Άρθρο 3 Ενισχυόμενες δαπάνες

1.       Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία, ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:

α. Για υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως:

i. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

ii. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

– η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,

– αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή,

– η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,

– αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά.

iii. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

iv. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.

β. Για άϋλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συστημάτων και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για την μεταφορά τεχνολογίας μέσω της  αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.α.

Τα άυλα πάγια στοιχεία πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση και θα αποκτώνται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά. Επίσης θα πρέπει να εντάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και να παραμένουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που λαμβάνει την περιφερειακή ενίσχυση για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Το κόστος των ενισχυόμενων άϋλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Για έργα και προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα  της επιχείρησης και τα οποία εκτελούνται από την επιχείρηση είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς και με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Ε.Ε.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 2, δεν ενισχύονται οι δαπάνες που αφορούν :

α.  Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.

β.  Την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι (6) θέσεων.

γ.  Την αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.

δ. Την αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτηριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά την αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.

ε. Την εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.

στ. Την ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει μισθωθεί για τον σκοπό αυτό, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών. Η δεκαπενταετής διάρκεια της μίσθωσης υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης.

Οι μισθώσεις που προβλέπονται στη διάταξη αυτή καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο. Το γνήσιο της υπογραφής του εγγράφου βεβαιώνεται από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία και κατατίθεται. Μετά την κατάθεσή του, το έγγραφο με το οποίο καταρτίζεται η μίσθωση μεταγράφεται στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου. Από τη μεταγραφή η μίσθωση έχει την ισχύ που ορίζεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα.

ζ. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων. Για επενδυτικά σχέδια νεοϊδρυόμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οι δαπάνες αυτές υπολογίζονται στο ποσοστό της Ιδίας συμμετοχής μέχρι 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των 50.000,00 ευρώ.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να εξειδικεύονται ενισχυόμενες δαπάνες ανά είδος επένδυσης, λαμβανομένης υπόψη της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με όμοια απόφαση μπορούν να ορίζονται και πρόσθετες κατηγορίες, όροι ή περιορισμοί ενισχυόμενων δαπανών, καθώς και όρια συνολικού κόστους επένδυσης ανά είδος επενδυτικού σχεδίου.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 21:51 | Μπαλτάς Μανώλης, Δ/νων Σύμβουλος Redeplan A.E.

  Παράγραφος 2, Εδάφιο Στ’. Σχόλιο:

  Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταγραφεί και να προβλεφθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου που αναπτύσσεται επί μισθωμένου γηπέδου που αποτελεί αυτοτελή ιδιοκτησία ως τμήμα εξ αδιαιρέτου μείζονος ιδιοκτησίας. Η αυτή δυνατότηα να παρέχεται και επι μισθωμένου κτιρίου που αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία εντός μεγαλυτέρου κτιρίου. Προφανώς οι παραπάνω εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες θα πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια στο πλαίσιο συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας που περιβάλλεται με τη μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου νομίμως μεταγεγραμένου. Κατά τα λοιπά ως προς τη διάρκεια και το αποδεικτικό μέσο κατοχύρωσης της μισθωτικής σχέσης να ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο.

 • 4. Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση α, ι :

  Προτείνεται να καταργηθεί το ανώτερο όριο του 40% των κτιριακών δαπανών και των δαπανών περιβάλλοντος χώρου, επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, διότι αποκλείει την ενίσχυση κατηγοριών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως ξενοδοχειακές μονάδες, επενδύσεις στον χώρο υγείας, ίδρυση ή επέκταση μεγάλων βιομηχανικών μονάδων και στις οποίες οι συγκεκριμένες δαπάνες υπερβαίνουν το προτεινόμενο ανώτερο όριο.

  5. Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση β :

  Στην ενίσχυση άυλων περιουσιακών στοιχείων να προστεθούν και οι δαπάνες ανάπτυξης – ιδία παραγωγής λογισμικού από τις εταιρείες του κλάδου πληροφορικής.

  6. Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση γ :

  Στην ενίσχυση έργων και προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης, θα πρέπει να αποσαφηνισθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις των κριτηρίων αξιολόγησης για την υπαγωγή επενδύσεων στη συγκεκριμένη διάταξη.

  Γρηγόρης Καλαμακίδης
  Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 14:12 | IOANNIS ANTONOPOULOS

  3 «Οι δαπάνες κατασκευής, επέκτασης και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου».
  Οι δαπάνες αυτές αποτελούν σημαντικό κόστος της επένδυσης. Η εξήγηση του Υπουργείου περί υπερτιμολογήσεων που επιβάρυναν δυσανάλογα τις ενισχυόμενες δαπάνες, δεν μπορεί να εκφράζεται με «τιμωρία» δικαίων και αδίκων. Υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί με το νέο νόμο οι οποίοι μπορούν και οφείλουν να τις διακρίνουν. Προτείνουμε την εξάλειψη του παρόντος όρου.

 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) – η οποία αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, διαπιστευμένο φορέα παροχής προγραμμάτων «Δια βίου μάθησης» βάσει του Ν.3369/2005 (αρ. Απόφασης 16195/ΦΕΚ 1399 τεύχος Β΄/6.08.2007), κάτοχο Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Β΄ και Γ΄ (αρ. πρωτ. και ημερ/νία πιστοποίησης 2058/16.02.2008) και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum – EDF), ήτοι του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο – στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το Σχέδιο Νόμου «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή», σας καταθέτει με το παρόν τις προτάσεις της, προκειμένου αυτό να συμβάλλει και στη δημιουργία ευκαιριών για την ισότιμη ένταξη των πολιτών με αναπηρία στην ελληνική κοινωνία.
  Πάγια πλέον πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και όλων των προηγμένων κρατών διεθνώς, είναι η αξιοποίηση των μεγάλων επενδύσεων ως εργαλείων για την προώθηση μέτρων με στόχο τη δημιουργία ισχυρών αειφόρων κοινωνιών, ικανών να επιβιώσουν και στις πλέον αντίξοες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, με σεβασμό όμως στα δικαιώματα και τις ιδιαίτερες ανάγκες όλων των γενεών, καθώς και όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, δίχως διακρίσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αξιοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των χρηματοδοτήσεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων ως εργαλείο για τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, μέσω των υπαγορεύσεων του άρθρου 16 «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση» του Γενικού Κανονισμού των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

  Επιπρόσθετα, η αύξηση του ρυθμού γήρανσης του πληθυσμού επιβάλλει διεθνώς την ανάπτυξη και αξιοποίηση όλων των δυνάμεων της κοινωνίας, ακόμη και αυτών που παραδοσιακά, λόγω λανθασμένων εκτιμήσεων και κατεστημένων αντιλήψεων, αντιμετωπίζονταν με σκεπτικισμό ως προς την αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητά τους, μεταξύ των οποίων είναι και τα άτομα με αναπηρία.
  Υπό την προαναφερθείσα οπτική, η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί ότι ο νέος επενδυτικός νόμος αποτελεί εθνική ευκαιρία, η οποία από κοινού με το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή, δίχως διακρίσεις, για τη μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα των ατόμων με αναπηρία, αίροντας τα εμπόδια που μέχρι σήμερα την απέκλειαν από μια σειρά κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων.
  Δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή και διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι η οριζόντια διάχυση της διάστασης της αναπηρίας σε γενικές δράσεις και πολιτικές μπορεί να επιφέρει την ουσιαστική διαφορά προς όφελος των ατόμων με αναπηρία, προτείνουμε τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας στον νέο επενδυτικό νόμο.
  Για το σκοπό αυτό, η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει τα εξής:

  – Στο Άρθρο 3 «Ενισχυόμενες δαπάνες», η παράγρ.1.α.i να διαμορφωθεί ως εξής (βλ. έντονη γραμματοσειρά): «i. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και οι δαπάνες κατασκευών για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40%……………».

  Με αυτή την πρότασή μας επιδιώκουμε να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις υποδομές και τις υπηρεσίες των επενδύσεων που εντάσσονται στον νέο επενδυτικό νόμο. Επιδιώκουμε να δοθεί κίνητρο προκειμένου να εφαρμοστούν οι αρχές του «Σχεδιασμού για Όλους» και ως εκ τούτου να καλυφθούν οι διαφορετικές ανάγκες για προσβασιμότητα του συνόλου των κατηγοριών των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκών των πολιτών με μειωμένη κινητικότητα , είτε ως εργαζομένων είτε ως εξυπηρετούμενων.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 19:26 | ITAGROUP

  ΑΡΘΡΟ 3 παρ.2 εδάφιο δ):

  Επειδή το κόστος αγοράς οικοπέδων, ιδίως για έργα ΑΠΕ, αυξάνεται σημαντικά θέτοντας κάποιες φορές σε κίνδυνο την χρηματοοικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης, κρίνεται σκόπιμο η αγορά οικοπέδων, ειδικά για έργα ΑΠΕ, να αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 19:46 | ITAGROUP

  ΑΡΘΡΟ 3 παρ.1

  Το κόστος διασύνδεσης ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με το δίκτυο αποτελεί, πολλές φορές, σημαντικό τμήμα δαπάνης επί του συνολικού κόστους της επένδυσης. Κατά συνέπεια, προτείνουμε να γίνει σαφές ότι τα έργα διασύνδεσης ανήκουν στις ενισχυόμενες δαπάνες.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 14:27 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΕΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΕΠΕ ΤΟΥ Ν. 2545/1997, ΜΕ ΜΕΛΗ: ΒΙΟΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΒΙΟΠΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΒΙΠΑ ΘΕΣΣ

  Δεν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν στην αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων, ενώ ενισχύεται η κατασκευή, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Σε περίπτωση, όμως, που ο επενδυτής αγοράζει οικόπεδο εντός Β.Ε.ΠΕ., αγοράζει ταυτόχρονα όλες τις υποδομές και τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο που του αναλογούν, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα στο οποίο ενσωματώνεται το κόστος υλοποίησης των ανωτέρω υποδομών. Εάν ο επενδυτής αγοράσει γήπεδο εκτός Β.Ε.ΠΕ., θα κατασκευάσει τις υποδομές και τον περιβάλλοντα χώρο ο ίδιος και θα συμπεριλάβει το κόστος του στην ενισχυόμενη επένδυση.
  Προτείνεται η άρση αυτής της ανισορροπίας με παροχή κινήτρων, όπως επιχορήγηση για αγορά οικοπέδου εντός βιομηχανικού/ επιχειρηματικού πάρκου καθώς και επιπλέον επιδότηση 10% (χωρίς υπέρβαση των ανώτατων ορίων των περιφερειακών χαρτών ενισχύσεων) σε περίπτωση υλοποίησης της επένδυσης εντός τέτοιων χώρων.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 19:49 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ

  α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 [§ 1α(i)] του σχεδίου του νέου επενδυτικού νόμου «το ύψος της δαπάνης για την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου».

  β. Η συγκεκριμένη αυτή διάταξη :

  (1) Περιορίζει τουλάχιστον κατά 50%, έως και 90%, την ενίσχυση των πάσης φύσεως κτηριακών δαπανών, σε μία περίοδο αναμφισβήτητης οξύτατης ύφεσης της εγχώριας οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία έχει και το υψηλότερο ποσοστό Ελληνικής προστιθεμένης αξίας από όλες τις επί μέρους δαπάνες της επένδυσης.

  (2) Δείχνει την προτίμηση του νομοθέτη στην ενίσχυση :

  (α) Δαπανών που αφορούν σε αγορές μηχανημάτων και εξοπλισμού, που κατά κανόνα εισάγονται από το εξωτερικό, για τις οποίες δεν τίθεται αντίστοιχος περιορισμός.

  (β) Υφισταμένων μονάδων που υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού – συμπλήρωσης του εξοπλισμού, χωρίς την ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων.

  (γ) Επιχειρηματικών σχεδίων που προβλέπεται να υλοποιηθούν εντός μισθωμένων κτηριακών εγκαταστάσεων.

  (3) Παραγνωρίζει την αναμφισβήτητη πραγματικότητα ότι οποιαδήποτε σοβαρή μεγάλη επένδυση προϋποθέτει την ανέγερση ίδιων σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων.

  γ. Σε κανένα από τους προϊσχύσαντες μέχρι σήμερα Αναπτυξιακούς Νόμους (Ν.1262/1982, Ν.1892/1990, Ν.2601/1998, Ν.3299/2004) δεν είχε περιληφθεί τέτοια περιοριστική διάταξη για τις κτηριακές δαπάνες.

  δ. Πέραν των ανωτέρω, η ανωτέρω διάταξη χρήζει διευκρίνισης, σε ότι αφορά το πώς προσδιορίζεται το ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, επί του οποίου θα πρέπει εν συνεχεία να υπολογισθεί το περιοριστικό ποσοστό 40%, διότι η υπάρχουσα διατύπωση αφήνει περιθώριο για τις δύο, κατωτέρω αναφερόμενες εναλλακτικές ερμηνείες :

  (1) Το συνολικό ενισχυόμενο κόστος προσδιορίζεται ως το άθροισμα του πραγματικού (χωρίς περιορισμό) κόστους των κτηριακών εγκαταστάσεων και του πάσης φύσεως ενισχυόμενου εξοπλισμού και επί του ποσού αυτού υπολογίζεται, το ποσοστό 40% που συνιστά το «επιλέξιμο» προς ενίσχυση μέρος των κτηριακών δαπανών. Στο ως άνω υπολογιζόμενο επιλέξιμο προς ενίσχυση μέρος των κτηριακών δαπανών προστίθεται το κόστος του πάσης φύσεως εξοπλισμού για να προκύψει η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη, επί της οποίας, δια της εφαρμογής του κατά περίπτωση ισχύοντος ποσοστού των περιφερειακών ενισχύσεων, υπολογίζεται το ποσόν της επιχορήγησης.

  (2) Το επιλέξιμο προς ενίσχυση μέρος των κτηριακών δαπανών υπολογίζεται, κατόπιν εσωτερικής υφαίρεσης, με δεδομένο ότι (σύμφωνα με την περιεχομένη στο σχέδιο του νέου επενδυτικού νόμου διάταξη) το ενισχυόμενο κόστος του πάσης φύσεως εξοπλισμού δεν μπορεί να υπολείπεται του 60% της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης.

  ε. Προκειμένου να γίνει πληρέστερα κατανοητό το πρόβλημα που δημιουργείται, με την ανωτέρω περιοριστική διάταξη, παρατίθεται κατωτέρω το ακόλουθο παράδειγμα ίδρυσης – ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδος 5*, συνολικού κόστους επένδυσης 30.000.000 €, σε περιοχή όπου το προβλεπόμενο ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 35% :

  (1) Προϋπολογισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου: 25.000.000 €

  (2) Προϋπολογισμός προμήθειας ξενοδοχειακού εξοπλισμού, επίπλων, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, συστήματος μηχανογράφησης, μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού: 5.000.000 €.

  (3) Συνολικός προϋπολογισμός: 30.000.000 €.

  (4) Με βάση την προαναφερθείσα περιοριστική διάταξη :

  (α) Εφόσον γίνει αποδεκτή η ερμηνεία της § δ(1), στο ανωτέρω επενδυτικό σχέδιο το ενισχυόμενο κόστος των κτηριακών δαπανών περιορίζεται από τα 25.000.000 € στα 12.000.000 € (=30.000.000*40%), η δε δικαιούμενη επιχορήγηση περιορίζεται από τα 10.500.000 € (=30.000.000*35%) στα 5.950.000 € [=(12.000.000+5.000.000)*35%].

  (α) Εφόσον γίνει αποδεκτή η ερμηνεία της § δ(2), στο ανωτέρω επενδυτικό σχέδιο το ενισχυόμενο κόστος του πάσης φύσεως εξοπλισμού (5.000.000 €) δεν μπορεί να υπολείπεται του 60% της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης, οπότε το ενισχυόμενο κόστος των κτηριακών δαπανών (που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνολικού ενισχυομένου κόστους της επένδυσης) περιορίζεται από τα 25.000.000 € στα 3.333.333 €, η δε δικαιούμενη επιχορήγηση περιορίζεται από τα 10.500.000 € στα 2.916.667 €.

  στ. Προτείνεται η τροποποίηση της § 1α(i), του Άρθρου 3, με την αφαίρεση της φράσης «Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου», ή σε κάθε περίπτωση η σαφέστερη διατύπωσή της, προκειμένου να προσδιορίζεται, χωρίς κίνδυνο παρερμηνειών, εάν στον όρο «ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου» συμπεριλαμβάνεται το ποσόν του συνολικού προϋπολογισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων ή μόνον το μέρος αυτού που προκύπτει ως επιλέξιμο προς ενίσχυση, με δεδομένο ότι το ενισχυόμενο κόστος του πάσης φύσεως εξοπλισμού δεν μπορεί να υπολείπεται του 60% της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 13:44 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  ΠΑΡ. 1.α.ii

  Να μην ισχύει αυτή η παράγραφος, καθώς ενισχύεται η διαφθορά, γίνονται συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, υποσκάπτει την λειτουργία νόμιμων επιχειρήσεων, ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Δεν πρέπει να ενισχύεται η αγορά άλλης μονάδας, αμφιβόλου τεχνολογίας, ανταγωνιστικότητας, με πολλές αμαρτίες.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 02:12 | ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 2, δεν ενισχύονται οι δαπάνες που αφορούν:
  ζ. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων. Μάλλον βρήκαμε ποιοί φταίνε για την έλλειψη παραγωγικών επενδύσεων, τις υπερτιμολογήσεις, την καθυστέρηση στις πληρωμές των επενδυτών, την καθυστέρηση στην έκδοση των αποφάσεων, το σπρώξιμο των αιτήσεων στις γνωμοδοτικές, το γεγονός ότι για 14 μήνες δεν υπάρχει επενδυτικός νόμος, κλπ. Δημόσιοι υπάλληλοι-αξιολογητές, βουλευτές, περιφερειάρχες, κλπ δεν ξέρουν τίποτα ζουν σε άλλη χώρα. Επιπλέον, οι ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν υψηλή και ανταγωνιστική εσωτερική οργάνωση και δομές, χρησιμοποιούν όλα τα σύγχρονα εργαλεία του management, επενδύουν σε ανθρώπινο δυναμικό και συστήματα οργάνωσης και παραγωγής, παίζουν τις εξαγωγές στα δάχτυλα, κλπ ώστε δεν έχουν ανάγκη από συμβουλευτικές υπηρεσίες.

  β. Για άϋλα περιουσιακά στοιχεία, όπως…… Πρόσεξα ότι λείπει η κατάρτιση και η εκπαίδευση εργαζομένων. Προφανώς οι συντάκτες θεωρούν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα δια βίου μάθησης και κατάρτισης λειτουργεί τέλεια, οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε καμιά 15 σεμινάριο το χρόνο με δικά τους έξοδα και είναι πλήρως καταρτισμένοι, οι επιχειρηματίες διοργανώνουν συνεχώς σεμινάρια, επενδύουν στην εκπαίδευση του προσωπικού και κάθε νέα θέση εργασίας που ζητούν προσφέρονται δεκάδες πολυειδικευμένοι εργαζόμενοι.

 • 17 Δεκεμβρίου 2010, 16:14 | Κυριακος Π. Μπερμπερακης

  Πως ειναι δυνατον να περιοριζεται η δαπανη για κτιριακες εγκαταστασεις στο 40% συλληβδην?Ειναι ολες οι επιχειρησεις ιδιες?Αλλες εχουν ενταση κεφαλαιου,αλλες μηχανολογικου εξοπλισμου,αλλες εργατικου δυναμικου,και αλλες κτιριακων παγιων εγκαταστασεων κτλ.
  Απο ποια ακριβως οικονομικη σχολη εχουν αποφοιτησει οι συντακτες αυτου του προσχεδιου?
  Στην αγορα κυκλοφορουν πεντακοσιων ειδων συμβουλοι.Σε τινος ακριβως αμοιβη αναφερεται το πενηνταρικο?Εαν ειναι για την εκπονηση του επενδυτικου σχεδιου μεγαλης επενδυσης το ποσο φυσικα και δεν αρκει.Εαν προκειται για ολες τις συμβουλευτικες υπηρεσιες που τυχον απαιτηθουν δεν φθανουν ουτε για ζητω!Αντιλαμβανομαι τους δυσταγμους μιας και ιστορικα πολλα εγιναν,η τακτικη της απαγορευσης δεν ειναι μεθοδος.Απαιτειται αναβαθμιση των προσοντων των αξιολογητων που να σκαμπαζουνε.Αν δεν εχουμε τετοιους τοτε επιδη δεν μας παιρνει ο χρονος προσλαβεται ιδιωτες(ισως και ανεργους του κλαδου)που πληρουν τις προυποθεσεις και τα κριτηρια σας.Αληθεια αυτα υπαρχουν?
  Βεβαια απο την μια θα μας πειτε οτι ολα τα θελουμε εδω και τωρα ενω υπαρχουν χρονιζοντα προβληματα και νοοτροπιες.Βλεπετε στον παγκοσμιο οικονομικο οριζωντα να εχουμε απλετο χρονο για το συνηθες κουβεντολιοι?Οι συνθηκες προσταζουν.Και το προσχεδιο αυτο αγνοει πολλες απο τις επικρατουσες και περιρεουσες συνθηκες.Δυστυχως θα πρεπει να το ξαναγραψετε….γρηγορα.

 • 15 Δεκεμβρίου 2010, 20:38 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ι.

  Το 40% γιά τα κτιριακά ειδικά των Ξενοδοχείων είναι χαμηλό.
  Τουλάχιστον πρέπει να γίνει 55%.

 • 15 Δεκεμβρίου 2010, 14:51 | ΓΔΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

  Άρθρο 3, παρ. 1
  Οι δαπάνες αυτές (κτιριακά, βοηθητικές και ειδικές εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος) δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 40 % του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

  ΣΧΟΛΙΟ: Εντελώς άστοχο! Φαντάζεται κανείς πως θα μπορούσε κάποιος να φτιάξει ένα ξενοδοχείο ή μια εταιρεία logistics, που τα κτιριακά θα ήταν λιγότερα από το 40 %. Σε ποια καταστήματα υπάρχουν έπιπλα ξενοδοχείου, που η αξία τους να είναι 1,5 φορά την αξία των κτιριακών;

 • 15 Δεκεμβρίου 2010, 14:33 | Στέφανος

  Το να έχεις μια λίστα από επιλέξιμες δαπάνες και να μην μπορείς να βάλεις άλλα πράγματα που ΞΕΡΕΙΣ ότι χρειάζεσαι, είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ.

  Ενδεικτικά:
  1. Είσαι εκδότης και βγάζεις περιοδικά, αφίσες κλπ: Το καινούργιο πιεστήριο κοστίζει πάνω από ένα(1) ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ. Το μεταχειρισμένο (5ετίας, ανακατασκευασμένο), με ωφέλιμη ζωή τουλάχιστον άλλα πέντε χρόνια, κάνει 400 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ. Στα πέντε χρόνια αποσβένεις το μεταχειρισμένο με 80.000 ευρώ το χρόνο, ενώ το καινούργιο με 200.000 ευρώ το χρόνο. Ουσιαστικά, η μόνη διαφορά είναι το κόστος εκτύπωσης (ελάχιστο) σε σχέση με καινούργια μοντέλα (εξαιρετικά ελάχιστο). Αυτό ισχύει και για φορτηγά, βαρύ εξοπλισμό (πρέσες κλπ), ακόμη και για servers (αν σου κάνει τη δουλειά ένας web server με Xeon στα 2GHz, 2GB RAM και 70GB HDD, αυτός μεταχειρισμένος (και ανακατασκευασμένος) κάνει 400 ευρώ. Ο καινούργιος (στα 3GHz, με 4GB RAM και 500GB HDD), κάνει 2.500 ευρώ και βάλε. Αν εσύ θες να σηκώσεις 40 site σε hosting, οτιδήποτε σου κάνει τη δουλειά. Γιατί να πάρεις καινούργιο;)
  Ακόμη και με 50% επιδότηση, το μεταχειρισμένο είναι φτηνότερο.

  2. Είσαι εταιρεία παραγωγής, με εξαγωγές κλπ, και θέλεις ένα κτίριο γραφείων. Τα έπιπλα δεν επιδοτούνται. Σε τι θα κάθετε το προσωπικό; Σε …καφάσια;

  3. Γιατί περιορίζεις τις δαπάνες πχ των κτιριακών στο 40% του συνόλου; Ενδεικτικά, είσαι μια μεταποιητική εταιρεία που ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙ εξοπλισμό (πχ υπολογιστές). Δε θες σοβαρό εξοπλισμό, μόνο εργαλεία χειρός (που δεν επιδοτούνται) και κτίριο με αποθήκες και χώρο συναρμολόγησης. Α, και γραφεία (που δεν επιδοτούνται). Και υπολογιστές (γιατί να μην πάρεις μεταχειρισμένους; Η δουλειά σου είναι). Τελικά, το κτίριο είναι μέχρι 40% του συνόλου, και τα υπόλοιπα εκτός. Δηλαδή το υπόλοιπο 60% τι θα είναι; Η αμοιβή του Συμβούλου; Μα και αυτή πάει έως 50.000 το πολύ.

  Και τέλος πάντων, ποιος είσαι εσύ κ. Υπουργέ που θα μου πεις πως να κάνω την δουλειά μου; Θες να βοηθήσεις τον ιδιωτικό τομέα; Εγώ θα σου πω τι θα κάνω (business plan), κι εσύ θα μου το χρηματοδοτήσεις όσο θες. Αν δε σου καταθέσω σοβαρό σχέδιο, δε μου δίνεις. Αν είναι σοβαρό (ας έχει και μεταχειρισμένο εξοπλισμό, εκπαιδευμένες μαιμούδες να δουλεύουν, αρκεί να παράγει), αξίζει μια βοήθεια. Αν σου φέρει και τα λεφτά που λέει το σχέδιο (από ΦΠΑ, μισθούς, φορολογία κλπ) τότε γιατί να μην τον επιδοτήσεις, αφού μάλιστα θα στα έχει φέρει και με ΛΙΓΟΤΕΡΟ κεφάλαιο; Θα έχει και καλύτερους χρηματοοικονομικούς δείκτες!

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 21:57 | Φίλιππος Ι. Καρυπίδης

  1 (β). Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία προτείνω να συμπεριληφθούν η ανάπτυξη ονόματος σήματος (επωνυμίας). Συνδέεται με δραστηριότητες μάρκετινγκ που δεν αναπτύσσονται επαρκώς από τις ελληνικές επιχειρήσεις, παρόλο που αποτελούν προϋπόθεση για τη βιώσιμη επιχειρηματική επιτυχία. Αυτό αποτελεί ένα αδύνατο σημείο της ελληνικής παραγωγής, με αμέτρητα παραδείγματα προϊόντων που πωλούνται μέσω ξένων δικτύων διανομής, με ξένα εμπορικά ονόματα, έχοντας ως επακόλουθο τη «διαφυγή αξίας» και τον εύκολο εκτοπισμό από την αγορά.
  1(γ). Αναφέρεται: …με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της ΕΕ. Προτείνω:
  α) να προστεθεί «και Ερευνητικά Ιδρύματα»,
  β) να απαλειφθεί το Ανώτερα γιατί αυτά που ονομάζονται Ανώτερα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. στην Αγγλία (Higher), ονομάζονται Ανώτατα στην Ελλάδα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), εκτός εάν συμπεριλαμβάνεται και κάτι άλλο.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 20:27 | Α.Π.

  Μετά από την εφαρμογή πολυάριμθων επενδυτικών Σχεδίων σε διαφορετικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης στην Ελλάδα (τουριστικό – Ενέργεια ΑΠΕ – Βιομηχανικό – Εμπόριο και Βιοτεχνίες) θα ήθελα να πω απλά την άποψή μου ελπίζοντας να την διαβάσει έστω και ένας από τους αρμόδιους του υπουργείου.

  Νομίζω, η πράξη έχει αποδείξει ότι όσον αφορά την επιδότηση δαπανών για υλοποίηση επενδύσεων συμβαίνουν κατά κύριο λόγο τα εξής:

  1) Υπερτιμολογήσεις – πολύ δύσκολο να ελεγχθούν, ειδικά όταν τα τιμολόγια είναι νόμιμα και είναι «μέρος της συμφωνίας» η έκδοση υψηλότερων τιμολογίων, γιατί αλλιώς μπορεί να χάσουν τη δουλειά οι προμηθευτές κλπ…

  2) Εισαγωγές, άρα μείωση ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, καθώς τα περισσότερα υλικά, εξοπλισμός, μηχανήματα κλπ… με εξαίρεση τα κτιριακά και χωματουργικά (που συνήθως είναι και το μικρότερο ποσοστό κόστους σε σχέση με τον συνολικό Η/Μ εξοπλισμό) προέρχεται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό από το εξωτερικό, καθώς βιομηχανία γενικά, αλλά και ειδικά υψηλής τεχνολογίας, δεν διαθέτουμε σε σύγκριση με χώρες του εξωτερικού.

  3) Φορολογικά όποια δαπάνη και αν κάνει μια επιχείρηση, αυτή συμμετέχει στις αποσβέσεις, οπότε υπάρχει περαιτέρω φορολογική ελάφρυνση, έστω και κατά το ποσοστό της δαπάνης που δεν επιδοτήθηκε. Άρα μείωση εσόδων για το κράτος.

  4) Πλήρης απουσία ελέγχων κατά την εκτέλεση των έργων, λόγω κυρίως έλλειψης προσωπικού αλλά και άλλων… Απλό παράδειγμα προς αποφυγήν: φανταστείτε επένδυση για την προστασία του περιβάλλοντος που δεν τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους κατά το στάδιο υλοποίησής της.

  5) Ελειπής, ανεπαρκής ή μπορεί και κανένας έλεγχος στη συνέχεια κατά την διάρκεια λειτουργίας των επενδύσεων αυτών.

  Γι αυτούς τους λόγους προτείνω το εξής:

  Να επιδοτούνται ΜΟΝΟ τα κτηριακά – χωματουργικά (έως 15% της συνολικής δαπάνης) και εφόσον αποδεικνύεται το πλήθος των χειριστών – εργαζομένων/ έργο στην επιθεώρηση εργασίας ώστε να δικαιολογούνται τα χωματουργικά, και ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ:
  Οι ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, τουλάχιστον για μια 3ετία με ετήσια καταβολή της δόσης της επιδότησης για όσους νέους εργαζόμενους βέβαια υπάρχουν στην εταιρεία για τους οποίους είχε δηλώσει στην αίτηση ένταξης και μάλιστα με το ποσό των 7.500€ ετησίως / νέα θέση εργασίας.

  Να προκαταβάλεται το 1/οοο της δαπάνης του έργου υποχρεωτικά προς το ΥΠΕΚΑ, με αποκλειστικό σκοπό την στελέχωση και οργάνωση του σώματος επιθεωρητών περιβάλλοντος , οι οποίοι με ηλεκτρονικά τυχαίο τρόπο θα πρέπει να ελέγχουν εβδομαδιαίως κατά μέσον όρο 2 μεγάλα εργοτάξια/νομό στην Ελλάδα (δηλαδή έργα με Άδεια Εγκατάστασης και περιβαλλοντική αδειοδότηση τουλάχιστον κατηγορίας Β.4) για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων και να εναλλάσονται μηνιαίως ανά νομό ώστε να μην προκύψουν κατά το δυνατόν θέματα «χρηματισμού», «υποκειμενικότητας» κλπ…

  Με αυτόν τον τρόπο:

  1) Ο έλεγχος γίνεται σαφώς ευκολότερα καθώς για τις νέες θέσεις εργασίας αυτό είναι τόσο εύκολο να ελεγχθεί αυτόματα απλά με μια ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας, ενώ για τα κτηριακά χωματουργικά, όσο περισσότερο θέλουν να επιδοτηθούν, τόσο περισσότερες εισφορές θα δίνουν γιατί βάσει νόμων υπάρχουν ένσυμα και κρατήσεις / κ.μ. μπετό, ενώ για τα χωματουργικά ευτυχώς υπάρχει η επιθεώρηση εργασίας και λίγοι εργολάβοι θα «ρισκάρουν» να έχουν π.χ. χειριστές σε εργοτάξιο ανασφάλιστους.
  2) Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, άρα μείωση της ανεργίας και άρα έσοδα για το κράτος μέσω των εισφορών και μάλιστα έσοδα ανάλογα με την επιδότηση.
  3) Περιορίζεται σημαντικά η «υπερτιμολόγηση» και επομένως περιορίζονται οι ετήσιες αποσβέσεις παγίων με αποτέλεσμα την ορθότερη φορολόγηση των επιχειρήσεων.
  4) Ελέγχεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αλλά θα υπάρξει και καλύτερη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολλών επενδύσεων στην χώρα.
  5) Τα χρήματα που δίνονται μέσω της επιδότησης ουσιαστικά επιστρέφουν μέσω της κατανάλωσης των εργαζομένων στην πραγματική εγχώρια οικονομία, καθώς οι απλοί εργαζόμενοι είναι οι κύριοι καταναλωτές βασικών εγχώριων αγαθών και στηρίζουν την τοπική οικονομία όπου εργάζονται.

  Αυτά από εμένα, με την ελπίδα να τα διαβάσει έστω και ένας αρμόδιος…

  Α.Π.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 20:11 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Οι αμοιβές των μηχανικών και συμβούλων για ένα επενδυτικό σχέδιο ίδρυσης μίας νέας, μεσαίας, επιχείρησης στην περιφέρεια μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 €.Μπορεί να εξεταστεί μία επιπλέον φοροαπαλλαγή για το ποσό αμοιβής των συμβούλων ή μηχανικών και όχι να χαρακτηρίζεται η δαπάνη ώς μή επιλέξιμη.

  Το ποσοστό του 40% της παρ. 1.4.i για κατασκευή κτιριακών εγκατάστασεων είναι μάλλον μικρό και θα πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτησεη με τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας.

 • Πιστευω οτι θα ηταν καλο να ενισχυονται με ειδικο ποσοστο περαν του 40%, δαπανες αγορας κτιριακων εγκαταστασεων, ειδικα των πιο παλαιων, ειδικα βιομηχανικων εγκαταστασεων, ειδικα για την μετατροπη της χρησης τους, μηπως και ξαναζωντανεψουν καποια απο τα κουφαρια που βρισκονται ετοιμοροπα σε ολη τη χωρα.

 • 1) Καταγράφεται: <>. Βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, που μπορεί να εφαρμόζει κάποια από τις επιδοτούμενες επιχειρήσεις, ορισμένα άυλα πάγια στοιχεία μπορεί να μην υπόκεινται σε απόσβεση. Η λέξη «αποσβεστέα» θα πρέπει λοιπόν να απαλειφθεί. Υποθέτω ο νομοθέτης προσπαθεί μέσω της χρήσης αυτής της λέξης να αποκλείσει από την επιδότηση άυλα στοιχεία του Ενεργητικού όπως αποθέματα και απαιτήσεις, αλλά και άυλα στοιχεία του Πάγιου Ενεργητικού όπως συμμετοχές σε άλλες εταιρείες και μακροχρόνιες προκαταβολές. Όλα τα παραπάνω μπορούν να εξαιρεθούν αν καταγραφεί στο νόμο ότι επιδοτούνται τα άυλα πάγια στοιχεία του ΠΑΓΙΟΥ Ενεργητικού πλην όσων παρακολουθούνται στον λογαριασμό 18.
  2) Θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξυ «μελετών» και «αμοιβών συμβούλων». Είναι αδιανόητη π.χ. (και απαγορεύεται και από το νόμο) η οικοδόμηση κτηρίου χωρίς την ύπαρξη αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ. μελετών. Τουλάχιστον οι μελέτες αυτές θα πρέπει να ενισχύονται. Αξιακά δε, μπορούν να αναγνωρίζονται στο ποσό που προβλέπει ο νόμος. Επιπροσθέτως, ειδικά για την εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής, είναι εκ των ουκ άνευ η χρήση συμβούλου ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ από τον προμηθευτή λογισμικού. Και αυτή η δαπάνη θα πρέπει να ενισχύεται.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 12:39 | Στέφανος

  Παράγραφος 2Ζ
  Υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα στην:

  Α. Ίδια την πιστοποίηση, που διεξάγεται από λίγους και μεγάλους φορείς (πχ ΕΛΟΤ, TUV, LRQA κ.α.), διαρκεί 2-3 μέρες το πολύ, και ουσιαστικά σε ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ αν πληροίς τις προδιαγραφές του προτύπου, η οποία ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

  Β. Την προεργασία για την πιστοποίηση, που διαρκεί 2-3 μήνες και περιέχει: αρχικές επαφές, συναντήσεις, καταγραφή υφιστάμενων διαδικασιών, ανάπτυξη νέων διαδικασιών, σχεδιασμός φορμών και εντύπων, συγγραφή εγχειριδίων, εκπαίδευση προσωπικού, εσωτερική επιθεώρηση(σαν την επιθεώρηση του φορέα) και υποστήριξη για την επιθεώρηση του φορέα, η οποία εμπεριέχεται στο ΟΡΙΟ ΤΩΝ 50.000 ευρώ.

  ΔΗΛΑΔΗ: Ο περιορισμός των αμοιβών συμβούλων ουσιαστικά περιορίζει ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.

  Αυτό γίνεται γιατί πολλές φορές είναι εύκολο να χρεώσεις 30.000 ευρώ για μια δουλειά που κάνει πχ 10.000 ευρώ, αρκεί ο πελάτης να σου πληρώσει το φόρο. Αν ο υπάλληλος της Περιφέρειας που κάνει την αξιολόγηση δεν έχει ιδέα του τι γίνεται στην αγορά (και οι περισσότεροι δεν έχουν), δεν είναι ικανός να κρίνει ότι υπάρχει ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. Αυτού του είδους οι υπάλληλοι ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ. Αλλά αυτοί είναι η πλειοψηφία του προσωπικού του Δημοσίου. Οπότε, η εύκολη λύση είναι ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.

  Πρόβλεψη: οι Σύμβουλοι μετά θα ΠΟΥΛΑΝΕ κάτι άλλο (πχ HARDWARE) σε υπέρογκες τιμές για να βγάλουν τα σπασμένα. Άρα, αποτέλεσμα ΜΗΔΕΝ.

  Το ΣΩΣΤΟ θα ήταν να προσλαμβάνονται αξιολογητές από τον ιδιωτικό τομέα, που έχουν γνώση και ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ. Άρα, θέλει ΚΑΛΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΓΝΩΣΕΙΣ και ΟΡΓΑΝΩΣΗ. (Και τι θα τους κάνουμε τόσους στο Δημόσιο;) Δύσκολο πράγμα. Βάλε όριο 50.000 για όλα και βλέπουμε…

  Αμ δεν έρχεται έτσι η ανάπτυξη, κυρ-υπουργέ…

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 22:36 | Μαρια

  Οι δημιουργούμενες θεσεις εργασίας δεν θα επρεπε να παιζουν ρόλο; Φαίνεται ότι όχι μόνο δεν σας νοιάζει η ανεργία αλλα πριμοδοτείτε και συγκεκριμένα συμφεροντα.

 • Κύριε Χρυσοχοΐδη
  Θα κάνω λοιπόν μια απλή λειτουργική και εύκολα υλοποιήσιμη πρόταση με λίγα απλά βήματα μια και δεν υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί σας ελπίζοντας ότι θα με ακούσετε αν μη τι άλλο.
  Συνεχίζω λοιπόν την πρόταση μου.
  α) Δημιουργείς ένα διεθνές επενδυτικό εργαλείο και βάζεις να συμμετέχουν από ΕΕ και ΔΝΤ μέχρι την κουτσή, αλλά επενδυτή, Μαρία. Αναζητάς σταδιακά 120-150 δις.
  β)Τα χρήματα αυτά που δεν χρειάζονται άμεσα αλλά σε βάθος 10ετίας ή 15ετίας θα καλύψουν ΜΟΝΟ τις ανάγκες για μετατροπή του κάθε σπιτιού στην Ελλάδα ως χώρο παραγωγής ηλιακής ενέργειας.
  Αποτελέσματα
  α) η παραγωγή τεραστίων ποσοτήτων φθηνού ρεύματος που θα εξάγεται
  β) η απόλυτη διασφάλιση των επενδυτών ότι θα πάρουν τα χρήματά τους
  γ) η για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια ανάπτυξη του 4% περίπου κάθε χρόνο, ή και περισσότερο αν καταφέρεις να είσαι ουσιαστικός.
  δ) η αύξηση του ΑΕΠ
  ε) η καταπολέμηση της ανεργίας
  ζ) η …μετακόμιση του ΔΝΤ από εδώ σε άλλες πολιτείες
  η) τεράστια κέρδη για την Ελληνική οικονομία
  θ) δημιουργία εξωστρεφών επιχειρήσεων
  ι) know how για την ηλιακή ενέργεια και πρωτοπορία παγκόσμια
  κ) μη εξαγωγή συναλλάγματος 6δις περίπου ευρώ το χρόνο για υγρά καύσιμα που αφορούν την θέρμανση.
  λ) εξαγωγή του λιγνίτη
  μ) αλλαγή του …ειδικού βάρους της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που πλέον θα γίνει παίχτης στην ευρύτερη περιοχή.
  Όλα αυτά χωρίς να βάλεις ούτε μια δραχμή ή ευρώ αν προτιμάται από την τσέπη σου και έχοντας ουρές επενδυτών που θα παρακαλάνε να επενδύσουν σε μια κερδοφόρα και σίγουρη επένδυση.
  Το κυριότερο όμως θα είναι η απόλυτη θωράκιση της χώρας μια και ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας κανείς δεν διακινδυνεύει να το καταστρέψει.
  Αυτά από κάποιον μη ειδικό.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 18:21 | ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

  το σκεπτικο του νομου αφηνει την περιφρεια στα ιδια επιπεδα και δεν την βοηθαει να μπει σε τροχια αναπτυξης , φαινομενικα ειναι ενας νομος που απευθυνεται μονο στο μεγαλο κεφαλαιο . οι δραστηριοτητες υπηρεσιων εστιασης για μειονεκτικες περιοχες πρεπει να συμπειεληφθει στις υπαγομενες οπως και οι υδατοκαλιεργειες . επισης η αγορα του οικοπεδου καποτε πρεπει να ειναι στις ενυσχιομενες δαπανες ολοκληρωτικα και οχι ναι και οχι

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 16:34 | Γιαννης Νικου

  Οι ενισχυόμενες δαπάνες εμφανίζουν ανεξήγητες αστοχίες και προχειρότητες

  1. Η πρόβλεψη ανωτάτου ορίου (έως 40%) στις κτιριακές εγκαταστάσεις μιας επένδυσης αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία για γενικούς επενδυτικούς Νόμους (τέτοια όρια υπάρχουν μόνο στα Ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν πιο στοχευμένους σκοπούς).

  Το όριο αυτό, που εξηγεί ο νομοθέτης ότι αποφασίσθηκε για να αντιμετωπίσει τις υπερτιμολογήσεις (sic!!), είναι εξόχως δυσμενές για όλες τις ξενοδοχειακές επενδύσεις, όπου ο μέσος όρος στα κτιριακά είναι από 50 ως 70%. Συνεπώς από 10 έως 30% μιας επένδυσης ξενοδοχειακής μονάδας δεν λογίζεται ως ενισχυόμενη δαπάνη. Το ίδιο αφορά και σε πολλές επενδύσεις στην βιομηχανία, όπως εκσυγχρονισμός σε αποθήκες logistics, silo κ.α.

  2. Ως ενισχυόμενες δαπάνες αναφέρονται επίσης τα έργα ή προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης. Η διατύπωση είναι εξαιρετικά ασαφής. Τι χρηματοδοτείται; Οι υποδομές του πανεπιστημιακού εργαστηρίου; Οι ερευνητές; Τα αναλώσιμα; Οι δοκιμές;

  Στην μόνη παράγραφο που θα αναμένετο να προβλέπεται η εφαρμογή της με Υπουργική Απόφαση κάτι τέτοιο παραλείπεται, γεγονός που καταδεικνύει προχειρότητα του συντάκτη.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 11:49 | Στέφανος

  Ο ορισμός των δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες μέχρι 50.000 ευρώ (παράγραφος 2.ζ) ουσιαστικά περιορίζει τις δαπάνες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Για του λόγου το αληθές, αυτές οι δαπάνες είναι
  – Πιστοποίηση προϊόντων & διαδικασιών
  – Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
  – Business plan
  – Έρευνα αγοράς
  και πολλές άλλες.

  Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου, σε όλους τους λόγους του μιλάει για «Πιστοποιημένη ποιότητα, προϊόντων και υπηρεσιών», «εξαγωγές και υποκατάσταση εισαγωγών» για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.

  Ένας από τους δυο σας δεν ξέρει τι του γίνεται.

 • Νικόλαος Τάτλης
  Διευθυντή Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

  1. αναφορικά με τις ενισχυμένες δαπάνες να επιτραπεί:
  – η ενίσχυση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων,
  – οι δαπάνες μισθοδοσίας υφιστάμενου επιστημονικού προσωπικού των εταιρειών του ευρύτερου κλάδου πληροφορικής, για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών διαδικτύου. Η συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών αποτελεί το κυριότερο πάγιο περιουσιακό στοιχεία για τις επιχειρήσεις του κλάδου και δεν σχετίζονται με συνήθεις λειτουργικές δαπάνες,
  – οι δαπάνες μισθοδοσίας ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών έντασης γνώσης, εντός των υφιστάμενων επιχειρήσεων (π.χ. ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών ενεργειακών μελετών εξοικονόμησης ενέργειας από εταιρεία παραγωγής κουφωμάτων). Η συγκεκριμένη τάση, σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε., κυριαρχεί τη δεδομένη χρονική στιγμή στις βιομηχανίες χωρών προηγμένων τεχνολογικά (όπως η Γερμανία, οι Η.Π.Α., η Φιλανδία, κ.α.),
  – άϋλες δαπάνες προώθησης συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών αποκλειστική σε αγορές του εξωτερικού, με τη δέσμευσης επίτευξης ποσοτικών στόχων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.

  2. Στην παρ. 3, εδ. δ) σχετικά με την αγορά οικοπέδων, να επιτραπεί η αγορά οικοπέδων εντός οργανωμένων ΒΕΠΕ έως του ποσοστού 20% ώστε το εδάφιο να πάρει την μορφή «Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων, εξαιρουμένων των ευρισκομένων εντός οργανωμένων Β.Ε.ΠΕ. (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ.). Η ενισχυόμενη δαπάνη επί της αξίας του οικοπέδου, γηπέδου, αγροτεμαχίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% του συνολικού ύψους της επένδυσης.

  3. Στην παρ. 3, εδ. στ θα πρέπει πέρα από την δυνατότητα της μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο πρόκειται να γίνει η επένδυση, να δίνεται και η δυνατότητα της παραχώρησης της χρήσης είτε από ιδιώτη είτε από το δημόσιο.

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 21:41 | Θάνος

  Μία επένδυση αφού την ενισχύουμε για παραγωγή νέων προϊόντων ή τουλάχιστον αύξηση της παραγωγής της γιατί δεν την ενισχύουμε και στην εξαγωγική της προσπάθεια με συμμετοχή σε όποιες εκθέσεις κρίνει σκόπιμο και όλες τις άλλες προωθητικές ενέργειες για να πετύχει το σκοπό της;
  Επιτέλους κάποτε θα πρέπει να μάθουμε να ενισχύουμε ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια και όχι μέρος των όπως συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια με τα εκατοντάδες μικρά προγραμματάκια που η επιχείρηση πρέπει να έχει πέντε ανθρώπους και 10 συμβούλους για να πα προλαβαίνει.
  Αν σε ένα σχέδιο δεν υπάρχει και το εργαλείο της προώθησης των πωλήσεων στο εξωτερικό τότε ενισχύουμε μονάδες για να κλέψουν δουλεία από το διπλανό τους. Έτσι δεν πετυχαίνουμε το στόχο μας.
  Σε όσους αναπτυξιακούς νόμους θυμάμαι( από τις αρχές της δεκαετίας του ’80) κάποιοι συνεχώς εξαιρούν τα έπιπλα γραφείου. Αλήθεια πόσο στενόμυαλοι πρέπει να είμαστε όταν επιδοτούμαι μια μονάδα από το στάδιο των θεμελίων μέχρι και την τελευταία βίδα και στεκόμαστε στα έπιπλα γραφείου;

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 20:31 | Γιαννης

  ΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ , ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΥΨΗΛΑ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ?

 • Νά ενταχθούν οι δαπάνες εγκατάστασης (μισθώματα καί υπηρεσίες) σέ αναγνωρισμένα τεχνολογικά πάρκα καί ζώνες καινοτομίας στήν Ελλάδα (π.χ. Αλέξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας) καί στό εξωτερικό (π.χ. στή Silicon Valley). Μπορεί νά γίνει κάποιος διαχωρισμός ώστε νά αποκλείονται αμφιβόλου σοβαρότητας ιδιωτικές εγκαταστάσεις)

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 16:30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Αρθρο 3.
  Ενισχυόμενες δαπάνες.
  Κτηριακά: Μέχρι 40%. Εχει υπολογιστεί η πρόβλεψη περίπτωσης μεταφοράς της επιχείρησης σε ΒΙΠΕ, ή ΒΙΟΠΑ?
  Μελέτες. Μεχρι 5% του κόστους υπολογιζόμενο όμως στην ιδία συμμετοχή. .
  Μια επένδυση θα πρέπει να συνοδεύεται απο μελέτες, οι οποίες πρέπει να επιδοτούνται σύμφωνα με την επένδυση.
  Είναι σημαντικό για τον επιχειρηματία να εχει σωστές μελέτες (Τεχνικές, Business Plaν, κλπ.) Ετσι εξασφαλίζεται η επιτυχημένη πορεία, καθώς και η δυνατότητα των αξιολογητών να ελέγχουν την πορεία της επένδυσης (αν ακολουθεί την μελέτη).
  Ειδικά για τις υπάρχουσες που τις αφαιρείτε, είναι πολλές φορές αναγκαία συνθήκη για διαφοροποίηση παραγωγής .
  Οτι δεν μπορούμε να το ελεξουμε, δεν το εξαφανίζουμε.