Άρθρο 5 Ποσοστά Ενισχύσεων

1. Για τον καθορισμό του ποσοστού των περιφερειακών ενισχύσεων :

α. Η Επικράτεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες κινήτρων (Α, Β, Γ) με κριτήριο το επίπεδο ανάπτυξης, σε  σύγκριση με τον μέσο όρο της χώρας, ήτοι  :

i.        Στην Α’ Ζώνη κινήτρων στην οποία ανήκουν οι Νομοί της Αττικής και Βοιωτίας.

ii.        Στη Β’ Ζώνη κινήτρων ανήκουν οι Νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας.

iii.        Στη Γ’ Ζώνη κινήτρων ανήκουν οι Νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μικρότερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, καθώς και οι παραμεθόριοι Νομοί της χώρας.

β. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές, σύμφωνα με την σχετική κατάταξη της Ε.Ε. (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, Παράρτημα Ι (ΕΕ L 214 της 9-8-2008, σ. 38).

2. Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα της επένδυσης και από το Νομό στον οποίο υλοποιείται και σε κάθε περίπτωση  δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Ο καθορισμός των ποσοστών ενίσχυσης γίνεται, για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, με βάση το κατά το έτος 2007 κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κάθε Νομού, σε σχέση με τον κατά το ίδιο έτος μέσο όρο του κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας.

3.    Ειδικότερα τα ποσοστά ενίσχυσης, κατά ζώνη κινήτρων, ανέρχονται :

α. Στην Α΄ ζώνη, σε 15% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 20% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 25% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

β. Στην Β΄ ζώνη, σε 30% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 35% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 40% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

γ. Στην Γ΄ ζώνη, σε 40% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 45% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 50% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

4. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα όρια του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2007-2013 (2006/C 286/04, 23.11.2006). Τα ανωτέρω ποσοστά εντός των Ζωνών Α’, Β’ και Γ’ υπόκεινται στους περιορισμούς του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και εάν κάποιος νομός δικαιούται με βάση τις τρεις Ζώνες ενισχύσεων σε κάποια κατηγορία (Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές επιχειρήσεις) ποσοστό υψηλότερο από αυτό που επιτρέπει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπως ισχύει, τότε η ενίσχυση περιορίζεται στα όρια του Χάρτη.

5. Με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια τα ποσοστά ενισχύσεων ανά Νομό και μέγεθος επιχείρησης είναι τα εξής:

ΠεριφέρειεςΝομοίΑΕΠ κκ 2007 (Μέσος Όρος Χώρας =100)ΖώνεςΌρια

Εγκεκριμένου ΧΠΕ

Ποσοστά ενίσχυσης
Μεγάλες επιχειρήσειςΜεσαίες επιχειρήσειςΜικρές  και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Νότιο ΑιγαίοΚυκλάδων114,66Γ15%15%25%35%
Δωδεκανήσου102,69Γ15%15%25%35%
Στερεά ΕλλάδαΦθιώτιδος84,05Β15%15%25%35%
Φωκίδος75,54Β20%20%30%40%
Ευβοίας81,79Β15%15%25%35%
Βοιωτίας148,17Α15%15%20%25%
Ευρυτανίας53,45Γ20%20%30%40%
Κεντρική ΜακεδονίαΘεσσαλονίκης85,56Β30%30%35%40%
Χαλκιδικής78,66Β30%30%35%40%
Κιλκίς79,31Γ30%30%40%50%
Πέλλας64,66Γ30%30%40%50%
Ημαθίας71,55Γ30%30%40%50%
Πιερίας64,44Γ30%30%40%50%
Σερρών56,47Γ30%30%40%50%
Δυτική ΜακεδονίαΓρεβενών64,44Γ30%30%40%50%
Κοζάνης92,78Β30%30%35%40%
Φλώρινας73,60Γ30%30%40%50%
Καστοριάς68,00Γ30%30%40%50%
ΑττικήΑττική134,48Α20%15%20%25%
ΘεσσαλίαΛάρισα76,51Β30%30%35%40%
Μαγνησία87,72Β30%30%35%40%
Καρδίτσα54,42Γ30%30%40%50%
Τρίκαλα61,75Γ30%30%40%50%
ΙόνιαΚέρκυρα74,78Γ30%30%40%50%
Λευκάδα74,68Γ30%30%40%50%
Κεφαλληνία91,16Γ30%30%40%50%
Ζάκυνθος101,62Γ30%30%40%50%
ΚρήτηΗράκλειο92,67Β30%30%35%40%
Χανιά91,70Β30%30%35%40%
Λασίθι94,61Β30%30%35%40%
Ρέθυμνο82,22Β30%30%35%40%
ΠελοπόννησοςΛακωνία65,63Γ30%30%40%50%
Μεσσηνία67,67Γ30%30%40%50%
Κορινθία106,36Β30%30%35%40%
Αρκαδία98,06Β30%30%35%40%
Αργολίδα78,99Β30%30%35%40%
Β. ΑιγαίοΛέσβος71,88Γ30%30%40%50%
Χίος85,45Γ30%30%40%50%
Σάμος72,95Γ30%30%40%50%
Ανατολική Μακεδονία – ΘράκηΚαβάλα76,19Γ40%40%45%50%
Ξάνθη64,98Γ40%40%45%50%
Ροδόπη57,54Γ40%40%45%50%
Δράμα63,15Γ40%40%45%50%
Έβρος69,18Γ40%40%45%50%
ΉπειροςΙωάννινα78,66Γ40%40%45%50%
Άρτα61,64Γ40%40%45%50%
Πρέβεζα71,23Γ40%40%45%50%
Θεσπρωτία75,22Γ40%40%45%50%
Δυτική ΕλλάδαΑχαΐα77,48Β40%30%35%40%
Αιτ/νία60,24Γ40%40%45%50%
Ηλεία52,26Γ40%40%45%50%

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να τροποποιούνται τα ποσοστά ενισχύσεων, με βάση τις διαφοροποιήσεις στο ΑΕΠ κάθε Νομού και σύμφωνα με τα κριτήρια και τους περιορισμούς που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Με όμοια απόφαση μπορούν να τροποποιούνται τα όρια των ποσοστών ενισχύσεων με βάση τον εγκεκριμένο κάθε φορά από την Ε.Ε Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

7.  Οι ενισχύσεις του παρόντος νόμου δεν επιτρέπεται να σωρεύονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4  του παρόντος, με οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης της Ε.Ε.,  ή  με ενίσχυση de minimis που πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται στον Κανονισμό  (ΕΚ) αρ 1998/2006 (ΕΕ L 379 της 28.12.2006), ούτε με άλλη κοινοτική ή εθνική χρηματοδότηση, σε σχέση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που αλληλεπικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να επιτρέπεται η σώρευση των ενισχύσεων του παρόντος νόμου με συγκεκριμένα άλλα καθεστώτα, υπό την προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της έντασης της ενίσχυσης, βάσει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού. Με την παραπάνω Υπουργική απόφαση ορίζονται οι όροι, περιορισμοί, προϋποθέσεις και ο τρόπος ελέγχου της σώρευσης.

8. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις του παρόντος νόμου, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας τετραετίας το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που  υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας.

9. Στα επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ δεν παρέχονται οι προσαυξήσεις των ποσοστών ενίσχυσης που χορηγούνται στις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 21:14 | Αχιλλέας Μεταλούλης

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Ο Πανελλήνιος Συλλογος μας θεωρεί αναγκαίο να δοθεί βαρύτητα με τον νέο αναπτυξιακο νόμο σε ένα ανεκμεταλέυτο φυσικό πλούτο της ποατρίδας μας, τις ιαματικές πηγές.

  Σκοπός του Συλλόγου είναι η προβολή και αναδείξη με κάθε πρόσφορο μέσο, του Εθνικού αυτού Πλούτου που υφίσταται αιώνες τώρα στην Ελληνική γη και ακούει στο όνομα Ιαματικές Πηγές και Λουτροπόλεις σε όλες τις υπάρχουσες σύγχρονες χρήσεις και όποιες άλλες προκύψουν στον μέλλον, όπως λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία, εισπνεοθεραπεία, πηλοθεραπεία, θεραπευτικός Τουρισμός, SPA, Θέρμανση κτιρίων, ιχθυοκαλλιέργεια, θερμοκήπια(πρόγνωση σεισμών)κ.α.
  Η συμβολή με κάθε νόμιμο τρόπο στην καλύτερη λειτουργία , αξιοποίηση και εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Λουτροπόλεων. Η στενότερη σύνδεση τους με τον χορό της Υγείας, της Παιδείας, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και άλλων εκφράσεων της κοινωνίας. Επίσης συνεργασία με όλους τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς και αντίστοιχα Σωμάτια της χώρας και του Εξωτερικού, που ασχολούνται με τον θερμαλισμό έτσι όπως ονομάζονται οι Ιαματικές Πηγές και οι Λουτροπόλεις (Therme)διεθνώς .
  Για αυτό προβλέπεται η ίδρυση παραρτημάτων όπου και όταν το Δ.Σ. του Συλλόγου θα κρίνει απαραίτητο (π.χ. σε πρωτεύουσες Νομών καθώς και σε μεγάλες πόλεις.

  Προτείνουμε επίσης στις διευκρινισεις για το ποιές επενδύσεις αφορά ο νέεος νόμος στο Θ. 86 να προστεθεί «επενδύσεων τουρισμού υγείας και αναπτυξής του ιαματικού και θερμαλιστικού τουρισμού»
  ήτοι την βελτίωση των υφισταμενων εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων, νέων επιχείρησεων που αφορούν την προστασία των πηγών, τις ξενοδοχειακές υποδομές,την βελτιώση των υποδομων φιλοξενίας και εστίασης,παροχη άλων ιατρικών υπηρεσιών στο χώρο των λουτροπόλεων και την προστασία των φυσικών ιαματικών πόρων.

  Στοιχεία επικοινωνίας
  Αχιλλέας Μεταλούλης
  axmetalo@otenet.gr
  Τηλ. Επικοιν 6944440224

 • Όπως προανέφερα σε προηγούμενο κεφάλαιο προτείνω οι ενισχύσεις να μην υπολογίζονται ως ποσοστά επί του κόστους κατασκευής αλλά ως ποσοστά επί των καθαρών προ φόρων κερδών της επιχείρησης και να διαβαθμίζονται ως προς το μέγεθος ή την περιοχή σε βάθος αρκετών ετών.

  Είναι κατά τη γνώμη μας το καλύτερο κίνητρο για την ενίσχυση επενδύσεων που θα δημιουργούνται με βάση την καλύτερη σχέση ποιότητας / κόστος καθώς θα ενισχύσετε τη λογισμένη κατασκευή έργων τα οποία θα έχουν χρονικό βάθος.

  Ελεγκτικό Γραφείο
  Ντάβου Παναγιώτη

  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

  info@pdavos.gr
  ww.pdavos.gr

 • Άρθρο 5, παράγραφος 8 :

  Τα όρια των 10.000.000 ευρώ και 15.000.000 ευρώ, να αυξηθούν αντίστοιχα στα 15.000.000 ευρώ και 20.000.000 ευρώ.

  Γρηγόρης Καλαμακίδης
  Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

 • 5.1.α

  Θεωρούμε ότι πρέπει να εξαιρεθούν εντελώς για τον τομέα του τουρισμού οι επενδύσεις που αναφέρονται σε ανέγερση νέων καταλυμάτων σε περιοχές της χώρας που χαρακτηρίζονται από υπερπροσφορά, άρα και σε κορεσμό, ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Στις περιοχές αυτές η υπερπροσφορά έχει καταλήξει σε φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, υποβάθμισης των υπηρεσιών, κατάρρευσης των τιμών και σημαντική μείωση της απασχόλησης ως εύκολη λύση στη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. Οι κορεσμένες τουριστικά περιοχές της χώρας είναι συγκεκριμένες, γνωστές τόσο στον ΕΟΤ, όσο και στους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα. Δυστυχώς, η μη εφαρμογή του μέτρου αποκλεισμού αυτών των περιοχών από τις επιχορηγήσεις κατά τα τελευταία έτη, οδήγησε στην ελεύθερη πτώση των τιμών και σε κάποιες περιπτώσεις και στην βέβαιη αλλοίωση της φυσιογνωμίας τουριστικών προορισμών. Εδώ πρέπει να επαναφέρουμε τις σχετικές προβλέψεις και σχεδιασμούς του ΥΠΕΚΑ που, λογικά, θα έχουν και ρόλο «μπούσουλα» για το που και τι μπορεί ο επενδυτής να κάνει στις διάφορες περιοχές της χώρας.

  5.6.

  Θεωρούμε αναγκαίο να διαφοροποιηθούν ρητά και με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους οι πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, οι ορεινές άνω των 650 μέτρων καθώς και οι μικρονησιωτικές. Η αναβολή της ρητής αναφοράς στον νόμο αυτών των ειδικών περιπτώσεων, που απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση για προφανείς λόγους, και η παραπομπή τους σε υπουργικές αποφάσεις ή σε νεότερους νόμους θα δημιουργήσει μετά βεβαιότητας τριβές τόσο μεταξύ των κομμάτων όσο και μεταξύ των εκπροσώπων των διαφόρων νομών στο Κοινοβούλιο, με τελικό αποτέλεσμα την διαιώνιση της προβληματικότητάς τους.

  5.8

  Είναι προφανές ότι πρόκειται για εξαιρετικά αντιαναπτυξιακό μέτρο χωρίς καμία λογική που θα πρέπει να επαλειφθεί στο σύνολό του αφού η ανάπτυξη είναι ο στόχος και όχι η προέλευση της ανάπτυξης από συγκεκριμένους φορείς. Δεν είναι δυνατόν, επίσης, να αποκλείονται εταιρείες επειδή απλά συνεργάζονται ή συνδέονται λειτουργικά με άλλες επιχειρήσεις. Ποια είναι η λογική; Θέλουμε ή δεν θέλουμε επενδύσεις; Θέλουμε ή δεν θέλουμε οι εν λειτουργία επιχειρήσεις να ξαναεπενδύσουν απευθείας ή μέσω θυγατρικών ή μέσω συνεργαζομένων ή μέσω συγγενών επιχειρήσεων; Παρεμβάλλοντας, ως προϋπόθεση υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο, νεφελώδεις όρους όπως «συνεργαζόμενοι» ή «συγγενείς», απλά αποκλείουμε από επενδυτικές πρωτοβουλίες φορείς που έχουν δυνητικά και τις περισσότερες πιθανότητες να επιχειρήσουν με επιτυχία, ενισχυόμενες και από την Πολιτεία. Οι πιο πάνω παρατηρήσεις και ερωτηματικά ισχύουν κατά μείζονα λόγο σε περιπτώσεις όπου οι επενδύσεις τοποθετούνται γεωγραφικά σε περιοχές της χώρας όπου το κατά κεφαλή εισόδημα είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Για αυτές τουλάχιστον τις περιοχές, αυτοί οι αντιαναπτυξιακοί περιορισμοί δεν έχουν καμία θέση.

  5.9

  Σε έναν επενδυτικό νόμο το προφανές ζητούμενο οφείλει πάντα να είναι εάν τα επενδυτικά σχέδια συμβάλουν σοβαρά στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην απασχόληση, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (άρα στην εξωστρέφεια) και συνολικά στα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας. Τα ποσοτικά όρια δεν έχουν λογική διότι με αυτόν τον τρόπο αποκλείουμε σοβαρά επενδυτικά σχέδια και μάλιστα στις μειονεκτικές περιοχές της χώρας.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 15:44 | ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ – «ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ – ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ»

  Α.5, παρ.8: Προκειμένου για μεγάλες επενδύσεις, π.χ. 100,000,000 € με δικαιούμενη επιχορήγηση 25%, να μη μειώνεται το ποσοστό στο όριο των 10,000,000 € ή 10%.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 01:57 | Γιάννης Α

  Αδυνατώ να καταλάβω την επιμονή του Υπουργείου – Κεντρικής Κυβέρνησης, σε ένα Νόμο πουεπιδιώκει την περιφερειακή ανάπτυξη, να ρυθμίσει λεπτομερειακά (με οριζόντια παράλληλα κλαδική αντιμετώπιση) τα κίνητρα κατα νομό. Ακόμη και σήμερα πουέχουμε χειραφέτηση των Περιφερειών με τον Καλλικράτη. Αυτό οδηγεί σε λάθη και αστοχίες του στυλ επένδυση σε ένα κορεσμένο κλάδο σε ένα νομό της χώρας να ενισχύεται με το ίδιο ποσοστό με ανερχόμενο κλάδο – κλάδο που με άλλα μέτρα πολιτικής (π.χ. ΠΕΠ) επιδιώκουμε να αναπτυχθεί. Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από το σύστημα βαθμολόγησης που θα προσδιοριστεί με Υ.Α.
  Ενα σύστημα προσδιορισμού των ενισχύσεων με βάση το ΧΠΕ προσαυξανόμενο από το ποσοστό ανεργίας και πριμοδοτούμενο ή όχι με βάση την προτεραιότητα που δίνει στην ανάπτυξη του κάθε κλάδου το αιρετό πλέον Περιφερειακό Συμβούλιο, θα μπορούσε να αποτελέσει ενα πιό ευελικτο αλλά και αποτελεσματικό σύστημα ενισχύσεων των ιδιωτικών επενδύσεων.
  Ένα τέτοιο σύστημα που θα εφαρμόζονταν και απο την κεντρική υπηρεσία στην αξιολόγηση των επενδύσεων για κάθε περιφέρεια της χώρας.
  Το εδάφιο 6 του άρθρου σημαίνει οτι του χρόνου θα βγεί νέος πίνακας με βάση το ΑΕΠ του 2008; (αν και εφόσον έχουμε μεταβολές εννοείται;)

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 19:00 | Καλλιρρόη Μπουτσικάκη

  Γιατί το ποσοστό ενισχύσεων στο Νότιο Αιγαίο είναι κατά πολύ χαμηλότερο από τις άλλες νησιωτκές περιφέρειες? Αυτό είναι τελείως παράλογο! Οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έχουν λιγότερες προοπτικές ανάπτυξης από εκείνες των άλλων νήσων?

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 08:04 | Rokas Renewables

  α. Παράγραφος 4: Για τα έργα ΑΠΕ λόγω της σημαντικής συμβολής τους στην προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή και την επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεων και στόχων για μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο, η ενίσχυση των έργων αυτών δεν νοείται να εξαρτάται από κριτήρια περιφερειακής σύγκλισης και είμαστε της γνώμης ότι όπως και σε προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο θα πρέπει να ισχύει ενιαίο ποσοστό ενίσχυσης για όλη την επικράτεια.

  β. Παράγραφος 6: Σε περίπτωση τροποποίησης των ορίων των ποσοστών ενισχύσεων, το χρονικό όριο για την περίπτωση αναδρομικής εφαρμογής θα πρέπει να είναι η αίτηση υπαγωγής (για λόγους προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης).

  γ. Παράγραφος 8: Ο περιορισμός των ενισχύσεων στο όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας δεν θα πρέπει να ισχύει για τα έργα ΑΠΕ από τον οποίο είχαν εξαιρεθεί στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04.

 • * Το προτεινόμενο Σ.Ν. δεν προάγει την ισόρροπη κατανομή του ξενοδοχειακού δυναμικού ανάμεσα στους πολυάριθμους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Εχουμε επανειλημμένα επισημάνει ότι η λειτουργία της αγοράς οδηγεί στην υπερσυγκέντρωση ξενοδοχειακού δυναμικού σε λίγες περιοχές με μεγάλη τουριστική ζήτηση, όπως τα Ιόνια Νησιά, η Κρήτη και ορισμένα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων όπου οι δημόσιες υποδομές και οι πόροι είναι ανεπαρκείς. Λόγοι περιφερειακής ανάπτυξης και προστασίας των ευαίσθητων νησιωτικών οικοσυστημάτων, επιβάλλουν ελεγχόμενη αύξηση της φέρουσας ικανότητας των περιοχών που εμφανίζουν υψηλή συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση του δυναμικού άλλων τουριστικά υποανάπτυκτων περιοχών. Εντούτοις, με το προτεινόμενο Σ.Ν. δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα υποβοήθησης των περιοχών που υστερούν τουριστικά. Είναι παράλογο να επιδοτούνται με το ίδιο ποσοστό επενδύσεις για την ίδρυση νέων ή την επέκταση υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων στη Ρόδο και τη Μύκονο με την Ανάφη, το Καστελλόριζο, τη Νίσυρο ή την Κάσο μόνο και μόνο επειδή ανήκουν στην ίδια περιφέρεια.
  * Για να αμβλυνθεί το πρόβλημα, μπορεί να προστεθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου η πρόβλεψη για αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων και σε όλα τα νησιά της Επικράτειας με πληθυσμό μικρότερο των 3.000 κατοίκων.
  * Θα μπορούσε, επίσης, να αλλάξει η διατύπωση του άρθρου 5, ώστε με υπουργική απόφαση να μπορούν να τροποποιούνται τα ποσοστά ενίσχυσης με βάση τις διαφοροποιήσεις στο ΑΕΠ κάθε “Δήμου” αντί του προβλεπόμενου “Νομού”. Άλλωστε, με την εφαρμογή των διατάξεων του σχεδίου “Καλλικράτη”, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος αναπτυξιακός νόμος, δεν θα υπάρχουν Νομοί.
  * Η τυποποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης βοηθά στην ισοδύναμη αντιμετώπιση των επενδυτικών σχεδίων ανεξαρτήτως κατηγορίας ή περιοχής.
  * Επισημαίνεται, ότι στα προγράμματα των ΠΕΠ και του LEADER η κατανομή των ενισχύσεων διαφοροποιείται σε επίπεδο Δήμου και είναι σε γενικές γραμμές πιο ορθολογική από τις αντίστοιχες προβλέψεις του προτεινόμενου Σ.Ν.

 • Με την ευκαιρία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου αναπτυξιακού νομού σας καταθέτουμε τη διαμαρτυρία μας για την εξίσωση του Νομού Βοιωτίας με το Νομό Αττικής , όσον αφορά τα ποσοστά ενίσχυσης . Είναι κατάφορη αδικία διότι το ΑΕΠ που εμφανίζεται στο νομό , οφείλεται καθαρά στη περιοχή Οινοφύτων –Σχηματαρίου , όπου είναι εγκατεστημένες όλες οι Βιομηχανίες από το νομό Αττικής . Ως εκ τούτου είναι αντιληπτό ότι όχι μόνο ο νομός δεν επωφελείται από το παραγόμενο προϊόν αυτών των Βιομηχανιών , αλλά ούτε καν το εργατικό δυναμικό αυτών των επιχειρήσεων δεν είναι Βοιωτοί.
  Σας παραπέμπουμε στην ανάλυση των δεικτών ευημερίας ολόκληρου του νομού Βοιωτίας , οι οποίοι είναι χαμηλότεροι από τον Εθνικό μέσο δείκτη ευημερίας μιας και ολόκληρος ο νομός έχει σαν κύρια δραστηριότητά του την εκμετάλλευση αγροτικής γης (αγροτικός πληθυσμός) , και γι αυτό το λόγο έχει χαρακτηριστεί ολόκληρη η Βοιωτία , εκτός της συγκεκριμένης περιοχής ως γη υψηλής παραγωγικότητας.
  Παρατηρείται λοιπόν μια τεράστια αντίφαση .
  Πως είναι δυνατόν ένας νομός ο οποίος έχει ΑΕΠ μεγαλύτερο από το Εθνικό μέσο ΑΕΠ , να έχει δείκτες ευημερίας πολύ πιο μικρούς από τους εθνικούς μέσους δείκτες ευημερίας;

 • 15 Δεκεμβρίου 2010, 20:54 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ι.

  Γιά τις πυρόπληκτες περιοχές όπως ο Νομός Ηλείας, που υπάρχει και δέσμευση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού κ. Χρυσοσοίδη στην Αρχαία Ολυμπία, το ποσοστό ενίσχυσης θα έπρεπε να ήταν +10%.
  Γιά να θυμώμαστε τις καταστροφές και τις υποσχέσεις.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 21:28 | Φίλιππος Ι. Καρυπίδης

  1(α). Αναρωτιέμαι μήπως σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να προστίθεται το κριτήριο ανεργίας, αφού υπάρχουν πολλοί θύλακες ανεργίας. Επίσης, αναρωτιέμαι μήπως είναι χρήσιμη η προσθήκη γεωγραφικών κριτηρίων, π.χ. ορεινές ή απομακρυσμένες ζώνες που έχουν φυσικό ή και ανθρωπογενή πλούτο για αξιοποίηση αλλά τα γεωγραφικά εμπόδια δυσκολεύουν κάτι τέτοιο. Εκτός εάν θεωρούνται επαρκώς ενσωματωμένα τα κριτήρια στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ ή θα ενταχθούν σε τομεακές, θεματικές ή περιφερειακές πολιτικές.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 21:36 | Γιώργος Χάρος

  Τα Κύθηρα (και πιθανως και τα άλλα κοντινά νησιά )μολονότι ανήκουν στο νομό Αττικής διοικητικά, απέχουν από το κατά κεφαλή εισόδημα των προδιαγραφών που θέτετε. Νομίζω ότι θα πρέπει να εντάσσεται όπως τα άλλα νησιά στην κατηγορία Γ. (Η διαβούλευση βοηθά στο να εντοπιστούν τέτοια προφανή λάθη.)

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 20:18 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Μήπως θα πρέπει να εξετάσουμε τα ποσοστά των επιχορηγήσεων όχι μόνο γεωγραφικά, κατά νομό, αλλά και κατά παραγόμενο προϊόν ή αναμενόμενο κοινωνικό όφελος ;
  Δηλαδή μία αγροτική επένδυση, χωρίς νέες θέσεις εργασίας, στην Αττική μπορεί να επιδοτηθεί με 20% την ίδια στιγμή που μία μεγάλη ίδιας φύσεως επένδυση στην Ηλεία με αρκετές νέες θέσεις εργασίας θα επιδοτηθεί με 40%.

  Μία διαφοροποίηση των ποσοστών επιδότησης ανά παραγόμενο προϊόν ή ανά αναμενόμενο κοινωνικό όφελος οριοθετεί την εθνική στρατηγική ανάπτυξης.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 20:09 | Κομσής Χρήστος

  Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών μπορούν και πρέπει να γίνουν ο κύριος πυλώνας ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας.
  Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι, λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού πτυχιούχων ΑΕΙ, διαφόρων ειδικοτήτων, ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών μπορεί να απορροφήσει μεγάλο αριθμό νέων, όχι μόνο στον υπαλληλικό τομέα αλλά κυρίως στον τομέα των αυτοαπασχολούμενων με προοπτικές εργοδότη.
  Τα κεφάλαια που απαιτούνται για να ξεκινήσει ένας νέος επιστήμονας μια πολύ μικρή επιχείρηση, αν και δεν είναι υψηλά, αποτελούν τον μεγαλύτερο ανασταλτικό παράγοντα.Ταυτόχρονα, στην εποχή οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, οι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της πτώχευσης κάτι που κάνει τους μικροεπιχειρηματίες πολύ διστακτικούς σε νέες επενδύσεις.
  Η γενναία επιχορήγηση για νέες επενδύσεις με την, κατά το δυνατό, απλοποίηση των διαδικασιών υπαγωγής των επιχειρηματικών σχεδίων στον νέο αναπτυξιακό νόμο, σε συνάρτηση με μια προσπάθεια ενθάρρυνσης για επενδύσεις με ορατά κίνητρα,αποτελούν μονόδρομο για την ανάπτυξη ενός οικονομικού κλάδου που μπορεί να αποφέρει σημαντικά ποσά στο ΑΕΠ.
  Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών «γεννούν» ΦΠΑ…

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 10:23 | ΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΑΣ γεωπόνος μελετητής

  ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ΕΝ ΟΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ »
  Στο πρόγραμμα του Αναπτυξιακού επενδυτικού νόμου να γίνουνε οι παρακάτω αλλαγές:
  1) Να αλλάξει το ελάχιστο ύψος επένδυσης σε 100.000€ από 200.000€ που προτείνεται για τις μικρές επιχειρήσεις
  2) Να υπάρξει σύνδεση επιδότησης με υποχρεωτικές νέες θέσεις εργασίας, κατά εξαίρεση όμως για τις αγροτικές επιχειρήσεις, για την γεωργική εργασία να υπολογίζεται η οικογενειακή και όχι να υπολογίζονται οι νέες προσλήψεις
  3) Να υπάρχει υποχρεωτική υπογραφή γεωτεχνικού μελετητή μέλος του ΓΕΩΤΕΕ για όλα τα πλαφόν επενδύσεων για πρωτογενή τομέα , αλλά και αντίστοιχου δευτερογενή μεταποιητικού τομέα
  4) Να γίνει διεύρυνση με την δυνατότητα υιοθέτησης ενός πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού Αναπτυξιακού νόμου ειδικά για επενδύσεις που αφορούνε την φυτική αγροτική παραγωγή αλλά και κτηνοτροφική παραγωγή όπως πχ επιδότηση αγοράς βελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου ή αγορά γεωργικών μηχανημάτων
  5) Η Δ/νση Γεωργικής ανάπτυξης της Περιφέρειας να υποδέχεται απευθείας τις επενδύσεις μέχρι 3 εκατομμύρια ευρώ που αφορούνε πρωτογενή τομέα επενδύσεις και όχι μέσω της Δ/νσης Ανάπτυξης-Σχεδιασμού
  6) Σε όλες τις γνωμοδοτικές επιτροπές περιφερειακές & Υπουργείου να συμμετέχει μέλος του ΓΕΩΤΕΕ
  7) Επίσης να αρθεί ο αποκλεισμός του ΓΕΩΤΕΕ και να συμμετέχει στο Συμβούλιο παρακολούθησης & αξιολόγησης της εφαρμογής του αναπτυξιακού επενδυτικού νόμου που αναφέρει στο άρθρο 13
  8) Ποσοστά επιδότησης: ι) Για την Θεσσαλία υπάρχει διαχωρισμός για Λάρισα & Μαγνησία 30-35-40% ενώ Τρίκαλα-Καρδίτσα 30-40-50%. Προτείνετε ποσοστό επιδότησης επιπλέον 10% για ορεινές περιοχές έδρες των μεγάλων ή μεσαίων ή μικρών επιχειρήσεων και επιπλέον 20% για νησιώτικες περιοχές. ιι)Γενικά υπάρχουν σε κάποιες περιοχές χαμηλό ποσοστά επιδότησης πχ Φθιώτιδα 15-25-35%. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30%. Όμως πρέπει να υπάρξει εξαίρεση και ειδική μέριμνα για τις νησιώτικες περιοχές όσον αφορά επενδύσεις για την ίδρυση νέων ή την επέκταση υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων. Να παίρνουν το ίδιο ποσοστό επιδότησης η Ρόδος & Κω με τη Νίσυρο & Καστελόριζο, η Μύκονος με την Ανάφη, η Σκιάθος με την Αλόννησο μόνο και μόνο επειδή ανήκουν στην ίδια περιφέρεια, είναι λάθος & παράλογο. Ίσως κορεσμένα τουριστικά νησιά πρέπει να εξαιρεθούνε ως επιλέξιμα προς επιδότηση όπως πχ Μύκονος,Σαντορίνη,Ρόδος κα
  9) Να μην είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις από την εκκλησία της Ελλάδος ή τις μονές του Αγίου Όρους
  10) Να επιδοτείται η οικονομοτεχνική μελέτη αλλά και οι υπόλοιπες συναφές πχ έκδοση Άδειας Ίδρυσης-Λειτουργίας, πιστοποίηση ISO-HACCP μέχρι το 20% του προϋπολογισμού.
  11) Το βασικό πρόβλημα είναι να υπάρξει σταδιακή μείωση των καθυστερήσεων των πληρωμών και προτείνετε να γίνει μέσω της σημαντικής ενίσχυσης των περιφερειακών ταμείων της κάθε περιφέρειας

  ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  Μακάς Κωνσταντίνος
  Τηλ-Φαξ. 2410 535548
  Λάρισα

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 19:37 | Αυγερινός Εμμανουήλ

  Θα πρέπει να ληφθεί μεριμνα, όπως άλλωστε συμβαίνει και στις περισσότερες δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας έως σήμερα, για τα νησιά που διοικητικά υπάγονται στον έως σήμερα νομό Πειραιώς αλλά που στην πραγματηκότητα πρόκειται σε κάποιες περιπτώσεις για νησιά άγονων γραμμών όπως είναι τα Κύθηρα και Αντικύθηρα. Έως σήμερα τα νησιά του ν.Πειραιώς υπάγονται σε υψηλότερης ενίσχυσης ζώνη από την ζώνη της Αττικής, αφού το ΑΕΠ εκεί δεν μπορεί να ταυτιστεί με το ΑΕΠ Αττικής.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 15:25 | Δημήτρης Κορέτσης

  Βασικά χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων στην χώρα σήμερα στα οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα κατά την γνώμη μου είναι τα εξής:
  – Υψηλότατο ποσοστό κατοίκων στα αστικά κέντρα σε σύγκριση με την περιφέρεια (συγκεκριμένα την ύπαιρθρο).
  – Ραγδαία αύξηση των ποσοστών ανεργίας στα αστικά κέντρα σε υψηλού επιπέδου και εξιδείκευσης προσωπικού που επιφέρει με την σειρά της μεγάλα ποσοστά μετανάστευσης σε άλλες χώρες αυτού του ανθρώπινου δυναμικού.
  – Σημαντική πτώση στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών που με την σειρά της επιφέρει πίεση στις τιμές των προιόντων(δευτερογενούς τομέα) και των υπηρεσιών και μεταστροφή της υπάρχουσας αγοραστικής δύναμης σε τομείς και προιόντα του πρωτογενούς τομέα.

  Προτείνω τα βαθμολογικά κριτήρια να μην κατηγοριοποιούνται πρωτίστως με τοπολογικά χαρακτηριστικά (Ζώνες) αλλά με δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά και να έπονται τα κριτήρια με τις Ζώνες.
  Παράδειγμα: Άνεργος με οικογένεια κάτοικος Αθηνών (Λεκ. Αττικής) πτυχιούχος και με εργασιακή εμπειρία στον τουρισμό καταθέτει επειχηρηματική προταση για αγροτουρισμό στην ορεινή Αρκαδία. Η βαθμολογία του θα πρέπει να είναι η υψηλότερη δυνατή.

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 20:23 | Γιαννης

  Πρεπει να ενισχυθει η αποκεντρωση και η περιφερεια. Καλο θα ηταν στην Αττικη και Θεσ/νικη να υπαρξει μηδενικο ποσοστο ενισχυσης.Ολες οι μεαλες επιχειρησεις και επενδυσεις εκει γινονται και η περιφερεια σβηνει! Γιατι να γινει μοναδα παραγωγικη στη Θρακη και οχι στην Αθηνα ή Θεσ/νικη; για τη διαφορα στο φορο; θα το κερδισουν αμεσως απο τα μεταφορικα εξοδα κλπ. Επισης το κεφαλαιο της Ελλαδας εκει ειναι συγκεντρωμενο και δεν κουνιεται για καμια αλλη περιοχη. Αν θελουμε να σωσουμε την Ελλαδα , πρεπει να σωσουμε την περιφερεια πρωτα καικυριως τις ακριτικες περιοχες. Μηδενικές ενισχυσεις στην Αθηνα , Θεσ/νικη κλπ, υψηλες στις ακριτικες περιοχες. Πεθαινει η Ελλαδα μακρια απο την Αθηνα, δωστε λυση!

 • Η ανάπτυξη προϊόντων τεχνολογίας (όχι υπηρεσιών) είναι μια περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί πολλούς πόρους, σε προσωπικό υψηλής ειδίκευσης, σε εργαστήρια υπεργολάβους π.χ. μηχανουργία υψηλής ειδίκευσης, επίσης είναι μεγάλης σημασίας η εγγύτητα με τα κέντρα διαμετακόμισης.

  Η χαμηλή ποσόστωση στις επιχορηγήσεις του νόμου στα κέντρα διαμετακόμισης της χώρας (HUB’s) όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα, ιδιαιτέρα αυτή της Αττικής, μπορεί να επηρεάσει έντονα την αποτελεσματικότητα του επενδυτικού νόμου στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

  Ως γνωστών από την μελέτη της ΤτΕ του Μάιου 2009 είναι έκδηλη και περισσότερο από ποτέ αναγκαία η αύξηση της παραγωγής μας σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και προσθήκη τους στο εξαγωγικό μείγμα της χώρας μας.

  http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/oikodelt200905.pdf

  Προτείνω, αν μια δράση αφορά προϊών (όχι υπηρεσία) και παίρνει υψηλότερη βαθμολόγια κατά 20% – 30% από τον μέσο όρο των προτάσεων που έχουν κατατεθεί σε μια από τις παραπάνω περιφέρειες/νομούς στο κριτήριο «Τεχνολογικής Ανάπτυξης», να μπαίνουν στην επόμενη ζώνη ενισχύσεως, δηλαδή αν είναι στην Α’ να πηγαίνουν στην Β’.

  Έτσι ώστε να ενισχύσουμε αποτελεσματικά την πιθανότητα επιτυχίας μιας δράσης που θα προσφέρει στην χώρα υψηλή προστιθέμενη αξία.

  Επιπλέων ιδιαίτερα στις δράσεις που εμπίπτουν στην Επιχειρηματικότητα των Νέων και σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και πληρούν το παραπάνω κριτήριο (+20% – 30% από τον μέσο όρο) να τις ανεβάζουμε στην μέγιστη κατηγορία Γ’ ανεξάρτητος νομού που εγκαθίστανται.