Άρθρο 13 Ηλεκτρονικά αντίγραφα

1.         Αντίγραφα εγγράφων που παράγονται με ΤΠΕ έχουν ισχύ ακριβούς  αντιγράφου, εφόσον α) το πρωτότυπο ηλεκτρονικό ή έντυπο/έγχαρτο έγγραφο βρίσκεται στην κατοχή του φορέα του δημόσιου τομέα ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα και κατά τη διαδικασία της καταχώρισης, της ψηφιοποίησης, της αναπαραγωγής και της εκτύπωσης καθίσταται δυνατή  η ταύτιση πρωτοτύπου και ηλεκτρονικού αντιγράφου και β) το αντίγραφο φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και ασφαλή χρονοσήμανση.

2.      Η εκτύπωση εγγράφου με χρήση ΤΠΕ επέχει θέση ακριβούς αντιγράφου, εφόσον επικυρώνεται από δημόσια αρχή που δύναται να ελέγχει την ταύτιση πρωτοτύπου και εκτυπωμένου εγγράφου αντιγράφου.  Δεν απαιτείται επικύρωση στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο ή ΝΠΙΔ που συναλλάσσεται με φορέα του δημόσιου τομέα βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωση την ακρίβεια των στοιχείων  που περιέχονται σε έγγραφο που έχει παραχθεί ή τηρείται από τον φορέα του δημόσιου τομέα με ηλεκτρονικό τρόπο.

3.         Ο φορέας του δημόσιου τομέα μπορεί να ψηφιοποιεί ή να αναπαράγει με οποιοδήποτε τρόπο έντυπα/έγχαρτα έγγραφα που εκδίδει ή άλλα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα που κατέχει στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της και να πιστοποιεί την ταύτιση πρωτοτύπου και ακριβούς ηλεκτρονικού (ψηφιακού) αντιγράφου, βεβαιώνοντας την ακεραιότητα και αυθεντικότητά του.

4.         Σε περίπτωση καταστροφής πρωτότυπων έντυπων/έγχαρτων εγγράφων μετά την παραγωγή ψηφιοποιημένου ισόκυρου αντιγράφου στο πρωτόκολλο καταστροφής μνημονεύονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παραγωγή και αρχειοθέτηση του ψηφιοποιημένου ισόκυρου αντιγράφου.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 12:17 | Νίκος Διαμαντίδης

  Στην παράγραφο 1 χρησιμοποιείται ο όρος «ασφαλής χρονοσήμανση» χωρίς να ορίζεται. Γενικά δεν αποσαφηνίζεται η χρήση μίας ανεξάρτητης υπηρεσίας χρονοσήμανσης.
  Μία χρήσιμη δυνατότητα είναι η παραγωγή και επικύρωση εντύπων εγγράφων από τα ΚΕΠ, από έγγραφα φορέων του δημοσίου τα οποία και είναι υπογεγραμμένα σύμφωνα με το άρθρο 12. Να μπορεί δηλαδή ο διοικούμενος να παραδίδει στα ΚΕΠ ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα έγγραφα και να λαμβάνει έντυπα επικυρωμένα αντίγραφα (σε περίπτωση βέβαια που τα ΚΕΠ έχουν την τεχνική δυνατότητα εκτύπωσης του εγγράφου).

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 15:25 | Νίκος Κυρλόγλου

  Παράγραφος 3 -> η λέξη «αυθεντικότητα» να γίνει «γνησιότητσ»

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 15:41 | Νίκος Κυρλόγλου

  Στην παράγραφο 2 ας σταματήσει πια αυτή η ιστορία με τις υπεύθυνες δηλώσεις – να προσκομίζεις ένα έγγραφο και να υπογράφεις υπεύθυνη δήλωση ότι είναι αληθές!!! Ή η δημόσια αρχή δέχεται το έγγραφο και είναι δική της ευθύνη να το ελέγξει ή αρκείται στην υπεύθυνη δήλωση του ατόμου, χωρίς την προσκόμιση του εγγράφου!

 • 17 Ιανουαρίου 2011, 21:33 | george georgiadis

  Εδώ θα ήθελα να επισημάνω την πλήρη απουσία από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση τον ΕΡΜΗ
  την επίσημη πύλη του ελληνικού κράτους όπου μπορεί κάθε πολίτης να έχει λογαριασμό και να αποθηκεύει στον προσωπικό του φάκελλο(αφού επισκεφθεί κάποιο ΚΕΠ) όλα εκείνα τα έγγραφα που πρέπει να έχει για τις συναλλαγές του με το Ελληνικό Κράτος.
  (π.χ. πτυχίο,απολυτήριο,απολυτήριο στρατού κ.τ.λ)

 • 17 Ιανουαρίου 2011, 13:19 | Κική

  Γιατί θα πρέπει το ψηφιακό αντόγραφο που θεωρείται γνήσιο να επικυρώνεται επιπλέον από «…Δημόσια Αρχή, που δύναται να ελέγχει την ταύτιση πρωτοτύπου και εκτυπωμένου εγγράφου αντιγράφου». Όπως ισχύει μέχρι σήμερα το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης που υποβάλεται ηλεκτρονικά, γίνεται δεκτό σαν εκτύπωση. Η Υπεύθυνη Δήλωση τί εξυπηρετεί? Επιπρόσθετη γραφειοκρατεία? Αφού οι συντάκτες θα είναι πιστοποιημένοι, το ίδιο και οι υπογραφές τους. Με τη «Σύζευξη» τί γίνεται; Ποιά «κοινή» πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί και γιατί τόσα χρόνια που ακούμε για ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχουν κατασπαταληθεί εκατομμύρια, για να κάνει ο κάθε φορέας δική του ιστοσελίδα ή portal με προβλήματα ασυμαβατότητας μεταξύ τους, που θα λυθούν τώρα;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 16 Ιανουαρίου 2011, 21:05 | Τσακιρόπουλος Δημήτρης

  Καλησπέρα,

  Αναφορικά με το άρθρο 13 είναι απαραίτητο η ισχύ τον προς εκτύπωση εγγράφων να έχει άμεση ισχύ προς χρήση χωρίς την επιπλέον φυσική επικύρωση του εγγράφου από δημόσιο φορέα.
  Εαν συμβεί το τελευταίο ουσιαστικά αναιρείται κάθε προσπάθεια για φυσική απεξάρτηση των πολιτών-φορέων στην αναπαραγωγή και χρήση εγγράφων.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 20:14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΖΕΛΟΣ Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

  Επειδή κάθε φυσικό φυσικό πρόσωπο που συναλλάσσεται με φορέα του δημόσιου τομέα θα μπορεί να βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωση την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε έγγραφο που έχει παραχθεί ή τηρείται από τον φορέα του δημόσιου τομέα με ηλεκτρονικό τρόπο πρέπει η διάταξη του άρθρου 13 § 2 να ελεγχθεί για την συμβατότητά της με το άρθρο 84 § 1 του Ν. 3386/2005 το οποίο προβλέπει ότι «Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηκόους τρίτης χώρας, οι οποίοι δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής και γενικά δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα». Εάν μείνει ως έχει η διάταξη και δεν καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 84 § 1 του Ν. 3386/2005 (η οποία είναι αντίθετη τουλάχιστον με το άρθρο 2 § 1 Σ) ουδέποτε θα μπορεί κάποιος υπήκοος τρίτης χώρας να βεβαιώνει την ακρίβεια στοιχείων εγγράφων που έχει παραχθεί ή τηρηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 11:45 | Dionisios

  »Θα σας δίνουν κάρτες για να σας συνηθίσουν μ’ αυτές.Κι όταν κάποτε όλα τα συγκεντρώσουν σε μια κάρτα (ταυτότητα,διαβατήριο,δίπλωμα οδήγησης κλπ) αυτό θα είναι το σφράγισμα,να μην το πάρετε». Όπως τώρα σκέφτονται να τα συγκεντρώσουν στην ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη…(ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ)

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 11:55 | Dionisios

  Όσο και να χτυπάτε τον πισινό σας στο πάτωμα και να θέλετε να αποχριστιανοποιήσετε την ΕΛΛΑΔΑ τελικά αυτό που θέλει ο Ι.Χριστός θα γίνει!!!!