Άρθρο 11 Διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

1. Αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του παρόντος νόμου υποβάλλονται ως εξής :

α. Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων :

i. Γενικής Επιχειρηματικότητας του άρθρου 6 περ. α του παρόντος που πραγματοποιούνται σε όλη την Επικράτεια, πλην των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας,

ii. Τεχνολογικής Ανάπτυξης του άρθρου 6 περ. β,

iii. Περιφερειακής Συνοχής του άρθρου 6 περ. γ του παρόντος, ύψους άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ που πραγματοποιούνται σ΄ όλη την Επικράτεια, πλην των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

β. Στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας και Περιφερειακής Συνοχής του άρθρου 6 περ. α και γ, ύψους άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, που πραγματοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

γ. Στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής, ύψους μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ, που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια κάθε Περιφέρειας. Ειδικά οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ, που πραγματοποιούνται στο Νομό Δωδεκανήσου, υποβάλλονται στο Γραφείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αιτήσεις που αφορούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια περισσότερων της μιας εκ των ως άνω Περιφερειών, ανεξαρτήτως ύψους επένδυσης, υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την επιφύλαξη της διάταξης της περίπτωσης β της παρούσης παραγράφου.

2. Τα όρια των παραπάνω υποπεριπτώσεων α, β και γ της προηγουμένης παραγράφου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Στις ίδιες ως άνω υπηρεσίες υποβάλλονται αντίστοιχα και οι αιτήσεις τροποποίησης απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης και μεταβίβασης επιχείρησης.

4.  Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου εκδίδονται μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, με βάση τη βαθμολογία τους και μέχρις εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού κάθε κατηγορίας επενδυτικού καθεστώτος για κάθε εξαμηνιαίας περιόδου, ως εξής:

α. Από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων.

β. Από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

γ. Από τους Περιφερειάρχες, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών.

5. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με :

α. τη διαδικασία υποβολής, εξέτασης και έγκρισης των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των λοιπών σταδίων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, με τρόπο που να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια των διοικητικών ενεργειών, το περιεχόμενο των εγκριτικών ή τροποποιητικών ή απορριπτικών ατομικών διοικητικών πράξεων, περίληψη των οποίων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθώς και τον τρόπο, το χρόνο, τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και τα όργανα και τη διαδικασία εξέτασης αυτών,

β. την ιδιότητα, τα προσόντα και τον τρόπο επιλογής των στελεχών αξιολόγησης,

γ. τη σύσταση και τη σύνθεση των Γνωμοδοτικών Επιτροπών, την αρμοδιότητα αυτών και τον τρόπο λειτουργίας τους,

δ. την προθεσμία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, τις προϋποθέσεις και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο παράτασης αυτής, το χρόνο και τους όρους για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης,

ε. τον τρόπο και τους φορείς παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

στ.  τη σύσταση Οργάνων Ελέγχου, την ιδιότητα και τα προσόντα των μελών τους, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους.

ζ. τον τρόπο ανάπτυξης του Πληροφορικού Συστήματος που υποστηρίζει τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδύσεων, καθώς  και της τήρησης των υποχρεώσεων των ενισχυόμενων επιχειρήσεων,

η.   τη σύσταση Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών στις υπηρεσίες υποβολής των αιτήσεων και τις αρμοδιότητες αυτών.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση των ελέγχων καθόλα τα στάδια της διαδικασίας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

7.  Στους αξιολογητές, στα μέλη των Γνωμοδοτικών Επιτροπών, στα μέλη των οργάνων ελέγχου, καθώς και στα επιφορτισμένα με την εκταμίευση των ενισχύσεων όργανα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3213/2003, όπως ισχύει, περί υποβολής δήλωσης και ελέγχου της περιουσιακής τους κατάστασης.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 15:45 | ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ – «ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ – ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ»

  Α.11, παρ.1,β & γ: Στην Ε.Μ.Α. να υπαχθούν όλες οι εγκρίσεις επενδύσεων, ακόμη και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Επίσης, να υπάγονται όλες οι εγκρίσεις άνω των 3,000,000 € έως και μέχρι του ορίου των 50,000,000 € για τις μεγάλες επενδύσεις. Επίσης, στις περιφέρειες να μεγαλώσει το όριο στα 6,000,000 € . Να καθοριστούν τα ποσά ή ποσοστιαία κατανομή ενισχύσεων.

  Α.11, παρ.5, η: Το γραφείο εξυπηρέτησης επενδυτών, να έχει πλήρη ουσιαστική περιγραφή αρμοδιοτήτων και χρόνο ανταπόκρισης.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 14:29 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  Παρ. 1.γ
  Επενδυτικά σχέδια έως 20.000.000€ θα υποβάλλονται στις Περιφέρειες της χώρας.
  Αιτιολογία: 1. έχουμε αιρετή αυτοδιοίκηση που θέλουμε να επιτύχει
  2. Υπάρχουν στις Περιφέρειες αξιολογητές ισάξιοι με αυτούς του Υπουργείου.
  3. Στις συνεδριάσεις του Υπουργείου δεν προεδρεύει ο Υπουργός, αλλά ο διορισμένος Διευθυντής Ιδιωτικών Επενδύσεων, ενώ στην Περιφέρεια θα προεδρεύει ο εκλεγμένος Περιφερειάρχης.
  4. Θα έχουμε αποκέντρωση Υπηρεσιών και επιχειρήσεων, γραφείων μελετών, ανάπτυξη της υπαίθρου και της χώρας.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 20:55 | Ε.Κ.

  Άρθρο 11, παρ. 1: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, κρίνεται σκόπιμο, οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Άρθρο 6, περ. β) που αφορούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας να κατατίθενται στη Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

 • * Θεωρούμε αναγκαία τη θεσμοθέτηση της παρουσίας εκπροσώπου του ΞΕΕ στην Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων και στις Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές των νησιωτικών περιφερειών της χώρας.
  * Από την εμπειρία εφαρμογής των προγενέστερων νόμων προκύπτει σαφέστατα ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων αφορά σε τουριστικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, το ΞΕΕ είναι ΝΠΔΔ και διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων ή τη σκοπιμότητα ίδρυσης νέων μονάδων με βάση τις συνέπειες που θα έχουν στην τουριστική αγορά των συγκεκριμένων περιοχών.

 • Νικόλαος Τάτλης
  Διευθυντής Χρηματοδοτικών προγραμμάτων

  Τα επενδυτικά σχέδια τεχνολογικής ανάπτυξης και περιφερειακής συνοχής, που συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία αλλά δεν εγκρίνονται στο καθεστώς της ενίσχυσης του κεφαλαίου λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων κονδυλίων, θα πρέπει να υπάγονται στο καθεστώς της φοροαπαλλαγής χωρίς νέα υποβολή και αξιολόγηση αυτών.