Άρθρο 9 Προϋποθέσεις αξιολόγησης

1. Αναγκαίες προϋποθέσεις αξιολόγησης κάθε επενδυτικού σχεδίου, η μη πλήρωση των οποίων επιφέρει τον αποκλεισμό του, είναι :

α. Συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του επενδυτικού σχεδίου με τους όρους του παρόντος νόμου και του κανονιστικού πλαισίου, που εκδίδεται σε εφαρμογή του.

β. Φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, για τη διαπίστωση της οποίας απαιτείται:

i.        φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

ii.         η μη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας ανάκλησης της υπαγωγής σε προηγούμενους Αναπτυξιακούς Νόμους ή Κοινοτικά Προγράμματα,

iii.        η μη ύπαρξη εγγραφών στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από την «Τειρεσίας Α.Ε»,

iv.         πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, και

v.        πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

γ. Δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του στην επένδυση, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την αξία των καταθέσεών του ή την αξία των κινητών του αξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές του καταστάσεις.

2.  Η αίτηση για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, εντός της προθεσμίας του άρθρου 8 παρ. 1α και συνοδεύεται από αποδεικτικό Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας περί καταβολής χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανάλογα με το κόστος του επενδυτικού σχεδίου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα δικαιολογητικά και τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής καθώς και το ειδικότερο περιεχόμενο αυτών. Για τον καθορισμό των δικαιολογητικών και τεχνικοοικονομικών στοιχείων λαμβάνεται υπόψη το είδος του επενδυτικού σχεδίου.

4. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία δεν εξετάζονται και απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 11 παρ.5 του παρόντος νόμου, μη επιστρεφόμενου του καταβληθέντος για αυτές χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος.

5. α. Δεν επιτρέπεται η υποβολή από τον ίδιο φορέα αίτησης υπαγωγής σε περισσότερες της μιας υπηρεσίες, για επενδύσεις που αφορούν την ίδια παραγωγική μονάδα ή για επενδύσεις που έχουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά τους, έστω και αν εμφανίζουν διαφοροποιήσεις, είτε στο κόστος, είτε στα επί μέρους προτεινόμενα επενδυτικά έργα.

β. Εταιρία της οποίας επιχειρηματικό σχέδιο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή του ν. 3299/2004 ή του ν. 2601/1998, δεν μπορεί κατά τη χρονική διάρκεια υλοποίησής του να υποβάλει σε οποιαδήποτε υπηρεσία αίτηση υπαγωγής επένδυσης, η οποία να αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του υλοποιούμενου επιχειρηματικού σχεδίου.

γ. Εάν υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις υπαγωγής ή υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή επένδυσης η οποία, είτε στο σύνολό της, είτε εν μέρει έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου ή του ν. 3299/2004 ή του ν. 2601/1998, οι αιτήσεις αυτές δεν αξιολογούνται και τίθενται στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 11 παρ. 5 του παρόντος νόμου,  μη επιστρεφόμενου του καταβληθέντος για αυτές χρηματικό ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 15:18 | Νικος

  Στο Άρθρο 9 παράγραφος 3 στο οποίο καθορίζονται τα δικαιολογήτικα ανάλογα με το είδος της επένδυσης όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα.
  Η μέλετη να συντάσσεται και να υπογράφεται από Τεχνολόγο Γεωπόνο εκτός των άλλων ειδικοτήτων. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το τηρεί στα μέτρα 112 καθώς και 121 του Προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 15:02 | ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ – «ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ – ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ»

  Α.9, παρ.1: Να εξαιρεθούν οι ενημερότητες και ο Τειρεσίας. Μέσα στην κρίση, πολλές εταιρίες είναι στην διαδικασία ρυθμίσεων, κλπ.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 14:48 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  Παρ. 1γ
  Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν καταθέσεις για ίδια κεφάλαια. Αυτά μπορούν να καλυφθούν από μελλοντικά κέρδη ή από εγκεκριμένες δανειοδοτήσεις.
  Παρ. 5β
  Θα επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για το υπόλοιπο έργο εάν έχει λήξει η προθεσμία ολοκλήρωσης και έχει γίνει ένα μέρος αυτού. Επίσης θα επιτρέπεται η υποβολή αίτησης καθώς με το νέο νόμο, υπάρχουν οι συνδυαστικές μορφές ενισχύσεων για νέας μορφής ενίσχυση, ή συνδυασμό αυτών για το υπόλοιπο έργο και μόνο γι’ αυτό.

 • 15 Δεκεμβρίου 2010, 14:28 | ΓΔΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

  1) Άρθρο 9, παρ. 4
  Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία δεν εξετάζονται και απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του …………

  ΣΧΟΛΙΟ: Δεν είναι δυνατό να αποφασίζει κάποιος να επενδύσει σε μια περιοχή ένα μεγάλο ποσό (π.χ. μια επένδυση 10 εκατομμυρίων σε ένα παραμεθόριο νησί), να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να αξιοποιήσει ένα τοπικό πόρο, να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία κ.λ.π. και να απορρίπτεται ο φάκελος του επειδή (πολύ πιθανό) ξέφυγε ένα χαρτί από τον μελετητή του και δεν το έβαλε στο φάκελο. Είναι προφανές ότι ο συγκεκριμένος επενδυτής δεν θα επανέλθει, όχι μόνο στην περιοχή που τον ενδιέφερε, αλλά πουθενά στην Ελλάδα. Πιστεύει κανείς ότι έχουμε την πολυτέλεια, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση, να αντιμετωπίζουμε τους επενδυτές σαν μαθητές και να εξετάζουμε αν έχουν τακτοποιημένο το φάκελο τους;
  Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να εξετάζονται επί της ουσίας και όχι σύμφωνα με τους τύπους. Έτσι, πρέπει να προβλέπεται διαδικασία εξέτασης της πληρότητας του φακέλου και εφόσον λείπει κάποιο δικαιολογητικό να δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στον επενδυτή να το προσκομίσει.
  Η παρατήρηση αυτή είναι γενικότερη και αφορά και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, εκτός του Αναπτυξιακού Νόμου. Έχει παρατηρηθεί ότι τον τελευταίο χρόνο αποκλείονται προτάσεις, λόγω έλλειψης ενός δικαιολογητικού και έχει καταργηθεί η μέχρι πρότινος εφαρμοζόμενη διαδικασία να ζητούνται συμπληρωματικά δικαιολογητικά για να εξεταστεί ο φάκελος του ενδιαφερόμενου. Μάλιστα, αν θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι αυτό γίνεται για λόγους επίσπευσης των αξιολογήσεων, είναι προφανές ότι αυτό δεν ισχύει γιατί αντικειμενικά ο χρόνος αξιολογήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά, σε όλα τα προγράμματα, σε σχέση με το παρελθόν. Υπάρχουν κάποια στελέχη που πιστεύουν ότι πρέπει να αποθαρρύνονται με αυτό τον τρόπο ακόμα και αυτοί οι λόγοι, που στις σημερινές δύσκολες συνθήκες αποφασίζουν να κάνουν μια επένδυση;

  2) Άρθρο 9, παρ. 5:
  β) Εταιρεία της οποίας επιχειρηματικό σχέδιο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή του ν. 3299/2004 ή του ν. 2601/1998, δεν μπορεί κατά τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του να υποβάλει σε οποιαδήποτε υπηρεσία αίτηση υπαγωγής επένδυσης, η οποία να αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του υλοποιούμενου επιχειρηματικού σχεδίου.

  ΣΧΟΛΙΟ: Δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος για μια επιχείρηση που υλοποιεί ένα επενδυτικό σχέδιο να μην μπορεί να υποβάλλει νέο μέχρι την ολοκλήρωση του υποβληθέντος. Οι ανάγκες της επιχείρησης και οι επενδυτικές ευκαιρίες είναι ανεξάρτητες από το φάκελο που έχει υποβάλλει και δεν μπορεί να προκαθορίσει κανείς πότε θα παρουσιαστούν. Ακόμα και αν για αντικειμενικούς λόγους ή με δική της ευθύνη καθυστερεί η υλοποίηση μιας επένδυσης, δεν είναι απίθανο να παρουσιαστεί μια ευκαιρία ή να βρεθούν τα απαιτούμενα κεφάλαια και η επιχείρηση να αποφασίσει, για παράδειγμα, να τοποθετήσει δύο γραμμές παραγωγής αντί για μια, που είχε υποβάλλει αρχικά. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να υποβάλλει νέα συμπληρωματική πρόταση και να αιτιολογήσει τις επιπλέον δαπάνες που θα κάνει. Τι νόημα έχει να ολοκληρώσει το έργο και μετά να υποβάλλει νέα πρόταση; Εφόσον απαιτούνται και τροποποιήσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις, θα πρέπει μετά να γκρεμίζει και να ξαναχτίζει;
  Όμως, το πρόβλημα είναι πολύ πιο έντονο σήμερα, καθώς ακόμα καθυστερούν εγκρίσεις του Ν. 3299/04 για επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί ακόμα και στις αρχές του 2009. Γνωρίζω περίπτωση επενδυτικού σχεδίου αρκετών εκατομμυρίων, που υποβλήθηκε στο Α’ εξάμηνο του 2009 και μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί. Το επενδυτικό σχέδιο έχει ολοκληρωθεί πριν από ένα εξάμηνο και τα προϊόντα της επιχείρησης προωθούνται κανονικά στην αγορά τους τελευταίους έξι μήνες. Ακόμα και σήμερα αν εγκριθεί το επενδυτικό σχέδιο, η διαδικασία ελέγχου και ολοκλήρωσης μπορεί να διαρκέσει ακόμα ένα χρόνο. Επομένως, στην καλύτερη περίπτωση η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει νέα πρόταση (εφόσον επιθυμεί) το Α’ εξάμηνο του 2012. Γιατί, λοιπόν, να αποκλείεται από τον Αναπτυξιακό Νόμο για 2 ολόκληρα χρόνια, χωρίς μάλιστα να έχει η ίδια ευθύνη;

 • 15 Δεκεμβρίου 2010, 13:14 | Αναστάσιος Βουρλιωτάκης

  Νομίζω ότι αντί να γίνει διαβούλευση για το νόμο που διαβάζουμε θα πρέπει να γίνει διαβούλευση επί των δεκάδων Υπουργικών Αποφάσεων. Αναλυτικώτερα θα πρέπει να γίνει διαβούλευση επί:
  – Του περιεχομένου της μελέτης. Σήμερα ας πούμε υποβάλλεται μία μελέτη η οποία ενώ από τη μια περιέχει μια έρευνα αγοράς ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕ, ή οικονομικές προβλέψεις που καταλήγουν σε λάθη (αρκεί να διαβάσει κανείς τον υπολογισμό της ΚΠΑ και του IRR), δεν περιλαμβάνει π.χ. ένα ουσιατικό ΜΑRKETING PLAN ούτε μια στοιχειοθετημένη οργανωτική λειτουργία. Φυσικά η υποβολή ενός ουσιαστικού Business Plan προυποθέτει σοβαρότητα, γνώσεις, υπευθυνότητα και από πλευράς μελετητή και από πλευράς αξιολογητή. Και φυσικά απαιτεί έξοδα τα οποία δεν επιδοτούνται και που ο επενδυστής δεν πληρώνει. Όμως πως γίνεται να αξιολογηθεί ένα σχέδιο προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ χωρίς πραγματικό Business Plan..?? Εν ολίγοις θα πρέπει να γίνει ουσιαστική αναβάθμιση της μελέτης υποβολής και σε περίπτωση που το σχέδιο εγκρίνεται να επιδοτείται το κόστος αυτό.
  – Των δικαιολογητικών. Παράδειγμα η απόδειξη της ύπαρξης της ίδιας συμμετοχής. Αν δει κανεις τι γίνεται μέχρι σήμερα θα γελάσει (η θα κλάψει). Για να αποδείξει κάποιος ότι είχε καταθέσεις περιφερόταν από Τράπεζα σε Τράπεζα κάνοντας συνεχείς αναλήψεις και καταθέσεις για να φέρει αντίστοιχες βεβαιώσεις. Το δράμα δεν είναι αυτό. Το δράμα είναι ότι αυτή τη κωμωδία την ήξεραν όλοι. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η χρησιμοποίηση των υπεύθυνων δηλώσεων για να δηλώσει κανείς…τα πάντα. Δηλαδή υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τόσα άτομα, ή ότι θα βάλλει τόσα λεφτά ίδια συμμετοχή. Ερώτηση στους απίστευτους νομικού μας. Αν ο υπογράφων δεν κάνει αυτά που λέει η δήλωση διώκεται ποινικά…?
  Πάντως θα ήθελα μια εξήγηση και σε αυτό. Τι νόημα έχει ένας νόμος η εφαρμογή του οποίου θα γίνει με υπουργικές αποφάσεις..? Θα είχε ενδιαφέρον να δει κανείς σε όλους τους προγενέστερους νόμους πόσες υπουργικές αποφάσεις δεν υπογράφτηκαν ΠΟΤΕ

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 20:53 | Γιάννης Σκουληκάρης

  Σχετικά με την ασφαλιστική ενημερότητα, σαν προυπόθεση αξιολόγησης επενδυτικού σχεδίου, παρακαλώ να ληφθεί υπ’ όψη το εξής:

  1 Μετά από 30ετή παραμονή στο εξωτερικό, έχω πρόσφατα ιδρύσει μία μονοπρόσωπη ΕΠΕ με την προοπτική του επαναπατρισμού μου στην Ελλάδα. Όντας ασφαλισμένος για πάνω από 20ετία στο εξωτερικό, διατηρώ την κάλυψη και για υγεία και για σύνταξη και μετά τον επαναπατρισμό μου. Ωστόσο, βρίσκομαι αντιμέτωπος με την απαίτηση να «διπλοασφαλιστώ» και στον ΟΑΕΕ, παρά το γεγονός ότι η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ δεν μου προσφέρει απολύτως τίποτα, και οι εισφορές στον ΟΑΕΕ είναι δυσβάστακτες, ιδιαίτερα στη φάση της έναρξης δραστηριοτήτων της εταιρείας μου. Φυσικά, λόγω της καταστάσεως αυτής, είναι προβληματική η έκδοση «ασφαλιστικής ενημερότητας» από τον ΟΑΕΕ και προβληματική η αίτηση μου για οποιοδήποτε επενδυτικό σχέδιο.

  2 Οι εναλλακτικές λύσεις που έχω είναι να παραιτηθώ από τα επενδυτικά μου σχέδια (αντιβαίνει στον σκοπό του νομοσχεδίου), ή να ιδρύσω εξωχώρια εταιρεία (π.χ. στην Κύπρο), όπου δεν υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση ασφάλισης (ούτε αυτό μπορεί να είναι σκοπός του νομοσχεδίου).

  3 Προτείνω λοιπόν να προβλεφθεί στο νομοσχέδιο ώστε η ασφαλιστική ενημερότητα να αναφέρεται μόνο στους εργαζόμενους με σχέση εξηρτημένης εργασίας στον φορέα που υποβάλλει το επενδυτικό σχέδιο. Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή, δηλ. η ρεαλιστική αντιμετώπιση νέων εταιρειών, η προσέλκυση Ελλήνων επενδυτών από το εξωτερικό με τη δημιουργία θετικών προυποθέσεων, και η απρόσκοπτη ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

  4 Σε περίπτωση ασφαλιστικών οφειλών παρελθόντων ετών από ήδη υπάρχοντα φορέα, προτείνω η «ενημερότητα» να αντικατασταθεί με αποδεικτικό διακανονισμού εξόφλησης οφειλών, αλλά πάντα μόνο για τους εργαζόμενους με σχέση εξηρτημένης εργασίας στο φορέα.

  Ευχαριστώ

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 12:38 | Στέφανος

  Παράγραφος 4
  Για τις αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά, θα έπρεπε η υπηρεσία στην οποία κατατίθενται να μεριμνά για τη συγκέντρωση τους (από δημόσιους φορείς κλπ), αν δεν μπορεί να ειδοποιεί τον επενδυτή, και μόνο αν ο επενδυτής δεν τα φέρνει, να μπαίνει η υπόθεση στο αρχείο.

  Με το υφιστάμενο καθεστώς (του παλιού αναπτυξιακού, αφού η παράγραφος είναι ίδια), αν ένα δικαιολογητικό λείπει/δεν είναι εντάξει κλπ, ο φάκελος πάει αρχείο χωρίς καν να ενημερωθείς, και πρέπει εσύ ο ίδιος να τον αναζητήσεις στα υπόγεια αν θες να μάθεις γιατί.

  Παρακαλώ για λίγη σοβαρότητα.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 12:31 | Στέφανος

  Παράγραφος 3:
  Τα δικαιολογητικά και τεχνικοοικονομικά στοιχεία θα ‘πρεπε να είναι ΣΤΑΘΕΡΑ, δημοσιευμένα ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ και ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ.
  ΑΝ υπάρχει σοβαρή θέληση για μείωση της γραφειοκρατίας, εδώ είναι η ευκαιρία να το αποδείξετε.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 12:26 | CiTiZeN

  Αυτό με τον Τειρεσία είναι γενικά λάθος.
  Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., είναι μία ιδιωτική εταιρεία που έχει δημιουργηθεί από τις τράπεζες και μέχρι εδώ καλά.
  Το κρατος λοιπόν πώς θα ελέγχει τα αρχεία του Τειρεσία?
  Θα έχουν πρόσβαση οι αξιολογητές?
  Θα δίνει ο Τειρεσίας βεβαίωση στους επενδυτές?
  Θα γίνεται υπεύθυνη δήλωση?
  Το έχετε σκεφτεί?
  Η «μαύρη βίβλος της αγοράς» που λέγεται Τειρεσίας (α ρε κακομοίρη Τειρεσία…)έχει καταστεί μία τεράστια φαγάνα που ανοίγει και κλείνει κατά το δοκούν των τραπεζών οι οποίες μεταβάλλουν τα κριτήρια ένταξης – απένταξης, όπως τους αρέσει.
  Επίσης, υπάρχουν και άλλες εταιρείες που κάνουν την δουλειά αυτή σε στυλ ρουφιανιάς και με συνδρομή, σου εξασφαλίζουν τα πάντα για οποιοδήποτε αφμ τους δώσεις. Λένε ότι λειτουργούν νόμιμα και ότι μπορούν να βρουν τα πάντα. Μάλιστα, διαφημίζονται και στο internet…
  δεν θέλω να πω ποιές είναι από εδώ…αλλά και στο τηλέφωνο ακούγονται ξεδιάντροπα συνομωτικές. π.χ. με 300 ευρώ, μπορείς να έχεις τα πάντα για κάποιον, τι χρωστάει τι δεν χρωστάει, ακίνητη και κινητή περιουσία – ακόμα και τραπεζικές καταθέσεις. αυτά βέβαια στα λένε προφορικά ότι τα παρέχουν, γιατί αυτά που λένε γραπτά είναι πολύ πιο ήπια.

 • Νικόλαος Τάτλης
  Διευθυντής χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

  Αναφορικά με την φερεγγυότητα του επενδυτή σε περιπτώσεις τυχόν εγγραφών του στα αρχεία της «Τειρεσίας Α.Ε.», να αποσαφηνισθούν αναλυτικότερα, ποιές είναι οι περιπτώσεις αποκλεισμού, αφού υπάρχουν και εγγραφές που είτε είναι ήσσονος σημασίας, είτε έχουν τακτοποιηθεί.

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 22:53 | Θάνος

  1. Ο Τειρεσίας προκύπτει στις επιχειρήσεις για πολλούς λόγους σήμερα.
  Έτσι το κριτήριο αυτό δεν θα έπρεπε να έχει μπει. Κάποιοι έχουν «σκάσει» από επιταγές με διάφορες διαδρομές ή βρίσκονται στα δικαστήρια γι αυτές. Πρέπει να τιμωρούνται και από την πολιτεία με τον αποκλεισμό τους από την διαδικασία της ανάπτυξης των.
  Παραδειγματιστείτε από τα προγράμματα της ΕΕ που δέχονται και προβληματικές της τελευταίας περιόδου.

  2. «Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία δεν εξετάζονται και απορρίπτονται»
  Αυτό δείχνει νοοτροπία μη φιλική στον επενδύτη και στην επένδυση. Να απορριφθεί η επένδυση αν δεν έχει ουσιώδη στοιχεία ο φάκελος είναι κατανοητό αλλά να απορρίπτεται μια επένδυση, όποιου μεγέθους γιατί λείπει η φωτοτυπία της ταυτότητας» με αυτό δείχνει την παλιά νοοτροπία και όχι την νέα που θα έπρεπε να φέρνει ο νόμος. Το λογικό θα ήταν η έγγραφη ενημέρωση του επενδυτή για μη ουσιώδεις ελλείψεις και η συμπλήρωση του φακέλου ώστε να προχωρήσει στα επόμενα στάδια.
  Ο νόμος θα πρέπει να δείχνει ότι έχει διαμορφωθεί χωρίς παγίδες και αφορμές για απορρίψεις για τυπικούς λόγους. Οι φάκελοι είναι καλό να απορρίπτονται στο τελικό και ουσιαστικό στάδιο.

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 20:18 | Γιαννης

  Ναι στην επίδοτηση υγειων επιχειρησεων, δεν ειναι φιλοπτωχο ταμειο ο αναπτυξιακος αλλα βοηθημα ενος νεου, καθαρου και υγειους ξεκινηματος!

 • Στό ποσό τής ιδίας συμμετοχής νά συνυπολογίζεται καί κάθε εκκαθαρισμένο ποσό απαίτησης τού αιτούντος από τό Ελληνικό Δημόσιο (π.χ. από επιστροφή ΦΠΑ)πού ευχερώς αποδεικνύεται εξ εγγράφων

 • Στο προηγούμενο σχόλιο εκ παραδρομής, «παραγραμμένες»

 • 11 Δεκεμβρίου 2010, 18:06 | ANESTIS

  Λυπάμαι για ότι γράψω, αλλά είναι τουλάχιστον η μισή αλήθεια της σήμερον αγοράς γενικότερα.
  Ασφαλιστική ενημερότητα: ποιός είναι από τους μικρομαισέους που δεν οφείλει στο ΙΚΑ?
  Και πόσες από τις μεγάλες εταιρείες που οφείλουν άνω των 300.000€, θα πάρουν ενημερότητα, και κυρίως ΠΩΣ?
  Τειρεσίας: γιατί δεν μας λέει με επίσημα στοιχεία η Τειρεσίας, πόσοι είναι εγγεγραμμένοι σε αυτήν, έτσι ώστε να δούμε πόσοι θα αποκλειστούν αυτόματα?
  Εφορία: πόσοι δεν μπορούν να έχουν Φορ.Ενημερότητα?

  Νομίζω ότι ο Νόμος αυτός είναι απλά για τα μάτια της ΕΕ.
  Αν δεν ανοίξουν οι αγορές, έτσι ώστε να μπορεί να δουλέψει η μικρομεσαία επιχήρηση, και όχι τα MALL, δεν πρόκειται να υπάρξει άμεση ανάπτυξη.
  Οι μικρομεσαίοι δεν μπορούν να ενταχθούν στον παρόντα Νόμο, και έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί η οικονομία άμεσα, από την ανάπτυξη του κάθε LIDL και DIA και IKEA.
  Φρούδες ελπίδες στον καταναλωτή, και στον επιχειρηματία που είμαι και εγώ.

 • «β. Φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, για τη διαπίστωση της οποίας απαιτείται:

  iii. η μη ύπαρξη εγγραφών στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από την «Τειρεσίας Α.Ε»

  Είναι ορθό για τον μη αποκλεισμό αδικαιολογήτως φορέων να διορθωθεί αυτό το κριτήριο σε:

  η ύπαρξη μη τακτοποιημένων εγγραφών στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από την «Τειρεσίας Α.Ε»

  Επιπλέων να μην λαμβάνονται υπόψη οι προγεγραμμένες υποθέσεις.

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 18:59 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Πιστευω οτι στην χωρα μας δημιουργουνται επιχειρησεις 2 η 3 ταχυτητων.Αυτες που μπορουν να δανειζονται και να επειχορηγουνται και οι αλλες που οδευουν μαθηματικα προς κλεισιμο λογω εστω και ελαχιστων δυσμενων στοιχειων στον Τειρεσια.Δυστυχως ανηκω στην δευτερη κατηγορια αφου πολλοι απο τους πελατες μου ενταχθηκαν στην
  λιστα του Τειρεσια και μοιραια μετα απο καποιο διαστημα με οδηγησαν
  στην ιδια λιστα με τα δυσμενη στοιχεια με το φαινομενο <>.
  Αυτη η σχεδον ρατσιστικη αντιμετωπιση των επιχειρησεων με δυσμενη
  θα επρεπε να εκλειψει η εστω να ελεγχεται ο τροπος , ο χρονος και
  τα ποσα τα οποια οφειλονται. Π.χ αν καποιος εχει εστω και μια επιταγη αυτοματα αποκλειεται απο καθε μορφη υποστηριξης ειτε απο
  τραπεζες ειτε απο επιχορηγησεις ειτε απο αλλους πιστωτες. Οταν
  τα δικαστηρια χρειαζονται 3 εως 4 για να διεκδικισει καποιος τα
  χρηματα που του οφειλονται και αν καταφερει να τα εισπραξει ειδικα
  απο ανωνυμες εταιρειες πως ο ιδιος θα καταφερει να ειναι συνεπης απεναντι στις δικες του υποχρεωσεις.
  Η εξαιρεση αυτων που εχουν αυτα τα ελαχιστα δυσμενη στοιχεια,που
  προσπαθουν να τα εξαλειψουν, που δεν εχουν κλεισει την επιχειρηση τους, που ειναι παροντες στην αγορα , που απασχολουν προσωπικο νομιζω οτι ειναι λαθος και θα οδηγησει σε ακομα χειροτερη θεση πολλες επιχειρησεις με οτι αυτο συνεπαγεται ειδικα σε θεσεις εργασιας.
  Η οποια μορφη υποστηριξης απο τον νεο αναπτυξιακο νομο ειναι απαραιτητη και στις επιχειρησεις που ακουσια βρεθηκαν σε δυσκολη θεση και μαλλον αυτες ειναι που χρειαζονται αναπτυξη.

  Ευχαριστω θερμα