Άρθρο 08 – Προδικασία ένταξης επένδυσης στις Στρατηγικές Επενδύσεις

1. Μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου της επενδυτικής πρότασης, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» υποχρεούται να αξιολογήσει και να γνωμοδοτήσει σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 1, την πληρότητα του φακέλου, και των, απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων του του άρθρου 7, τη σκοπιμότητα ένταξης της επένδυσης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων και τις αντισταθμιστικές ωφέλειες από την πλευρά του επενδυτικού φορέα. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης και τη γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τεχνογνωσίας, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αναρτά τα στοιχεία του φακέλου και μια επιτελική σύνοψη της επενδυτικής πρότασης σε κατάλληλα διαμορφωμένη πλατφόρμα στον ιστότοπό της και καλεί σε δημόσια διαβούλευση το κοινό και συναρμοδίους φορείς. Η διαβούλευση διενεργείται επί δεκαπέντε (15) ημέρες. Η διαδικασία της διαβούλευσης δεν είναι υποχρεωτική σε περιπτώσεις υλοποίησης επενδυτικών προτάσεων εντός οργανωμένων φορέων (ΒΙ.ΠΕ., τεχνολογικών ή επιχειρηματικών πάρκων. κλπ) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αναλύονται και λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής γνωμοδότησης της «Ελληνικής Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».
2. Η γνωμοδότηση και τα λοιπά στοιχεία του εισηγητικού φακέλου της επενδυτικής πρότασης διαβιβάζονται στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Γ.Γ.Σ.Ι.Ε.), η οποία διαβιβάζει περαιτέρω τον εισηγητικό φάκελο της επενδυτικής πρότασης στη Σ.Ε.Σ.Ε. και προετοιμάζει την οικεία συνεδρίαση της Δ.Ε.Σ.Ε.

 • 28 Δεκεμβρίου 2018, 12:26 | Στέλιος Σμπυράκης

  Παράγραφος 1
  Να συγκεκριμενοποιηθούν τα σημεία της δημόσιας διαβούλευσης για τα οποία ζητείται η γνώμη των ενδιαφερομένων, καθώς και ο τρόπος ενσωμάτωσης τους στην γνωμοδότηση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

 • Άρθρο 8: Προτείνουμε να αναμορφωθεί η πρόταση «Η διαδικασία της διαβούλευση …. Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» ως εξής: «Η διαδικασία της διαβούλευσης δεν είναι υποχρεωτική σε περιπτώσεις υλοποίησης επενδυτικών προτάσεων εντός οργανωμένων φορέων ΟΥΜΕΔ, τεχνολογικών ή επιχειρηματικών πάρκων. κλπ) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αναλύονται και λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής γνωμοδότησης της «Ελληνικής Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την γνωμοδότηση της του οικείου φορέα διαχείρισης της ΟΥΜΕΔ ή οικείων συνδέσμων ως μέλους της Επιτροπής».

 • 16 Δεκεμβρίου 2018, 21:32 | Νίκος Σπ. Φιλίππου ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ-ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ THINK TANK

  Προδικασία:
  1) Να προβλέπεται προδικασία προ έγκρισης επενδυτικών σχεδίων, γιατί έτσι θα διευκολυνθούν οι επενδυτές πριν προβούν σε πολλά και μεγάλα έξοδα, να έχουν την αρχική προέγκριση.
  2) Η ανοικτή δημόσια διαβούλευση προκαλεί επιπλοκές και αθέμιτες πρακτικές τεχνικών εμποδίων. Άρνηση χορήγησης αδείας όταν δεν χρειάζεται ΕΣΧΑΣΕ, συναλλακτικές πρακτικές, κ.α. Ο κανόνας εμπιστευτικότητας δεν μπορεί να τηρηθεί! Να υπάρχει διαβούλευση με κανόνες εμπιστευτικότητας με δήμους, κ.α.
  3) προς αποφυγή εύκολων αρνήσεων, να χρειάζεται πλήρης και αιτιολογημένη απόφαση με κανόνες και κριτήρια. Αν η αιτιολόγηση δεν είναι επαρκής να θεωρείται θετική η διαβούλευση!