Άρθρο 14 Υποχρεώσεις Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων – Κυρώσεις

1. Επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόμου, μετά την υπαγωγή τους και μέχρι την παρέλευση πενταετίας, ή επταετίας στην περίπτωση της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, οφείλουν:

α. Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής.

β. Να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

γ. Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα.

δ. Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα.

ε. Να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία έτυχαν ενισχύσεως, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, με υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια υπηρεσία. Αιτήματα αντικατάστασης παγίων για κάθε ενισχυόμενη επένδυση δεν μπορούν να εγκριθούν πάνω από δύο (2) φορές.

στ. Να διατηρήσουν την επένδυση στην περιοχή, όπου χορηγήθηκε η ενίσχυση.

ζ. Να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου. Η έγκριση δίδεται πάντοτε με τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραμένει στον εκμισθωτή.

η. Να μην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφηθούν από άλλη εταιρία ή αποσχίσουν κλάδο στον οποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα επένδυση, χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου. Η έγκριση δίδεται πάντοτε με τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο.

θ. Να αποστέλλουν στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεών τους που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και της εγκριτικής απόφασης. Τα στοιχεία αυτά θα αποστέλλονται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση εκάστου έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης και μέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήματος.

Σε περίπτωση μη αποστολής των στοιχείων της παρούσας περίπτωσης ή αποστολής ανακριβών στοιχείων, επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης. Το πρόστιμο αυτό εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της προηγουμένης παραγράφου.

3. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας:

α) Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση.

β) Στις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 1 δύναται να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή επιστραφεί μέρος αυτής.

γ) Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση αξιοποιεί το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής επιβάλλεται η κύρωση της ολικής ή μερικής απώλειας του φορολογικού οφέλους.

4. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εντός του οριζόμενου στην παράγραφο 1 χρονικού περιορισμού, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης.

Εφόσον η επιχείρηση αξιοποιεί το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής επιβάλλεται η κύρωση της ολικής ή μερικής απώλειας του φορολογικού οφέλους που στην περίπτωση σχηματισμού τού αφορολόγητου αποθεματικού φορολογείται κατά το αντίστοιχο της κύρωσης ποσού.

5. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στην περίπτωση β της παρ. 1, επιστρέφεται η αναλογούσα στον συγκεκριμένο εξοπλισμό καταβληθείσα ενίσχυση στο σύνολό της. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης και επιστροφής του εξοπλισμού στην εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης.

6. Κάθε αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης του φορέα της επένδυσης οφείλει να γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία.

Εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση, αφαιρείται από την ενίσχυση το αντίστοιχο ποσοστό που όριζε η απόφαση υπαγωγής λόγω αυτής της ιδιότητας.

7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής της επένδυσης ή του προγράμματος ή του επιχειρηματικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί με όρους διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής:

α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση και έχει δοθεί τμήμα της επιχορήγησης, η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή,

β) εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης.

Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται, εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και από όργανα που είναι κατά τον νόμο αρμόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων.

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία για την διαπίστωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων και την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για την επιβολή ολικής ή μερικής επιστροφής, η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0,5% έως 30% της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί, εκτιμώνται οι ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης και λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, κριτήρια, όπως ο χρόνος αθέτησης της υποχρέωσης, το ύψος του ποσοστού συμμετοχής στην εταιρική σύνθεση της εταιρίας, το μέγεθος της ενισχυθείσας επένδυσης που εκμισθώθηκε, το ύψος της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που έχουν ενισχυθεί και μεταβιβάστηκαν, καθώς και ο βαθμός αναίρεσης της υλοποίησης και λειτουργίας της επένδυσης κατά τους όρους της υπαγωγής.

9. Η επιστροφή των ενισχύσεων που δίδονται με βάση τον παρόντα νόμο γίνεται με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων, τα δε επιστρεφόμενα ποσά προσαυξάνονται κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή τους. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
10. Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Σε περίπτωση διανομής τους πριν την παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Το αποθεματικό αυτό εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης και δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από τον χρόνο του σχηματισμού του. Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που ισχύει κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής, για τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄). Ο οφειλόμενος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, φόρος εισοδήματος αποδίδεται εφάπαξ με δήλωση η οποία υποβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα εντός του οποίου λήφθηκε η απόφαση για την κεφαλαιοποίηση ή διανομή. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου, καθώς και των μετόχων, εταίρων για το πιο πάνω αποθεματικό. Επί του οφειλόμενου φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 65 έως 72, 74, 75, 79 έως 81, 83 έως 85 και 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄).
Αν η κεφαλαιοποίηση ή διανομή γίνει πριν από την παρέλευση των δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της επιχείρησης.
11. Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής που σχηματίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία:
α. Πωλήθηκαν ή έπαψαν για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιούνται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία πριν περάσουν πέντε (5) χρόνια από τότε που αγοράστηκαν ή έπαψαν να χρησιμοποιούνται τα μηχανήματα των οποίων η χρήση είχε αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση και ακυρώθηκε η σύμβαση, για το ποσό που το αφορολόγητο αποθεματικό αντιστοιχεί στην αξία των πάγιων αυτών στοιχείων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, αν η επιχείρηση αντικαταστήσει τα πάγια αυτά στοιχεία, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έγινε η πώληση ή η διακοπή της χρηματοδοτικής μίσθωσής τους, με νέα πάγια στοιχεία ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης ή της χρηματοδοτικής μίσθωσης που ορίζει το παρόν.
β. Θα γίνει διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεματικού και για το ποσό που θα διανεμηθεί ή θα αναληφθεί.
γ. Διαλύεται η ατομική επιχείρηση ή η εταιρία λόγω θανάτου του επιχειρηματία ή μέλους της εταιρίας.
12. Επίσης το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίστηκε φορολογείται:
α. Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, στο όνομά του, στο χρόνο αποχώρησής του και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρία.
β. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικής μερίδας, στο όνομα του μεταβιβάζοντος, στο χρόνο της μεταβίβασης και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρία.
γ. Σε περίπτωση ανάληψης του αποθεματικού από εταίρο ή τους κληρονόμους του, στο όνομα του αναλαμβάνοντος, στο χρόνο της ανάληψης και για το ποσό που αναλαμβάνεται από αυτόν.
δ. Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου και εφόσον η εταιρία συνεχίζεται νόμιμα μόνο μεταξύ των λοιπών εταίρων, στο όνομα του κληρονόμου και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του θανόντος στην εταιρία.
ε. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μετά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν αποκτά την κυριότητα του εξοπλισμού.
13. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της επένδυσης ή και μη απόκτησης της χρήσης του εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση εντός της πενταετούς προθεσμίας που ορίζεται από την παράγραφο 8 του άρθρου 5, η επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για κάθε οικονομικό έτος και για το μέρος των κερδών που απηλλάγησαν της φορολογίας λόγω σχηματισμού του αφορολόγητου αποθεματικού.
Οι πιο πάνω δηλώσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες και οι υπόχρεοι που υποβάλλουν αυτές ή δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν ανακριβείς υπόκεινται στις κυρώσεις του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄). Το συνολικό ποσό φόρου εισοδήματος και πρόσθετου φόρου, που οφείλεται με βάση τη δήλωση της παραγράφου αυτής, καταβάλλεται σε πέντε (5) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η μεν πρώτη με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες τέσσερεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων επόμενων από την υποβολή της δήλωσης μηνών.
14. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ανάκληση του φορολογικού οφέλους και καταβολή των οφειλόμενων φόρων, σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων των ενισχυόμενων επιχειρήσεων.

15. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι πρόσθετες υποχρεώσεις που απορρέουν από την Κοινοτική Νομοθεσία για τις υπηρεσίες χορήγησης των ενισχύσεων και για τις επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια υπήχθησαν στις διατάξεις του παρόντος και μεταγενέστερα εντάχθηκαν σε καθεστώς συγχρηματοδότησης.

 • Καλό θα ήταν προκειμένου να διαφυλαχθεί η διαφάνεια και ορθή πραγματοποίηση μια επένδυσης ιδιώς αν αυτή ξεπερνά ένα ποσό σημαντικότητας να υποχρεούται ο φορέας σε έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές τόσο ως προς τις οικονομικές καταστάσεις όσο και προς τις τηρούμενες διαδικασίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

  Ελεγκτικό Γραφείο
  Ντάβου Παναγιώτη

  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

  info@pdavos.gr
  http://www.pdavos.gr

 • Στο Άρθρο 14 «Υποχρεώσεις Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων-Κυρώσεις» να προστεθεί στην παραγρ. 1 εδάφιο ι ως εξής: «ι. Να εφαρμόζουν τις προδιαγραφές για τα άτομα με αναπηρία του άρθρου 8 του παρόντος νόμου».

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 14:29 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  Τα πρόστιμα δεν μπορεί να είναι πάνω από 1.000€. Δεν πρέπει να ανακαλούνται υπαγωγές ούτε να επιστρέφονται ενισχύσεις ούτε να καταργείται το φορολογικό όφελος.
  Παρ. 11.
  Δεν ισχύει το άρθρο αυτό μετά μια πενταετία.
  Παρ. 12.στ.
  Δεν ισχύουν τα ανωτέρω αν η επιχείρηση συνεχίζει τις εργασίες της, και καταργούνται οι παράγραφοι 12 α, 12β, 12γ. Εάν περάσει 5ετία καταργείται.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 11:56 | Χάρης

  Μετά το άρθρο 14 να τεθεί νέο άρθρο με τίτλο:
  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
  Κείμενο
  Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες με οιοδήποτε τρόπο και ανεξάρτητα σε ποιό υπουργείο ή φορέα υπάγονται, υποχρεούνται να εκδίδουν τα οποιαδήποτε μορφής και έννοιας έγγραφα, πιστοποιητικά, γνωματεύσεις, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο της αρμοδιότητάς τους, που απαιτείται για την συγκεκριμένη επένδυση, μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης που υποβλήθηκε δεόντως. Σε περίπτωση μη έκδοσης του αιτουμένου παραστατικού από την υπηρεσία που ζητήθηκε, στο παραπάνω χρονικό διάστημα, θεωρείται ότι το αίτημα του αιτούντος επενδυτή εγκρίθηκε νομότυπα. Ο επενδυτής με δήλωση του βεβαιώνει ότι το αίτημά του εγκρίθηκε με την παραπάνω διαδικασία και συνεχίζει τη διαδικασία της επένδυσης του, χωρίς κανένα εμπόδιο στα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Αν αποδειχθεί ότι ο επενδυτής δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον νόμο, τότε αναζητούνται διοικητικές, αστικές και ποινικές ευθύνες από τους συγκεκριμένους υπαλλήλους που έπρεπε να χορηγήσουν, αλλά δεν χορήγησαν, το απαιτούμενο και προβλεπόμενο εγκριτικό ή απορριπτικό έγγραφο στον επενδυτή.
  Τα παραπάνω εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις κάθε επένδυσης και πέραν εκείνων του παρόντος νόμου.

 • Πιστευουμε οτι θα επρεπε να δωσετε καποια ιδιαιτερη προσοχη στις κατασκευαστικες εταιρειες οχι με επιδοτηση αλλα να υπαρχει σε καποιο σημειο μια παραγραφος και η κατασκευαστικη εταιρεια να παιρνει με καποιο τροπο καποια επιπλεων βαθμολογια…….. Επισης κατα την αποψιν μας θα πρεπει να επιδοτουνται και οι συμετοχες των κατασκευαστικων επιχειρησεων σε εκθεσεις του εξωτερικου στις μικρες επιχειρησεις

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 17:22 | Στέλιος Λουμάκης

  Δεν μπορώ να αντιληφθώ το σκεπτικό πίσω από την φορολόγηση του σχηματισθέντος αφορολόγητου αποθεματικού στην περίπτωση μεταβίβασης εταιρικής μερίδας στο όνομα του μεταβιβάζοντος ακόμη και εξαιτίας κληρονομικής διαδοχής λόγω θανάτου κάποιου εταίρου.

  Η ουσία του αναπτυξιακού νόμου κατά την άποψη μου είναι να υλοποιηθεί και να λειτουργεί βιώσιμα η επένδυση και όχι στο αν κάποια από τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στο εταιρικό σχήμα στην πάροδο του χρόνου αντικατασταθούν. Με απλά λόγια η επιχειρηματικότητα που γεννά επενδύσεις, διέρχεται μοιραία και μέσα από αλλαγές στην σύνθεση προσώπων των εταιρικών σχημάτων (ακόμα και λόγω θανάτου) και δεν είναι δίκαιο να «τιμωρείται» σε τέτοιες καθ’ όλα φυσιολογικές εξελίξεις της πορείας της.

  Ευχαριστώ

  Στέλιος Λουμάκης

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 17:17 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ

  Στην παρ. στ να μπορεί να μετεγκατασταθεί σε άλλη περιοχή της Ελληνικής επικράτειας ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ. Αν ομως επιμένει τότε να είναι υποχρεωμένος στην επιστροφή των κεφαλαίων, σε χρόνο όχι μικρότερο της δεκαετίας από της έναρξη της παραγωγικής δραστηριότητας και την επιστροφή των οποιων οικονομικών ενισχύσεων προσαυξημένο με το μέσο όρο των επιτοκίων για επιχειρηματικά δάνεια.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 15:34 | Νίκος

  Η γνώμη μου,το κράτος πρέπει να σχήματήσει αρκριβές σχέδειο δρασής minimum για 15-20 χρόνια…Η Ελλάδα δεν είναι μόνη,είναι ενα κομμάτι της Ευρώπης,οπότε εδώ έχει μέρος η διακλάδωση κατά χώρα,κατά κλάδο,σε ποιο αναλυτηκότερη μορφή!

 • Νικόλαος Τάτλης
  Διευθυντής Χρηματοδοτικών προγραμμάτων

  Στις περιπτώσεις ανάκλησης του φορολογικού οφέλους εξαιτίας μεταβίβασης εταιρικής μερίδας, να εξαιρεθούν οι περιπτώσεις μεταβίβασης μεριδίου μεταξύ των υφιστάμενων μετόχων της επιχείρησης, ή στη περίπτωση εισόδου ενός νέού μετόχου στην εταιρεία.

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 20:53 | Βανιας

  Ενισχυμενη και κατα πρωτεραιοτητα επιδοτηση επιχειρησεων που δημιουργουν θεσεις εργασίας πχ τουρισμος!

 • 11 Δεκεμβρίου 2010, 21:08 | Nikos Manomenidis

  Στην κατηγορία μεγάλων επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει na yp;arxei εκπρόσωπος του δημοσίου στο ΔΣ της εταιρείας μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Το δημόσιο όταν καταβάλει επιχορηγήσεις τέτοιου ύψους θα πρέπει nνα συμμετέχει ως silent partener.

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 13:33 | Α.Κ.

  Φαντάζομαι ότι στο σκεπτικό του νόμου υπάρχει και η ενίσχυση της απασχόλησης, όσο και η σύγκλιση των διαφορετικών περιφερειών της χώρας, λόγω των εγγενών ιδιομορφιών που οφείλονται στη γεωλογία της..

  Εγώ, σαν πολίτης αυτής της χώρας, θάθελα να δώ ελέγχους της επιχείρησης που να είναι συνεπείς και τακτικοί, με στόχο την προστασία της απασχόλησης και την εν γένει «πλήρωση» των κριτηρίων που έχουν χρησιμοποιηθεί στη μελέτη (bysiness plan) που θα υποβάλλεται με την αίτηση επιδότησης.

  Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι όροι «ενίσχυσης-επιδότησης», να επιστρέφονται άμεσα και με συνοπτικές διαδικασίες τα όποια ποσά.

  Διαφορετικά, θα συνεχιστεί η ίδια κατασπατάληση χρημάτων των φορολογουμένων, της οποίας τα αποτελέσματα 35 ετών βιώνουμε σήμερα και μάλιστα με τον χείριστο τρόπο, έχοντας υποθάλψει ακόμα και το μέλλον των παιδιών που θα γεννηθούν την επόμενη 5-ετία….

  Ευχαριστώ