Άρθρο 8 Όροι Υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων

1. Χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στον παρόντα νόμο υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου και Οκτωβρίου, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται οποτεδήποτε.

2. Έναρξη υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων – Χαρακτήρας κινήτρου.

α.  Η έναρξη της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου γίνεται μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος.

Η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου πριν τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης υπαγωγής μπορεί να γίνει, με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να τεκμηριώνεται ότι η αιτούμενη ενίσχυση αποτελεί κίνητρο για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της ως άνω αίτησης επιφέρει απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

β. Οι μεγάλες επιχειρήσεις οφείλουν επιπρόσθετα, με την υποβολή της αίτησής τους, να προσκομίζουν έγγραφα από τα οποία να τεκμηριώνεται ο χαρακτήρας κινήτρου της αιτούμενης ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων τους, βάσει ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα κριτήρια:

i. ουσιώδης αύξηση του μεγέθους του επενδυτικού σχεδίου ή της δραστηριότητας τους ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης,

ii. ουσιώδης αύξηση του πεδίου εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου ή της δραστηριότητας τους ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης,

iii. ουσιώδης αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το επενδυτικό σχέδιο ή τη δραστηριότητα, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης,

iv. ουσιώδης αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του υπόψη επενδυτικού σχεδίου ή της δραστηριότητας ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης,

v. το επενδυτικό σχέδιο καθ’ εαυτό δεν θα είχε υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη περιφέρεια εάν δεν είχε χορηγηθεί η ενίσχυση.

3. Περιεχόμενο Επενδυτικών Σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία παρέχονται περιφερειακές ενισχύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, πρέπει να αφορούν είτε τη δημιουργία νέας μονάδας, είτε την επέκταση υπάρχουσας μονάδας, είτε τη διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας προς νέα πρόσθετα προϊόντα, είτε τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας. Επιπλέον, σε κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρίες,  εφόσον αυτό είναι εφικτό από το είδος του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές  που ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

4. Ελάχιστο ύψος επένδυσης

α. Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου ορίζεται, με βάση το μέγεθος του φορέα, σύμφωνα με την σχετική κατάταξη της Ε.Ε. (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, Παράρτημα Ι), ως εξής :

– Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ.

– Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ.

– Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ.

– Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ.

β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ελάχιστα όρια της παρούσας παραγράφου, καθώς και να ορίζεται διαφορετικό ελάχιστο ύψος επενδύσεων για ορισμένους κλάδους δραστηριοτήτων ή για περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα ανάπτυξης και απασχόλησης.

5. Νομική μορφή των υπαγόμενων επιχειρήσεων

α. Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου υπάγονται επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν μία εκ των κατωτέρω μορφών:

i.              Ατομικής επιχείρησης.

ii.             Εμπορικής εταιρίας που τηρεί βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).

iii.            Συνεταιρισμού.

β. Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου δύναται να υπαχθούν και υπό ίδρυση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν συσταθεί εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής τους και πάντως πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης.

γ. Οι επιχειρήσεις, των οποίων επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος Νόμου, υποχρεούνται να λειτουργούν με μορφή εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού, ή να λάβουν τη νομική αυτή μορφή εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση  υπαγωγής τους και πάντως πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης.

6.  Ίδια συμμετοχή του επενδυτή.

α. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των ενισχυόμενων δαπανών.

β. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση, το οποίο έχει εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής, δεν είναι δυνατόν να μειωθεί μετά την έκδοση της απόφασης αυτής.

γ. Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής ο δικαιούχος πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του επενδυτικού κόστους, είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα αυτό δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση.

δ. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος σύστασης και υπολογισμού της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή, αναλόγως της νομικής μορφής του φορέα της επένδυσης και του είδους της ενίσχυσης, καθώς και οι υποχρεώσεις αυτού ως προς την ίδια συμμετοχή.

ε. Η παράβαση της υποχρέωσης διατήρησης των αποθεματικών που συνιστούν ίδια συμμετοχή   κατά τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 14 του παρόντος νόμου.

7. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για επενδυτικό δάνειο

Αν στο προτεινόμενο για ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται και η χρησιμοποίηση δανείου, το δάνειο αυτό πρέπει:

α. να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας,

β. να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου με δημόσια ή μη εγγραφή, αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού,

γ. να λαμβάνεται για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου,  σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη της σχετικής δανειακής σύμβασης και

δ. να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή τον χρηματοδοτικό οργανισμό, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος. Το σχετικό έγγραφο της έγκρισής του πρέπει να αναφέρει τους όρους χορήγησης του δανείου και συγκεκριμένα το ύψος του, τη διάρκειά του, τον σκοπό, το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος και τις εξασφαλίσεις για την παροχή του και να περιλαμβάνεται στον υποβαλλόμενο με την αίτηση υπαγωγής φάκελο.

Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα.

8. Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορούν να καθορίζονται πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για την ένταξη ή τη μη ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε ορισμένους τομείς δραστηριοτήτων ή για ορισμένες γεωγραφικές περιοχές.

 • Άρθρο 8, παράγραφος β:

  Αναφέρεται ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει κατά την αίτησή τους να προσκομίζουν έγγραφα από τα οποία να τεκμηριώνεται ο χαρακτήρας κινήτρου. Θα πρέπει να αποσαφηνισθεί τι είδους έγγραφα απαιτούνται, ή να τροποποιηθεί ο όρος έγγραφα με τον όρο «δικαιολογητικά έκθεσης».

  Γρηγόρης Καλαμακίδης
  Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 14:47 | IOANNIS ANTONOPOULOS

  4 Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις του παρόντος νόμου, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία και υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας».
  Να εξαιρεθούν από τον περιορισμό αυτό οι επενδύσεις σε ΑΠΕ, όπως άλλωστε ίσχυε και πριν με τον Ν. 3752/2009. Θυμίζω ότι ο Ν.3851 αναφέρει τις επενδύσεις σε ΑΠΕ ως μείζονος σημασίας για την εθνική οικονομία.
  (ΑΡΘΡΟ 5, παρ.1γ : Η ρύθμιση της ανωτέρω παραγράφου δεν εφαρμόζεται για τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 1 περίπτωση βν1 του άρθρου 3 των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)

  Να διευκρινιστεί επίσης τι ορίζεται ως «ίδια παραγωγική διαδικασία». Κατά την άποψη μου, π.χ. «η παραγωγή ενέργειας από την ίδια πηγή και σε συγκεκριμένο χώρο».

 • Παρόλο που το β΄ εδάφιο της παράγρ.3 του Άρθρου 8 «Όροι Υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων» κινείται στη σωστή κατεύθυνση για τα άτομα με αναπηρία, ωστόσο προτείνουμε να διαμορφωθεί ως εξής: «Επιπλέον σε κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρίες, εφόσον αυτό είναι εφικτό από το είδος του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 19:00 | ITAGROUP

  ΑΡΘΡΟ 8:

  Είναι σκόπιμο να ξεκαθαριστεί το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να έχει γνωμοδοτήσει επί της αίτησης υπαγωγής μια επένδυσης στο καθεστώς ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου, ώστε να διευκολυνθεί ο απαραίτητος προγραμματισμός του έργου από πλευράς του επενδυτή. Τούτο, κατά την άποψη μας, θα πρεπει να κυμαίνεται μεταξύ 3 και 6 μηνών.

 • 8.6.δ

  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο περιεχόμενο και τους όρους που θα προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα το σχετικό με την ίδια συμμετοχή του επενδυτή. Η δυνατότητα και η κλιμάκωση καταβολής της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή οφείλει να λαμβάνει υπόψη σύγχρονες επιχειρηματικές παραμέτρους, μεταξύ των οποίων, η έγκριση τραπεζικού δανείου, η εμπειρία του επενδυτή, η συναλλακτική του συμπεριφορά όπως καταγράφεται από τα αρμόδια όργανα, κλπ. Η πολιτική που ακολουθήθηκε στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο είχε «σαράφικο» χαρακτήρα, επίφαση νομιμότητας και δημιουργούσε πρόσφορο έδαφος για πλήθος καταστρατηγήσεων. Συνεπώς η προϋπόθεση του άρθρου 9.1.γ οφείλει να διαγραφεί.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 15:39 | ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ – «ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ – ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ»

  Α.8, παρ.1: Προτείνεται ο χρόνος υποβολής αιτήσεων για επενδυτικά σχέδια, να γίνεται τρεις φορές το χρόνο.

  Α.8, παρ.2: Έναρξη επένδυσης να θεωρείται η μέρα υποβολής της αίτησης, να μπορούν όμως να υπάγονται τιμολόγια αγορών, παγίων, τεχνογνωσίας ή αρχικών δαπανών, ειδικά για το έτος 2010, λόγω μη λειτουργίας του νόμου (με έλεγχο τιμολογίων από ΠΕΚ).

  Α.8, παρ.3: Να περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια, που προσφέρουν καινούργιο παραγωγικό ΑΕΠ ή οικονομία λειτουργίας κόστους σε όλες τις οικονομικές ενέργειες (λιανεμπόριο, βιομηχανική παραγωγή, μείωση κόστους λιανεμπορικής αλυσίδας, εξοικονόμηση ενέργειας, κλπ).

  Α.8, παρ.7,δ: Έγγραφο τραπεζικής έγκρισης, να μπορεί να υπάρχει και μετά την αίτηση, γιατί οι τράπεζες δυστοκούν στην εκ προοιμίου έγκριση, λόγω στενότητας της αγοράς, αν δεν υπάρχει προηγουμένως έγκριση του επενδυτικού προγράμματος (προτείνεται προσκόμιση τραπεζικής έγκρισης μέχρι έναρξης του έργου).

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 15:54 | Αλεξης Α.

  Συμφωνώ με πολλά προηγούμενα σχόλια σχετικά με την παράγραφο 4.α. ως προς το ότι το ελάχιστο όριο είναι πολύ υψηλό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

  Απο την μια υπάρχουν πολύ καλές ιδέες που δεν χρειάζονται τέτοιας τάξης επένδυση για την υλοποίησή τους σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων όπως π.χ. της πληροφορικής και της τεχνολογίας γενικότερα αλλά και στον αγροτικό τομέα αφού δεν περιλαμβάνεται στις δαπάνες της επένδυσης η αγορά γης.
  Από την άλλη για μια πολύ μικρή επιχείρηση μια επένδυση κοντά στις 200000 με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού από δάνειο εισάγει ένα υψηλό ρίσκο το οποίο δύσκολα θα πάρουν οι περισσότεροι επιχειρηματίες κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες. Πιστέυω ότι το όριο θα έπρεπε να είναι 50000 ως 80000 το πολύ για τις πολύ μικρές (ή και νέες) επιχειρήσεις.

  Η παράγραφος β φαίνεται να αφήνει κάποιο παράθυρο ως προς αυτό, αλλά μια μεταγενέστερη απόφαση ως προς τα όρια σε κάποιους κλάδους μπορεί να καθυστερήσει και να αποθαρρύνει πιθανές επενδύσεις. Μια άλλη προσέγγιση θα ήταν ίσως να οριστούν εξαρχής διαφορετικά ελάχιστα όρια ανά τομέα δραστηριότητας.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 14:25 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  Παρ. 2 α
  Η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού έργου πριν την υποβολή της αίτησης δεν θα επιφέρει απόρριψη του. Αιτιολόγηση: ο επενδυτής αρχίζει ένα έργο για
  να το ολοκληρώσει σε βάθος χρόνου. Με τον αναπτυξιακό επιταχύνεται η ολοκλήρωση του έργου και της απόδοσης αυτού προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας.
  Παρ. 4γ
  Επενδύσεις με φορολογικά κίνητρα θα μπορούν να έχουν κατώτατο ποσό επένδυσης 30.000€.
  Παρ. 6
  α. …………. ενισχυόμενων δαπανών, είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων και εκτάκτων φορολογημένων αποθεματικών, είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης.
  γ. Να σβήσει η φράση «υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα αυτό δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση».
  δ. Δεν είναι απαραίτητη η έγκριση δανείου με την υποβολή της αίτησης. Εάν έχει έγκριση δανείου παίρνει 1 (έναν) βαθμό κατά την αξιολόγηση.
  Παρ. 7
  ε. Να μπορεί να δοθεί δάνειο έως και 100% της επένδυσης.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 17:57 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

  2. Άρθρο 8 (παράγραφος 7)
  Για τις περιπτώσεις που προβλέπεται χρησιμοποίηση δανείου στο προτεινόμενο για ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο, στο Σχέδιο Νόμου ορίζεται, μεταξύ των άλλων και η προϋπόθεση «… να έχει εγκριθεί το δάνειο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής …».
  Η προϋπόθεση αυτή είναι αρκετά δυσμενής, αν όχι απαγορευτική, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία, όσον αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για επενδύσεις στον κλάδο μας και όπως πιστεύουμε και για πολλούς παραγωγικούς τομείς.
  Αντί της έγκρισης του δανείου, να τεθεί προϋπόθεση η χορήγηση από Τράπεζα, ή Χρηματοδοτικό Οργανισμό, εγγράφου: είτε για το θετικό ενδιαφέρον χορήγησης του δανείου, με τις λοιπές προϋποθέσεις του Νόμου, είτε για την πιστοληπτική ικανότητα του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

  ευχαριστώ
  Πανελληνία Ένωση Μικρομεσαιων Ιχθ/τών.

 • * Το Σ.Ν. επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες έναντι παροχής ισόποσου δανείου. Σε αυτήν την περίπτωση, η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα, με την οποία έχει συναφθεί η δανειακή σύμβαση.
  * Θα αποτελούσε σημαντικό δείγμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, αν ο νόμος προβλέψει σαφή χρόνο καταβολής των ποσών της επιχορήγησης μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της νέας επένδυσης. Μετά την εκπνοή αυτής της προθεσμίας, οι τόκοι με τους οποίους χρεώνεται το τραπεζικό δάνειο θα πρέπει να βαρύνουν τον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
  * Με αυτόν τον τρόπο θα αρθεί ένα σημαντικό αντικίνητρο, καθώς οι επενδυτές μέχρι σήμερα σπάνια γνώριζαν πότε θα τους καταβληθούν τα βεβαιωθέντα ποσά των επιχορηγήσεων.

 • * Με τον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο κάθε πρόταση εξεταζόταν λίγο μετά το χρόνο υποβολής της. Με αυτόν τον τρόπο περιοριζόταν η “συγκριτική αξιολόγηση” μεταξύ ανόμοιων προτάσεων, τόσο ως προς το μέγεθος της επένδυσης, όσο και ως προς τον κλάδο που ανήκει η κάθε επιχείρηση. Θεωρούμε ότι το υφιστάμενο σύστημα είναι δικαιότερο και λειτουργεί προς όφελος των μικρότερων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ξενοδοχειακού κλάδου.

 • Τα σχόλια μου αφορούν το άρθρο 8 και ειδικά για την ίδια συμμετοχή και το επενδυτικό δάνειο. Όλοι οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί στο θέμα αυτό ζητούσαν από τους επενδυτές να παρουσιάσουν την ίδια συμμετοχή με τη μορφή του μέσου όρου εξαμηνιαίας τραπεζικής κατάθεσης. Σήμερα με την οικονομική συγκυρία που βρισκόμαστε θα είναι αδύνατον στους επενδυτές να παρουσιάσουν την ίδια συμμετοχή τους σε αυτή τη μορφή. Προτείνω να ορίζεται η ύπαρξης της ίδιας συμμετοχής μόνο με την παρουσίαση τραπεζικής κατάθεσης ισόποσης του 25% του κόστους της επένδυσης.

  Όσον αφορά το επενδυτικό δάνειο να μην απαιτείται έγκριση τραπεζικού δανείου, γιατί όπως γνωρίζετε η περιορισμένη ρευστότητα των τραπεζών δεν τους επιτρέπει να εκδίδουν νέα δάνεια.

  Πιστεύω ότι η τράπεζα θα έβλεπε με θετικό βλέμμα μια καλή νέα επένδυση την οποία θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει όταν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο και έτσι μια θετική εκδήλωση ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση θα είναι ευκολότερο να εκδώσει από την έγκριση δανείου.

 • Αρθρο 8.2.α
  Για τις επιχειρήσεις που ζητούν μόνο φοροαπαλλαγή, δεν υπάρχει λόγος να έχουν υποβάλει αίτηση πριν αρχίσουν να υλοποιούν την επένδυση. Να μπορούν να υποβάλουν την αίτηση ανά πάσα στιγμή μέχρι μερικούς μήνες πριν από την λήξη της χρήσης που θέλουν να αρχίσει η φοροαπαλλαγή.

  Ο λόγος για αυτό είναι οτι πολλές επιχειρήσεις δεν θα έχουν κέρδη ποτέ, και θα έχει γίνει μάταια όλη η διαδικασία. Μάταια και για το κράτος, και για τον επιχειρηματία. Με την πρόταση μου αποφεύγεται περιττή γραφειοκρατία.

  Εξ άλλου, η εκ των υστέρων αξιολόγηση της επένδυσης, όταν έχει λειτουργήσει η μονάδα, είναι πολύ πιο εύκολη και ορθή απ’ ότι εκ των προτέρων.

  Συναφές με αυτό: Αρθρο 10.1.β «Κριτήρια Βιωσιμότητας… του επενδυτικού σχεδίου» : Η φοροαπαλλαγή ισχύει εξ ορισμού μόνο σε κερδοφόρες επιχειρήσεις. Συνεπώς, για τις επιχειρήσεις που ζητούν μόνο φοροαπαλλαγή δεν υπάρχει λόγος να αξιολογείται εκ των προτέρων η βιωσιμότητα, η οποία πολλές φορές είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί.

 • 16 Δεκεμβρίου 2010, 16:22 | Αναστάσιος Κ.

  Θα ήταν προτιμότερο το ελάχιστο ύψος επένδυσης για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να είναι 100.000 ευρώ. Η μείωση αυτή θα μπορούσε να ισοσταθμιστεί με κάποια ειδικά βάρη που θα ευνοούσαν τις μεγαλύτερες επενδύσεις από πολύ μικρές επιχειρήσεις. Εάν διατηρηθούν οι 200.000 ευρώ ως κάτω όριο τότε μικρές αλλά ωφέλιμες και ευέλικτες επενδύσεις αποκλείονται.

  Χαμηλότερες και ευέλικτες επενδύσεις έχουν νόημα σε ακριτικές και μικρότερες πληθυσμιακά περιοχές.

 • 16 Δεκεμβρίου 2010, 00:49 | Γιάννης Σκουληκάρης

  Ίδια συμμετοχή του επενδυτή

  Στην ίδια συμμετοχή πρέπει να συνυπολογίζεται η αξία διπλώματος ευρεσιτεχνίας του οποίου τα δικαιώματα κατέχει ο επενδυτής, σχετικού με το αντικείμενο της επένδυσης. Σε περίπτωση που ο επενδυτής έχει αποκτήσει δικαιώματα με τη μορφή άδειας εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αυτά θα πρέπει να συνυπολογίζονται επίσης στην ίδια συμμετοχή του επενδυτή. Και στις δύο περιπτώσεις η καινοτομία της επένδυσης είναι τεκμηριωμένη και αδιαμφισβήτητη.

  Επίσης καλό είναι να προβλέπει ο νόμος να συνυπολογίζονται στην ίδια συμμετοχή εκείνα τα άυλα αγαθά που κατα τεκμήριο αποτελούν μέρος του ενεργητικού των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, όπως επί παραδείγματι τεχνογνωσία (είτε καθεαυτή είτε σαν σύμβαση μεταφοράς τεχνογνωσίας), goodwill (δηλ. τεκμηριωμένη θετική προδιάθεση του καταναλωτή απέναντι στον επενδυτικό φορέα) κλπ.

  Η κεφαλαιοποίηση των άυλων αγαθών, δηλ. οι συγκεκριμένες αξίες με τις οποίες θα συνυπολογίζονται στην ίδια συμμετοχή του επενδυτή, καθορίζεται για μέν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ανάλογα με το κόστος απόκτησής τους, για δέ τα υπόλοιπα άυλα αγαθά σύμφωνα με τις αξίες που προβλέπονται στα αντίστοιχα λογιστικά πρότυπα.

  Τέλος, η αξία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας πρέπει να υπολογίζεται ανάλογα και με τις χώρες όπου ισχύει. Το Ευρωπαικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που μπορεί να καλύπτει μία ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, και συνεπώς να κατοχυρώνει σε αγορές πολλών εκατομμυρίων καταναλωτών, θα πρέπει να αξιολογείται με πολύ μεγαλύτερη αξία σαν ίδια συμμετοχή.

 • 15 Δεκεμβρίου 2010, 14:38 | ΓΔΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

  1) Άρθρο 8, παρ. 4:
  Ελάχιστο ύψος επένδυσης

  ΣΧΟΛΙΟ: Πέραν από το λάθος που υπάρχει για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στο σχέδιο νόμου που κυκλοφορεί, η αύξηση που επιχειρείτε στο ελάχιστο ποσό επένδυσης δεν έχει νόημα. Η βιωσιμότητα και η επιτυχία μιας επένδυσης δεν εξαρτάται από το ύψος της επένδυσης. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η υλοποίηση επένδυσης στον τομέα της παραγωγής λογισμικού. Το ύψος της επένδυσης είναι σχετικά μικρό, αλλά δημιουργούνται πολλές θέσεις εργασίας και το παραγόμενο προϊόν είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας.

  2) Άρθρο 8, παρ. 6
  Ιδία συμμετοχή (κατ’ ελάχιστο 25 %)

  ΣΧΟΛΙΟ: Υπάρχουν αρκετοί που έχουν πολύ καλές ιδέες, αλλά δεν έχουν τα κεφάλαια για να τις υλοποιήσουν. Προτείνεται, εφόσον κάποιο σχέδιο είναι εξαιρετικά καλό (η βαθμολογία του να υπερβαίνει κάποιο όριο), να δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή να καταβάλλει μικρότερη ή καθόλου ιδία συμμετοχή και το επενδυτικό σχέδιο να χρηματοδοτείται από το ΕΤΕΑΝ.

  3). Άρθρο 8, παρ. 7
  Αν στο προτεινόμενο για ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται και η χρησιμοποίηση δανείου, αυτό πρέπει να είναι:
  δ. να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ……..

  ΣΧΟΛΙΟ: Είναι εντελώς άσκοπο το παραπάνω, γιατί σε όλες τις επιστολές «έγκρισης» που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα, η Τράπεζα κρατά το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του δανείου ή ακόμα και να μην το χορηγήσει για πολλούς και διάφορους λόγους, δηλαδή η ζητούμενη «έγκριση» μετατρέπεται σε ένα έγγραφο άνευ καμιάς αξίας. Παρόλα αυτά, οι Τράπεζες βρήκαν την ευκαιρία να χρεώνουν αυτό το έγγραφο στους επενδυτές και δεν έχουν λείψει οι περιπτώσεις που προσπάθησαν ακόμα και να κερδοσκοπήσουν σε βάρος τους.

 • Το σχέδιο νόμου που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση δυστυχώς είναι δυσμενέστερο από αυτό που είχε δοθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Αύγουστο.

  Πιο συγκεκριμένα εισάγει την έννοια της συγκριτικής αξιολόγησης των αιτήσεων και σε αυτές που τυγχάνουν του κινήτρου των αφορολογήτων εκπτώσεων (σε τι αποσκοπεί αυτό το μέτρο άραγε, έχουμε περιθώρια για φρενάρισμα της ανάπτυξης ???) που συνεπάγετε αυτόματα την πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε έγκριση επενδυτικών σχεδίων αφού ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής εντός του κάθε κύκλου τα σχέδια θα εγκρίνονται μετά από συγκριτική αξιολόγηση μέχρι την έναρξη του επόμενου κύκλου.

  Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο επενδυτής πρέπει να περιμένει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου η μέχρι τέλος Μαρτίου για να ξεκινήσει την επένδυση του ενώ με το προηγούμενο σχέδιο, άρθρο 9 παράγραφος 3, ειδικά οι επενδύσεις αυτές (που τυγχάνουν του κινήτρου των αφορολογήτων εκπτώσεων) μπορούσαν να υποβληθούν καθ όλη την διάρκεια του έτους και επομένως εν απουσία συγκριτικής αξιολόγησης στο προηγούμενο σχέδιο ,για το κίνητρο των αφορολογήτων εκπτώσεων, εικάζετε ότι τουλάχιστο θεωρητικά θα μπορούσε να εγκριθούν ακόμα και εντος μηνός από την υποβολή.

  Τι σημαίνει ουσιώδη επένδυση, μήπως δεν έχουμε καταλάβει ότι το μοναδικό κίνητρο της Ελληνικής Εξαγωγικής Βιομηχανίας είναι να επενδύει με χαμηλότερο κόστος , διότι :
  ούτε αγορά μεγάλη είναι η Ελλάδα,
  ούτε υποδομές έχει,
  ούτε κοντά σε μεγάλες αγορές είναι ,
  ούτε έχουμε κοντά μας πρώτες ύλες ,
  ούτε αναπτυσσόμενη αγορά είμαστε ,
  ούτε χώρα χαμηλού εργατικού κόστους είμαστε ,
  ούτε χώρα χαμηλού ενεργειακού κόστους είμαστε ,
  ούτε υπεργολάβους- υποπρομηθευτές αξιόλογους έχουμε ,
  και επιπλέον έχουμε τεράστια γραφειοκρατία ,
  Ποιο κίνητρο λοιπόν θα μείνει στην Ελληνική Εξαγωγική Βιομηχανία για να επενδύσει εάν όλους τους αναγκαίους εκσυγχρονισμούς δεν τους κάναμε οικονομικότερα ??
  Εάν για παράδειγμα έχουμε μια επένδυση 600,000 ευρώ τι θα κάναμε με το όριο του 1,000,000 ευρώ , θα περιμέναμε να το συμπληρώσομε η θα αναγκαστούμε να κάναμε υπερτιμολόγηση του σχεδίου των 600,000 ευρώ ??
  Οι ανταγωνιστές μας όμως δεν περιμένουν !!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 21:53 | Φίλιππος Ι. Καρυπίδης

  6(α). Επειδή υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι με διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μήπως ενδείκνυται να συνεκτιμηθεί η ελάχιστη εμπορική αξία (δύσκολη η εκτίμησή της) τους στα ίδια κεφάλαια, όταν πρόκειται για μικρές -ατομικές επιχειρήσεις;

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 10:58 | Χάρης

  Άρθρο 8

  Παράγραφος 1
  Στους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο να προστεθούν οι Ιούλιος και Ιανουάριος.
  Πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη η Διοίκηση.

  Παράγραφος 4α
  Το ελάχιστο ποσό επένδυσης για πολύ μικρές επιχειρήσεις να γίνει 100.000 ευρώ αντί των 200.000 ευρώ που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου, για διεύρυνση του αριθμού επενδυτών.

  Παράγραφος 5γ
  Να προβλεφθεί ότι στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου δεν απαραίτητη ως υποχρεωτική η λειτουργία της επιχείρησης (300.000 ευρώ) με μορφή εταιρείας. Μπορεί να λειτουργεί και ως ατομική επιχείρηση ανεξαρτήτως ποσού του κεφαλαίου που απαιτείται. Δεν κατανοούμε τη εμμονή ως απαραίτητο στοιχείο την μορφή λειτουργίας ως εταιρία.
  Προτείνουμε την απάλειψη του παραγράφου 5γ του άρθρου 8.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 01:49 | Nasos-T

  Με τέτοιους όρους δίνετε την εικόνα ότι η Ελλάδα είναι ήδη μια υπερ-ανεπτυγμένη χώρα, κορεσμένη σε όλους τους τομείς που το μόνο που της χρειάζεται είναι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και τίποτε άλλο. Αν δεν αλλάξετε βασικά μέρη του Νόμου (όπως όρους υπαγωγής, μορφές ενίσχυσης, επιλέξιμες επιχειρήσεις, κλπ), θα πάει στα αζήτητα. Ειλικρινά περιμένετε να γίνουν επενδύσεις με φοροαπαλλαγές??
  Αυτός ο Νόμος ίσως να μπορούσε να σταθεί στην Γερμανία ή την Φινλανδία αλλά για την Ελλάδα είναι τουλάχιστον εκτός τόπου και χρόνου. Πρόκειται για ανάπτυξη του «σωλήνα» που διδάσκεται στο Harvard και στα Business Schools…

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 15:25 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

  Πιστεύω οτι για τις πολυ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις είναι πολύ μεγάλο, το ελάχιστο ύψος της επένδυσης να ανέρχεται στις 200.000 – 300.000 € προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου.Εαν κάποιος επιθυμεί να ασχοληθεί επιχειρηματικά με δυναμικές αγροτικές καλλιέργειες, όπως πολλοί συνάδελφοι Γεωπόνοι, για την παραγωγή τελικών προϊόντων πιστεύω οτι το ελάχιστο ύψος της επένδυσης πρέπει να ανέρχεται στις 30.000 – 40.000 €.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 13:31 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Παρακαλώ είμαι Αγρότης Μελισσοκόμος-Πωλητής Λαϊκών αγορών, με βιβλία εσόδων εξόδων β κατηγορίας και ενδιαφέρομαι για την κατασκευή και εξοπλισμό συσκευαστηρίου-τυποποιητηρίου μελιού.Υπάρχει περίπτωση να μπορεί να ενταχθεί η παραπάνω περίπτωση στον επενδυτικό νόμο;Και εάν όχι απο που θα μπορούσε να επιχορηγηθεί μια τέτοι ενέργεια;

  Ευχαριστώ

 • Νικόλαος Τάτλης
  Διευθυντής Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

  Αναφορικά με το περιεχόμενο επενδυτικών σχεδίων, να επιτραπούν και οι ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων, διότι εάν δεν συμπεριληφθεί ο συγκεκριμένος όρος, τίθεται θέμα με συγκεκριμένες κατηγορίες επενδύσεων (π.χ. εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων, ή για επενδύσεις βιομηχανιών που αφορούν τις υφιστάμενες γραμμές παραγωγικής τους διαδικασίας).

  Αναφορικά με τη δυνατότητα διάθεσης της ιδίας συμμετοχής, ως αποδεικτικό μέσο σε ποσοστό 25% του συνόλου της ιδίας συμμετοχής να συμπεριληφθούν και τα μελλοντικά αδιάθετα κέρδη (φορολογημένα αποθεματικά) υφιστάμενων επιχειρήσεων (άνω της πενταετίας), εφόσον οι τελευταίες παρουσιάζουν ανελλιπώς κατά τις τέσσερις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις κερδοφορία.

 • «6. Ίδια συμμετοχή του επενδυτή.

  α. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των ενισχυόμενων δαπανών.»

  Επιπλέων αν ο επενδυτής κατέχει δικαιώματα Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (ΕΔΕ) που η επένδυση αξιοποιεί, τότε για επενδύσεις συνολικής αξίας έως 2.000.000€, να λογίζονται τα δικαιώματα του ΕΔΕ ως ίδια συμμετοχή στην επένδυση καλύπτοντας ολοσχερώς το απαιτούμενο κεφαλαίο, δηλαδή τα δικαιώματα να κεφαλαιοποιούνται ανάλογος σαν συνεισφορά του αιτούντος φορέα στα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ούτος ώστε να μην χρειάζεται επιπλέων χρηματική καταβολή.

  Με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε κίνητρα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα δώσουμε μια αξία στο πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δίνει στην επένδυση ένα ΕΔΕ και επιπλέων θα επιβραβεύσουμε την αποδειγμένη εξωστρέφεια που έχει μια δράση που αξιοποιεί ένα τέτοιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

  Τέλος η αξία ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που αξιοποιείται είναι εύλογη και αυτονόητη μιας και η Αξιοποίηση πιστοποιημένων διεθνώς ΝΕΩΝ ιδεών αποτελούν τον ορισμό της καινοτομίας.

  Ο επενδυτής θα μπορεί να επιλέξει ή την χρήση του δικαιώματος του να κεφαλαιοποιήσει το συγκεκριμένο άϋλο δικαίωμα ή να το αγοράσει με τις πρόνοιες του Άρθρου 3, 1, β περί ενισχύσεως άϋλων.

  Στην περίπτωση που η επένδυση είναι μεγαλύτερη των 2.000.000€ τότε η λογιζόμενη ίδια συμμετοχή θα φτάνει και θα εξαντλείται στο πόσο των 500.000€.

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 17:09 | Σ.Κ

  Παρακαλώ διορθώστε όποιο είναι λάθος στην παράγραφο 4

  4. Ελάχιστο ύψος επένδυσης

  – Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (200.000,00) ευρώ.

  Ισχύει το λεκτικό ή το αριθμητικό ποσό ??

  Σας ευχαριστώ.