Άρθρο 12 – Επικύρωση από το δικαστήριο

1. Ο οφειλέτης ή συμμετέχων πιστωτής δύναται να υποβάλλει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο οφειλέτης, αίτηση επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Η υπόθεση εκδικάζεται κατά τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι παρεμβάσεις, πρόσθετες ή κύριες, ασκούνται αποκλειστικά με κατάθεση προτάσεων κατά τη συζήτηση της αίτησης στο ακροατήριο χωρίς τήρηση προδικασίας.
2. Με την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης συνυποβάλλονται στην Γραμματεία του Δικαστηρίου υποχρεωτικά τα ακόλουθα έγγραφα:
(α) αντίγραφο της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών,
(β) πρακτικό περαίωσης της διαδικασίας,
(γ) αποδεικτικά της κλήτευσης των πιστωτών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2,
(δ) αντίγραφο της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 4, καθώς και τυχόν πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία που χορηγήθηκαν από τον οφειλέτη στους συμμετέχοντες πιστωτές,
(ε) την έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη, εάν έχει εκπονηθεί,
(στ) τις ενστάσεις των συμμετεχόντων πιστωτών που έχουν τυχόν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 10.
Οποιοσδήποτε θεμελιώνει έννομο συμφέρον δύναται να λάβει αντίγραφα της αίτησης επικύρωσης και των συνοδευτικών εγγράφων από την Γραμματεία του Δικαστηρίου.
3. Από την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο για την επικύρωση ή μη της συμφωνίας αναδιάρθρωσης, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Κατά την ως άνω διάρκεια απαγορεύεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, εκτός αν τέτοιο μέτρο προβλέπεται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών ή αν με το μέτρο αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εν γένει εξοπλισμού που δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης επικύρωσης εκκρεμεί εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής ή διοικητικής εκτέλεσης, αυτή αναστέλλεται με την κοινοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη στα όργανα εκτέλεσης της αίτησης επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.
4. Η συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση. Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της συζήτησης.
5. Εφόσον ο οφειλέτης είναι πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005 (Α’ 297), η αίτηση επικύρωσης υποβάλλεται προς καταχώριση και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.Μ.Η. με επιμέλεια και δαπάνες του αιτούντος, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κατάθεση στο δικαστήριο, επί ποινή απαραδέκτου. Για τους λοιπούς οφειλέτες η ανωτέρω δημοσίευση γίνεται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Ο αρμόδιος δικαστής δύναται κατά το άρθρο 748 παράγραφος 3 Κ.Πολ.Δ. να διατάξει την κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη, ορίζοντας ταυτόχρονα και την προθεσμία της κλήτευσης. Εφόσον υπάρχουν χρέη του οφειλέτη προς το δημόσιο ή προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, διατάσσεται υποχρεωτικά η κλήτευση τούτων.
6. Το αρμόδιο δικαστήριο εξετάζει όλες τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν εγγράφως κατά της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, καθώς και κάθε άλλη ένσταση που προβάλλεται κατά τα ανωτέρω και απορρίπτει την αίτηση επικύρωσης μόνο εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Εφόσον παραβιάσθηκαν οι υποχρεωτικοί κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 15.
(β) Εφόσον παραβιάσθηκαν άλλοι κανόνες της διαδικασίας και η παράβαση προκάλεσε βλάβη σε συμμετέχοντα ή μη πιστωτή.
(γ) Εφόσον δεν κλητεύθηκαν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης πιστωτές που είναι δικαιούχοι ποσοστού επί του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, ικανού να ανατρέψει τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.
7. Σε κάθε άλλη περίπτωση το δικαστήριο επικυρώνει την σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσης επιτρέπεται η άσκηση εφέσεως κατά τις κοινές διατάξεις.
8. Η απόφαση επικύρωσης καταλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθμίζονται στην σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και δεσμεύει τον οφειλέτη και το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους στην διαπραγμάτευση ή την σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Η απόφαση επικύρωσης αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Εφόσον ο οφειλέτης είναι πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005 (Α’ 297), η απόφαση επικύρωσης υποβάλλεται προς καταχώριση και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.Μ.Η. με επιμέλεια και δαπάνες του αιτούντος. Για τους λοιπούς οφειλέτες η ανωτέρω δημοσίευση γίνεται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..
9. Από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 4 και έως την ολοσχερή εξόφληση των οφειλών που ρυθμίζονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης ή την ακύρωσή της κατά το άρθρο 14, αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθμιζόμενων οφειλών.

 • 2 Μαρτίου 2017, 18:05 | Ελένη Κουτσοπούλου

  Προκειμένου να καταστεί ο νόμος αποδοτικότερος στην πράξη θα πρέπει να επαναξιολογηθεί η αρμοδιότητα των Πολυμελών Πρωτοδικείων για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Θα πρέπει να προκριθεί αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων για την εν λόγω επικύρωση καθώς σε αυτή την περίπτωση επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:
  1. Ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης καθώς συγκριτικά οι δικάσιμοι στα Ειρηνοδικεία είναι σημαντικά συντομότερες σε σχέση με τα Πολυμελή Πρωτοδικεία.
  2. Χαμηλότερο κόστος για τους πολίτες καθώς τόσο τα δικαστικά έξοδα είναι μειωμένα στο Ειρηνοδικείο σε σύγκριση με τα έξοδα στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, όσο και τα έξοδα μετάβασης είναι μικρότερα καθώς Ειρηνοδικεία υφίστανται σε περισσότερα μέρη ανά την Ελλάδα σε σχέση με τα Πρωτοδικεία και είναι ευχερέστερη η πρόσβαση των πολιτών σε αυτά.
  3. Για λόγους ενότητας των διαδικασιών δεδομένης της ομοιότητας της διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων με το νόμο 3869/2010 που ανήκει στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων, θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν η εξοικείωση και η εμπειρία ήδη 7 χρόνων των Ειρηνοδικών σε συναφείς υποθέσεις.
  4. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι η Δημοσιονομική Επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι κατά πολύ μικρότερη με τον διορισμό Ειρηνοδικών σε σχέση με τον διορισμό ίσου αριθμού Πρωτοδικών.

 • 2 Μαρτίου 2017, 18:22 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΖΑΣ

  Δεδομένου του φόρτου των Πολυμελών Πρωτοδικείων και της προτέρας εμπειρίας των Ειρηνοδικών κρίνεται σκόπιμο η δικαστική επικυρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών να περιληφθεί στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων.

 • 2 Μαρτίου 2017, 17:43 | Ελένη Κ.

  Συντάσσομαι απολύτως με την άποψη της πλειοψηφίας. Η ανάγκη ένταξης των επιχειρήσεων σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους είναι δεδομένη∙ Η διαχείριση του τρόπου ώστε να είναι αποτελεσματική είναι εξαιρετικά σημαντική, ώστε να μη μείνει ανεκμετάλλευτη η ευκαιρία που θα δοθεί με τη νομοθετική πρωτοβουλία, γεγονός που φαίνεται βέβαιο αν ανατεθούν οι σχετικές υποθέσεις στα Πολυμελή Πρωτοδικεία της Χώρας. Οι δεδομένες ανάγκες του Κράτους απαιτούν ευελιξία (τοπική εγγύτητα έδρας Ειρηνοδικείων) και ταχύτητα (μονομελής σύνθεση, δικάσιμοι εντός διμήνου). Ο αντίστοιχος νόμος για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων λειτουργία με επιτυχία εδώ και χρόνια. Ολόκληρος ο νομικός κόσμος έχει πλέον εμπεδώσει τη λειτουργία του. Η νομολογία των Ειρηνοδικείων είναι πια πλούσια και οι Ειρηνοδίκες ήδη έμπειροι στην ταχεία έκδοση ομοειδών αποφάσεων. Η ίδια η Πολιτεία εξάλλου,αφουγκραζόμενη την ανάγκη στελέχωσης των εν λόγω Δικαστηρίων, διενήργησε πρόσφατα διαγωνισμό Ειρηνοδικών δημοσιεύοντας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τους επιτυχόντες αυτού, αναδεικνύοντας την ανάγκη αξιοποίησής τους. Η ανάθεση των ομοειδών υποθέσεων στα ήδη έμπειρα Ειρηνοδικεία θα αποτελέσει κατά τη γνώμη μου λόγο επιτυχίας της νομοθετικής ρύθμισης, αντίστοιχης αυτής του νόμου 3869/2010.

 • 2 Μαρτίου 2017, 16:33 | Ευπραξία- Ευαγγελία Δούρου (Δικηγόρος)

  Οι υποθέσεις των ΄΄κόκκινων επιχειρηματικών δανείων΄΄ ορθότερο θα ήταν να περιέλθουν στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων για τους εξής λόγους:

  1.Για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, καθώς η περαίωση των υποθέσεων από το πολυμελές πρωτοδικείο καθίσταται χρονοβόρα,

  2.Για λόγους ενότητας των διαδικασιών, αφού οι υποθέσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών (Ν.3869/2010) εκδικάζονται από τα Ειρηνοδικεία και θα ήταν απρόσφορος ο κατακερματισμός των κόκκινων δανείων ως σύνολο,

  3.Για οικονομικούς λόγους, καθώς το κόστος προσφυγής στο πολυμελές πρωτοδικείο είναι δυσανάλογα μεγαλύτερο από αυτό της προσφυγής στα Ειρηνοδικεία για τα φυσικά πρόσωπα, γεγονός που αντίκειται στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας (αρ.20παρ.1Σ και αρ.6παρ.1 ΕΣΔΑ),στην αρχή της ισότητας (αρ.4παρ.1Σ) και στην αρχή της αναλογικότητας (αρ.25παρ.1Σ),

  4.Για λόγους αξιοποίησης της εμπειρίας των πλέον εξειδικευμένων για την επίλυση των συγκεκριμένων υποθέσεων δικαστικών λειτουργών, δηλαδή των Ειρηνοδικών,

  5.Για το λόγο ότι αποτελεί αίτημα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, το οποίο αποβλέπει στην ορθότερη κατανομή της δικαστικής ύλης.

 • 2 Μαρτίου 2017, 16:07 | ΣΚΑΡΒΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

  Κατά τη γνώμη μου η διαδικασία επικύρωσης πρέπει να ανατεθεί στα Ειρηνοδικεία για πολλούς λόγους.Καταρχάς τα Ειρηνοδικεία διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία να χειριστούν τις υπό κρίση υποθέσεις λόγω της ενασχόλησης τους επί σειρά ετών με την εκδίκαση των αιτήσεων του Ν.3869/2010. Επιπλέον μέσω της υπαγωγής των υπό κρίση υποθέσεων στα Ειρηνοδικεία θα εξασφαλιστεί η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα του νομοθετήματος που είναι και ο βασικός στόχος. Η διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου θα είναι λιγότερη δαπανηρή σε σχέση με το Πολυμελές Πρωτοδικείο. Τέλος η στελέχωση των Ειρηνοδικείων με νέους Ειρηνοδίκες είναι πολύ πιο εύκολη μέσω της αξιοποίησης του Πίνακα επιτυχόντων Ειρηνοδικών. Η εφαρμογή του νόμου ως εκ τούτου θα είναι άμεση.

 • 2 Μαρτίου 2017, 16:50 | Ευθυμία Καλογερά, Δικηγόρος

  Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η κατά το δυνατόν ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη διευθέτηση των επιχειρηματικών δανείων. Η ανάθεση των υποθέσεων αυτών στα Πολυμελή Πρωτοδικεία έρχεται σε αντίθεση με τους ανωτέρω σκοπούς κυρίως διότι η καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης από τα Πρωτοδικεία της Χώρας, τόσο τα Μονομελή όσο και από τα Πολυμελή, είναι γνωστό τοις πάσι ότι, συχνά φτάνει σε επίπεδο αρνησιδικίας.

 • 2 Μαρτίου 2017, 15:05 | ΦΩΤΕΙΝΗ

  Η επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης η οποία αποτελεί βασικό μέλημα του Υπουργείου όπως προκύπτει από τις εκάστοτε δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού, δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσω της υπαγωγής των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων στα Πολυμελή Πρωτοδικεία, στα οποία ισχύει η πιο χρονοβόρα και η πιο δαπανηρή διαδικασία λόγω του είδους των υποθέσεων οι οποίες υπάγονται σ’αυτά.Το Υπουργείο κατά την γνώμη μου οφείλει να προκρίνει τα Ειρηνοδικεία ως την ασφαλέστερη, την ταχύτερη, την οικονομικότερη και εν τέλει την δικαιότερη επιλογή για τους πολίτες στους οποίους θα δοθεί η δυνατότητα να υπαχθούν στο νέο αυτόν νόμο γεγονός το οποίο θα αποδείξει το αληθινό ενδιαφέρον των αρμόδιων φορέων για την ουσιαστική εφαρμογή του νόμου.

 • 2 Μαρτίου 2017, 13:39 | Ειρήνη Παπά

  Η υπαγωγή των σχετικών υποθέσεων στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων εξυπηρετεί τόσο την, επιδιωκόμενη, ταχύτητα στην εκδίκαση αυτών, όσο και την εξασφάλιση σημαντικά μικρότερου κόστους προσφυγής στη δικαιοσύνη, για τον αιτούντα, ευρισκόμενο, ήδη, σε οικονομική δυσπραγία, επαγγελματία. Η πρότερη δε, πολύχρονη, ενασχόληση των, εν λόγω, Δικαστηρίων (Ειρηνοδικείων) με το ταυτόσημο, σχεδόν, αντικείμενο των υποθέσεων του Ν.3869/2010, τα καθιστά, επιπλέον και επί της ουσίας, καταλληλότερα για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος Νόμου, όπου το μόνο που, ουσιαστικά, διαφοροποιείται είναι η επιχειρηματική ιδιότητα του υποκειμένου υπερχρεωμένου προσώπου. Στο ίδιο πνεύμα, άλλωστε, έλαβε χώρα και η, προς αυτή την κατεύθυνση, υπέρ της αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων, σχετική εισήγηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κρίνοντας και συνεκτιμώντας, εκ των έσω και ως το πλεον αρμοδιο όργανο, όλες τις υφιστάμενες παραμέτρους αναφορικά με το, εν λόγω, ζήτημα.

 • 2 Μαρτίου 2017, 13:40 | Σοφία Αλεξανδρίδου

  θεωρώ ότι τα πλέον κατάλληλα δικαστήρια για την διευθέτηση των κόκκινων δανείων είναι τα Ειρηνοδικεία λόγω της πολυετούς εμπειρίας που έχουν οι Ειρηνοδίκες σε τέτοιου είδους υποθέσεις και λόγω της επιστημονικής κατάρτισης των Ειρηνοδικών.Εξάλλου έτσι επιτυγχάνεται γρηγορότερη απονομή της δικαισύνης.Εν καιρώ οικονομικής κρίσης θα πρέπει ΟΛΟΙ οι πολίτες να μπορούν να προσφεύγουν στα δικαστήρια κι όχι μόνο αυτοί που έχουν την οικονομική δυνατότητα.Το κόστος προσφυγής στα Ειρηνοδικεία ειναι προσιτό για όλους τους πολίτες, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει εαν κάποιος προσφύγει στα Πολυμελή.Σκοπός του νόμου είναι η γρήγορη απονομή δικαισύνης αλλά και η δυνατότητα προστασίας όλων των πολιτών μέσω αυτού του νόμου προκειμένου να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους κι οχι μονο ορισμένων εξ αυτών.Είναι πράγματα αυτονόητα και δεν θα έπρεπε να γίνεται κανένας λόγος.

 • 2 Μαρτίου 2017, 13:07 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ

  Η δικαστική επικύρωση της σύμβασης αναρδιάρθρωσης οφειλών πρέπει για λόγους ταχύτητας, ενότητας διαδικασίας και συνάφειας αντικειμένου να υπαχθεί στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων.

 • 2 Μαρτίου 2017, 12:17 | AKIOE

  Παρατηρήσεις
  Η επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθωσης οφειλών , από το Πολυμελές Πρωτοδικείο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον τίτλο του σχεδίου νόμου ο οποίος είναι «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων » και καθιστά την διαδικασία αυτή μια διαφορετική μορφή εφαρμογής του άρθρου106Β του πτωχευτικού κώδικα .
  Επιπλέον με την επικύρωση της συμφωνίας από το Πολυμελές Πρωτοδικείο , αφαιρείται από τη διαδικασία συμφωνίας η ευελιξία λόγω άμεσης εφαρμογής αν ληφθεί υπόψιν η βραδύτητα έκδοσης δικαστικών αποφάσεων από τα Πολυμελή Πρωτοδικεία ., ενώ βαρύνει και με επιπλέον κόστη την οφειλέτιδα επιχείρηση .΄ Αλλά και η υποβολή προς επικύρωση σε δικαστήριο άλλης βαθμίδας πχ μονομελές πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο ενώ αντιμετωπίζει το επιπλέον κόστος της διαδικασίας δεν την καθιστά περισσότερο ευέλικτη λόγω των γνωστών προβλημάτων στην ταχύτητα εκδίκασης των υποθέσεων και έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων που αποτελεί γενικευμένο φαινόμενο στη χώρα μας..

 • 2 Μαρτίου 2017, 11:36 | Άννα

  Η δύσκολη οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και η ταχεία ανάκαμψη τους, πράγμα που επιβάλλει το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, επιβάλλει την ανάθεση της διευθετήσεως και επιλύσεως των Κόκκινων Επιχειρηματικών Δανείων στα Ειρηνοδικεία. Και τούτο, διότι, αφενός μεν η πρόσβαση του πολίτη στα ειρηνοδικεία είναι πολύ πιο εύκολη, αφού αυτά είναι σε περισσότερες πόλεις-Δημοτικά διαμερίσματα, από ότι στα Πρωτοδικεία, τα οποία βρίσκονται στις πρωτεύουσες μόνον νομών, αφετέρου δε οι δαπάνες είναι πολύ μικρότερες (παραστάσεις δικηγόρων-αμοιβές αυτών κλπ). Επιπλέον και κυρίως, οι Ειρηνοδίκες έχουν εμπειρία, αφού από του έτους 2010 ασχολούνται με τις συναφείς υποθέσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών (ν. Κατσέλη). Πέραν τούτων δε, η πολυμελής σύνθεση των Πολυμελών Πρωτοδικείων καθιστά δύσκολη την παραίωση των υποθέσεων αυτών με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της επιλύσεως τους. Άλλωστε, αν ο όγκος των υποθέσων σήμερα στα Ειρηνοδικεία είναι μεγάλος φανταστείτε τι θα γίνει με την ανάθεση σ’ αυτά της επικύρωσης της διευθέτησης των Κόκκινων Επιχειρηματικών Δανείων, αφού αυτά είναι πολύ λιγότερα των Ειρηνοδικείων. Είναι γνωστή άλλωστε η καθυστέρηση τόσον της Συνδυαλλαγής (άρθρ. 99)όσο και των πτωχεύσεων λόγω στάσης πληρωμών, που είναι αρμόδια τα Πολυμελή Πρωτοδικεία.

 • 2 Μαρτίου 2017, 11:09 | Χρήστος Κουμεντάκος

  Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αφορούν την παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, η χώρα μας μετρά συνολικά 403 καταδίκες για αργοπορία στην απονομή της δικαιοσύνης. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός αναλογεί σε ποσοστό 48% επί του συνόλου των καταδικαστικών αποφάσεων του ΕΔΔΑ. Το πρόβλημα της βραδύτητας απονομής της δικαιοσύνης μαστίζει τη χώρα μας. Είναι αναγκαία, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΔΣΑ, η εκδίκαση οποιασδήποτε νομικής υποθέσεως εντός ευλόγου χρόνου. Η ανάγκη αυτή παρίσταται επιτακτική, όταν, μάλιστα, η υπόθεση αφορά στην επικύρωση ενός εξωδικαστικού μηχανισμού. Η ανάθεση από το άρθρο 12 της επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών στα Πολυμελή Πρωτοδικεία αντίκειται στην αρχή της δίκαιης δίκης και στην ανάγκη για ταχεία διευθέτηση των ως άνω υποθέσεων. Αλλωστε, αρμόδιο για την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων είναι το Ειρηνοδικείο. Για λόγους, λοιπόν,ενότητας των σχετικών διαδικασιών, από τη μία της ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και από την άλλη, υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, αλλά και για λόγους ταχύτητας, δέον να ανατεθεί η συγκεκριμένη αρμοδιότητα στα Ειρηνοδικεία.

 • 2 Μαρτίου 2017, 11:46 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

  Υπερθεματίζω και συντάσσομαι με την πλειοψηφία των σχολίων που τεκμηριωμένα θεωρούν φρονιμότερη των υπαγωγή των αιτήσεων επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών προσώπων που διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων. Η ταυτότητα της ratio του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου με αυτήν του Ν. 3869/2010 θεωρώ ότι υποδεικνύει και την ταυτότητα του αρμοδίου δικαστηρίου που θα εξετάζει τις σχετικές αιτήσεις. Αλλωστε, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που Ειρηνοδικεία συζήτησαν και εν τέλει απέρριψαν αιτήσεις του Ν. 3869/2010 ακριβώς γιατί οι αιτούντες διέθεταν πτωχευτική ικανότητα.

 • 2 Μαρτίου 2017, 10:12 | Γιάννης Δρίζης

  Το Ειρηνοδικείο φαίνεται εν προκειμένω περισσότερο σύμφωνο με τη φύση του νόμου απ’ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο μιας και η όλη διαδικασία προσιδιάζει με αυτή του ν.3869/2010 που οι Ειρηνοδίκες την έχουν κάνει πλέον κτήμα τους και ξέρουν να τη δουλέυουν.

 • 2 Μαρτίου 2017, 09:33 | Βάιος Παπασταθόπουλος(Δικηγόρος)

  Η παραπομπή της επικύρωσης στην αρμοδιότητα των Πολυμελών Πρωτοδικείων συνεπάγεται περισσότερο χρόνο και κόστος για τον πολίτη. Οι αξιόλογοι δικαστές των Πολυμελών Πρωτοδικείων, θα χρειαστούν κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να ανταποκριθούν και σε αυτό το καθήκον, καθώς δεν έχουν ασχοληθεί με παρόμοιου είδους υποθέσεις.Προσφορότερο θα ήταν να παραπεμφθούν στα Ειρηνοδικεία ως πιο προσιτά στον πολίτη δικαστήρια και με λίγότερο κόστος και δαπάνες για εκείνον, καθώς και λιγότερο χρόνο. Επίσης, λόγω της μακροχρόνιας ενασχόλησης των Ειρηνοδικείων με συναφείς είδη υποθέσεων του Ν. 3869/2010, θα είναι ευκολότερο για αυτούς να ασχοληθούν με τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια. Άλλωστε πληθαίνουν οι φωνές τόσο στο δημοσιογραφικό και δικαστικό κλάδο όσο και στο ευρύ κοινό που λένε ότι τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια πρέπει να παραπεμφθούν στα ειρηνοδικεία.

 • 2 Μαρτίου 2017, 07:11 | ΕΦΗ ΗΛΙΑΣΚΟΥ

  Η ουσία του νόμου είναι η ρύθμιση οφειλών, ακριβώς όπως και στον Ν. 3869/2010. Η διαδιασία επίσης ίδια. Ο λόγος που εδώ καθίστανται ως καθ ύλην αρμόδια τα Πολυμελή Πρωτοδικεία δεν μπορεί να διαγνωστεί, από την στιγμή που τα τελευταία χρόνια τα Ειρηνοδικεία έχουν αναχθεί σε δικαστήρια ρύθμισης χρεών. Επιπλέον, το ανεβασμένο κόστος στα Πολυμελή μόνο εμποδίο συνιστά για κάποιον που ήδη οφείλει και προσπαθεί να βρει λύση μέσω του νόμου ατού.

 • 2 Μαρτίου 2017, 00:13 | Μαρίνα Πέτρου

  Η αποτελεσματικότητα του παρόντος Νόμου δεν μπορεί να επιτευχθεί με την εκδίκαση των υποθέσεων από το Πολυμελές Πρωτοδικείο, που καθιστά τη διαδικασία πολυδάπανη και πιο χρονοβόρα, όταν αυτό που προέχει είναι η άμεση ρύθμιση των οφειλών και με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος. Αντίθετα, η υπαγωγή τους στα Ειρηνοδικεία που προτάθηκε επισήμως και από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αφενός δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για τον πολίτη αφετέρου εξασφαλίζει την ταχύτερη και συνάμα αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης λόγω της έκδοσης σωρείας αποφάσεων από τα Ειρηνοδικεία επί των συναφών υποθέσεων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Εξάλλου, η αύξηση του αριθμού των Δικαστών που κρίνεται επιτακτική σε κάθε περίπτωση, θα πραγματοποιηθεί πιο εύκολα και γρήγορα με την αξιοποίηση των επιτυχόντων στον ήδη ολοκληρωμένο διαγωνισμό των Ειρηνοδικών.

 • 2 Μαρτίου 2017, 00:12 | ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑΣ(ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ)

  Ο σκοπός του νομοσχεδίου θα καταστεί ανέφικτος αν το δικαστήριο που θα επικυρώνει είναι το Πολυμελές πρωτοδικείο. Τα Ειρηνοδικεία από τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά έχουν αποκτήσει εμπειρία στην εκδίκαση παρόμοιων υποθέσεων οπότε θα πρέπει να προτιμηθούν των χρονοβόρων Πολυμελών συνθέσεων. Δεν υπάρχει χρόνος στην οικονομία της χώρας μας για ακόμα ένα νομοθέτημα το οποίο θα μείνει στα χαρτιά.

 • 1 Μαρτίου 2017, 23:35 | Αχιλλέας Πορτοκαλάς

  Θεωρώ ότι η καθ’ύλην αρμοδιότητα θα πρέπει να ανατεθεί στα Ειρηνοδικεία λόγω της πολυετούς πλεόν ενασχόλησης και εξοικείωσής τους με παρόμοιες υποθέσεις όπως με τον Ν.3869/2010.Θα συμφωνήσω δε με τους περισσότερους που σχολίασαν ότι η διαδικασία για τους προφεύγοντες θα είναι οικονομικότερη.

 • 1 Μαρτίου 2017, 23:02 | ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΗ

  Τη στιγμή που τα ειρηνοδικεια έχουν τόση εμπειρία και έχουν αντεπεξέλθει με επιτυχία στα υπερχρεωμένα παρα τον φόρτο εργασίας τους η διάσπαση της ύλης των κόκκινων δανείων που είναι απολύτως συναφή με τα υπερχρεωμένα δεν βρίσκει ερεισμα ούτε από νομική πλευρά ούτε από πρακτική σκοπιά, καθώς θα φορτώσει με νέα ύλη και θα επιβραδύνει ακόμη περισσότερα την εκδίκαση και εκκαθάριση των σχετικών υποθέσεων, που αποτελεί και μείζον θέμα. Υπάρχει πίνακας επιτυχοντων ειρηνοδικων που μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα. Η πολυνομια μόνο άσκοπη καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης φέρνει και ανασφάλεια δικαίου με ότι αυτό συνεπάγεται.

 • 1 Μαρτίου 2017, 23:02 | Πωλίνα Γκοτσοπούλου

  Η επιλογή του νομοθέτη ως προς την καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Πολυμελών Πρωτοδικείων είναι ατυχής για τους ακόλουθους λόγους. Πρώτον, είναι ευρέως γνωστό ότι η προσφυγή στα Πολυμελή Πρωτοδικεία συνεπάγεται μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του πολίτη σε σύγκριση με τα Ειρηνοδικεία.
  Περαιτέρω, η ανάθεση των εν λόγω υποθέσεων στα Ειρηνοδικεία θα συμβάλλει στην ταχύτερη εκκαθάρισή τους καθότι ο αντίστοιχος φόρτος εργασίας θα επιμεριστεί στα κατά τόπον αρμόδια Ειρηνοδικεία, τα οποία υπερτερούν αριθμητικά σε σχέση με τα Πρωτοδικεία, και συνεχώς «ενισχύονται» με νέους Ειρηνοδίκες μέσω απορρόφησης του εν ισχύ πίνακα επιτυχόντων.

 • 1 Μαρτίου 2017, 20:14 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  Η καθ’ύλην αρμοδιότητα θα ήταν ορθότερο κατά την προσωπική μου άποψη να ανατεθεί στα Ειρηνοδικεία δεδομένου ότι ο βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή δικαιοσύνης.Εξάλλου, η πολυετής ήδη εμπειρία των Δικαστικών Λειτουργών των Ειρηνοδικείων όσον αφορά το Ν. 3869/2010 θα τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν εξίσου αποτελεσματικά και τα ζητήματα των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων.Ας μην λησμονηθεί επιπλέον ότι υφίσταται πίνακας επιτυχόντων Ειρηνοδικών διαγωνισμού 2014, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα υψηλό επιστημονικό και γνωστικό επίπεδο. Η ύπαρξη του πίνακα συνεπώς, επιτρέπει την άμεση απορρόφηση Ειρηνοδικών, χωρίς να απαιτείται προκήρυξη νέου διαγωνισμού ΕΣΔΙ.

 • 1 Μαρτίου 2017, 19:02 | Μαρία Σταμούλη (Δικηγόρος)

  Θεωρώ ότι η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να ανατεθεί χωρίς αμφιβολία στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων, για πολλούς λόγους. Ενδεικτικά:
  Πρώτον, τα Ειρηνοδικεία διαθέτουν ήδη μιας μορφής ανάλογη εμπειρία, καθώς εδώ και επτά περίπου χρόνια χειρίζονται το ζήτημα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, συνεπώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν πιο εύκολα και αυτές τις περιπτώσεις, με άμεση συνεπεια την αποτελεσματικότερη και φυσικά ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, κάτι που ειδικά στις μέρες μας αποτελεί μέγα ζητούμενο.
  Δεύτερον, τα Ειρηνοδικεία εγγυώνται άνευ άλλου τινός οικονομικότερη και απλούστερη λύση του ζητήματος, σε αντίθεση με τις ακριβές και χρονοβόρες διαδικασίες που συνεπάγεται εξ’ ορισμού η ανάθεση των ζητημάτων αυτών στα Πολυμελή Πρωτοδικεία. Αν δε η απόφαση των Πολυμελών Πρωτοδικείων προσβληθεί με Έφεση, νομιζω παρέλκει η ανάλυση των χρόνων οριστικής επίλυσης της διαφοράς, καθώς των Εφέσεων θα επιλαμβάνονται τα Τριμελή Εφετεία…
  Τρίτον, ακόμη και αν χρειαστεί η αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού των δικαστηρίων που θα αναλάβουν τα Κόκκινα Επιχειρηματικά Δάνεια, προκειμένου να αντεπεξέλθουν των αυξημένων απαιτήσεων, ας μην ξεχνάμε ότι υφίσταται ήδη ένας πίνακας επιτυχόντων Ειρηνοδικών, στελεχωμένος από πλήρως καταρτισμένους νομικούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να φέρουν με τον καλύτερο τρόπο εις πέραν αυτό το εγχείρημα. Εξάλλου, ο πίνακας περιλαμβάνει αρκετά άτομα, οπότε όσοι και αν χρειαστούν, μπορούν να αντληθούν άμεσα και οικονομικά από αυτόν. Αντιθέτως, η διαδικασία πρόσληψης Πρωτοδικών είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, καθώς κάθε χρόνο οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι ιδιαίτερα περιορισμένες και σε καμία περίπτωση δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες.
  Για όλους τους ανωτέρω λόγους και για πολλούς ακόμη, η ανάθεση των Κόκκινων Επιχειρηματικών στα Ειρηνοδικεία καθίσταται κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη.

 • ΣΑΦΩΣ στο Ερηνοδικείο.

 • 1 Μαρτίου 2017, 18:59 | Αθηνά Πλατή (Δικηγόρος)

  Η ανάθεση της επικύρωσης ή ακύρωσης της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης Οφειλών στα Πολυμελή Πρωτοδικεία έχει δύο βασικά μελανά σημεία: Πρώτον τη μεγάλη οικονομική επιβάρυνση του οφειλέτη (όπως διαμορφώνεται από τις εκ του νόμου ελάχιστες αμοιβές των Δικηγόρων) και δεύτερον την ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία λόγω της πολυμελούς σύνθεσης των Πολυμελών Πρωτοδικείων αλλά και του μεγάλου όγκου των υποθέσεων που υπάγονται ήδη σε αυτά.
  Από την άλλη, τα Ειρηνοδικεία μπορούν να εξασφαλίσουν μία οικονομικότερη και ταχύτερη διαδικασία η οποία εν προκειμένω συνάδει με την επιλογή του νομοθέτη για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων. Επιπλέον, τα Ειρηνοδικεία έχουν εξειδικευτεί σε αντίστοιχες υποθέσεις (Ν.3869/2010) και έχουν αποδείξει ότι είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν επιτυχώς σε υποθέσεις ρύθμισης οφειλών.

 • 1 Μαρτίου 2017, 17:56 | Χριστίνα Ανδρομιδά

  Η ανάθεση της καθ’ύλην αρμοδιότητας για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης των οφειλών στο Πολυμελές Πρωτοδικείο είναι εξαιρετικά ατυχής, ενώ καθ’ύλην αρμόδια θα έπρεπε να ορίζονται τα Ειρηνοδικεία, για τους παρακάτω λόγους :
  1. Τα Ειρηνοδικεία έχουν ήδη εμπειρία σε ομοίου ενδιαφέροντος υποθέσεις, εννοώντας τις διαφορές του Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά).
  2. Τα Πολυμελή Πρωτοδικεία είναι δυσκολότερα προσβάσιμα εν σχέσει με τα Ειρηνοδικεία, διότι εδρεύουν μόνο σε μεγάλες πόλεις.
  3. Η συγκρότηση των Πολυμελών Πρωτοδικείων είναι δυσχερέστερη λόγω του αριθμού των δικαστών, που τα συνθέτουν.
  4. Τα Πολυμελή Πρωτοδικεία είναι ήδη επιβαρυμένα με υποθέσεις, που καθυστερούν να περαιωθούν, σε συνδυασμό μάλιστα με το ότι οι δικάσιμοι ενώπιόν τους είναι πολύ μακρινές.
  5. Τα έξοδα για τους διαδίκους είναι σαφώς πιο αυξημένα ενώπιον των Πολυμελών Πρωτοδικείων.
  6. Σε κάθε περίπτωση οι υποθέσεις των κόκκινων δανείων αναμένεται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τα Πολυμελή Πρωτοδικεία, που είναι αδύνατον να ανταποκριθούν στον όγκο των υποθέσεων αυτών με τους υπάρχοντες δικαστές. Θα απαιτηθεί ο διορισμός ικανού αριθμού νέων δικαστών, προκειμένου να εκδικάσουν τις εν λόγω υποθέσεις. Δεδομένου όμως ότι η στελέχωση των Πρωτοδικείων απαιτεί την διενέργεια διαγωνισμού στην ΕΣΔΙ, ακολούθως την εκπαίδευση των νέων δικαστών κλπ, γεγονός που απαιτεί σαφώς περισσότερο χρόνο, αλλά και μεγάλο κόστος για την διενέργεια του διαγωνισμού, η πιο άμεση λύση θα δοθεί μέσω της ανάθεσης των υποθέσεων αυτών στα Ειρηνοδικεία και τον, άμεσα και χωρίς περαιτέρω κόστος, διορισμό νέων Ειρηνοδικών, εκ των ήδη επιτυχόντων του τελευταίου διαγωνισμού.

 • 1 Μαρτίου 2017, 16:20 | Μάριος Πραπόπουλος (επιχειρηματίας)

  Είναι δυνατόν να προσπαθεί να διασωθεί μία επιχείρηση και να πρέπει να πληρώνει έξοδα και αμοιβές δικηγόρων σε Πολυμελή Δικαστήρια? Μέχρι να βγει απόφαση από ένα Πολυμελές δικαστήριο η επιχείρηση θα έχει καταστραφεί. Χίλιες φορές στα Ειρηνοδικεία που είναι πιο οικονομικά και πιο γρήγορα. Η αποτυχία του νόμου είναι σίγουρη εάν πάει στα Πολυμελή Πρωτοδικεία: Άλλο ένα άρθρο 99…

 • 1 Μαρτίου 2017, 15:33 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΕΗΣ

  Πάγιο αίτημα κι επιδίωξη όλων των φορέων που εμπλέκονται με τον τομέα της Δικαιοσύνης καθώς και των Θεσμών ,αποτελεί η επιτάχυνση της απονομής της, χωρίς να γίνεται έκπτωση φυσικά στην ποιότητά της . Ως γνωστόν, η διαδικασία ενώπιον των Πολυμελών Πρωτοδικείων της χώρας είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα αλλά και δαπανηρή. Άρα με την ανάθεση στα Πολυμελή Πρωτοδικεία των »κόκκινων επιχειρηματικών δανείων», δεν βελτιώνεται η ήδη επιβαρυμένη κατάσταση στην ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης και οι επιχειρήσεις σε καιρό οικονομικής κρίσης επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος. Θα πρέπει αντιθέτως τα »κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια» να ανατεθούν στα Ειρηνοδικεία για τους εξής λόγους Α) Η πρόσβαση στα Ειρηνοδικεία για πολίτες και επιχειρήσεις είναι πιο εύκολη και κατά πολύ λιγότερο δαπανηρή. Β) Οι Ειρηνοδίκες διαθέτουν πολυετή εμπειρία πλέον, στον συναφή τομέα των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, κάτι που θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της διαδικασίας. Γ) Η ύπαρξη Πίνακα Επιτυχόντων Ειρηνοδικών του Διαγωνισμού του έτους 2014 προς απορρόφηση. Πρόκειται για Πίνακα που έχουν επιτύχει σε έναν εξαιρετικά απαιτητικό Διαγωνισμό, καταρτισμένοι νομικοί, οι οποίοι και λιγότερο θα κοστίσουν στον Κρατικό Προυπολογισμό (εξαιτίας μικρότερης μισθοδοσίας) , αλλά και θα βοηθήσουν ουσιαστικά και άμεσα στην επιτάχυνση της διαδικασίας. Με βάση τα παραπάνω ορθότερο είναι να αναθεωρηθεί η συγκεκριμένη διάταξη και να ανατεθούν τα »κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια» στα Ειρηνοδικεία, όπως άλλωστε ζητήθηκε πρόσφατα και από την ΕνΔΕ.

 • 1 Μαρτίου 2017, 15:50 | Δέσποινα Κωνσταντινίδου (Δικηγόρος)

  Για ποιόν λόγο να επιφορτιστουν τα πολυμελή πρωτοδικεία με αυτό το αντικείμενο ;;
  Η εν λογω διαδικασία θα μπορούσε να ρυθμιστεί απο τα ειρηνοδικεία με σαφώς μικρότερο κόστος

 • 1 Μαρτίου 2017, 14:40 | Κωστας Κοτσανιδης

  Η καθ’ ύλη αρμοδιότητα θα ήταν ορθότερο να ανατεθεί στα ειρηνοδικεία για λόγους ταχύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης και εξοικονόμησης δαπανών.Εξάλλου τα ειρηνοδικεία είναι ήδη εξοικειωμένα με την εκδίκαση των υποθέσεων του ν. 3869/2010.

 • 1 Μαρτίου 2017, 14:53 | Χριστίνα Αϊβαλή (Δικηγόρος)

  Η πολυμελής σύνθεση των Πολυμελών Πρωτοδικείων, η επιβάρυνσή τους με σωρεία υποθέσεων, το υψηλό κόστος πρόσβασης σε αυτά, το μεγάλο χρονικό διάστημα που τις περισσότερες φορές – αν όχι όλες – μεσολαβεί από την εκδίκαση των υποθέσεων που τίθενται ενώπιον τους μέχρι και την έκδοση οριστικής απόφασης από αυτά δεν φαίνεται να καθιστούν την υπαγωγή των υποθέσεων των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων στα Πολυμελή Πρωτοδικεία την πιο πρόσφορη επιλογή. Αντιθέτως, η επιλογή της υπαγωγής των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων στα Ειρηνοδικεία φαίνεται καταλληλότερη, αφ’ ενός μεν για λόγους ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης, αφετέρου δε λόγω του μειωμένου κόστους πρόσβασης σε αυτά και της εγγύτητας τους προς τους πολίτες – επιχειρήσεις. Εξάλλου, η ίδια η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με το υπ’ αριθμ. 99/24.02.2017 Αίτημα της προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκρίνει την υπαγωγή των ως άνω υποθέσεων στα Ειρηνοδικεία τόσο για λόγους ενότητας των διαδικασιών, δεδομένου ότι στο Ειρηνοδικείο εκδικάζονται και οι συναφείς υποθέσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, όσο και για να αξιοποιηθεί η εμπειρία των Ειρηνοδικών από την εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων. Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι τυχόν αύξηση οργανικών θέσεων Δικαστών απαιτηθεί για την εκδίκαση των ως άνω υποθέσεων φαίνεται να είναι πιο γρήγορα κι άμεσα επιτεύξιμη μέσω της αξιοποίησης ατόμων – νομικών από τον Πίνακα Επιτυχόντων Ειρηνοδικών του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε το 2014 κι ολοκληρώθηκε το 2016 και του οποίου ο Πίνακας παραμένει σε ισχύ.

 • 1 Μαρτίου 2017, 14:18 | Γεώργιος Γερακίνης

  Η ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης αποτελεί βασική συνιστώσα του κράτους δικαίου. Η ελληνική δικαιοσύνη μαστίζεται από την καθυστέρηση διευθέτησης των νομικών υποθέσεων τόσο, ώστε να καταλήγει σε αρνησιδικία. Η ανάγκη οικονομίας της δίκης παρίσταται επιτακτική σήμερα όσο ποτέ. Ένας νέος νόμος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρούσες ανάγκες της δικαιοσύνης, οι οποίες είναι η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα. Μια διαδικασία η οποία θα διέρχεται του ελέγχου ενός πολυμελούς δικαιοδοτικού οργάνου θα στερείται ευελιξίας και αποτελεσματικότητας. Τα ειρηνοδικεία διαθέτουν την αναγκαία εμπειρία, καθώς τους έχουν ανατεθεί οι υποθέσεις του νόμου 3869/2010. Συνεπώς, χαρακτηρίζονται αφενός από αποτελεσματικότητα και αφετέρου από τη δυνατότητα ταχείας επίλυσης των σχετικών υποθέσεων. Επιπλέον, αποτελούν το οικονομικότερο μέσο προσφυγής στη δικαιοσύνη. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η επανεξέταση του άρθρου 12 και η ανάθεση της αρμοδιότητας της επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών στα Ειρηνοδικεία.

 • 1 Μαρτίου 2017, 14:36 | Φραγκιαδουλάκης Θεόδωρος

  καθ΄ύλην στα ειρηνοδικεία είναι το αυτονόητο και δε θεωρώ ότι θίγεται η ποιότητα. Η Ελλάδα έχει το πιο αργό δικαστικό σύστημα στην Ευρώπη και το τέταρτο πιο αργό στον κόσμο όπως διάβασα σε ένα άρθρο σχετικά πρόσφατα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος βελτίωσης. Και φυσικά οι Ειρηνοδίκες είναι οι πλέον καταρτισμένοι και έμπειροι στον 3869/10 είναι ξεκάθαρο..

 • 1 Μαρτίου 2017, 12:07 | Ασπασία Αντωνακάκη

  Η καθ΄ύλην αρμοδιότητα πρέπει να ανατεθεί στα Ειρηνοδικεία για τους κάτωθι λόγους:
  1. Ταχύτητα και ευελιξία στην απονομή δικαιοσύνης, δεδομένου ότι η η χώρα μας ταλανίζεται από σημαντικές καθυστερήσεις στον τομέα αυτό.
  2. Εξοικονόμηση δαπανών τόσο για τους προσφεύγοντες στη διαδικασία αυτή (χαμηλότερο κόστος γραμματίων προείσπραξης, παραβόλων αναβολής κλπ) όσο και για το Δημόσιο.
  3. Εξοικείωση των Ειρηνοδικείων με τη συγκεκριμένη διαδικασία λόγω πολυετούς ενασχόλησης με την παρεμφερή διαδικασία του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
  4. Και η ίδια η ΕΝΔΕ που είναι το πλέον αρμόδιο προς τούτο όργανο συνηγορεί στην ανάθεση της υλικής αρμοδιότητας στα Ειρηνοδικεία.

 • 1 Μαρτίου 2017, 12:39 | ΦΩΤΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ

  Συμφωνώ με τα περισσότερα σχόλια που τίθενται υπέρ της ανάθεσης της επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών στα Ειρηνοδικεία. Οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης είναι πολλοί. Ενδεικτικά παραθέτω τους κάτωθι:
  α)ταχύτητα διαδικασίας (συντομότερες δικάσιμοι, συντομότερη τελεσιδικία απόφασης λόγω του γεγονότος ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο θα είναι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, εν αντιθέσει με το Εφετείο)
  β)ανάγκη αποτελεσματικότερης εφαρμογής του νόμου μέσω προσιτής πρόσβασης του πολίτη στα δικαστήρια, η οποία επιτυγχάνεται με χαμηλότερο κόστος (λόγω των μειωμένων δικαστικών εξόδων σε σύγκριση με το Πολυμελές Πρωτοδικείο)και διευκόλυνση της μετάβασης του πολίτη σε αυτά(λόγω του ότι ειρηνοδικεία υφίστανται σε περισσότερες περιοχές,εν αντιθέσει με τα Πρωτοδικεία)
  γ)εξοικείωση ειρηνοδικών με νόμο 3869/2010, ο οποίος ομοιάζει με σε αρκετά σημεία με την εν λόγω διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
  δ)χαμηλότερο κόστος για το Δημόσιο σε περίπτωση τυχόν ανάγκης επάνδρωσης των δικαστηρίων με δικαστικούς λειτουργούς για να αντιμετωπίσουν την πληθώρα των εν λόγω αιτήσεων

  Καλό είναι να λαμβάνεται μέριμνα ώστε ένας νόμος να είναι χρήσιμος και αποδοτικός στην πράξη, λαμβάνοντας πραγματικά υπ’όψιν τα συμφέροντα του πολίτη και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας και όχι απλά να φαντάζει στα χαρτιά ως τέτοιος.

 • 1 Μαρτίου 2017, 12:19 | ειρήνη θεοχάρη (δικηγόρος)

  Όχι αυτό που βλέπετε εδώ μέσα δεν είναι ας τα πεταξουμε και αυτά στα ειρηνοδικεία και δε βαριεέσαι, είναι ας τα πεταξουμε και αυτά στα ειρηνοδικεία μπας και διοριστούμε!
  Με βασικό επιχείρημα ότι οι ειρηνοδίκες είναι ήδη εξειδικευμένοι στο αντικείμενο και περαιτέρω ανάθεση αυτού θα επιφέρει διάσπαση.Εξ’ αντιδιαστολής συνάγεται ότι οι πρωτοδίκες που δικάζουν εκατοντάδες εφέσεις δεν είναι απόλυτα εξειδικευμένοι και ικανοί και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στη διαδικασία επικύρωσης ενός δικαστικού συμβιβασμού??τουλάχιστον αστείο!ή ο,τι τα ειρηνοδικεία θα ανταπεξέλθουν και σε αυτό ενώ εκκρεμούν διαδικασίες επαναπροσδιορισμού υποθέσεων ν.3869/2010 με δικασίμους μετά το 2025??πως θα αντέξουν ??για ποια ταχύτητα μιλάτε όταν ο πολίτης περιμένει μέχρι το 2025 για μια δικάσιμο??είπαμε,ο σκοπός αγιάζει τα μέσα αλλά όχι και έτσι!

 • 1 Μαρτίου 2017, 11:50 | Νικόλαος Ζδραγκας (δικηγόρος)

  Η υπαγωγή του ως άνω νομοσχεδίου στην αρμοδιότητα των Πολυμελών Πρωτοδικείων και πολυέξοδη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αλλά και χρονοβόρα. Έρχεται δε σε άμεση αντίθεση με το δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη (άρθρο 20 παρ. 1 Συντάγματος) καθώς ο υπερχρεωμένος πολίτης που δε μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη του αναζητεί μια ταχεία και οικονομική δικαστική λύση. Αντίθετα, τα Ειρηνοδικεία θα μπορούσαν να στηρίξουν πολυ πιο εύκολα το ως άνω εγχείρημα. Οι ειρηνοδίκες διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, διότι έχουν χειριστεί πληθώρα παρόμοιων υποθέσεων, όπως ο νόμος για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, τα δικαστικά έξοδα ειναι λιγότερα και η πρόσβαση του πολίτη σε αυτά ειναι ευκολότερη καθώς επίσης και η εκκαθάριση των υποθέσεων θα γίνεται ταχύτατα. Για όλα αυτά αλλα και για την ενότητα των δυο διαδικασιών (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα και κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια) καθίσταται ενδεδειγμένο να προκριθούν ως αρμόδια για τη δικαστική επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών τα Ειρηνοδικεία της χώρας.

 • 1 Μαρτίου 2017, 10:49 | Φανή Γκρίτση (Δικηγόρος)

  Οι Ειρηνοδίκες έχουν ήδη εκπαιδευτεί στις υποθέσεις του ν.3869/2010 και στους μηχανισμούς αυτού. Δεν υφίσταται εν προκειμένω δικαιοπολιτικός λόγος να διασπάται μια διαδικασία με κοινά χαρακτηριστικά και φιλοσοφία με διακρικό μόνο το είδος των προς ρύθμιση οφειλών. Αντιθέτως επιβάλλεται να ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα στα Ειρηνοδικεία.

 • 1 Μαρτίου 2017, 10:38 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

  Διάβασα μόλις μια συνέντευξη του Αν. Υπουργού Δικαιοσύνης, κου Παπαγγελόπουλου, ο οποίος είπε ότι χρειάζεται μεράκι για να είσαι δικαστικός λειτουργός! Έχει απόλυτο δίκιο! Οι δικαστές του σήμερα στην Ελλάδα, όπως και οι μαχόμενοι δικηγόροι, τα δίνουν όλα! Δίνουν ενέργεια, πίστη, φιλότιμο και πολλές ώρες εργασίας. Όμως η Πολιτεία οφείλει να τους βοηθήσει διότι τα όρια έχουν προ πολλού ξεπεραστεί. Ο Νόμος 3869/2010 βοήθησε τους πολίτες σε σημαντικό βαθμό και ορθώς, πιστεύω, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και το Νομοσχέδιο για τις επιχειρήσεις. Μεγάλο πλεονέκτημα για την διαδικασία αποτέλεσε το χαμηλό κόστος και η ταχεία αποτελεσματικότητα των Ειρηνοδικών. Παραταύτα καθυστερήσεις υπάρχουν και μάλιστα μεγάλες λόγω του όγκου των αιτήσεων. Όσοι βρισκόμαστε καθημερινά στα Δικαστήρια γνωρίζουμε το φόρτο εργασίας των Πρωτοδικείων αλλά και την, συγκριτικά με άλλες διαδικασίες, πολυπλοκότητα της λειτουργίας των Πολυμελών Πρωτοδικείων. Είναι επίσης και πιο «ακριβό» δικαστήριο για τους πολίτες! Με δεδομένο δηλαδή ότι στα Ειρηνοδικεία, που παράγουν έργο πολύ γρήγορά, παρατηρούνται ηδη μεγάλες καθυστερήσεις, ας σκεφτούμε τί θα γίνει στα Πολυμελή !!!!!! Συμπέρασμα ? Προσφέρετε στις επιχειρήσεις την ορθή λύση που προσφέρατε στους ιδιώτες, ήτοι εύκολη, οικονομικά ανεκτή πρόσβαση στην Δικαιοσύνη με γρήγορα αποτελέσματα. Υπόβαθρο υπάρχει, ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει και περιμένει, κατάρτισμένοι δικαστές υπάρχουν. Η ίδια η Ένωση Δικαστών, προς τιμήν της, υπέβαλε σχετικό αίτημα. Όσο για το επιχείρημα ότι οι επιτυχόντες του διαγωνισμού Ειρηνοδικών ζητούν τη αλλαγή αρμοδιότητας για ίδιον όφελος, θα σημειώσω (και αντιπαρέρχομαι την εμπάθεια) ότι το μόνο σίγουρο είναι πως θα απαιτηθεί ο διορισμός Δικαστών. Όσο φιλότιμο και να έχουν οι Δικαστές μας, είναι αδύνατον να αντιμετωπίσουν αυτό τον όγκο εργασίας, που θα έρθει. Το ερώτημα για το κράτος είναι : θα δαπανήσετε κι άλλα χρήματα για διαγωνισμούς ή θα αξιοποιήσετε το υψηλό επίπεδο των Ειρηνοδικών που έχουν ηδη πετύχει και αναμένουν να εργαστούν ??

 • 1 Μαρτίου 2017, 10:56 | Σοφία Παππά

  Το ζητούμενο με αυτό το σχέδιο νόμου είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών, στόχοι που προφανώς δεν επιτυγχάνονται με την εισηγούμενη διαδικασία επικύρωσης από τα Πολυμελή Πρωτοδικεία, αν ληφθεί υπόψη ο όγκος και η πολυπολοκότητα των υποθέσεων με τις οποίες είναι επιφορτισμένα.
  Σκόπιμο είναι η εν λόγω επικύρωση αν ανατεθεί στη Ειρηνοδικεία, κυρίως λόγω της σχετικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί από αυτά στο πλαίσιο εκδίκασης υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών, συναφών δηλαδή με αυτών των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων.

 • 1 Μαρτίου 2017, 09:54 | ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

  Η καθ΄ύλην αρμοδιότητα πρέπει να ανατεθεί στα Ειρηνοδικεία για τους κάτωθι λόγους:
  1. Ταχύτητα και ευελιξία στην απονομή δικαιοσύνης , δεδομένου ότι η χώρα μας ταλανίζεται από χρόνιες καθυστερήσεις στον τομέα αυτό.
  2. Εξοικονόμηση δαπανών τόσο για τους προσφεύγοντες στη διαδικασία αυτή {χαμηλότερο κόστος γραμματίων προείσπραξης , παραβόλων αναβολής κλπ}, όσο και για το Δημόσιο.
  3. Εξοικείωση των Ειρηνοδικείων με τη συγκεκριμένη διαδικασία λόγω της πολυετούς ενασχόλησης με την παρεμφερή διαδικασία του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
  4. Και η ίδια η ΕΝΔΕ που είναι το πλέον αρμόδιο προς τούτο όργανο συνηγορεί στην ανάθεση της υλικής αρμοδιότητας στα Ειρηνοδικεία {έστειλε επιστολή με σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

 • 1 Μαρτίου 2017, 08:25 | Ευθυμία Παπαγεωργίου

  Η άποψή μου, εν μέρει, ταυτίζεται με αυτή της πλειονότητας των γραφόντων, οι οποίοι θεωρούν καταλληλότερα τα ειρηνοδικεία για τη διευθέτηση των υποθέσεων.Εφόσον στόχος του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι η κατά το δυνατόν ταχύτερη, οικονομικότερη και αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, το πλήθος των υποθέσεων θα μπορούσε να διαχωριστεί ανάλογα με το εύρος της επιχείρησης «Μεγάλη – Μικρή» και να ανατεθεί στα Πρωτοδικεία αλλά και στα Ειρηνοδικεία αντίστοιχα.

 • 1 Μαρτίου 2017, 08:55 | ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

  Με δεδομένο ότι προφανώς το νομοσχέδιο στόχο έχει τη συνολική αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, είναι εντελώς άστοχο να ορίζει ως αρμόδιο το Πολυμελές Πρωτοδικείο. Μέχρι τώρα και ήδη για 7 έτη το σώμα των Ειρηνοδικών έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο χειρισμό τέτοιων υποθέσεων, ως αποκλειστικά αρμόδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά του ν. 3869/2010.
  Επιπλέον, η εκουσία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου κοστίζει πολύ περισσότερο για τον πολίτη, καθώς το ύψος των δικηγορικών αμοιβών και των εξόδων είναι μεγαλύτερο, ενώ παράλληλα μεγαλύτερο είναι και το κόστος μετάβασης (υπάρχουν πολύ περισσότερα Ειρηνοδικεία από Πρωτοδικεία). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού οι Κυκλάδες, όπου Πρωτοδικεία λειτουργούν μόνο στη Σύρο και στη Νάξο, αναγκάζοντας με τον τρόπο αυτό διαδίκους και δικηγόρους να μετακινούνται με δυσανάλογο κόστος, καθώς συγκοινωνία μεταξύ των νησιών αυθημερόν δεν υπάρχει.
  Επιπλέον,τα Ειρηνοδικεία συμφέρουν οικονομικά και το ίδιο το Δημόσιο, καθώς ο μισθός του Ειρηνοδίκη υπολείπεται κατά πολύ αυτού των Πρωτοδικών, και μάλιστα της τριμελούς σύνθεσης των Πολυμελών Πρωτοδικείων. Για το δε δεύτερο βαθμό αναφερόμαστε στο δυσβάσταχτο κόστος των Τριμελών Εφετείων.
  Συνολικά, η ανάθεση των υποθέσεων αυτών στα Ειρηνοδικεία λόγω της εξειδίκευσης και της εμπειρίας του σώματος σε τέτοιας φύσης υποθέσεις, σε συνδυασμό με το μειωμένο κόστος για το κράτος και τον πολίτη κρίνεται πολύ πιο σκόπιμη.

 • 1 Μαρτίου 2017, 07:49 | Νικολοπούλου Βασιλικη

  Σκοπός του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου είναι η ταχεία ανάκαμψη των επιχειρήσεων μέσα από μη δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες ,οπως μεσω της εξωδικαστικης ρύθμισης των οφειλών.Ωστοσο, η ανάθεση επικυρωσης σύμβασης αναδιάρθρωσης στα Πολυμελή Πρωτοδικεία μόνον αντίθετα αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει. Η συσσώρευση χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων στα Πρωτοδικεία έχει δημιουργήσει μία κατασταση αρνησιδικιας,η οποία δεν είναι δυνατόν να «τροφοδοτείται» συνεχως.
  Τα Ειρηνοδικεία θα πρέπει να κριθούν τα πλέον αρμοδια Δικαστηρια για της επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλων η για τυχόν διάφορες που προκύψουν από αυτήν για τους εξής λόγους:α)συνάφεια του παρόντος νομοσχεδιου με τον Ν.3869/2010 (περί υπερχρεωμενων νοικοκυριών) ,β)λιγότερο δαπανηρή διαδικασία για τον πολίτη ,γ)αυξηση οργανικών θέσεων,η οποία ούτως ή άλλως θα απαιτηθεί, με απορρόφηση των επιτυχοντων Ειρηνοδικων από τον ήδη υπάρχοντα πίνακα ,δ)πιο σύντομη διαδικασία.

 • 1 Μαρτίου 2017, 02:14 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

  Λαμβάνοντας υπόψη αφενός την κατάσταση που έχει δημιουργήθει στην Ελληνική Επικράτεια με τις υπερχρεωμένες ατομικες επιχειρήσεις αλλά και τα νομικα προσώπα που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους προς τους πιστωτές τους καθώς αυξάνονται ολοένα καθημερινά και αφετέρου την επιτακτική ανάγκη να διευθετηθεί το θέμα της επικύρωσης άμεσα και όσο το δυνατόν αποτελεσματικά θεωρώ οτι θα πρέπει να γίνει επανεξέταση του θέματος της υπαγωγής των υποθέσεων στα Ειρηνοδικεία έναντι των Πολυμελών Πρωτοδικείων και τούτο διότι:
  1)Με την υπαγωγή αυτων των υποθέσεων στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων δεν χάνεται πολύτιμος χρόνος.Είναι γνωστό σε όλους οτι η διαδικασία στα Πρωτοδικεία είναι απίστευτα χρονοβόρα καθώς είναι ΥΠΕΡΦΟΡΤΟΜΕΝΑ με τις ήδη εκκρεμείς υποθέσεις αλλά και με τον μεγάλο όγκο αρμοδιότητας που καθημερινά προσπαθούν να ανταπεξέλθουν.
  2)Η διαδικασία στα Ειρηνοδικεία είναι σαφώς πιο οικονομική σε σχέση με τα Πρωτοδικεία (π.χ προεισπράξεις).Πράγματι θα ήταν απίστευτα μεγάλο σφάλμα για το κράτος να περιορίσει/αποτρέψει τη δυνατότητα του ενδιαφερόμενου να προσφυγει στα δικαστηρια.Κάτι τέτοιο όμως θα είναι αναπόφευκτο εφόσον υπαχθούν στην αρμοδιότητα των Πρωτοδικείων καθώς αναφερόμαστε σε αιτούντες που ήδη θα βρισκονται σε μια δεινή οικονομική κατάσταση και δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο κόστος.
  3)Οι Ειρηνοδικες είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τέτοιες υποθέσεις καθώς εκδικάζουν καθημερινά υποθέσεις του ν. 3869/10,οι οποίες βρίσκονται σε απόλυτη συνάφεια με την υπο διαβούλευση διαδικασία.
  4)Τέλος, όσον αφόρα στην εύρυθμη λειτουργία απονομής δικαιοσύνης, η «είσοδος» μίας νέας αρμοδιότητας γεννά και ενα τεράστιό θέμα,αν επαρκούν οι δικαστικοί λειτουργοί.Η απάντηση που θα έδινε οποιοσδήποτε που κινείται στους χώρους των δικαστηρίων ειναι ΟΧΙ.Επομένως μοιάζει απόλυτα λογικό το κράτος να διορίσει τον απαραίτητο αριθμό δικαστικών λειτουργών για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον τεράστιο όγκο υποθέσεων που θα δημιουργηθούν απο την καινούργια αυτή διαδικασία.Ακόμα και σ’αυτο το ζήτημα θεωρείται σαφέστατα πιο έξυπνο να υπαχθεί στη αρμοδίοτητα των Ειρηνοδικείων έναντι των Πρωτοδικείων καθώς μετα τον διαγωνισμό των Ειρηνοδικών 2014 υπάρχει ήδη Πίνακας Επιτυχόντων,με άτομα τα οποία είναι απόλυτα άρτια και καταρτισμένα σε αντίθεση με την χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση διορισμού Πρωτοδικων.Επομένως σε συνδυασμό την άμεση και αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης στις υποθέσεις αυτές αλλά και με την οικονομική κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα καθότι υπάρχει έλλειψη κονδυλίων για ΕΣΔΙ,αναγκαία προτίμηση δικαστικών λειτουργών με χαμηλότερο μισθό σε σχέση μέ τόυς Πρωτοδίκες που έχουν υψηλότερο μισθολογικό κόστος κρίνεται σκόπιμο να γίνει επανεξέταση του ζητήματος υπαγωγής στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων.

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 23:33 | Σταματούλα Χαλεπα

  Είναι απορίας άξιον, πως ενώ σκοπός του συγκεκριμένου νομοθετήματος είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας ρύθμισης των επιχειρηματικών χρεών, ανατίθεται τελικα η εξωδικαστικη ρύθμιση των οφειλών αυτών στα Πολυμελη Πρωτοδικεία, ενώπιον των οποίων η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα, όπως μου επιτρέπει να πω η εννέα ετών δικηγορική μου εμπειρια. Κατά την προσωπική μου γνώμη, ιδανικότερο θα ήταν τέτοιου είδους υποθέσεις να ανατεθούν στα Ειρηνοδικεια, ενώπιον των οποίων η διαδικασία είναι πιο ευέλικτη, ταχύτερη και εννοείται λιγότερο δαπανηρή. Εξάλλου, η επταετής ενασχόληση των Ειρηνοδικείων με τις υποθέσεις των υπερχεωμενων νοικοκυριών καθιστά τους Ειρηνοδικες εξειδικευμένους στις υποθέσεις υπερχρέωσης. Πέραν τούτου, τα Ειρηνοδικεία μπορούν να στελεχωθούν και με νέους Ειρηνοδικες από τον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού 2014, οι οποίοι πραγματικά μπορούν να αξιοποιηθουν και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ταχύτερη και οικονομικότερη εξωδικαστικη ρύθμιση οφειλων των επιχειρήσεων.

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 22:05 | Μαρία Καραχάλιου (Δικηγόρος)

  Η υπαγωγή των υποθέσεων του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου στα Ειρηνοδικεία & όχι στα Πολυμελή Πρωτοδικεία κρίνεται ως η πλέον πρόσφορη & αποτελεσματική καθώς οι Ειρηνοδίκες έχουν αξιοσημείωτη εμπειρία μέσα από τον επιτυχή χειρισμό των συναφών υποθέσεων του Ν.3869/2010 ενώ η διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου είναι σαφώς πιο γρήγορη και οικονομική σε σχέση με τα προβλεπόμενα για τη διαδικασία στα Πρωτοδικεία. Τα στοιχεία της ταχύτητας & του κόστους είναι εξόχως σημαντικά ειδικά όταν αναφερόμαστε σε υπερχρεωμένες επιχειρήσεις που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 22:09 | Γεώργιος Αντωνιάδης (Δικηγόρος)

  Η υπαγωγή της δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών στην αρμοδιότητα των Πολυμελών Πρωτοδικείων καθιστά τη ρύθμιση δυσεφάρμοστη, όπως έχει συμβεί και με ανάλογες ρυθμίσεις στο παρελθόν. Ο λόγος είναι τα σημαντικά και συγκεκριμένα μειονεκτημάτων των Πολυμελών Πρωτοδικείων, έναντι των Ειρηνοδικείων, τα οποία ήδη έχουν με επιτυχία αντιμετωπίσει το βάρος του τεράστιου αριθμού αιτήσεων του Ν. 3869/2010.
  Ειδικότερα:
  1) τα Πρωτοδικεία είναι περιορισμένα σε αριθμό, ευρισκόμενα σε συγκεκριμένες μεγάλες πόλεις, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η πρόσβαση σε αυτά για φυσικά και νομικά πρόσωπα άλλων, μικρότερων πόλεων,
  2) το κόστος για την προσφυγή στα Πολυμελή Πρωτοδικεία είναι πολύ υψηλό, καθιστώντας δυσχερή την πρόσβαση σε αυτά και επιβαρύνοντας το συνολικό κόστος μίας διαδικασίας, η οποία αφορά αποκλειστικά ήδη οικονομικά επιβαρυμένα πρόσωπα,
  3) ως γνωστόν τα Πολυμελή Πρωτοδικεία, λόγω του όγκου και της φύσεως των υποθέσεων που έχουν ήδη αναλάβει, αλλά και λόγω του ίδιου του χαρακτήρα τους ως πολυμελή, παρουσιάζουν μεγάλη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, ενώ και η δυνατότητα δημιουργίας ελεύθερων πινακίων για την εκδίκαση υποθέσεων είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα αφενός οι αιτήσεις του υπό διαβούλευση νόμου να προσδιορίζονται σε μακρινές δικασίμους, αφετέρου να υπάρχει καθυστέρηση στην επεξεργασία των υποθέσεων και την έκδοση αποφάσεων, προβλήματα που ήδη συναντώνται στα Πολυμελή Πρωτοδικεία και προ της υπαγωγής των συγκεκριμένων υποθέσεων σε αυτά. Με τον τρόπο αυτό καταστρατηγείται ο σκοπός του νόμου που είναι η ταχεία διεκπεραίωση των συγκεκριμένων υποθέσεων και η ανάκαμψη των υπαγόμενων επιχειρήσεων,
  4) τα Ειρηνοδικεία, έχοντας ήδη αναλάβει και επεξεργαστεί έναν τεράστιο όγκο υποθέσεων του Ν. 3869/2010, οι διατάξεις και το πνεύμα του οποίου ομοιάζουν με τον υπό διαβούλευση νόμο, έχουν τόσο την εμπειρία (αναφέρομαι κυρίως στους Ειρηνοδίκες, αλλά και στους Γραμματείς) όσο και την υποδομή και την οργάνωση, ώστε να υποδεχθούν το μεγάλο όγκο των αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου, δυνατότητα που δεν υπάρχει στα Πρωτοδικεία, τα οποία είναι άγνωστο αν και πώς μπορούν να υποδεχθούν ένα μεγάλο κύμα κατάθεσης αιτήσεων,
  5) στην περίπτωση που καταστεί αναγκαία η αύξηση του αριθμού των Δικαστών, ώστε να αντιμετωπιστεί τυχόν μεγάλος όγκος αιτήσεων, η πρόσληψη Ειρηνοδικών εν σχέσει με την πρόσληψη Πρωτοδικών αφενός είναι ευκολότερη, με την έννοια ότι ήδη υπάρχει Πίνακας Επιτυχόντων από το Διαγωνισμό του 2014 και δε θα απαιτηθεί νέος Διαγωνισμός, αφετέρου το δημοσιονομικό κόστος θα είναι μικρότερο, λόγω του χαμηλότερου μισθού των Ειρηνοδικών. Σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, σημαντικό είναι και το γεγονός ότι με τη διεκπεραίωση του συνόλου των υποθέσεων του Ν. 3869/2010 (μετά το 2018 δε θα είναι δυνατή η κατάθεση νέων αιτήσεων), θα υπάρχει σημαντική ελάφρυνση του όγκου των υποθέσεων στα Ειρηνοδικεία, τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη ευχέρεια τις αιτήσεις του υπό διαβούλευση νόμου.
  Θεωρώ ότι για όλους τους ανωτέρω λόγους καθίσταται ενδεδειγμένο να προκριθούν ως αρμόδια για τη δικαστική επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών τα Ειρηνοδικεία, θέση που επιβεβαιώνει και η ίδια η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με αίτημά της προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 22:00 | Ευγενία Ψαλλίδα

  Εν μέσω της άκρως επείγουσας ανάγκης διευθετήσεως και επιλύσεως των Κόκκινων Επιχειρηματικών Δανείων κρίνεται ως πλέον ασφαλής και ταχεία επιλογή , η ανάθεση αυτών στα κατεξοχήν αρμόδια και επί σειρά ετών εξοικειωμένα με τη φύση και τη διαδικασία αυτών των υποθέσεων Δικαστήρια, τα οποία δεν μπορούν να είναι άλλα από τα Ειρηνοδικεία της Χώρας για τους εξής συνοπτικούς λόγους:
  Ι] Οικονομικότερη Διαδικασία ΙΙ) Ταχύτητα στην Απονομή της Δικαιοσύνης ΙΙΙ) Πολύχρονη Εμπειρία των Ειρηνοδικών με το Ν.3869/2010 , με τον οποίο προσιδιάζει το παρόν Νομοσχέδιο για τα Κόκκινα Επιχειρηματικά Δάνεια ΙV] Υπερφόρτωση των Πολυμελών Πρωτοδικείων, τα οποία ασφυκτιούν με τις χιλιάδες των εκκρεμών υποθέσεων, που οφείλουν να διεκπεραιώσουν V] Δυνατότητα ΆΜΕΣΗΣ στελέχωσης όλων των Ειρηνοδικείων της Χώρας από τον Πίνακα Επιτυχόντων Διαγωνισμού Ειρηνοδικών 2014, ο οποίος δημιουργήθηκε κατόπιν μακρόχρονης και επίπονης διαδικασίας γραπτών και προφορικών εξετάσεων και περιλαμβάνει νομικούς με υψηλό επιστημονικό και γνωστικό επίπεδο, καταρτισμένους και έτοιμους να αναλάβουν καθήκοντα Υπηρετώντας τον Θεσμό της Δικαιοσύνης.V] H Δημοσιονομική Επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι κατά πολύ μικρότερη με τον διορισμό Ειρηνοδικών σε σχέση με τον διορισμό ίσου αριθμού Πρωτοδικών.