Άρθρο 22 Προσδιορισμός χρόνου παραλαβής και υπολογισμός προθεσμιών κατάθεση

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, δηλώσεις, αιτήσεις, δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε έναν φορέα του δημόσιου τομέα θεωρείται ότι έχουν περιέλθει σε αυτή, εφόσον υπάρξει ηλεκτρονική επιβεβαίωση της λήψης με ασφαλή χρονοσήμανση.  Με απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού ορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας και ιδίως τα ζητήματα που αναφέρονται στη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της   χρονοσήμανσης.

2. Εφόσον το σύστημα που χρησιμοποιεί ο φορέας του δημόσιου τομέα, στον οποίο απευθύνονται οι αιτήσεις, δηλώσεις, δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα δεν υποστηρίζει την αυτόματη επιβεβαίωση της λήψης,  ο φορέας του δημόσιου τομέα  υποχρεούται να ενημερώνει για αυτό με κάθε πρόσφορο τρόπο και ιδίως με πληροφόρηση στον οικείο δικτυακό τόπο,  Στην περίπτωση αυτή τα έγγραφα που περιέρχονται σε φορέα του δημόσιου τομέα  με χρήση ΤΠΕ πρωτοκολλούνται αυθημερόν, εφόσον έχουν κατατεθεί εντός ωραρίου εργασίας, ειδάλλως πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Με την επιφύλαξη ειδικοτέρων ρυθμίσεων, ο φορέας του δημόσιου τομέα αποστέλλει αμελλητί,  με ηλεκτρονικό τρόπο, στο πρόσωπο που έχει υποβάλλει δηλώσεις, αιτήσεις , δικαιολογητικά ή άλλα έγγραφα αποδεικτικό υποβολής, στο οποίο αναφέρεται ο ακριβής χρόνος παραλαβής και τα στοιχεία καταχώρισης στο (ηλεκτρονικό) πρωτόκολλο.

3.Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων, ως χρόνος υποβολής θεωρείται ο χρόνος της ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και, σε περίπτωση που είναι τεχνικά δυνατή η υποστήριξη της λειτουργίας αυτής, ο χρόνος καταχώρισης, στο (ηλεκτρονικό) πρωτόκολλο  που αναγράφεται στο αποδεικτικό υποβολής.

4. Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων, σε περίπτωση που προβλέπεται προθεσμία για την (ηλεκτρονική) υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων η προθεσμία αυτή λήγει την 12η νυχτερινή ώρα Ελλάδας της ημέρας κατά την οποία παρέρχεται η προθεσμία. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ηλεκτρονικής υποβολής το πρόσωπο που έχει προβεί στην εκπρόθεσμη υποβολή  ενημερώνεται αμελλητί  και με τον πλέον πρόσφορο τρόπο για τον εκπρόθεσμο χαρακτήρα της υποβολής. Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών πληρωμών η προθεσμία λήγει την……..[1]


[1] Η ΓΓΠΣ  έχει θέσει το θέμα ότι η 12η νυχτερινή ως χρονικό σημείο λήξης προθεσμίας δεν υποστηρίζεται από τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών των τραπεζών και επισημαίνει ότι για αυτές τις υπηρεσίες θα απαιτηθεί ειδική ρύθμιση. Για τον λόγο αυτό γίνεται αναφορά σε αιτήσεις, δηλώσεις και δικαιολογητικά και ίσως να πρέπει να εξαιρεθούν ρητά οι υπηρεσίες που απαιτούν και πληρωμή κι να ζητηθεί η συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών για τη διατύπωση ειδικής ρύθμισης

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 12:27 | Νίκος Διαμαντίδης

  Στην παράγραφο 1 αναφέρεται ηλεκτρονική επιβεβαίωση της λήψης με ασφαλή χρονοσήμανση. Θα πρέπει πρώτα να αποσαφηνιστεί ο όρος ασφαλής χρονοσήμανση, αν δηλαδή απαιτείται η χρήση ανεξάρτητη υπηρεσίας χρονοσήμανσης ή όχι. Στο σημείο αυτό μάλιστα δεν αναφέρεται η χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα πρέπει να εξεταστεί ότι είναι τεχνικά εφικτή η αυτόματη επιβεβαίωση με ασφαλή χρονοσήμανση μέσω συστημάτων ΤΠΕ.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 19:20 | e-TEE

  Θα πρέπει εκτός από την ηλεκτρονική υπογραφή και τη χρονοσήμανση, που παρουσιάζεται ότι θα φέρουν τα ηλεκτρονικά έγγραφα, να είναι διαθέσιμα και να γίνεται χρήση τους εφόσον γίνει καταγγελία στο σύστημα ηλεκτρονικής κυβέρνησης ή στο Συνήγορο του Πολίτη για μεροληψία και καθυστερήσεις τα στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη δημόσιου λειτουργού/υπαλλήλου από την πλευρά του δημόσιου φορέα του αντίστοιχου αιτήματος ενός πολίτη/επιχείρησης καθώς και να ορίζεται προβλεπόμενο και ανώτατο χρονικό όριο για τη διεκπεραίωση κάθε ηλεκτρονικής υπόθεσης. Για παράδειγμα, στη Δανία το όριο αυτό καθορίζεται στις 10 ημέρες, στη Φινλανδία στις 14 ημέρες ενώ στη Γαλλία στον ένα (1) μήνα τουλάχιστον. Προτείνουμε λοιπόν τη σχετική τροποποίηση του άρθρου (η παρατήρηση έχει κατατεθεί και στο άρθρο 12).

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 19:22 | Βλάσης Μανθογιάννης

  Στο σημείο 2 αναφέρεται:
  ….στο οποίο αναφέρεται ο ακριβής χρόνος παραλαβής και τα στοιχεία καταχώρισης στο (ηλεκτρονικό) πρωτόκολλο.

  Ο πολίτης δεν ευθύνεται για τα προβλήματα και τις αργοπορίες του Δημοσίου. Για το λόγο αυτό στο αποδεικτικό υποβολής πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος υποβολής και όχι ο χρόνος παραλαβής και καταχώρησης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο (χρόνος ο οποίος αφορά μόνο στην λειτουργία του Δημόσιου φορέα).

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 14:07 | POLITHS

  Απαραίτητη θεωρώ την προσθήκη άρθρου για την περίπτωση δυσλειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων κατά την ημέρα υποχρεωτικής υποβολής αιτήσεων, δηλώσεων, δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων .
  Υποχρεωτική αυτόματη επιμήκυνση του χρόνου υποχρεωτικής υποβολής κατά το διπλάσιο του χρόνου που τα συστήματα δυσλειτουργούσαν.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 14:18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Απαραίτητη θεωρώ την προσθήκη τελικής διάταξης με σαφέστατη και απόλυτη αναφορά στην αυστηρότατη ποινική μεταχείριση των παρανομούντων τόσο ως προς την προσπάθεια υποκλοπής από το σύστημα στοιχείων,όσο και ως προς την υποβολή πλαστών ή ακόμη και λανθασμένων στοιχείων.Κλείστε όλα τα παράθυρα και τους φεγγίτες. Έχουμε αγανακτήσει τόσα χρόνια με τους ατιμώρητους απατεώνες…