Άρθρο 16 Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261Α’/2004), όπως τροποποιήθηκαν.

2. α. Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 και έχουν υποβάλλει αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι την 29-1-2010, όπως ορίστηκε στο άρθρο 10 του νόμου 3816/2010, διέπονται από τις εκάστοτε, κατά την υπαγωγή τους, ισχύουσες διατάξεις του νόμου 3299/2004 και τις κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του, εκτός αν με μεταγενέστερες ρυθμίσεις ορίζεται διαφορετικά.

β. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες κανονιστικές πράξεις ως προς τα Όργανα και διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν μέχρι την 29-1-2010.

γ. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξακολουθούν και εφαρμόζονται οι κανονιστικές αποφάσεις για την υλοποίησή τους, και τις διαδικασίες ελέγχου, ολοκλήρωσης και καταβολής ενισχύσεων.

Οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές της περίπτωσης β της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004 γνωμοδοτούν κατ’ αρμοδιότητα για τα θέματα που έχουν υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.

δ. Η Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της περ. ε της παρ. 15 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004 εξακολουθεί να λειτουργεί έως της ολοκλήρωσης της εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3299/2004 και για την υπαγωγή τους στο νόμο αυτόν προϋποτίθετο η προηγούμενη γνωμοδότησή της.

3. Επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δαπανών μέχρι τη 29-1-2010, όπως ορίστηκε στο άρθρο 10 του νόμου 3816/2010, για να ενισχυθούν για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τους με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3299/2004, διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 3299/2004.

4. α. Οι διατάξεις του νόμου 2601/1998 για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στις χώρες της αλλοδαπής, στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 6 του νόμου 2996/2002 όπως ισχύει, «Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων  Ε.Σ.Ο.Α.Β.», εξακολουθούν και εφαρμόζονται μέχρι τη λήξη του προγράμματος αυτού.

β. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου 2601/1998 σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 2996/2002, όπως ισχύει, διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 2601/1998. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες κανονιστικές πράξεις ως προς τα Όργανα και διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων της παραγράφου αυτής.

γ) i. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δύναται να ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν το χρόνο υποβολής αιτήσεων, τις διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης, τις προϋποθέσεις υπαγωγής, την υλοποίηση, τον έλεγχο, την παρακολούθηση και κάθε ειδικότερο θέμα για τις επενδύσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998 στο Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (νόμος 2996/2002).

Επίσης με την ίδια απόφαση ορίζεται το υπόλοιπο, εκ του προβλεπόμενου στο  νόμο 2996/2002, διατιθέμενο ύψος κονδυλίων για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στο Ε.Σ.Ο.Α.Β.

ii. Η ισχύς της κανονιστικής απόφασης που έχει εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου 2601/98 παρατείνεται μέχρι την έκδοση νέας απόφασης, κατά τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση i της περίπτωσης αυτής.

5. Εφαρμόζεται και για τον παρόντα νόμο η παράγραφος 35 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 3299/2004.

6. Διατήρηση ισχύος κανονιστικών αποφάσεων

β. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διατηρείται η ισχύ η υπ’ αριθμ. 31054/12-7-2007, όπως τροποποιήθηκε, κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 2α του νόμου 3299/2004.

γ. Διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται :

i. Η υπ’ αριθμ. 43965/30-11-1994 κανονιστική απόφαση για τον καθορισμό του είδους και της έκτασης των έργων ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακής μονάδας που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης λβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 1892/1990 και έχει διατηρηθεί σε ισχύ σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2601/ 1998, όπως ίσχυε, και της περίπτωσης ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3299/2004 και

ii. Η υπ’ αριθμ. 58692/5-8-1998 κανονιστική απόφαση για τον καθορισμό του είδους και της έκτασης των έργων ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) που είχε εκδοθεί σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 20 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, και έχει διατηρηθεί σε ισχύ σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της περίπτωσης ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε.

γ. Διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται και για τον παρόντα νόμο οι κοινές υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισμό των προδιαγραφών των συνεδριακών κέντρων, των κέντρων θαλασσοθεραπείας, των εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών, των θεματικών πάρκων, των γηπέδων γκολφ,  των κέντρων προπονητικού και αθλητικού τουρισμού καθώς και η οικεία απόφαση του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης για τις προδιαγραφές των χιονοδρομικών κέντρων.

Επίσης διατηρείται σε ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα για την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των αυτοκινητοδρομίων.

δ. Μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος για τον τρόπο καταβολής της επιχορήγησης διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα Νόμο ή κανονιστική απόφαση του Ν. 1892/1990 που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αυτού και διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της περίπτωσης η’ της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε και της περίπτωσης κ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3299/2004.

ε. Διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται η κοινή υπουργική απόφαση για τους όρους τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης στα επιχειρηματικά σχέδια, αρμοδιότητας πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και η υπουργική απόφαση για τα αναγκαία δικαιολογητικά.

στ. Μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος για τον τρόπο καταβολής της προκαταβολής της επιχορήγησης διατηρείται σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 40929/2-11-2005 κανονιστική απόφαση.

ζ. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του παρόντος, απόφασης για τον καθορισμό των δικαιολογητικών για τον έλεγχο των επενδύσεων, διατηρείται σε ισχύ η υπ΄αριθμ. 48116/19-12-2005 απόφαση, όπως ισχύει.

7. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος, η επιβολή κυρώσεων και η καταβολή των ενισχύσεων των επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που έχουν υπαχθεί στους νόμους 1262/1982 1892/1990 και 2601/1998 από τον ΕΟΜΜΕΧ εξακολουθεί να γίνεται από τις υπηρεσίες και τα όργανα του φορέα αυτού.

8. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων για τις επενδύσεις  που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 1892/1990 ή του νόμου 1262/1982 από την Α.Τ.Ε εξακολουθεί να γίνεται από τις υπηρεσίες και τα  όργανα του φορέα αυτού.

9. Η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, η οποία προβλέφθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 και με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 3840/2010, ισχύει ανεξάρτητα αν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των νόμων αυτών είχε συμπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσμία ολοκλήρωσης.

10. Μέχρι τη στελέχωση και οργάνωση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ώστε να μπορεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, όπως αυτές προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στην οποία υποβάλλονται και οι σχετικές αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διαπιστώνεται η πλήρωση όλων των οργανωτικών προϋποθέσεων και η έναρξη λειτουργίας της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε σχέση με τις αρμοδιότητές της, που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • Σχετικά με το σχέδιο νόμου για την “Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή”, το οποίο δόθηκε προ ολίγων ημερών στη δημοσιότητα, με έκπληξη παρατηρήσαμε ότι δεν προβλέπεται πουθενά η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης μέσω της οποίας να καθορίζεται για ποιά τμήματα της Επικράτειας δεν θα εφαρμόζονται οι ενισχύσεις του Επενδυτικού Νόμου για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί να επιδοτηθεί πλέον η ίδρυση ή επέκταση μονάδων 4* και 5* στην Αττική με ποσοστά έως 25% και στη Θεσσαλονίκη έως 40%. Πρόκειται για μία παραδοξότητα του νέου νόμου, αφού είναι παράλογο να επιχορηγείται με υψηλότερο ποσοστό η δημιουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας στη Θεσσαλονίκη από ότι σε υποβαθμισμένες ή παραμεθόριες περιοχές.

  Επιθυμούμε στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι στην Θεσσαλονίκη την τελευταία 15ετία έχουμε διπλασιασμό του ξενοδοχειακού δυναμικού της χωρίς καμία επιδότηση εκ μέρους της πολιτείας και με επένδυση εκ μέρους των επιχειρηματιών πολύ υψηλών χρηματικών ποσών.

  Θεωρούμε ότι για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία όπως και η περιοχή της Αθήνας, ουδέποτε υπήχθη στα επενδυτικά κίνητρα ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων ούτε κατά την περίοδο που ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 1997 και ούτε καν για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων, μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή η πιθανή επιδότηση ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από άκρως αρνητική έως και καταστροφική.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 15:40 | ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ – «ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ – ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ»

  Α.16, παρ.10: Προτείνεται η στελέχωση και οργάνωση της Ε.Μ.Α., να ολοκληρωθεί σε 30 μέρες με σχετικό Π.Δ. και η υλοποίηση – στελέχωση του σε άλλες 30 μέρες, αλλιώς η διατύπωση, «μέχρι …», μπορεί να καθυστερήσει την επαινετή θέσπιση και την τόσο απαραίτητη Ε.Μ.Α.

 • Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Μελετώντας τις διατάξεις του Νέου Επενδυτικού Νόμου, διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι δεν συμπεριλαμβάνεται πουθενά πρόβλεψη για έκδοση Κ.Υ.Α., μέσω της οποίας θα καθορίζονται τα τμήματα εκείνα της επικράτειας στα οποία δε θα έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις του Νέου Επενδυτικού Νόμου για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

  Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε πως στην επταετία 1997-2004, επενδύθηκαν για τη δημιουργία νέων κλινών και για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων της Αττικής, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, περισσότερα από 1,5 δις ευρώ, με το συνολικό ποσό της επιδότησης (σημ.: αφορούσε μόνο στον εκσυγχρονισμό) να μην ξεπερνά τα 40 εκατ. Ευρώ! Είναι αυτονόητο λοιπόν, ότι οι επενδύσεις μας χρηματοδοτήθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό και έως σήμερα παραμένουν αναπόσβεστες. Είναι επίσης γνωστό σε όλους, ότι η επιδότηση δημιουργίας νέων κλινών για την περιοχή της Αθήνας – Αττικής αλλά και της Θεσσαλονίκης, έχουν …διαχρονικά εξαιρεθεί απ’ όλους τους Αναπτυξιακούς/Επενδυτικούς Νόμους και αυτό μετά από πρωτοβουλία και προσπάθεια των ίδιων των ξενοδόχων των ανωτέρω περιοχών.

  Πιστεύοντας λοιπόν ότι μάλλον εκ παραδρομής κι όχι από πρόθεση παραλήφθηκε η σχετική πρόβλεψη για έκδοση Κ.Υ.Α. (για τον καθορισμό των τμημάτων της επικράτειας που εξαιρούνται του Επενδυτικού Νόμου για δημιουργία νέων κλινών-όπως ήδη αναφέραμε), παρακαλούμε θερμά να μας διευκρινίσετε άμεσα το ζήτημα, διότι τέτοιες παραλήψεις και παρανοήσεις μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα ύφεσης, μπορεί να δημιουργήσουν παρεξηγήσεις ουσίας…

  Με εκτίμηση

 • * Προκαλεί εντύπωση το γεγονός, ότι στο άρθρο 16, παρ. 6 γ, δεν γίνεται αναφορά σε σχετική ΚΥΑ που βγαίνει κάθε 2 χρόνια και προσδιορίζει περιοχές υψηλής ξενοδοχειακής πυκνότητας, όπου αναστέλλονται ή περιορίζονται τα ποσοστά ενίσχυσης επενδύσεων για ίδρυση νέων ή επέκταση υφισταμένων ξενοδοχειακών μονάδων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορούν να επιδοτηθούν πλέον μονάδες 4* και 5* στην Αττική με ποσοστά έως 25% και στη Θεσσαλονίκη έως 40%. Πρόκειται για μια ακόμα παραδοξότητα του νέου νόμου, αφού είναι παράλογο να επιχορηγείται με υψηλότερο ποσοστό η δημιουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας στη Θεσσαλονίκη από ότι στην Ανάφη, την Αστυπάλαια ή την Τήλο. Ειδικά στην Αττική, δεν έχει επιδοτηθεί ποτέ η δημιουργία νέων ή η επέκταση των υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων. Ούτε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων δεν ενεργοποιήθηκαν οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου για την Περιφέρεια Αττικής, πλην των νησιών του Αργοσαρωνικού και των Κυθήρων.

 • Στήν έννοια τής μεταβατικότητας θά έβλεπα τήν ένταξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων ή/καί τήν άρση ορισμένων περιορισμών πού εισάγονται στό παρόν σχέδιο νόμου (ιδιαίτερα στά άρθρα 2,3,4,5), γιά χρονική περίοδο τουλάχιστον μιάς 5ετίας ώστε νά αντιμετωπισθούν υπό μορφή αμέσου επέμβασης τά δυσμενή αποτελέσματα τής παρούσας οικονομικής κρίσης.