Με τιμή, Π. Νεράντζη

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 13:36 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Στην παραγραφο 6 του άρθρου 28 αναφέρετε ότι με απόφαση του υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά ζητήματα.
  Τι ακριβώς εννοείτε;;;
  Είναι αυτό δημοκρατία ένας υπουργός να αποφασίζει ερήμην του ελληνικού λαού;
  Αν υπονοείται την κάρτα του πολίτη γιατί φοβάστε να την αναφέρεται; Μήπως επειδή στην προηγούμενη διαβούλευση σχεδόν όλοι εκφράσαμε την αντίθεσή μας σε αυτό το νομοσχέδιο που θα μας υποδουλώσει στην επερχόμενη παγκόσμια κυβέρνηση;
  Και φυσικά όπως όλοι καταλαβαίνουμε ήταν ένα άτυπο δημοψήφισμα στο οποίο φαίνεται καθαρά ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν συμφωνεί με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
  Όχι βεβαίως γιατί είμαστε κατά της τεχνολογίας και της διευκόλυνσης , αλλά επειδή όλοι γνωρίζουμε -όπως κι εσείς- τις παγίδες που αυτή κρύβει (π.χ. καταπάτηση θρησκευτικής συνείδησης, προσωπικών δεδομένων).
  Σας καλώ λοιπόν,ως Ελληνίδα Χριστανή Ορθόδοξη,να σεβαστείτε τις δίκαιες ανησυχίες μας και να επανεξετάσετε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα το θέμα.
  Σκεφτείται τουλάχιστον το μέλλον των παιδιών σας και μη θελήσετε να το καταστρέψετε με την επιβολή της ανελεύθερης »κάρτας του πολίτη»…
  Ευχαριστώ.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 15:49 | π. Νικόλαος Μανώλης

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.
  Ως Έλληνας ελεύθερος πολίτης, ως Χριστιανός Ορθόδοξος και ειδικά ως ιερέας της αυτοκέφαλης Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, με την αγωνία του καλού ποιμένους, λέω Όχι στην Κάρτα του πολίτη, όχι στον προβατόσχημο λύκο. Λέω ΟΧΙ γιατί:

  – Παραβιάζεται η αρχή της Διαφάνειας της δημοκρατίας, εφόσον για ζήτημα που έχει ανησυχήσει τόσο την ελληνική κοινή και διεθνή γνώμη, δεν θα έχει γνώμη το Κοινοβούλιο, αλλά εκχωρούνται όλες οι εξουσίες σε ένα εκτελεστικό όργανο (Υπουργός) .

  – Παραβιάζεται η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, διότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια αθέμιτη υπερσυγκέντρωση προσωπικών δεδομένων σε μια βάση, που καταφανώς υπερβαίνει τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και του συμφέροντος του Λαού, τον οποίο οφείλει να υπηρετεί ο κος Υπουργός και η Κυβέρνηση.

  – Σε περίπτωση που περιληφθεί οποιοσδήποτε κώδικας που να περιέχει τον αριθμό 666 , παραβιάζεται η θρησκευτική ελευθερία και συνείδηση των Ορθοδόξων Χριστιανών. (Σημειώνουμε ότι για την προστασία της θρησκ. συνείδησης των Μαρτύρων του Ιεχωβά, έγινε ολόκληρη συνταγματική αναθεώρηση, και προστέθηκε ερμηνευτική δήλωση στο Σύνταγμά μας, που το κατάντησε αντιφατικό μεταξύ αυτής και του άρθρου. 13 παρ. 4 για την θρησκ. ελευθερία ) .

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 12:37 | Πέτρος Ροδίτης

  Προβληματίζομαι για την ποιότητα της Δημοκρατίας (Δηλαδή λαικής κυριαρχίας), όπου οι κυβερνώντες μας διδάσκουν τί είναι ο νέος πατριωτισμός και πως πρέπει να συμπεριφερόμαστε, και μπορεί ο υπουργός να παρακάμπτει μέχρι και την βουλή (για να μην πούμε για δημοψηφίσματα).

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 04:08 | Παναγιώτης Μ.

  Διαδίκτυο: ευλογία ή κατάρα; Οι δυνατότητές του είναι σχεδόν απεριόριστες. Ουδέν καλόν αμιγές κακού βεβαίως και το αντίστροφο. Το μαχαίρι μπορεί να κόψει ψωμί, μπορεί όμως και να τραυματίσει.
  Εγκηματικότητα υπάρχει παντού. Στα κράτη, στις πόλεις, στα χωριά, στις γειτονιές, στις οικογένειες…
  Λογικό είναι να υπάρξει και μέσα στο διαδίκτυο. Δε με τρομάζει όμως αυτό. Θα ζήσουμε με αυτά τα δεδομένα, όπως άλλωστε ζούμε τόσα χρόνια και με την εγκληματικότητα «παλαιού τύπου». Θα προσαρμοστούμε.
  Σε λίγα χρόνια όποιος δε γνωρίζει να χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα θεωρείται «αναλφάβητος» και αυτό δεν είναι οργουελικό σενάριο.
  Όταν ο υπόλοιπος κόσμος πηγαίνει με αυτοκίνητα υψηλών ταχυτήτων, εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε στον αραμπά. Θα μου πείτε, με το αυτοκίνητο ίσως να τρακάρουμε, ίσως να λοξοδρομήσουμε.
  Αυτή είναι, όμως, η ΠΡΟΚΛΗΣΗ. Να οδηγήσουμε το αυτοκίνητο επιτυχώς. Για αυτό θα μας κρίνει η ιστορία.
  Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα έκφρασης.

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 23:04 | Αλέξης

  Δεν συμφωνώ με το υποχρεωτικό φακέλωμα που θέλουν να μας κάνουν. Δεν μπορεί να υποχρεωνόμαστε για κάτι τόσο κρίσιμο και ευαίσθητο. Δεν πρόκειται να πάρω την κάρτα και οποιαδήποτε παρόμοια κάρτα. Φακέλωμα δεν θα δεχθώ. Ίσως και με κάθε θυσία.-

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 12:03 | Α.Αδαμοπούλου

  Πώς είναι δυνατόν ένα νομοσχέδιο να δίνει τόση ελευθερία σε έναν πολίτη-υπουργό για να αποφασίζει ερήμην των υπολοίπων πολιτών για θέματα τόσο σημαντικά όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση – φυλακή. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική ταυτότητα; Σήμερα η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να πείσει τους πολίτες για το πόσο πιο εύκολη θα γίνει η ζωή τους με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τα ΜΜΕ δεν χάνουν ευκαιρία να τονίσουν τα θετικά, χωρίς να αναφέρουν τίποτα αρνητικό, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης-κάρτας του πολίτη. Ίσως ακουστεί υπερβολικό αλλά στην περίπτωση που κάποιος-χάκερ αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά μας στοιχεία, τότε το κράτος άραγε τι θα έχει να πει; Τότε τι λύση θα βρει; Μήπως τότε μας αναγκάσει να φέρουμε πάνω μας την ηλεκτρονική ταυτότητα; Όποιος ασχολείται με υπολογιστές και συστήματα μεταφοράς δεδομένων γνωρίζει πολύ καλά ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο και τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα ασφαλές.

  Είμαστε μία ορθόδοξη χριστιανική χώρα – που μάλλον θέλουμε να το ξεχνάμε – και σε αυτήν την χώρα δεν μπορούν να εφαρμόζονται αρχές που εναντιώνονται στα θρησκευτικά πιστεύω του λαού. Άλλες χώρες, με όχι τόσο έντονα θρησκευτική ταυτότητα, δεν αποδέχθηκαν τέτοιου είδους εφαρμογές, και φρόντισαν να διασφαλίσουν την ελευθερία πίστεως των πολιτών τους.

  Αν σήμερα η κυβέρνηση αποτελείται κυρίως από χριστιανούς που σκέφτονται το συμφέρων των πολιτών τους, τι θα γίνει αν αύριο η πλειοψηφία των μελών της κυβέρνησης αποτελείται από άθεους που ως κύριο μέλημά τους θα είναι η προσωπική τους προβολή και συμφέρον;

  Είμαι αντίθετη στη ψήφιση και εφαρμογή του παρόντος νόμου εξαιτίας όλων εκείνων που δεν καθορίζονται ευκρινώς στο νόμο ή εντέχνως αποσιωπούνται, καθώς και εξαιτίας του άρθρου 28 παραγράφου 6.

 • 25 Ιανουαρίου 2011, 21:00 | Καλιανίδης

  Αν και από την προηγούμενη διαβούλευση είχε γίνει ξεκάθαρη η βούληση των πολιτών επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, που στο σύνολό του σχεδόν, το είχε απορίψει, θα επανέλθουμε και πάλι για να τοποθετηθούμε σε προφανή ζητήματα που αφορούν την ουσιαστική διαφάνεια στην δημοκρατία, την προστασία της ανθρώπινης προσωπικότητας τον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας κλπ.
  1.Μέσα από το άρθρο αυτό στραγγαλίζεται και συρικνώνεται η δημοκρατία και οι δημοκρατικοί θεσμοί και πρωτίστως το Κοινοβούλιο. 2.Αναδεικνύεται η παντοδυναμία ενός ή και δύο προσώπων σε ζητήματα που για κάποιους (που είναι πάρα πολλοί) δεν αποτελούν τεχνικές λεπτομέρειες.
  3.Ακόμη και με αυτή την διαβούλευση δεν έχουν διευκρινησθεί σημαντικά στοιχεία (τεχνικές λεπτομέρειες για σας, ουσιαστικά ζητήματα για άλλους) αν και τέθηκαν από την πρώτη κι’ όλας διαβούλευση. Η κάνουμε διαβούλευση επί της ουσίας, ή διαβουλευόμαστε για να δουλευόμαστε.
  4.Δεν έχει διευκρινησθεί το πως θα διασφάλισθούν τα ηλεκτρονικά προσωπικά δεδομένα, όταν υπάρχει έλλειμα τεχνογνωσίας και καθημερινώς γινόμαστε μάρτυρες υποκλοπής ηλεκτρονικών δεδομένων(βλέπε χάκερς).
  5. Το νομοθέτημα της Συνθήκης Schengen ανήκει στο πρωτογενές δίκαιο ενώ ο Νόμος 2472/97 στο τριτογενές δίκαιο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπερισχύσει του πρωτογενούς. Αυτό συνεπάγεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών τα οποία θα συγκεντρώνονται στις βάσεις δεδομένων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα είναι διαθέσιμα εάν και όποτε το θελήσει η ενωμένη Ευρώπη και ο νόμος περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων θα υποχωρήσει λόγω της Συνθήκης Schengen.
  6. Αν πραγματικά και ουσιαστικά ζητάτε διαβούλευση κάντε δημοψήφισμα
  Ευχαριστώ

 • 25 Ιανουαρίου 2011, 20:29 | TASOS

  επί του άρθρου 28 μόνον
  – Παραβιάζεται η αρχή της Διαφάνειας της δημοκρατίας, εφόσον για ζήτημα που έχει ανησυχήσει τόσο την ελληνική κοινή και διεθνή γνώμη, δεν θα έχει γνώμη το Κοινοβούλιο, αλλά εκχωρούνται όλες οι εξουσίες σε ένα εκτελεστικό όργανο (Υπουργός)
  – Παραβιάζεται η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, διότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια αθέμιτη υπερσυγκέντρωση προσωπικών δεδομένων σε μια βάση, που καταφανώς υπερβαίνει τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και του συμφέροντος του Λαού, τον οποίο οφείλει να υπηρετεί ο κος Υπουργός και η Κυβέρνηση.
  – Σε περίπτωση που περιληφθεί οποιοσδήποτε κώδικας που να περιέχει τον αριθμό 666 , παραβιάζεται η θρησκευτική ελευθερία και συνείδηση των Ορθοδόξων Χριστιανών. (Σημειώνουμε ότι για την προστασία της θρησκ. συνείδησης των Μαρτύρων του Ιεχωβά, έγινε ολόκληρη συνταγματική αναθεώρηση, και προστέθηκε ερμηνευτική δήλωση στο Σύνταγμά μας, που το κατάντησε αντιφατικό μεταξύ αυτής και του άρθρου. 13 παρ. 4 για την θρησκ. ελευθερία ) .

 • 25 Ιανουαρίου 2011, 10:35 | ηλιας παντελιδης

  Το πρόβλημα της καταγραφής και συλλογής ἠλεκτρονικῶν πληροφοριών προσωπικών δεδομένων σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων παραμένει. Ἡ ἠλεκτρονική πληροφορία ἒχει ἐγγενῶς πρόβλημα ἀσφαλειας, διότι μπορεῖ, εὐκολότερα ἢ δυσκολότερα, νά διχυθεῖ καί νά ὑποκλαπεῖ.

  Και αποτελεί πρόβλημα διότι δεν υπάρχει ασφάλεια σε κανένα σύστημα σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας των ΗΠΑ: http://www.reuters.com/article/idUSTRE6BF6BZ20101217.

  Ήδη στην Γερμανία χάκερς έσπασαν τους κωδικούς των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. http://www-voulgari.blogspot.com/2010/07/kata.html.
  Καί πάλι πρόσφατα χάκερς διέλυσαν τίς βασεις δεδομένων σέ Pay Pal καί Amazon, ὡς τιμωρία γιά τόν οἰκονομικό ἀποκλεισμό πού αὐτές ἐπέβαλαν στό wikileaks.
  Πότε θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε από τα λάθη των άλλων δίχως να τα κάνουμε και εμείς;

  Το νομοθέτημα της Συνθήκης Schengen ανήκει στο πρωτογενές δίκαιο ενώ ο Νόμος 2472/97 στο τριτογενές δίκαιο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπερισχύσει του πρωτογενούς. Αυτό συνεπάγεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών τα οποία θα συγκεντρώνονται στις βάσεις δεδομένων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα είναι διαθέσιμα εάν και όποτε το θελήσει η ενωμένη Ευρώπη και ο νόμος περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων θα υποχωρήσει λόγω της Συνθήκης Schengen.

  Στη Μεγάλη Βρετανία απορρίφθηκε η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης λόγω του μεγάλου οικονομικού κόστους το οποίο συνεπάγεται.
  Προβληματίζεται κανείς γιατί τά τεχνικά χαρακτηριστικά (barcode, 666, chip, etc.) καί οἱ προδιαγραφές της, οἱ ἀναβαθμίσεις καί μελοντικές χρήσεις της, καλύπτονται ἀπό ἓναν γνόφο ἀσάφειας καί παρελκυστικῆς ὀρολογίας, ἐνῶ ὑπερεξουσίες ἐκχωροῦνται σέ ἓνα μόνο πρόσωπο, ἓναν ὑπουργό.
  Προβληματίζομαι μέ τήν σπουδή τήν ὁποία ἐπιδεικνύετε, καθώς καί μέ την ἀκατανόητη περιφρόνηση τῶν ἐπιφυλάξεων τῶν ἑλλήνων πολιτῶν.

  Ἀλλά καί προβληματίζομαι μέ τήν ἀκραία ἐπίδειξη καταναγκασστκῆς ἐπιβολῆς της, μέ τήν φασίζουσα ἀπόφαση νά ἀπολυθοῦν (ἀπίστευτο, πότε ἂλλοτε ἒχει ξαναγίνει!!!) δύο ἀστυνομικοί διότι, ἀρνήθηκαν νά παραλάβουν τήν κάρτα γιά θρησκευτικούς λόγους. Πρός τί αὐτή ἡ βία ἒναντι τῆς ὀρθόδοξης πίστης καί ἀντίθετα ἡ ἀπόλυτη κατανόηση κάθε ἂλλης θρησκευτικότητας, ἀρκεῖ νά μήν εἶναι ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική;

  Προβληματίζομαι γιατί θέλετε να την εφαρμόσετε στη παρούσα στιγμή που η χώρα μας βρίσκεται σε τόσο δύσκολη οικονομική κατάσταση.

  Επίσης προβληματίζομαι για το γεγονός ότι στην Αγγλία των 50 εκατομμυρίων περίπου πολιτών απορρίφθηκε λόγω της συλλογής 10.000 υπογραφών ενώ στη χώρα μας, βιαζόμαστε να υλοποιήσουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση όταν μέχρι τώρα έχουν συγκεντρωθεί 40.000 υπογραφές ενάντια σε αυτή. http://www.orthros.org/Greek/Eidiseis/E_Arnoumai2.php

  Η Κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την ανησυχία των πολιτών της ή η Κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας έχει μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία από τη δική μας;

 • 25 Ιανουαρίου 2011, 00:18 | Μ.Π.

  Δεν διασφαλίζεται, αναφορικά με την ορθόδοξη συνείδησή μας, το περιεχόμενο των κωδικών της κάρτας, ποιοι θα είναι αυτοί και αν θα μπορούν να ΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ.
  Πάντως, σίγουρα υπάρχει καλύτερη λύση στο πρόβλημα της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας από το άνοιγμα του ασκού του Αιόλου για πλήρη άρση της προστασίας των πολιτών με το ηλεκτρονικό φακέλωμα και τον έλεγχο της κάθε πτυχής της προσωπικής μας ζωής και δράσης. Και σίγουρα το πρόβλημα δε λύνεται όταν ο κάθε υπουργός καιοι εντέλλοντες αυτόν μπορούν να χρησιμοποιουν κατά βούληση και ανά πάσα στιγμή τα προσωπικά μας δεδομένα.

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 19:27 | Γεώργιος Α.

  Να γιατί οι υποσχέσεις για διευκόλυνση του πολίτη μέσω τις Κάρτας του Πολίτη είναι αστήρικτες:

  1) Η πολιτεία αντί να μειώνει τη γραφειοκρατεία ή να διευκολύνει τον πολίτη στις καθημερινές του ανάγκες προσθέτει συνεχώς νέες δυσκολίες π.χ. 5 ευρώ χαράτσι στα εξωτερικά ιατρεία (ενισχύει τη γραφειοκρατεία αυτό ή όχι, διευκολύνει αυτό τη ζωή του πολίτη ή τη δυσκολεύει; Στους δρόμους στήνει συνεχώς διόδια που το αντίτιμό τους διαρκώς ακριβαίνει. Το γεγονός αυτό θεωρείτε εσείς ότι αποβλέπει στην εξυπηρέτηση του πολίτη;).
  Βλέπετε επομένως εσείς καμιά πρόθεση της πολιτείας να διευκολύνει τον πολίτη;

  2) Οι ασθενείς αντί να κλείνουν ραντεβού και να εξετάζονται (ή να χειρουργούνται) αμέσως αναγκάζονται να περιμένουν επί μήνες για εξέταση ή χειρουργική επέμβαση στα κρατικά νοσοκομεία. (Μήπως πιστεύει κανείς ότι αυτή η κατάσταση θα αλλάξει με την Κάρτα του Πολίτη;)
  Βλέπετε εσείς να κάνει η πολιτεία καμιά προσπαθεια για να αλλάξει η κατάσταση αυτή στα νοσοκομεία; Αντιθέτως σκέπτεται να συγχωνεύσει νοσοκομεία για να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη ζωή του πολίτη.

  3) Πιστεύει κανείς ότι δείχνοντας την Κάρτα του σε κάποια υπηρεσία θα παίρνει π.χ. τη σύνταξή του αμέσως ή ότι θα μπορεί να ανοίγει αμέσως μια νέα επιχείρηση;
  Αν η πολιτεία είχε την πρόθεση να διευκολύνει τον πολίτη θα το είχε κάνει ήδη και δεν θα περίμενε την έκδοση της Κάρτας, για να μας λύση τα προβλήματα που η ίδια η πολιτεία βάζει μπροστά μας ως εμπόδια.

  4) Επειδή η Κάρτα τείνει να επιβληθεί σε όλους τους λαούς, αυτό το γεγονός με βάζει στην υποψία ότι ίσως σχεδιάστηκε από την λεγόμενη παγκοσμιοποίηση για λόγους που ενδεχομένως ακόμη δεν είναι φανεροί (Οι ίδιοι διατείνονται ότι έγινε για την εξυπηρέτηση των πολιτών, εγώ τουλάχιστον όμως δεν είμαι υποχρεωμένος να τους πιστέψω, γι’ αυτό θα διατηρώ τις επιφυλάξεις μου και τις αμφιβολίες μου, άλλωστε σε αυτό συμβάλλουν και τα παραδείγματα που εξέθεσα ανωτέρω).

  Μην ξεχνάτε και τις δηλώσεις του κυρίου πρωθυπουργού:
  «Χρειαζόμαστε παγκόσμια διακυβέρνηση, παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση και την χρειαζόμαστε γρήγορα.»
  (Γ. Παπανδρέου, Πρωθυπουργός, ομιλία 28-4-2010 στο Συνέδριο του Economist).

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 19:54 | ΠΑΝΟΣ

  ΠΟΛΥ «ΕΞΥΠΝΗ» Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ; ΜΗΠΩΣ ΑΡΑΓΕ ΕΤΣΙ ΠΑΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΕΤΕ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΟΜΟ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΨΗΦΙΣΜΕΝΟ, ΤΗ «ΜΑΓΙΚΗ ΥΠΕΡΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΕΤΕ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΉΤΑΝ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΑΥΤΗΣ;
  ΔΕΝ ΜΕ ΠΕΙΘΕΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ.
  ΘΑ ΕΙΧΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΝ Η ΧΩΡΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΕ ΝΑ ΠΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΝHΓYΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ EUROVISION, MEΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΙ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΜΕΙΩΝΑΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΣΙΟΥΣ, AN ΕΞΑΝΤΛΟΥΣΑΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓEΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΣΑΤΕ ΤΟΝ ΟΡΥΚΤΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΌΠΩΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΣΟΒΑΡΟ.
  ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗ ΔΗΘΕΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΕΣ, ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΑΙΔΑΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΚΑΝΑΝ Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΡΗΜΑΞΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΜΕ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ, ΠΑΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ;
  ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΕΙΣΑΓΑΓΕΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ή ΜΗ) ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

  Υ.Γ. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΦΤΩΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΑΡΑ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΟΣ.

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 00:29 | stefanos

  Παραβιάζεται η αρχή της Διαφάνειας της δημοκρατίας, εφόσον για ζήτημα που έχει ανησυχήσει τόσο την ελληνική κοινή και διεθνή γνώμη, δεν θα έχει γνώμη το Κοινοβούλιο, αλλά εκχωρούνται όλες οι εξουσίες σε ένα εκτελεστικό όργανο (Υπουργός)

  – Παραβιάζεται η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, διότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια αθέμιτη υπερσυγκέντρωση προσωπικών δεδομένων σε μια βάση, που καταφανώς υπερβαίνει τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και του συμφέροντος του Λαού, τον οποίο οφείλει να υπηρετεί ο κος Υπουργός και η Κυβέρνηση.

  – Σε περίπτωση που περιληφθεί οποιοσδήποτε κώδικας που να περιέχει τον αριθμό 666 , παραβιάζεται η θρησκευτική ελευθερία και συνείδηση των Ορθοδόξων Χριστιανών. (Σημειώνουμε ότι για την προστασία της θρησκ. συνείδησης των Μαρτύρων του Ιεχωβά, έγινε ολόκληρη συνταγματική αναθεώρηση, και προστέθηκε ερμηνευτική δήλωση στο Σύνταγμά μας, που το κατάντησε αντιφατικό μεταξύ αυτής και του άρθρου. 13 παρ. 4 για την θρησκ. ελευθερία ) .

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 00:19 | Κώστας

  Έχω πρόβλημα με το άρθρο 28.Νομίζω ότι α)παραβιάζεται η αρχή διαφάνειας της δημοκρατίας γιατί για κάποιο θέμα που θα μας απασχολήσει, γνώμη δε θα έχει το κοινοβούλιο , αλλά μόνο ο υπουργός.
  β) δημιουργούνται συνθήκες για μια όχι θεμιτή υπερσυγκέντρωση προσωπικών δεδομένων σε μια βάση, που νομίζω ότι ξεπερνάει τους σκοπούς της χρησιμότητάς τους
  γ)ζητώ να μην υπάρχει σε κανένα σημείο φανερό ή κρυφό ο γραμμωτός κώδικας με τον αριθμό 666, όπως το επιθυμεί όλη η Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία μας, για να μην παραβιαστεί η θρησκευτική συνείδηση και ελευθερία του ορθόδοξου λαού μας
  Ευχαριστώ που με ακούσατε!

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 21:53 | ΜΑΝΟΣ ΣΟΥΛΗΣ

  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΩΝ (Η) ΚΑΡΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΗ.
  ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΥ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙ.
  ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 22:45 | Άρτεμις

  Ο εξοχότατος κύριος Πρωθυπουργός μας έχει μιλήσει για την ανάγκη παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης
  http://www.youtube.com/watch?v=TFSapBTHxrU.
  Προφανώς το νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση όπως και εκείνο με για τη κάρτα του πολίτη υπηρετούν αυτό το στόχο.
  Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν είναι εθνική πρωτοβουλία μια που η τάση αυτή υπάρχει σε διάφορες χώρες ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις των πολιτών τους, όπως η Αμερική, η Αγγλία, η Γερμανία, η Ρουμανία και τελευταία μάθαμε για την Ρωσία και μάλιστα στον ίδιο χρόνο! Γιατί δεν περιμένουμε να δούμε πως θα λειτουργήσει το σύστημα αυτό αλλού πριν το υιοθετήσουμε με δυσβάστακτο οικονομικό κόστος στη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει;
  Γιατί δεν περιμένουμε να βγούμε πρώτα από το ΔΝΤ και μετά να συζητήσουμε περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ώστε να δώσουμε και τον απαραίτητο χρόνο δοκιμής αυτού του συστήματος από άλλες χώρες;
  Γιατί πρέπει όλοι συγχρόνως σε ολόκληρο το κόσμο να το εφαρμόσουμε;
  Όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται παρόλο που από μόνη της αυτή η εφαρμογή καθιστά επισφαλή τη προσωπική ζωή των πολιτών όσα ασφαλή μέτρα και να έχουν παρθεί.
  Αντί το κράτος να διασφαλίζει τους πολίτες θέλει να τους τοποθετήσει σε ένα σύστημα που διαρκώς αποδεικνύεται ανασφαλές;
  Τι συμβαίνει λοιπόν;
  Ποια είναι και πώς εκλέγονται αυτά τα κέντρα εξουσίας στα οποία θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα και οι κινήσεις της προσωπικής ζωής των πολιτών;

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 15:16 | Νίκος Κυρλόγλου

  Στην παράγραφο 2 όπου γίνεται αναφορά για ταυτότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει σαφής μνεία ότι η ταυτότητα ή το όποιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητας πρέπει να έχει φωτογραφία.

 • 19 Ιανουαρίου 2011, 21:21 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

  – Παραβιάζεται η αρχή της Διαφάνειας της δημοκρατίας, εφόσον για ζήτημα που έχει ανησυχήσει τόσο την ελληνική κοινή και διεθνή γνώμη, δεν θα έχει γνώμη το Κοινοβούλιο, αλλά εκχωρούνται όλες οι εξουσίες σε ένα εκτελεστικό όργανο (Υπουργός) .

  – Παραβιάζεται η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, διότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια αθέμιτη υπερσυγκέντρωση προσωπικών δεδομένων σε μια βάση, που καταφανώς υπερβαίνει τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και του συμφέροντος του Λαού, τον οποίο οφείλει να υπηρετεί ο κος Υπουργός και η Κυβέρνηση.

  – Σε περίπτωση που περιληφθεί οποιοσδήποτε κώδικας που να περιέχει τον αριθμό 666 , παραβιάζεται η θρησκευτική ελευθερία και συνείδηση των Ορθοδόξων Χριστιανών. (Σημειώνουμε ότι για την προστασία της θρησκ. συνείδησης των Μαρτύρων του Ιεχωβά, έγινε ολόκληρη συνταγματική αναθεώρηση, και προστέθηκε ερμηνευτική δήλωση στο Σύνταγμά μας, που το κατάντησε αντιφατικό μεταξύ αυτής και του άρθρου. 13 παρ. 4 για την θρησκ. ελευθερία ) .

 • 19 Ιανουαρίου 2011, 10:13 | Μπαντούλας Κωνσταντίνος

  Τι θα συμβεί αν κάποιος παρανόμως και εξυπηρετώντας ιδιοτελή συμφέροντα γίνει γνώστης προσωπικών πληροφοριών ενός τρίτου ατόμου; Ποιες θα είναι οι ποινές και οι κυρώσεις και ποιός θα τις επιβάλλει;
  Πως διασφαλίζεται το πρόσωπο από την ιδιοτελή χρήση των προσωπικών του στοιχείων από τρίτους;

 • 18 Ιανουαρίου 2011, 20:29 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΑΤΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΧΥΣΕΩΝ) ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ.

  1.ΜΗΠΩΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ?

  2.ΕΑΝ ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΤΑΙ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ? ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΦΗΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΛΑΝΑΤΑΙ Η ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ?

  3.ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ? Η ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΥΡΕΩΣ ΕΙΤΕ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ,ΕΙΤΕ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΣΧΕΔΟΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ?

  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

 • 18 Ιανουαρίου 2011, 19:20 | Σ. Καραγεωργίου

  Η ΥΠΕΡΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΣΕΕΝΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΔΟΥΡΕΙΟΥ ΙΠΠΟΥ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΕΡΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΑΛΩΤΟΙ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ.

 • 18 Ιανουαρίου 2011, 19:37 | ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Καταλαβαίνουμε που το πάτε με το αρθρο 28, δίνοντας υπερεξουσίες σε έναν υπουργό. Προετοιμάζετε την κάρτα του πολίτη που θα φέρει ο υπουργός μέσα σε μια νύχτα με δίκη του απόφαση. ‘Ετσι, όμως…
  – Παραβιάζεται η αρχή της Διαφάνειας της δημοκρατίας, εφόσον για ζήτημα που έχει ανησυχήσει τόσο την ελληνική κοινή και διεθνή γνώμη, δεν θα έχει γνώμη το Κοινοβούλιο, αλλά εκχωρούνται όλες οι εξουσίες σε ένα εκτελεστικό όργανο (Υπουργός)

  – Παραβιάζεται η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, διότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια αθέμιτη υπερσυγκέντρωση προσωπικών δεδομένων σε μια βάση, που καταφανώς υπερβαίνει τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και του συμφέροντος του Λαού, τον οποίο οφείλει να υπηρετεί ο κος Υπουργός και η Κυβέρνηση.

  – Σε περίπτωση που περιληφθεί οποιοσδήποτε κώδικας που να περιέχει τον αριθμό 666 , παραβιάζεται η θρησκευτική ελευθερία και συνείδηση των Ορθοδόξων Χριστιανών. (Σημειώνουμε ότι για την προστασία της θρησκ. συνείδησης των Μαρτύρων του Ιεχωβά, έγινε ολόκληρη συνταγματική αναθεώρηση, και προστέθηκε ερμηνευτική δήλωση στο Σύνταγμά μας, που το κατάντησε αντιφατικό μεταξύ αυτής και του άρθρου. 13 παρ. 4 για την θρησκ. ελευθερία ) .
  Δεν θα σας περάσει. Ο Ελληνικός λαός αγρυπνεί και θα σας χαλάσει τα σχέδια.

 • 18 Ιανουαρίου 2011, 17:17 | Ιωάννης

  K. Υπουργέ,

  Πολλή καλή η κίνηση του υπουργείου για την ηλεκτονική διαβούλευση, αλλά διαβούλευση επί διαβουλεύσεων επειδή το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περιμένατε από πλευράς σχολίων και θέσεων των πολιτών, τι είδους διαβούλευση είναι; Την απάντηση την λάβατε ήδη εδώ και έναν μήνα από τιυς συμμετέχοντες σ’ αυτήν.

 • 18 Ιανουαρίου 2011, 14:14 | Λουκια Μπαρμπαρήγου

  Παραβιάζεται η αρχή της Διαφάνειας της δημοκρατίας, εφόσον για ζήτημα που έχει ανησυχήσει τόσο την ελληνική κοινή και διεθνή γνώμη, δεν θα έχει γνώμη το Κοινοβούλιο, αλλά εκχωρούνται όλες οι εξουσίες σε ένα εκτελεστικό όργανο (Υπουργός)

  – Παραβιάζεται η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, διότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια αθέμιτη υπερσυγκέντρωση προσωπικών δεδομένων σε μια βάση, που καταφανώς υπερβαίνει τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και του συμφέροντος του Λαού, τον οποίο οφείλει να υπηρετεί ο κος Υπουργός και η Κυβέρνηση.

  – Σε περίπτωση που περιληφθεί οποιοσδήποτε κώδικας που να περιέχει τον αριθμό 666 , παραβιάζεται η θρησκευτική ελευθερία και συνείδηση των Ορθοδόξων Χριστιανών. (Σημειώνουμε ότι για την προστασία της θρησκ. συνείδησης των Μαρτύρων του Ιεχωβά, έγινε ολόκληρη συνταγματική αναθεώρηση, και προστέθηκε ερμηνευτική δήλωση στο Σύνταγμά μας, που το κατάντησε αντιφατικό μεταξύ αυτής και του άρθρου. 13 παρ. 4 για την θρησκ. ελευθερία ) .

 • 18 Ιανουαρίου 2011, 11:09 | Λεωνίδας Γαρουφαλῆς

  Ἡ παράγραφος 6 τοῦ ἄρθρου εἶναι τελείως λάθος. Δέν εἶναι δυαντόν ἐρήμην μας ἕνας ὑπουργός νά ἀποφασίζει γιά τεχνικά χαρακτηριστικά τῆς ὁποιασδήποτε κάρτας.
  ΠΟλύ ὕποπτο. Νά ἀποσυρθεῖ!!!

 • 18 Ιανουαρίου 2011, 11:00 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/ Εναλλακτικά: του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού /Εναλλακτικά με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά ζητήματα που αναφέρονται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου» (Αρθρο 28, παρ. 6).
  Γιατί πρέπει ο εκάστοτε Υπουργός-Υπουργοί να έχουν αυτές τις υπερεξουσίες; Θα μπορούσε ο Νόμος να αναφέρει αναλυτικά «τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά ζητήματα στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου» ή, εάν αυτό είναι δύσκολο, αυτές οι ρυθμίσεις να ελέγχονται και να εγκρίνονται από μία Διακομματική Επιτροπή της Βουλής και με την συμβουλευτική εισήγηση της Ανεξάρτητης Αρχής Προσωπικών Δεδομένων.
  Και μία παρατήρηση. Πουθενά στο σχέδιο Νόμου δεν είδα να αναφέρεται η «Κάρτα του Πολίτη» (ή όπως αλλιώς θα ονομαστεί), τι σημαίνει αυτό; Μήπως δεν θα εφαρμοστεί; Και εάν τελικά εφαρμοστεί, γιατί δεν την αναφέρει ο Νόμος; Ο συντάξας το παρόν σχέδιο θεωρεί ότι δεν έχει σχέση με την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»;
  Καλό πάντως θα ήταν οι κυβερνητικοί «εγκέφαλοι» να διαβάσουν το «1984» του Όργουελ και λίγη ιστορία δεν θα έβλαπτε, εκεί θα δουν ότι οι μεγαλύτερες δικτατορίες και καταπιέσεις των λαών έγιναν «γιά το καλό τους»!!!!

 • 18 Ιανουαρίου 2011, 01:42 | tasos

  – Παραβιάζεται η αρχή της Διαφάνειας της δημοκρατίας, εφόσον για ζήτημα που έχει ανησυχήσει τόσο την ελληνική κοινή και διεθνή γνώμη, δεν θα έχει γνώμη το Κοινοβούλιο, αλλά εκχωρούνται όλες οι εξουσίες σε ένα εκτελεστικό όργανο (Υπουργός) .

  – Παραβιάζεται η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, διότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια αθέμιτη υπερσυγκέντρωση προσωπικών δεδομένων σε μια βάση, που καταφανώς υπερβαίνει τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και του συμφέροντος του Λαού, τον οποίο οφείλει να υπηρετεί ο κος Υπουργός και η Κυβέρνηση.

  – Σε περίπτωση που περιληφθεί οποιοσδήποτε κώδικας που να περιέχει τον αριθμό 666 , παραβιάζεται η θρησκευτική ελευθερία και συνείδηση των Ορθοδόξων Χριστιανών. (Σημειώνουμε ότι για την προστασία της θρησκ. συνείδησης των Μαρτύρων του Ιεχωβά, έγινε ολόκληρη συνταγματική αναθεώρηση, και προστέθηκε ερμηνευτική δήλωση στο Σύνταγμά μας, που το κατάντησε αντιφατικό μεταξύ αυτής και του άρθρου. 13 παρ. 4 για την θρησκ. ελευθερία ) .

 • 18 Ιανουαρίου 2011, 00:29 | Παπαχρήστου Βασίλειος

  Επί της ουσίας καταργείται η βουλή και εκχωρούνται όλες οι αρμοδιότητες χωρίς κανείς να μπορεί να τον ελέγξει στον εκάστοτε υπουργό. Πού πήγε η Δημοκρατία που γεννήθηκε σε αυτόν τον τόπο; Είναι κακό να υπάρχει συζήτηση γόνιμη, ανταλλαγή απόψεων επί των προθέσεων του υπουργού εντός της βουλής; Γιατί κύριοι της κυβέρνησης;
  Αναφέρεται στην παράγραφο 6 του εν λόγω άρθρου:
  «καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά ζητήματα που αναφέρονται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου» με μοναδικό γνώστη τον υπουργό και των περίξ αυτού. Ουδείς άλλος δεν ενημερώνεται εκ των προτέρων. Ούτε η βουλή!! Γιατί αυτή η μυστικοπάθεια εφόσον είναι τα θέματα αυτά τόσο διαφανή, τόσο δημοκρατικά που έχουν σκοπό να υπηρετήσουν τη δημοκρατία στη χώρα μας. Τα εν κρυπτώ πρεσβεύονται και στηρίζονται από όσους φοβούνται την αλήθεια και τη διαφάνεια. Φθάνει βρε αδελφέ αυτή η κοροϊδία! Φθάνει βρε αδελφέ αυτή η πλύση εγκεφάλου ότι όλα που πράττει η παρούσα κυβέρνηση είναι σωστά και άρα δε χρειάζεται να υφίστανται τη βάσανο της κριτικής μας σκέψης, του διαλόγου.
  ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΡΘΡΟΥ

 • 17 Ιανουαρίου 2011, 21:38 | ΝΙΚΟΣ

  – Παραβιάζεται η αρχή της Διαφάνειας της δημοκρατίας, εφόσον για ζήτημα που έχει ανησυχήσει τόσο την ελληνική κοινή και διεθνή γνώμη, δεν θα έχει γνώμη το Κοινοβούλιο, αλλά εκχωρούνται όλες οι εξουσίες σε ένα εκτελεστικό όργανο (Υπουργός).

  – Παραβιάζεται η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, διότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια αθέμιτη υπερσυγκέντρωση προσωπικών δεδομένων σε μια βάση, που καταφανώς υπερβαίνει τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και του συμφέροντος του Λαού, τον οποίο οφείλει να υπηρετεί ο κος Υπουργός και η Κυβέρνηση.

  – Σε περίπτωση που περιληφθεί οποιοσδήποτε κώδικας που να περιέχει τον αριθμό 666, παραβιάζεται η θρησκευτική ελευθερία και συνείδηση των Ορθοδόξων Χριστιανών. (Σημειώνουμε ότι για την προστασία της θρησκ. συνείδησης των Μαρτύρων του Ιεχωβά, έγινε ολόκληρη συνταγματική αναθεώρηση, και προστέθηκε ερμηνευτική δήλωση στο Σύνταγμά μας, που το κατάντησε αντιφατικό μεταξύ αυτής και του άρθρου. 13 παρ. 4 για την θρησκ. ελευθερία).

 • 17 Ιανουαρίου 2011, 18:31 | Αλέξανδρος

  Τι εννοείται με αυτή τη παράγραφο 6; Ότι μόνο ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα είναι ο αρμόδιος για τη συγκέντρωση – επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;
  Δεν παραβιάζεται με το τρόπο αυτό η αρχή της Διαφάνειας της δημοκρατίας, εφόσον για ζήτημα που έχει ανησυχήσει τόσο την ελληνική κοινή και διεθνή γνώμη, δεν θα έχει γνώμη το Κοινοβούλιο, αλλά εκχωρούνται όλες οι εξουσίες σε ένα εκτελεστικό όργανο (Υπουργός);
  Για τη διασφάλιση του πολίτη πρέπει ο εκάστοτε Υπουργός να είναι άμεμπτος αλλά ποιος είναι σε θέση να το προεξοφλήσει αυτό, ειδικά σήμερα που καθημερινά ακούμε για διάφορα σκάνδαλα;
  Δεν παραβιάζεται η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, με τη δημιουργία προϋποθέσεων για μια αθέμιτη υπερσυγκέντρωση προσωπικών δεδομένων σε μια βάση, που καταφανώς υπερβαίνει τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και του συμφέροντος του Λαού, τον οποίο οφείλει να υπηρετεί ο εκάστοτε Υπουργός και η Κυβέρνηση;
  Σε περίπτωση που περιληφθεί οποιοσδήποτε κώδικας που να περιέχει τον αριθμό 666 , παραβιάζεται εμφανώς η θρησκευτική ελευθερία και συνείδηση των Ορθοδόξων Χριστιανών.
  Για την προστασία της θρησκευτικής συνείδησης των Χιλιαστών, έγινε ολόκληρη συνταγματική αναθεώρηση, και προστέθηκε ερμηνευτική δήλωση στο Σύνταγμά μας, που το κατάντησε αντιφατικό μεταξύ αυτής και του άρθρου. 13 παρ. 4 για την θρησκ. ελευθερία) και οι ανησυχίες των Χριστιανών μονίμως θα μπαίνουν στο περιθώριο και οι Χριστιανοί θα περιφρονούνται όπως έγινε με την απαλοιφή του θρησκεύματος από τις αστυνομικές ταυτότητες παρόλο που συγκεντρώθηκαν 3.5 εκατομμύρια υπογραφές υπέρ της προαιρετικής αναγραφής;

 • 17 Ιανουαρίου 2011, 11:30 | Τσομπανουδης Σωτήρης

  Νομίζω πως το άρθρο αυτό οδηγεί σε μια συγκαλυμμένη θεσμοθέτηση μιας Κάρτας Πολίτη ή κάρτας συναλλαγών κλπ.

  Τι θα γίνει με όλους όσους αρνηθούν να παραλάβουν μια τέτοιου είδους κάρτα;

  Θα πάψουν οι συναλλαγές τους με το Δημόσιο ή θα υπόκεινται σε επιπλέον γραφειοκρατία; Στην πρώτη περίπτωση θα πρόκειται ουσιαστικά για αποκοπή τους από την κοινωνία και εξαθλίωσή τους σε τριτοκοσμικά επίπεδα και ακόμη χειρότερα, ενώ στη δεύτερη θα μιλούμε για πολίτες δυο ταχυτήτων.

  Πάντων μέτρον άνθρωπος.

 • 17 Ιανουαρίου 2011, 06:58 | Παναγιώτης

  Είναι απαράδεκτο η Ελευθερία ενός λαού να κρέμεται στα χέρια ενός υπουργού, ο οποίος μπορεί να είναι διεφθαρμένος, ανθέλληνας, μισέλληνας και πάει λέγοντας.
  1ον παραβιάζεται η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, διότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια αθέμιτη υπερσυγκέντρωση προσωπικών δεδομένων σε μια βάση, που φαίνετε ότι υπερβαίνει τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και του συμφέροντος του Λαού.
  2ον Στην περίπτωση του κώδικα με τον αριθμό 666 , παραβιάζεται η θρησκευτική ελευθερία και συνείδηση των Ορθοδόξων Χριστιανών.
  Κατόπιν αυτού το άρθρο 28 πρέπει οπωσδήποτε να απαλειφθεί.

 • 16 Ιανουαρίου 2011, 23:14 | pavlos pavlou

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΝΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΟΤΑΝ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΟΡΑΤΟ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΚΙ ΑΘΕΛΑ ΤΟΥ ΑΚΟΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ – ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΘΕΣΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗ ΧΩΡΙΣΤΑ.

 • 15 Ιανουαρίου 2011, 22:46 | Μανώλης

  Είμαστε αντίθετοι με την κάρτα, έχουμε πολλές επιφυλάξεις… δεν σας εμπιστευόμαστε!
  Άλλα μας λέτε τη μια μέρα και άλλα την άλλη
  Πείτε μας τι ακριβώς θα περιελαμβάνει;
  Μ.Χ

 • 13 Ιανουαρίου 2011, 22:00 | Κατερίνα Παπαδοπούλου

  Στη 2η παράγραφο του άρθρου 28 αναφέρεται η προσκόμιση στοιχείων ταυτοποίησης με ηλεκτρονική υπογραφή και στην 5η παράγραφο αναφέρεται συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  Για την προσκόμιση ηλεκτρονικής υπογραφής απαιτείται ηλεκτρονική ταυτότητα μια που δεν μπορεί να γίνει με το σημερινό δελτίο ταυτότητας. Αλλά και με άλλο τρόπο να γίνει, το πρόβλημα της καταγραφής και συλλογής πληροφοριών προσωπικών δεδομένων σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων παραμένει.
  Και αποτελεί πρόβλημα διότι δεν υπάρχει ασφάλεια σε κανένα σύστημα σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας των ΗΠΑ: http://www.reuters.com/article/idUSTRE6BF6BZ20101217
  Ήδη στην Γερμανία χάκερς έσπασαν τους κωδικούς των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. http://www-voulgari.blogspot.com/2010/07/kata.html
  Πότε θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε από τα λάθη των άλλων δίχως να τα κάνουμε και εμείς;
  Το νομοθέτημα της Συνθήκης Schengen ανήκει στο πρωτογενές δίκαιο ενώ ο Νόμος 2472/97 στο τριτογενές δίκαιο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπερισχύσει του πρωτογενούς. Αυτό συνεπάγεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών τα οποία θα συγκεντρώνονται στις βάσεις δεδομένων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα είναι διαθέσιμα εάν και όποτε το θελήσει η ενωμένη Ευρώπη και ο νόμος περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων θα υποχωρήσει λόγω της Συνθήκης Schengen.
  Στη Μεγάλη Βρετανία απορρίφθηκε η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης λόγω του μεγάλου οικονομικού κόστους το οποίο συνεπάγεται.
  Προβληματίζομαι γιατί θέλετε να την εφαρμόσετε στη παρούσα στιγμή που η χώρα μας βρίσκεται σε τόσο δύσκολη οικονομική κατάσταση.
  Επίσης προβληματίζομαι για το γεγονός ότι στην Αγγλία των 50 εκατομμυρίων περίπου πολιτών απορρίφθηκε λόγω της συλλογής 10.000 υπογραφών ενώ στη χώρα μας, βιαζόμαστε να υλοποιήσουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση όταν μέχρι τώρα έχουν συγκεντρωθεί 40.000 υπογραφές ενάντια σε αυτή. http://www.orthros.org/Greek/Eidiseis/E_Arnoumai2.php
  Η Κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την ανησυχία των πολιτών της ή η Κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας έχει μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία από τη δική μας;

 • γενικά πρέπει να υπάρχει διασφάλιση ενάντια στην κλασσική επίθεση με χρήση «ενδιάμεσου» (man-in-the-middle attack) που κάνει «replay» (επειδή όλες οι κρυπτογραφήσεις σπάνε αν έχεις αρκετό χρόνο, εξ ου και η απαίτηση για realtime, ώστε αν γίνει υποκλοπή και «σπάσει» να μην χρησιμεύει στον επιτιθέμενο γιατί πέρασε το σχετικό timeslot)

 • >προσκομίζει /ή και να αποστέλλει υπογεγραμμένα με προηγμένη
  >ηλεκτρονική υπογραφή στην αρμόδια Αρχή Εγγραφής τα στοιχεία που
  >αποδεικνύουν την ταυτότητά του

  Προφανώς το να αποστείλει ένα έγγραφο ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από ένα φορέα έκδοσης του εγγράφου δείχνει πως τα στοιχεία εκείνα είναι ορθά, αλλά δεν δείχνει ΠΟΙΟΣ το απέστειλε (δηλαδή δεν μπορείς να του στείλεις πίσω κωδικό πρόσβασης σε ένα σύστημα).

  Θα πρέπει να έχει smart card (κάρτα πολίτη;) που θα φροντίζει για την κρυπτογράφηση και υπογραφή της αλληλεπίδρασης (μόνο realtime, όχι μέσω e-mail) με το σύστημα ώστε να του στείλει πίσω κωδικό κλπ.

  Το ερώτημα γιατί να μην κάνει login με τη smart card απαντάται από το ότι μπορεί να μπαίνει από κινητό ή από ένα internet cafe κλπ. – Με τη smartcard (και το pin της) μπορεί να μπεί στο σύστημα, να αιτηθεί έναν αριθμό νέων προσωρινών κωδικών (π.χ. μέχρι 10) μιας χρήσης (ή να μπεί χωρίς τη smartcard και να ζητήσει να του σταλεί ένας προσωρινός με SMS – αν και αυτό είναι πιο ανασφαλές γιατί πιο συχνά κλέβονται τα κινητά μάλλον)