Άρθρο 6 Γενικά Επενδυτικά Σχέδια – Καθεστώς Ενισχύσεων

Τα  Γενικά Επενδυτικά Σχέδια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α. Γενικής Επιχειρηματικότητας, στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που  μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία της παρούσας παραγράφου ή σε μία από τις κατηγορίες των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 13 του παρόντος.

Στην κατηγορία αυτή παρέχονται φορολογικές απαλλαγές κατά το ποσοστό του πίνακα του άρθρου 5 παρ. 5 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος.

β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, όπως  συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού.

Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% και για τις νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 90% του πίνακα του άρθρου 5 παρ.5. Το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το όριο του Πίνακα συμπληρώνεται με ποσοστό φορολογικής απαλλαγής.

γ. Περιφερειακής Συνοχής, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.

Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 70% και για τις νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% του πίνακα του άρθρου 5 παρ.5. Το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το όριο του Πίνακα συμπληρώνεται με ποσοστό φορολογικής απαλλαγής.

 • Άρθρο 6, παράγραφος γ:

  Θα πρέπει να αποσαφηνισθεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το είδος και το περιεχόμενο των επενδυτικών σχεδίων που συμπεριλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία, διότι η γενική κατεύθυνση που προτείνεται από τον νόμο χωρίς ανάλυση, εγκυμονεί κινδύνους για την αμερόληπτη και αντικειμενική αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, εξαιτίας του εύρους ερμηνείας που θα προσδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

  Γρηγόρης Καλαμακίδης
  Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 15:17 | ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ – «ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ – ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ»

  Α.6: Να περιγραφούν ακριβέστερα τι θα περιλαμβάνει η γενική επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η περιφερειακή συνοχή, προς αποφυγή συγχύσεων και εμπλοκών.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 19:34 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ

  α. Με βάση την προβλεπομένη στο Άρθρο 6 του σχεδίου του νέου επενδυτικού νόμου διάκριση των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων στις τρεις αναφερόμενες κατηγορίες (Γενικής Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Συνοχής), θεωρείται κατ’ αρχήν απαραίτητο να διευκρινισθούν τα ακόλουθα :

  (1) Τι θα συμβεί στην περίπτωση που μία πρόταση αιτείται την ένταξη συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς ενίσχυσης μιας κατηγορίας και μετά την αξιολόγησή της η Υπηρεσία κρίνει ότι η πρόταση δεν πληροί τις προϋποθέσεις της αιτούμενης κατηγορίας, πλην όμως μπορεί να ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης άλλης κατηγορίας. Θα απορρίπτεται η αίτηση ή θα εγκρίνεται για ένταξη στο άλλο καθεστώς ;

  (2) Τι θα μπορούσε να εξυπηρετήσει η ενδεχόμενη ένταξη στο άλλο καθεστώς εάν ο επενδυτής δεν έχει τη δυνατότητα ικανοποίησης των χρηματοδοτικών αναγκών του άλλου καθεστώτος ;

  β. Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων και ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του νέου επενδυτικού νόμου και με σκοπό την αποφυγή καθυστερήσεων στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, προτείνεται η πρόβλεψη της δυνατότητας του επενδυτικού φορέα να ζητήσει, με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, από την Υπηρεσία, τη χορήγηση επιβεβαίωσης επιλεξιμότητας – ένταξης της επένδυσης στην προτεινόμενη κατηγορία και η υποχρέωση της Υπηρεσίας να εξετάσει το αίτημα, προβαίνοντας σε σχετικό αρχικό έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου και εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, να αποστείλει έγγραφη επιβεβαίωση – γνωστοποίηση προς τον αιτούντα ότι το επιχειρηματικό σχέδιο που υποβλήθηκε ικανοποιεί κατ’ αρχήν ή δεν ικανοποιεί τους όρους επιλεξιμότητας, που τίθενται από το νόμο για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Στην περίπτωση δε που έχουμε γνωστοποίηση περί μη ικανοποίησης των όρων επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου για την αιτούμενη κατηγορία, στο έγγραφο της Υπηρεσίας θα περιλαμβάνεται υπόδειξη για την κατά την κρίση του επενδυτικού φορέα υποβολή νέας αίτησης υπαγωγής σε άλλη κατηγορία επενδυτικών σχεδίων.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 19:27 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ

  α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 6 [εδάφιο (γ)], του σχεδίου του νέου επενδυτικού νόμου, στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής «περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας».

  β. Κατ’ αρχήν η υπάρχουσα διατύπωση χρήζει αποσαφήνισης επί του κατά πόσον η φράση «με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση» :

  (1) Ορίζει ανελαστική απαίτηση – προϋπόθεση για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων, που αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα, στο καθεστώς ενισχύσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας.

  (2) Παραπέμπει σε κριτήριο ενίσχυσης της βαθμολογίας αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.

  (3) Συνιστά εναλλακτική δραστηριότητα, περιλαμβανόμενη στην ιδία κατηγορία.

  γ. Τόσο στην περίπτωση που η ανωτέρω διάταξη ορίζει ανελαστική απαίτηση – προϋπόθεση, όσο και σε εκείνη που παραπέμπει σε κριτήριο ενίσχυσης της βαθμολογίας αξιολόγησης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι αυτοί καθαυτοί οι όροι «περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές» και «συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση» εμπεριέχουν τεράστιο υποκειμενισμό και ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά δύσκολο να αξιολογηθούν αντικειμενικά, προκειμένου να αποτελέσουν κριτήρια απόρριψης – αποδοχής ή διαμόρφωσης της βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων.

  δ. Προτείνεται η αναδιατύπωση της διατάξεως του Άρθρου 6 [εδάφιο (γ)], του σχεδίου του νέου επενδυτικού νόμου, προκειμένου να προσδιορίζεται σαφώς ότι η συγκεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα και με τον τίτλο της (Γενικά Επενδυτικά Σχέδια Περιφερειακής Συνοχής) περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα, η δε συνύπαρξη στο επενδυτικό σχέδιο των περιβαλλοντικά βιώσιμων τεχνολογικών εφαρμογών ή/και της εισαγωγής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβολής στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση να βαθμολογείται κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 10 (Κριτήρια Αξιολόγησης) του επενδυτικού νόμου.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 14:33 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  α. Γενικής Επιχειρηματικότητας
  Στην κατηγορία αυτή να παρέχεται επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 50% και για τις νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 60% του πίνακα του άρθρου 5 παρ.5.
  Το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το όριο του πίνακα συμπληρώνεται με ποσοστό φορολογικής απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.2 του παρόντος. Εάν ζητείται μικρότερη επιχορήγηση ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, αυτό να είναι εφικτό.
  Θα δίδεται ενίσχυση επιδότησης του επιτοκίου για το δάνειο που αφορά το ποσοστό της επένδυσης με φορολογικές απαλλαγές. Αιτιολόγηση: τα δάνεια με φορολογικές απαλλαγές είναι πολύ μεγάλα και υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση τόκων, που καθιστά μη ανταγωνιστική την επένδυση έναντι άλλων που γίνονται με επιχορήγηση.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 20:01 | Ε.Κ.

  Άρθρο 6 και Άρθρο 13: Σε κανένα από τα 2 Άρθρα δεν προβλέπεται η ενίσχυση ή/και η επιχορήγηση Επιχειρηματικών Πάρκων.

 • * Μια πρώτη απορία που δημιουργείται είναι: «η ίδρυση ξενοδοχείων ή ο εκσυγχρονισμός των ήδη λειτουργούντων», σε ποια από τις κατηγορίες του άρθρου 6 υπάγονται;

 • 19 Δεκεμβρίου 2010, 22:30 | ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ

  Ακόμη και να προσπαθούσε κανείς, περισσότερο ασαφή διατύπωση κατηγοριοποίησης των γενικών επενδυτικών σχεδίων δεν θα μπορούσε να κάνει.
  Με τη γραμματική ερμηνεία του άρθρου, ένα επενδυτικό σχέδιο στην Χ περιοχή μπορεί να ενταχθεί στην α’ κατηγορία και το ίδιο επενδυτικό σχέδιο στη Ψ περιοχή στη γ’ κατηγορία. Και αυτό θα ήταν πιθανά λογικό αν εξέφραζε τις αναπτυξιακές επιδιώξεις του νομοθέτη, όμως τα ίδια ως άνω επενδυτικά σχέδια θα μπορούσαν να ενταχθούν και ανάποδα ανάλογα με την ερμηνεία που θα δώσει ο εκάστοτε αξιολογητής.
  Και όπως αναφέρει και προηγούμενος σχολιαστής του σχεδίου νόμου, «ένα επενδυτικό σχέδιο που αφορά, για παράδειγμα, εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας 4* στην Ευρυτανία (μικρή επιχείρηση), σε ποιά κατηγορία εντάσσεται και ποιό είναι το ποσοστό επιδότησης;»
  Ο υπαρκτός κίνδυνος όμως της ασάφειας αυτής, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης που θα τα εξειδικεύει, δίνει τη δυνατότητα παρερμηνειών αλλά, κυρίως, υποκειμενικών (λόγω αδυναμίας ή ασχετοσύνης στην καλύτερη περίπτωση και σκοπιμοτήτων στη χειρότερη) ερμηνειών. Μην επαναλάβετε, για μια ακόμη φορά, τα λάθη του παρελθόντος (ανοίγοντας παράθυρα υποκειμενικών ερμηνειών που οδηγούν σε αθέμιτες συνδιαλλαγές) και τα οποία, σε μεγάλο βαθμό, έφεραν τη Χώρα μας στην παρούσα οικτρή κατάσταση.

 • 16 Δεκεμβρίου 2010, 11:24 | Μιχαλης Α.

  Αυτο μπορει να συμβει με προωθηση της υγειους επιχειρηματικοτητας, την (επιτελους) διασπορα κεφαλαιων στην περιφερεια, την αποκεντρωση, τη δημιουργια θεσεων εργασιας (το πλεον σημερινο και σημαντικο ζητημα). Σε μια περιοδο κατα την οποια λειπει η Τραπεζικη προσβαση, η στηριξη επενδυσεων με στοχευση στη περιφερεια και στη δημιουργια θεσεων εργασιας ειναι το πρωτευων. Εκει πρεπει να εστιασει ο νεος νομος. Εκει ομως σημαντικο ρολο παιζει η επιχορηγηση και οχι τα φορολογικα κινητρα. Μια τουριστικη επενδυση στην περιφερεια προσφερει αυξηση του συνολικου παραγωμενου προιοντος της περιοχης, θεσεις εργασιας. Μπορει να εχει περιορισμενη κερδοφορια σε σχεση με μια αλλη υψηλης ας πουμε τεχνολογιας επιχειρηση αλλα προσθετει αθροιστικα πολλα περισσοτερα στην εθνικη και τοπικη οικονομια με τη δημιουργια θεσεων εργασιας, αποδοσης ασφαλιστικων εισφορων, μεταφορας της μισθοδοσιας στην τοπικη αγορα (κατοικια, ενδυση, διατροφη κλπ). Θεωρω λοιπον οτι πρεπει να επικρατησει αυτου του ειδους η λογικη στην τελικη διαμορφωση του νεου νομου. Επιπροσθετα αυτου του ειδους οι επενδυσεις δεν μπορουν κατα κανενα τροπο να μεταφερθουν οπουδηποτε αλλου και εχουν υψηλο ποσοστο κτιριακου κοστους σε σχεση με τον εξοπλισμο, οποτε ενισχυοντες αυτες ενισχυουμε και τον κατασκευαστικο κλαδο που καταρρεει. Επιβεβλημενο λοιπον ειναι οτι δεν πρεπει στα Ξενοδοχεια να ισχυσει το πλαφον του 40% για τα παγια. Επισης θεωρω δεδομενο οτι τα παραπανω πρεπει να ισχυσουν ΜΟΝΟ σε ΜΗ κορεσμενες τουριστικα περιοχες, προκειμενου να πετυχουμε την περιφερειακη συγκλιση και να μην ξοδευψουμε τον κρατικο προυπολογισμο σε ανακαινισεις ξενοδοχειων, που δεν συνεπαγονται νεες θεσεις εργασιας. Η στηριξη Ξενοδοχειων 4* και ανω ειναι σωστη, γιατι αυτα μπορουν να δημιουργησουνθεσεις εργασιας και να εχουν διαχρονικη και σωστη επιχειρηματικη λειτουργια. Αγροτουρισμος και μικροτερες ομαδες αποτελουν αντικειμενο αλλων νομων που δινουν παροχες (LEADER, ΟΟΠΑΧ ΚΛΠ), οποτε ειναι αδικο για τους υπολοιπους να εχουν και σε αυτο το νομο επιλεξιμοτητα. Ακριτικες περιοχες με τον τουρισμο υπο αναπτυξη απαιτουν και χρειαζονται αυτη τη στηριξη. Στηριξη που δεν ειναι στον επιχειηματια αλλα στο συνολο της κοινωνιας. Η επιχορηγηση τους θα ειναι μια »κερδοφορα» επενδυση της Ελλαδας με γρηγορη »αποσβεση»μεσω μισθοδοσιας, ασφαλιστικων εισφορων απο την κατασκευη ακομη, ενδυναμωση της εθνικης οικονομιας με τις προμηθειες εξοπλισμου και κατασκευης.

 • 15 Δεκεμβρίου 2010, 14:43 | ΓΔΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

  Άρθρο 6:
  Επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας – Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Περιφερειακής Συνοχής

  ΣΧΟΛΙΟ: Οι ορισμοί που δίνονται είναι εντελώς ασαφείς. Μάλιστα, υπάρχει κριτήριο (εξοικονόμηση ενέργειας) που αναφέρεται και στις δύο περιπτώσεις. Είναι σαφές ότι χρειάζεται επαναδιατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου.
  Εκτός αυτού, μπαίνει το ερώτημα ποιος θα κρίνει αν ένα επενδυτικό σχέδιο ανήκει σε μια από αυτές τις κατηγορίες. Ποιος θα είναι ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου της περιοχής εγκατάστασης και του Περιφερειακού Συμβουλίου; Είναι κάτι που δεν αναφέρεται πουθενά. Ιδιαίτερα, το Περιφερειακό Συμβούλιο που σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» έχει την ευθύνη του σχεδιασμού της περιφερειακής ανάπτυξης, θα έχει ή όχι άποψη για τις επενδύσεις που ενισχύονται στην περιοχή ευθύνης του (ακόμα και αυτές που είναι μεγαλύτερες από 3 εκατομμύρια).

 • 15 Δεκεμβρίου 2010, 14:06 | Στέφανος

  Η όλη φιλοσοφία των κατηγοριών είναι βασισμένη στην κατηγοριοποίηση των επενδύσεων βάση του τι κάνουν (γενικής φύσης, τεχνολογικής, τοπικής). Ωστόσο, εδώ μιλάμε για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Άρα,για να μην μπερδεύουμε τα μήλα με τα αχλάδια, η κατηγοριοποίηση θα έπρεπε κι εδώ να είναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ.
  Τι κατηγορίες θα μπορούσαμε να έχουμε;
  Ενδεικτικά, μπορούμε να δούμε τα απλά πράγματα:

  Α. Με βάση τα κέρδη, το τζίρο και το μέγεθος της επένδυσης. Όσο πιο πολλά (κερδίζεις, τζιράρεις, επενδύεις) τόσο πιο πολλά σου (φοροαπαλλάτω, επιδοτώ). Κλιμακούμενα. Δίνουμε ΚΑΙ κίνητρο να κερδίσει ο επιχειρηματίας.

  Β. Με βάση τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης σε 3 χρόνια. Όσο καλύτερη απόδοση κεφαλαίου έχεις, τόσο πιο πολλά σου δίνω. Αφου δεν έχουμε λεφτά, όσα δίνουμε να πιάνουν τόπο.

  Γ. Με βάση την Καθαρή Παρούσα Αξία της επένδυσης, και πόσο οι σχετικές προβλέψεις δικαιώνονται. Δίνουμε κίνητρο ώστε να υποβάλλονται ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ σχέδια, και όχι αερολογίες. (Ποιός θα κάνει την αποτίμηση; Οι εργαζόμενοι στη ΔΙΣΑ; Αυτοί δεν μπορούν να αποτιμήσουν τις καταθέσεις τους στην τράπεζα)

  Ας είμαστε λίγο ρεαλιστές και τεχνοκράτες. Δώστε τη δουλειά σε αυτούς που ξέρουν (σκεφθείτε ποιοί μπορεί να είναι), και ζητήστε τους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πχ 1 εργαζόμενο για κάθε 50.000 ευρώ επιχορηγήσεων). Το πως θα το κάνουν είναι δικό τους θέμα. Έτσι διοικείς. Και το να επιλέγεις καλούς συνεργάτες είναι τέχνη. Που οι πολιτικοί μας τους επιλέγουν όχι με την αξία τους, αλλά με το πόσο πιστοί είναι στην ..παράταξη(και στην τσέπη τους).

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 21:05 | Φίλιππος Ι. Καρυπίδης

  (β). Προτείνω να προστεθεί καινοτομίας και να γίνει τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, αφού στον 21ο αιώνα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα δεν αρκεί να βασίζονται σε ένα τεχνολογικό επίτευγμα αλλά κτίζονται πάνω σε πλήθος από στοιχεία, όπως διανοητικό κεφάλαιο (γνώσεις, μάθηση, εμπειρία, δημιουργικά ταλέντα, εμπορικά μυστικά, πρωτόκολλα, βάσεις δεδομένων), διαδικασίες, συστήματα. Είναι εξ άλλου κάτι που αναφέρεται με άλλες φράσεις και με άλλη οπτική, στο σημείο αυτό.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 17:45 | ηλιας

  EINAI ΛΙΓΟ ΑΣΧΕΤΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΛΛΑ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΝΟΜΙΖΩ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ .
  ΑΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΡΟΗ
  ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΡΟΠΟΥΣ:ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΚΡΟΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ,ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ Η ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ
  ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΕΠΙΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΟ .
  ΑΡΑ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
  ΕΙΔΑΛΛΩΣ Η ΚΑΤΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΑ ΧΡΗΖΕΙ ΝΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΛΟΣ ΚΙΑΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΕΚΤΟΣ …ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΕΞΟΝΤΩΘΗΚΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 25-30 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΘΕΙ ΑΙΣΘΗΤΑ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ «ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ» ΒΑΣΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ -ΠΡΑΓΜΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ- ,ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΕΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΣΧΕΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ.
  ΑΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΤΕ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΕΙΤΕ ΟΧΙ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΑΚΟΜΗ ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΜΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΣΤΙΚΟ(ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΟΥΜΕ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ) ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ «ΗΘΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ» ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Ν.Τ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε(ΔΑΝΕΙΑ) ΚΑΙ ΑΠΛΩΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟ-ΑΝΩΔΥΝΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ.
  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΗΘΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΟΗΜΟΝΕΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΣΑΡΑΚΙ» ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΑΓΑΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΣΕ
  ΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑ ΟΜΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΟΧΙ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ – ΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΙΘΗΚΙΣΜΟΥΣ.
  ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΙΕΜΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
  ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΩΣ ΙΣΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΘΝΗΣΙΓΕΝΕΙΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΙΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΟΙ ΦΑΠΟΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 21:21 | Στελιος Α.

  Ο τουρισμός παντα προσεφερε θεσεις εργασίας, κατι το οποιο ειναι αμεσα επιτακτικο στην Ακριτική περιφερεια. Αυτο συνεπαγεται οτι πρεπει να υποστηριχθει. Τα φορολογικα κίνητρα δεν ειναι υποστηριξη σε τετοιες επενδυσεις. Μονο η επιχορηγηση, η οποία ανταποδοτικα θα επιστρεψει συντομα στο κράτος μεσω φορολογιας, ασφαλιστικών εισφορων, φόρων μισθωτών, ΦΠΑ κλπ. Μην ισοπεδώνουμε τα πάντα!!!
  Αυτη τη στιγμή πρέπει το υπουργείο να βοηθήσει αυτούς που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και αυτό δεν το ειδα πουθενα! Τυχαίο δεν νομίζω! Με το να δωσετε φοροαπαλλάγη σε υφιστάμενες επειχειρήσεις ξοδεύετε τα χρηματα μας χωρις ανταποδοση και το σημαντικότερο χωρις νεες θεσεις εργασίας.

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 22:01 | Θάνος

  Οι ορισμοί του γενικού και περιφερειακού σχεδίου μάλλον θα δημιουργήσουν προβλήματα παρά θα λύσουν.
  Θα έπρεπε να υπάρχει κάποιας άλλης μορφής κατηγοριοποίηση γιατί στο στάδιο της υποβολής της πρότασης μπορεί με ευκολία να βγει εκτός αν κάποιος, στην ασάφεια που εμπεριέχει το άρθρο, εκτιμήσει ότι είναι γενικού και όχι περιφερειακού ενδιαφέροντος η επένδυση και το αντίστροφο. Ο χώρος της υποδοχής επενδύσεων βρίθει από τέτοια μυαλά.
  Ένα τουριστικό σχέδιο που αξιοποιεί το θρησκευτικό δυναμικό της περιοχής που θα καταταχθεί και με ποιό κριτίριο σε σχέση με ένα άλλο ξενοδοχείο σε διπλανη περιοχή;
  Θα πρέπει να επανεξεταστεί η όλη διατύπωση.

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 13:46 | ΗΛΙΑΣ ΜΑΣΤΑΘΗΣ

  Κύριοι,
  Ειλικρινά ποιός σκέφτηκε όλα όσα αναφέρονται στο σχέδιο του αναπτυξιακού νόμου και ειδικότερα όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 Γενικά Επενδυτικά σχέδια-Καθεστώς Ενισχύσεων.
  Δηλαδή ένα επενδυτικό σχέδιο που αφορά, για παράδειγμα, εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας 4* στην Ευρυτανία (μικρή επιχείρηση), σε ποιά κατηγορία εντάσσεται και ποιό είναι το ποσοστό επιδότησης;

  Αν το απαντήσετε αυτό το ερώτημα σε 5-10 λεπτά σας δίνω τα συγχαρητήρια μου γιατί ασχολούμαι 15 χρόνια με τον αναπτυξιακό νόμο, ως Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων και δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω στο παραπάνω ερώτημα.

  Λυπάμαι κύριοι αλλά εσείς δεν φτιάξατε αναπτυξιακό νόμο, σπαζοκεφαλιά φτιάξατε.

  Με εκτίμηση
  Ηλίας Μαστάθης

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 23:18 | Γιαννης

  Πρεπει να προσεχθει ο τουρισμος και κυρίως οι περιοχες υπό αναπτυξη και οι ακριτικοι περιφερειακοι νομοι. Εκει η επιχορηγηση πρεπει να ειναι οπωσδηποτε σιγουρη, διοτι τα φορολογικα κινητρα και το λιζινγκ , δεν ειναι προσφορος τροπος ενισχυσης επενδυσεων που εχουν οχι μονο κοστος αλλα και παρεχουν πολλές θεσεις εργασιας.

  Η επιχορηγηση δεν θα πρεπει να εφαρμοσθει σε ηδη αναπτυγμενους προορισμους οπως Χαλκιδικη, Κρητη, Ροδος κλπ.

  Οι τουριστικες ολοκληρωμενες επενδυσεις αναπτυξης και προσελκυσης εχουν πολλαπλα προσδοκιμα πλεονεκτηματα, τόσο με την αυξηση του τοπικου εισοδήματος αλλα και της απασχόλησης σε περιφερειακες επιχειρησεις, καθ΄ όλο το χρόνο.

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 21:24 | anna nasmikean

  H ANAPTYKSH TOY TOYRISMOY STHN PERIFEREIA KAI KYRIOS SE MEIONEKTIKES KAI AKRITIKES PERIOXES PREPEI NA YPOSTHRIXTHEI. H DHMIOYRGIA NEON MONADON, YPSILOU EPIPEDOU KAI OLOKLHROMENON YPODOMON EINAI MONODRMOS GIA TIS MH KORESMENES PERIOXES KA TIS PERIOXES POU MPORUN NA APOTELESUN NEES EDRES KA GIA OLO TO XRONO TOURIMOU. H MONH SOBARH LYSH EINAI H EPIXORHGHSH AYTON. OPOIADHPOTE ALLH MORFH EPIDOTHSHS DEN EINAI LOGIKA APODEKTH. SHMATIKO EINAI OTI TETOIOU EIDOUS MONADES APASXOLOUN MEGALO ARITHMO ERGAZOMENON GIA OLH TH XRONIA. TA OFELH LOIPON GIA THN OIKONOMIA KAI THN KOINONIA EINAI POLLAPLA. TA DE FOROLOGIKA KINITRA KAI EPIDOTHSHS LEASING EXOUN MHDENIKO OFELOS ANALOGIKA GIA TETOIOY EIDOUS EPENDYSEI.
  PREPEI LOIPON NA THEORISETE OTI TETOIES EPENDYSEIS SE PERIOXES MH ANEPTYGMENES TOYRISTIKA PREPEI NA EPIXORIGITHOUN SIMANTIKA.

  FYSIKA THEORO OI TA PARAPANO DEN MPOROUN NA EXOUN EFARMOGH SE PERIOXES ME ANAPTYGMENO EIDH TOYRISMO KAI YPODOMES AYTOY OPOS PX H KRHTH , TA EPTANHSA, H XALKIDIKH, H THASSOS KAI OI SPORADES, O VOLOS, OI KYKLADES. EKEI NA ISXYSOYN OI FOROAPLLAGES KAI TO LEASING GIA THN ANABATHMISI KAI BELTIOSH IFISTAMENON MONADON.

  O NEOS ANAPTYKSIAKOS PREPEI NA DOSEI EMFASH KI PROSOXH STHN AKRITIKH ELLADA KAI THN PERIFEREIA PROKEIMENOY NA APOTREPSEI THN ERHMOSH. H BOHTHEIA PROS TOUS ORAMATISTES EPENDYTES KAI EPIXEIRHMATIES POU EPITO PLEISTON THA EINAI KAI NTOPIOI THA EINAI BOHTEIA PROS OLH THN TOPIKH KOINONIA KAI THA APOTELESEI GERH BASH GIA THN ANAKAMPSH THS.