Άρθρο 16 – Υποβολή αιτήσεων στον ν. 3894/2010

Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την ένταξη επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.