Άρθρο 18 – Καταληκτική Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων στον παρόντα νόμο

Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την ένταξη επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025.