Άρθρο 10 Κριτήρια αξιολόγησης

1. Κάθε επενδυτικό σχέδιο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του παρόντος νόμου αξιολογείται και βαθμολογείται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων :

α. Κριτήρια Αξιολόγησης του Επενδυτικού Φορέα

i. Χαρακτηριστικά του φορέα (Νομική μορφή – αριθμός απασχολουμένων).

ii. Εμπειρία των μετόχων και της διοίκησης. (Συμμετοχή των μετόχων και των στελεχών   σε φορέα επιχειρηματικής δραστηριότητας).

iii. Εμπειρία της εταιρίας. (Χρόνος ενεργού λειτουργίας στην αγορά)

iv. Επαγγελματική εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μετά την υλοποίηση της επένδυσης. (Τίτλοι επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού)

v. Ιδία συμμετοχή στο ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου. (Ποσοστό ίδιας συμμετοχής)

β. Κριτήρια Βιωσιμότητας και Αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου.

i. Χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης (εισροές – εκροές της επένδυσης , εσωτερικός συντελεστής απόδοσης).

ii. Χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα (δείκτης ικανότητας αποπληρωμής δανείων, δείκτης κερδοφορίας και δείκτης αποτελεσματικότητας).

iii. Προοπτικές κλάδου (ανερχόμενος, στάσιμος, φθίνων)

γ. Κριτήρια  Τεχνολογικής Ανάπτυξης

i.    Εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομία (δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας, για έρευνα και ανάπτυξη, για σχεδίαση προϊόντων και μάρκετινγκ, για συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου και δαπάνες για πιστοποίηση).

ii. Ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων δραστηριοτήτων.

iii. Εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων.

iv. Ύψος της προστιθέμενης αξίας.

δ. Κριτήρια συμβολής της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

i. Αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης.

ii. Περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης.

iii. Συμβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.

iv. Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα η εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης.

v.  Ύψος του επενδυτικού σχεδίου.

vi.  Δημιουργία συνεργασιών – δικτύωσης (clusters).

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα επιμέρους στοιχεία αξιολόγησης, οι δείκτες βαθμολόγησης και η στάθμισή τους, καθώς και το ελάχιστο όριο για την ένταξη στη διαδικασία αξιολόγησης.

3. Με βάση τη βαθμολογία των κριτηρίων του παρόντος άρθρου καταρτίζονται Πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα αξιολογούμενα επενδυτικά σχέδια, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία αξιολογούνται αυτοτελώς. Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, οι Πίνακες καταρτίζονται κατά Περιφέρεια. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια μέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 17:37 | EOMMEX A.E.

  Θα ήταν χρήσιμη η αξιολόγηση να είναι διαρκής, ώστε να μη καθυστερούν εν δυνάμει σημαντικές πρωτοβουλίες.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 17:08 | HELLASCERT

  Aθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010
  Αρ. Πρωτ. : 1248

  Προς
  Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

  ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν «Χορήγηση Ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την περιφερειακή σύγκλιση και άλλες διατάξεις»

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Η Ελληνική Ένωση Φορέων Επιθεώρησης – Πιστοποίησης (HELLASCERT) στην προσπάθεια της να συμμετέχει ενεργά στην σωστή εφαρμογή του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου και με σκοπό την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στην διαχείριση και στην διεκπεραίωση των επενδυτικών σχεδίων θα ήθελε να επισημάνει τα ακόλουθα:

  Β. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σ/Ν
  Στο Άρθρο 10, § 2 α) αναφέρεται ότι ‘Η παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδύσεων γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή των Περιφερειών που τις έχουν εγκρίνει.
  Ο έλεγχος γίνεται από όργανα ελέγχου τα οποία συνιστώνται για κάθε μία από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 9 με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και συγκροτούνται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα υπαγωγής από τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ελεγκτών’
  Στο Άρθρο 10, § 2 γ) αναφέρεται ότι’ Κάθε υπηρεσία της παραγράφου 1 καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Ελεγκτών, στο οποίο εγγράφονται, κατόπιν πιστοποίησης των προσόντων τους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και ειδικότερα υπάλληλοι της οικείας αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου και εξωτερικοί ελεγκτές. Έλεγχοι επενδυτικών σχεδίων μπορούν να ανατίθενται μόνο στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ελεγκτών.

  Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας είναι ο οργανισμός ο οποίος εξασφαλίζει τη διαφάνεια, αντικειμενικότητα και αξιοπιστία στη διαδικασία της Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχου.
  Θα πρέπει, λοιπόν το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να θέσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη Διαπίστευση των Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχου. Με βάση τα συγκεκριμένα αξιοκρατικά κριτήρια που θα καθοριστούν το ΕΣΥΔ θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να προχωρήσει κάτω από ελεγχόμενες διαδικασίες (διαπίστευση) στην διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχου. Σκοπός της διαπίστευσης θα είναι η διαπίστωση της Τεχνικής Επάρκειας του Φορέα Πιστοποίησης / Ελέγχου και ως εκ τούτου η τεχνική ικανότητα συγκεκριμένων προσώπων για τη διενέργεια των εν λόγω αξιολογήσεων.
  Ο ρόλος των Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχου θα είναι η παρακολούθηση της πορείας των επενδύσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία θα προσδιορίζονται με βάση το ύψος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης. Για κάθε έλεγχο ο Φορέας Πιστοποίησης / Ελέγχου θα παραδίδει αντίστοιχη έκθεση στις αρμόδιες αρχές. Το ύψος της αμοιβής του Φορέα Πιστοποίησης / Ελέγχου θα καθορίζεται σε ποσοστό % του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Φυσικά, ο τελικός έλεγχος του επενδυτικού σχεδίου θα πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή των Περιφερειών.

  Δ. ΟΦΕΛΗ
  Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι τέτοιες διαδικασίες συμβάλλουν στην διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας του ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου οι ελεγκτές είναι εξωτερικοί. Επιπλέον, με την συμμετοχή των Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχου θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, ενώ παράλληλα θα υποστηριχθεί το έργο των αρμόδιων Υπηρεσιών.

  Με εκτίμηση,
  Για το Δ.Σ. της HellasCert
  Ο Πρόεδρος

  Σάββας Πελτέκης

 • Στο Άρθρο 10 «Κριτήρια Αξιολόγησης», προτείνουμε στην παράγραφο «α. Κριτήρια Αξιολόγησης του Επενδυτικού Φορέα», να προστεθεί νέα κατηγορία ως ακολούθως: «vi.απασχόληση ατόμων με αναπηρία». Με την προαναφερθείσα πρότασή μας επιδιώκουμε να δοθεί ένα κίνητρο μέσω του επενδυτικού νόμου για την ένταξη της μεγάλης πληθυσμιακής ομάδας των ατόμων με αναπηρία – που αποτελεί περίπου το 10% του συνολικού πληθυσμού της χώρας – στην παραγωγική διαδικασία, διότι μέχρι σήμερα παραμένει στην πλειοψηφία της παροπλισμένη, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος κατά το β΄ τρίμηνο του έτους 2002, το 84% των ατόμων με αναπηρία και προβλήματα υγείας είναι οικονομικά ανενεργά. Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην εργασία είναι απολύτως αναγκαία σε κοινωνίες όπως είναι η ελληνική, που το ενεργό εργατικό δυναμικό, λόγω του δημογραφικού προβλήματος, συνεχώς συρρικνώνεται, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Επιπρόσθετα, μέσω της ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην εργασία αυξάνεται η αγοραστική τους δύναμη, συντελώντας με αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της αγοράς, που αυτήν την περίοδο λόγω της οικονομικής κρίσης παρουσιάζει σημαντική πτώση.

 • Aθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010
  Αρ. Πρωτ. : 1248

  Προς
  Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

  ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν «Χορήγηση Ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την περιφερειακή σύγκλιση και άλλες διατάξεις»

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Η Ελληνική Ένωση Φορέων Επιθεώρησης – Πιστοποίησης (HELLASCERT) στην προσπάθεια της να συμμετέχει ενεργά στην σωστή εφαρμογή του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου και με σκοπό την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στην διαχείριση και στην διεκπεραίωση των επενδυτικών σχεδίων θα ήθελε να επισημάνει τα ακόλουθα:

  Β. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σ/Ν
  Στο Άρθρο 10, § 2 α) αναφέρεται ότι ‘Η παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδύσεων γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή των Περιφερειών που τις έχουν εγκρίνει.
  Ο έλεγχος γίνεται από όργανα ελέγχου τα οποία συνιστώνται για κάθε μία από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 9 με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και συγκροτούνται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα υπαγωγής από τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ελεγκτών’
  Στο Άρθρο 10, § 2 γ) αναφέρεται ότι’ Κάθε υπηρεσία της παραγράφου 1 καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Ελεγκτών, στο οποίο εγγράφονται, κατόπιν πιστοποίησης των προσόντων τους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και ειδικότερα υπάλληλοι της οικείας αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου και εξωτερικοί ελεγκτές. Έλεγχοι επενδυτικών σχεδίων μπορούν να ανατίθενται μόνο στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ελεγκτών.

  Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας είναι ο οργανισμός ο οποίος εξασφαλίζει τη διαφάνεια, αντικειμενικότητα και αξιοπιστία στη διαδικασία της Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχου.
  Θα πρέπει, λοιπόν το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να θέσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη Διαπίστευση των Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχου. Με βάση τα συγκεκριμένα αξιοκρατικά κριτήρια που θα καθοριστούν το ΕΣΥΔ θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να προχωρήσει κάτω από ελεγχόμενες διαδικασίες (διαπίστευση) στην διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχου. Σκοπός της διαπίστευσης θα είναι η διαπίστωση της Τεχνικής Επάρκειας του Φορέα Πιστοποίησης / Ελέγχου και ως εκ τούτου η τεχνική ικανότητα συγκεκριμένων προσώπων για τη διενέργεια των εν λόγω αξιολογήσεων.
  Ο ρόλος των Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχου θα είναι η παρακολούθηση της πορείας των επενδύσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία θα προσδιορίζονται με βάση το ύψος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης. Για κάθε έλεγχο ο Φορέας Πιστοποίησης / Ελέγχου θα παραδίδει αντίστοιχη έκθεση στις αρμόδιες αρχές. Το ύψος της αμοιβής του Φορέα Πιστοποίησης / Ελέγχου θα καθορίζεται σε ποσοστό % του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Φυσικά, ο τελικός έλεγχος του επενδυτικού σχεδίου θα πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή των Περιφερειών.

  Δ. ΟΦΕΛΗ
  Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι τέτοιες διαδικασίες συμβάλλουν στην διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας του ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου οι ελεγκτές είναι εξωτερικοί. Επιπλέον, με την συμμετοχή των Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχου θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, ενώ παράλληλα θα υποστηριχθεί το έργο των αρμόδιων Υπηρεσιών.

  Με εκτίμηση,
  Για το Δ.Σ. της HellasCert
  Ο Πρόεδρος

  Σάββας Πελτέκης

 • Τα κριτήρια αξιολόγησης, σωστά στην συντριπτική τους πλειοψηφία, αφενός ακυρώνουν την παράγραφο του άρθρου 9.1.γ. και αφετέρου, δίνουν το σωστό πλέγμα φίλτρων για την αξιολόγηση μιας επενδυτικής πρότασης.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 15:23 | ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ – «ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ – ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ»

  Α.10: Στα κριτήρια αξιολόγησης, να οριστεί η βαρύτητα κάθε δράσης με την έναρξη του νόμου.

 • Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης

  Aθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010
  Αρ. Πρωτ. : 1248

  Προς
  Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

  ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν «Χορήγηση Ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την περιφερειακή σύγκλιση και άλλες διατάξεις»

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Η Ελληνική Ένωση Φορέων Επιθεώρησης – Πιστοποίησης (HELLASCERT) στην προσπάθεια της να συμμετέχει ενεργά στην σωστή εφαρμογή του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου και με σκοπό την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στην διαχείριση και στην διεκπεραίωση των επενδυτικών σχεδίων θα ήθελε να επισημάνει τα ακόλουθα:

  Β. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σ/Ν
  Στο Άρθρο 10, § 2 α) αναφέρεται ότι ‘Η παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδύσεων γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή των Περιφερειών που τις έχουν εγκρίνει.
  Ο έλεγχος γίνεται από όργανα ελέγχου τα οποία συνιστώνται για κάθε μία από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 9 με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και συγκροτούνται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα υπαγωγής από τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ελεγκτών’
  Στο Άρθρο 10, § 2 γ) αναφέρεται ότι’ Κάθε υπηρεσία της παραγράφου 1 καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Ελεγκτών, στο οποίο εγγράφονται, κατόπιν πιστοποίησης των προσόντων τους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και ειδικότερα υπάλληλοι της οικείας αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου και εξωτερικοί ελεγκτές. Έλεγχοι επενδυτικών σχεδίων μπορούν να ανατίθενται μόνο στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ελεγκτών.

  Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας είναι ο οργανισμός ο οποίος εξασφαλίζει τη διαφάνεια, αντικειμενικότητα και αξιοπιστία στη διαδικασία της Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχου.
  Θα πρέπει, λοιπόν το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να θέσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη Διαπίστευση των Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχου. Με βάση τα συγκεκριμένα αξιοκρατικά κριτήρια που θα καθοριστούν το ΕΣΥΔ θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να προχωρήσει κάτω από ελεγχόμενες διαδικασίες (διαπίστευση) στην διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχου. Σκοπός της διαπίστευσης θα είναι η διαπίστωση της Τεχνικής Επάρκειας του Φορέα Πιστοποίησης / Ελέγχου και ως εκ τούτου η τεχνική ικανότητα συγκεκριμένων προσώπων για τη διενέργεια των εν λόγω αξιολογήσεων.
  Ο ρόλος των Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχου θα είναι η παρακολούθηση της πορείας των επενδύσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία θα προσδιορίζονται με βάση το ύψος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης. Για κάθε έλεγχο ο Φορέας Πιστοποίησης / Ελέγχου θα παραδίδει αντίστοιχη έκθεση στις αρμόδιες αρχές. Το ύψος της αμοιβής του Φορέα Πιστοποίησης / Ελέγχου θα καθορίζεται σε ποσοστό % του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Φυσικά, ο τελικός έλεγχος του επενδυτικού σχεδίου θα πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή των Περιφερειών.

  Δ. ΟΦΕΛΗ
  Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι τέτοιες διαδικασίες συμβάλλουν στην διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας του ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου οι ελεγκτές είναι εξωτερικοί. Επιπλέον, με την συμμετοχή των Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχου θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, ενώ παράλληλα θα υποστηριχθεί το έργο των αρμόδιων Υπηρεσιών.

  Με εκτίμηση,
  Για το Δ.Σ. της HellasCert
  Ο Πρόεδρος

  Σάββας Πελτέκης

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 20:04 | Καλλιρρόη Μπουτσικάκη

  Σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης, η βαθμολόγηση των κριτηρίων δεν είναι και πολύ ξεκάθαρη όπως επίσης και το χρονικό διάστημα έγκρισης των σχεδίων.

  Έχετε σκεφτεί τον αριθμό των μελών των επιτροπών και κατά πόσο αυτό θα αρκεί ώστε να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του μπροστά στον όγκο των αιτήσεων? Πρέπει να θέσετε κάποιο χρονικό όριο, οι επιτροπές να είναι ολιγομελείς και ανά περιφέρεια ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και να μη πέφτουν στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.

  Επίσης, όταν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει πρόοδος εργασιών, θα πρέπει να επιστραφεί το χρηματικό ποσό.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 19:54 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ

  α. Προτείνεται όπως στην Ομάδα «δ» των κριτηρίων (Κριτήρια συμβολής της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη) συμπεριληφθούν και τα ακόλουθα κριτήρια :

  (1) Συμβολή της επένδυσης στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τοπικών αναγκών και περιφερειακών προβλημάτων.

  (2) Συμβολή της επένδυσης στην αξιοποίηση τοπικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

  (3) Συμβολή της επένδυσης στην συγκράτηση, σε τοπικό επίπεδο, του πληθυσμού της περιφέρειας και στην απασχόληση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

  β. Επίσης προτείνεται η αναδιατύπωση του κριτηρίου «Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα η εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης», προκειμένου η εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης να βαθμολογείται όχι μόνον για τη δυνατότητα άμεσων εξαγωγών, αλλά και από την εξασφαλιζόμενες προοπτικές :

  (1) Περιορισμού της εκροής συναλλάγματος εκ της παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα, η έλλειψη των οποίων καθιστούσε μέχρι τώρα αναγκαία τη μετάβαση Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό.

  (2) Εισαγωγής συναλλάγματος εκ της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στην Ελλάδα που δεν παρέχονται σε γειτονικές χώρες.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 14:07 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  Παρ. 1α.v
  Να μην είναι κριτήριο η ίδια συμμετοχή καθώς θα παραγκωνισθούν όλοι οι νέοι επιχειρηματίες όλοι όσοι κάνουν μια επένδυση με προοπτική που σ’αυτήν θα στηριχθεί η επιχείρηση, μ’ αυτή θα έχει κέρδη για να πληρώνει τα δανειακά κεφάλαια κάλυψης της ίδιας συμμετοχής.
  Παρ. 1.δ.i
  Η αύξηση της απασχόλησης δεν είναι πάντα εφικτή και δεν πρέπει να επηρεάζει την βαθμολογία.
  Παρ. 1.δ.v
  Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να επηρεάζει την βαθμολογία.

 • * Δεν υπάρχουν διατάξεις που να στοχεύουν στον περιορισμό ανούσιων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Για παράδειγμα, το επιχειρηματικό σχέδιο θα μπορούσε να περιορίζεται μόνο στην παρουσίαση των μελλοντικών χρηματοοικονομικών ροών της επιχείρησης ή την περιγραφή των καινοτόμων δράσεων. Δεν προσφέρουν τίποτα ανούσιες επαναλήψεις στοιχείων για την τουριστική κίνηση και τις προοπτικές του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης της νέας μονάδας. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χορηγούνται ανά πάσα στιγμή σε κάθε ενδιαφερόμενο από τις υπηρεσίες του ΞΕΕ και του ΕΟΤ.

 • * Η επιλογή των επενδύσεων που θα ενισχυθούν, με βάση την βαθμολογία τους, μας δημιουργεί μια εύλογη απορία. «Η βαθμολογία μιας πρότασης για τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου, πώς και με ποιά κριτήρια θα συγκριθεί με μια επενδυτική πρόταση για την δημιουργία μιας αγροτικής ή μιας βιοτεχνικής μονάδος;»
  * Η λογική του νέου αναπτυξιακού, με την οποία αντιμετωπίζει όλες τις επιχειρήσεις ως ομοειδείς, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε μια σειρά από αστοχίες όσον αφορά στις ξενοδοχειακές επενδύσεις. Ακόμα και η ενιαία αντιμετώπιση δύο ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε διαφορετικές περιοχές μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία, λόγω των διαφορετικών συνθηκών ζήτησης από περιοχή σε περιοχή.

 • 19 Δεκεμβρίου 2010, 14:41 | Κώστας Ευσταθίου

  1.Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορεί να ανέλθουν η και να ξεπεράσουν το 60% της συνολικής επένδυσης . (κτιριακά για δημιουργία βιολογικού καθαρισμού, κολυμβητικές δεξαμενές, συνεδριακές και αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π) Όταν τίθεται πλαφόν 40% περιορίζει σοβαρά το τελικό ποσοστό της επιδότησης και αποτελεί αντικίνητρο για δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων.
  Αν υπολογίσουμε ότι μόνο το 70% της ενίσχυσης δίδεται σε χρήμα και το υπόλοιπο 30% σε φοροαπαλλαγές, τότε το ποσό της επιδότησης αντί για 40% στη Β ζώνη, είναι 15 – 20% της πραγματικής επένδυσης.

  Για το λόγο αυτό θα έπρεπε να εξαιρεθούν τα ξενοδοχεία από το πλαφόν του 40%. Το παραπάνω καθεστώς είναι άδικο για τα ξενοδοχεία έναντι άλλων επιχειρήσεων που όντως έχουν μικρότερο κόστος κτιριακών εγκαταστάσεων έναντι του μηχανολογικού τους εξοπλισμού.
  Αν τελικά παραμείνει το 40%, πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια ποιές δαπάνες εντάσσονται σε αυτά. Π.Χ. τα κουφώματα και είδη υγιεινής είναι κτιριακά?

  2. Το πλαφόν 5% για αμοιβές συμβούλων που προβλέπεται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι μικρό να καλύψουν αμοιβές μηχανικών, μηχανολόγων, οικονομικών συμβούλων καθώς και interior designer που είναι απαραίτητοι για τις υψηλές κατηγορίες των 4 και 5 αστέρων.

  3. Θα ήταν ωφέλιμο και πιο παραγωγικό αν μέρος της ίδιας συμμετοχής επροβέπετο να προκύπτει από πώληση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του επενδυτικού φορέα η των μετόχων του και όχι μόνο τα μετρητά.

  4. Θα επιτάχυνε πολύ την διαδικασία αν αρκούσε επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος χρηματοδότησης αντί εγκριτικής απόφασης. Σε πολλές τράπεζες απαιτούνται μέχρι και 4 μήνες για να απαντήσουν σε αιτήματα. Αν δηλαδή κάποιος υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο στην τράπεζα ακόμη και σήμερα, δεν θα πάρει απάντηση έως τις 30 Απριλίου.
  Μέλημα του υπουργείου πρέπει να είναι η μείωση της γραφειοκρατίας με έναν ευέλικτο αναπτυξιακό νόμο που να επιταχύνει την διαδικασία έγκρισης άρα και έναρξης επενδύσεων.

 • 15 Δεκεμβρίου 2010, 12:41 | Αναστάσιος Βουρλιωτάκης

  Δύο θέματα που θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρά και θα πρέπει πιστεύω να αποσαφηνιστούν.
  1. Σύμβουλοι και ο ρόλος τους. Ήδη από την δεκαετία του 1980 στον αναπτυξιακό νόμο 1262/82 τέθηκε για πρώτη φορά η απαίτηση για υπογραφή από οικονομολόγο επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού άνω των 80.000 δρχ. Σήμερα 25 χρόνια μετά δεν έχει γίνει σαφής ο ρόλος τους. Το υπουργείο ποτέ δεν θέλησε να αποδεχτεί τον όρο Σύμβουλος και σήμερα, τουλάχιστον στον προηγούμενο νόμο, ζητούσε την υπογραφή στην αίτηση από ένα μηχανικό και ένα οικονομολόγο (καθώς και έναν γεωπόνο αν η επένδυση είχε γωργικό χαρακτήρα)και όχι της εταιρείας συμβούλων. Το θέμα είναι ότι γραφεία συμβούλων υπάρχουν και έχουν παίξει σημαντικότατο ρόλο (θετικό η αρνητικό) στην διαμόρφωση του σημερινού status των επενδύσεων στην Ελλάδα (αφορά και γενικότερα τα Κοινοτικά Πλαίσια). Όσο και αν ακουγεται παράξενο τα γραφεία συμβούλων «επικοινωνούν» τα προγράμματα περισσότερο από κάθε άλλης μορφής προβολή. Δυστυχώς, εκτός από μεμονομένες προσπάθειες του Υπουργείου Ανάπτυξης παλαιότερα, του ΕΟΜΜΕΧ μεταγενέστερα και ίσως και κάποιων άλλων φορέων, δεν έγινε ποτέ μια προσπάθεια αναβάθμισης των γραφείων αυτών με τη δημιουργία ενός μητρωου που θα ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τέλος γιατί να μην καλείται εκπρόσωπος του γραφείου συμβούλου που συνέταξε τη μελέτη στην επιτροπή (συτό ισχύει και για τον επενδυτή)ωστε να απαντήσει υπεύθυνα σε υπέβαλλε..?
  2. Αξιολογητές. Αναφέρθηκε η δημιουργία μητρώου αξιολογητών καθώς και ότι τα άτομα που θα εμπλέκονται στην διαδικάσία θα ελέγχονται υποβάλλοντας δήλωση πόθεν έσχες. Πέραν του γεγονότος ότι αυτό κάνει υπαινιγμούς για το τι γινόταν μέχρι σήμερα τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα. Οι σημερινοί αλλά και οι μέλλοντες αξιολογητές πόσο και από ποιους έχουν εκπαιδευτεί για να αξιολογήσουν ένα επενδυτικό πρόγραμμα? Γιατί το κειμενο της αξιολόηγησης να μην γίνεται γνωστό στον επενδυτή..?? Σήμερα ο επενδυτής δεν είναι ενημερωμένος όχι μόνο για το κείμενο της αξιολόγησης αλλά ούτε καν για την διακαιολόγηση των περικοπών στον προυπολογισμό που υπέβαλλε.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 23:50 | Πέτρος Παπαδόπουλος

  δ. Κριτήρια συμβολής της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

  iv. Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα η εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης.

  ===

  αν και το όφελος από εξαγωγική δραστηριότητα είναι σημαντικό το ίδιο σημαντικό πρέπει να θεωρείται το όφελος από μείωση της εισαγωγικής δραστηριότητας, αφού το αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις έχει θετικό αποτέλεσμα για το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Για παράδειγμα αν υπάρξει νέο προϊόν που μπορεί να αντικαταστήσει στην εγχώρια αγορά εισαγόμενα προϊόντα το όφελος για την οικονομία είναι το ίδιο χωρίς να υπάρχει εξαγωγική δραστηριότητα άμεσα. Αν μάλιστα υπάρξει και εξαγωγική δραστηριότητα, τότε το όφελος είναι διπλό.

  Επομένως θα πρέπει να αξιολογείται ένα σχέδιο γενικά ως προς τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου και όχι μόνο ως προς τις εξαγωγές.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 21:32 | Φίλιππος Ι. Καρυπίδης

  1(α) Θα πρότεινα να προστεθεί ένα ακόμη κριτήριο για τα λοιπά στοιχεία του διανοητικού κεφάλαιου της εταιρείας και της θέσης της στην παγκόσμια αγορά. (μικρή διόρθωση στα σημεία στίξης….όπως και παρακάτω)
  1(β) Θα πρότεινα να προστεθεί ένα ακόμη κριτήριο για τις προοπτικές τους προϊόντος ή της υπηρεσίας σε μακροχρόνιο ορίζοντα που μπορεί να μην αποτυπώνεται επαρκώς στα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και να είναι διαφορετικές από του κλάδου.
  1(γ) Εάν στον τίτλο προστεθεί καινοτομίας ( δηλαδή γίνει τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας) αντανακλάται καλύτερα το περιεχόμενο.
  1(γ)(ii) Αντί νέων δραστηριοτήτων να γραφεί νέων υπηρεσιών, αφού αυτό εννοείται.
  1(γ)(iv) Εάν στην προστιθέμενη αξία, όπως χρησιμοποιείται ο όρος, δεν εμπεριέχεται η μείωση κόστους, να προστεθεί ένα ακόμη κριτήριο που θα προσμετρά την προσδοκώμενη μείωση κόστους (η δημιουργία αξίας, ως άξονας ανταγωνιστικότητας, κατά μια θεωρία εμπεριέχει τις ωφέλειες προς πελάτες που οδηγούν σε υψηλή τιμή (ή αφοσίωση) και το κόστος που οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές).
  1(δ)(ii) Αναφορικά με την περιοχή εγκατάστασης έγιναν σχόλια στο άρθρο5, 1(α).
  1(δ)(v) Μήπως το ύψος επένδυσης δε χρειάζεται να είναι κριτήριο αξιολόγησης αλλά ελάχιστο/μέγιστο προαπαιτούμενο για αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης ή χαρακτηριστικό κατηγοριοποίησης;
  1(δ)() Μήπως είναι χρήσιμο να προστεθεί και ένα ακόμη κριτήριο για πιθανές συνέργειες τοπικού/περιφερειακού χαρακτήρα;

 • Το κριτήριο της εμπειρίας στο νέο επενδυτικό νόμο και ειδικότερα στην άσκηση της επιχειρηματικότητας είναι υποκειμενικό.

  Αυτό συμβαίνει διότι τη δεδομένη χρονική στιγμή οι εταιρίες οπότε και οι μέτοχοι που ασχολούνται/εξειδικεύονται σε ένα τομέα είναι επιβαρυμένοι με τα αποτελέσματα της πτώσης του κλάδου, κλπ. Με αυτή τη λογική η αξιολογησή τους δε θα είναι θετική.

  Απο την άλλη πλευρά, η προσμέτρηση της εμπειρίας »κόβει» το δρόμο σε νέους επιστήμονες που έχουν τη θεωρητική εξειδίκευση αλλά δεν έχουν την απαραίτητη εμπειρία.

  Είναι διαφορετική η εμπειρία στη διαχείριση μιάς επένδυσης και διαφορετική η εμπειρία στην ανάπτυξη/διαχείριση του προιόντος.

  Βάση αυτής της λογικής θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ποσόστωση στην προσμέτρηση της εμπειρίας και επιπρόσθετα διαφορετική βαθμολογία στο διαχειριστικό κομμάτι της επένδυσης και διαφορετικό στη διαχείριση.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 13:36 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

  ποιος θα κανει τις αξιολογησεις.?
  εδω υπαρχει ελλειψη εμπιστοσυνης, ειδικα σε ολους τους δημοσιους λειτουργους.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 09:22 | Ακης

  Το Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αποτελεί σήμερα το απόλυτο εργαλείο για τις χώρες της Ευρώπης προκειμένου να αξιολογήσουν την τεχνολογική καινοτομία μιας επιχείρησης. Αν δεν ληφθεί σοβαρά και δομημένα υπόψη, βλάπτεται σημαντικά η αποτελεσματικότητα αυτού του νόμου καθώς και η αξιοπιστία αυτών που τον σχεδιάζουν. Αν δεν δώσουμε προτεραιότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις με κατοχυρωμένα ευρωπαικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι σαν να εκτελούμε ότι καλύτερο μπορεί να παρουσιάσει αυτή η χώρα.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 22:33 | Μαρια

  θΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ; ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ;

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 12:19 | Στέφανος

  Εδώ παρατίθενται τα κριτήρια αξιολόγησης.

  Με αυτά τα κριτήρια, χωρίς τον μηχανισμό ποσοτικοποίησης (βάρη, συντελεστές, συναρτήσεις κλπ) δεν μπορείς να βγάλεις ένα βαθμό (την αξιολόγηση).

  Επίσης, αν δεν είναι ΕΠΙΣΗΜΑ δημοσιευμένα ώστε να μπορείς να προ-αξιολογήσεις ο ίδιος την πρόταση σου (και να ξέρεις τι να περιμένεις), χάνεται η (όποια) αξιοκρατία του συστήματος, καθώς μπορεί ο κάθε γραφειοκράτης να ..πάρει ένα «δωράκι» για να σε αξιολογήσει πιο θετικά.

  Δηλαδή, το τμήμα του αναπτυξιακού νόμου που ασχολείται με το τι είδους επενδύσεις θέλουμε ως χώρα να προωθήσουμε, είναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ.

  Από ότι φαίνεται ο νέος αναπτυξιακός συντρέχει με το πρόγραμμα της κυβέρνησης.

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 22:34 | Θάνος

  1. «Προοπτικές κλάδου (ανερχόμενος, στάσιμος, φθίνων)» Ποιος θα προσδιορίσει αν ο κλάδος είναι φθίνων ή μη. Έχουμε στη χώρα μας αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για να εξαχθούν συμπεράσματα; Και αν ο κλάδος είναι φθίνων και η δική μου επιχείρηση πάει κόντρα στο ρεύμα και προοδεύει θα με τιμωρήσετε αντί να με επιβραβεύσετε;
  2. «Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα η εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης». Ισχύουν ότι και παραπάνω και γι αυτό το κριτήριο.,
  3. «Δημιουργία συνεργασιών – δικτύωσης (clusters)». Το έργο το έχουμε δει από το δεύτεροι κοινοτικό πλαίσιο. Υπάρχουν κλάδοι που δεν δικτυώνονται. Πώς θα βαθμολογηθεί το κριτήριο αυτό.
  Γενικότερα η αντικειμενοποίηση των κριτηρίων έχει θετικά σημεία αλλά στην πράξη αυτό είναι σε βάρος καλών επιχειρήσεων. Είναι σκόπιμο όπου θα χρησιμοποιηθούν να υπάρχει πρόβλεψη στις αποφάσεις εφαρμογής ο αξιολογητής να δέχεται την αιτιολόγηση του επενδυτή και να βαθμολογεί και με βάση αυτή.
  ¨όλα τα προηγούμενα χρόνια για παράδειγμα πολλά προγράμματα αξιολογούσαν το ποσοστό αύξησης του κυλούσε εργασιών χωρίς ποσοτικά κριτήρια. Μια επιχείρηση με 100.000 κύκλο εργασιών τον πρώτο χρόνο και 150.000 τον επόμενο είχε αύξηση 50% και βαθμολογούταν με άριστα. Αντίθετα μια επιχείρηση με κύκλο εργασιών 2.000.000 τον πρώτο και 2.300.000 τον επόμενο υπολειπόταν σημαντικά στο κριτήριο. Ελπίζω να μην γίνει το ίδιο και σε κάποια δικά σας κριτήρια.

 • Στά εδάφια γ ή δ νά ενταχθεί καί τό κριτήριο τής εγκατάστασης σέ Ζώνη Καινοτομίας ή σέ ΒΙΠΕ

 • «1. Κάθε επενδυτικό σχέδιο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του παρόντος νόμου αξιολογείται και βαθμολογείται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων :

  γ. Κριτήρια Τεχνολογικής Ανάπτυξης»

  Επένδυση που αξιοποιεί Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας να παίρνει αυτοδίκαια την μέγιστη βαθμολογία σε αυτό το πεδίο, ως εμπεριέχων διεθνές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην πρόταση με την πιστοποίηση του European Patent Office.

  Τέλος η αξία ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που αξιοποιείται είναι εύλογη και αυτονόητη μιας και η Αξιοποίησης επιχειρηματικά/εμπορικά Νέων Ιδεών αποτελεί τον ορισμό* της καινοτομίας. Πολλώ μάλλον όταν η Νέα Ιδέα είναι πιστοποιημένη διεθνώς από έναν οργανισμό όπως το European Patent Office.

  *OECD Frascati manual, Innovation definition.