Άρθρο 12 – Υποχρεώσεις Φορέα Επένδυσης και Διοίκησης

1. Ο φορέας της επένδυσης φέρει το βάρος της πληρότητας, ακρίβειας και αλήθειας των υποβαλλόμενων στοιχείων και υποχρεούται να συνεργάζεται με την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Γ.Γ.Σ.Ι.Ε.), τη Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Σ.Ε.Σ.Ε.) και τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (Γ.Δ.Σ.Ε.),εφόσον κληθεί προς τούτο, προκειμένου να συμπληρωθούν τυχόν ελλείψεις.
2. Ο φορέας της επένδυσης οφείλει εντός (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της οικείας απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε να υποβάλει προς τη Γ.Δ.Σ.Ε. επενδυτικό φάκελο. Ο επενδυτικός φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: α) τεχνική περιγραφή της Στρατηγικής Επένδυσης στην οποία περιγράφεται με λεπτομέρειες το σύνολο των απαιτούμενων έργων για την υλοποίηση της επένδυσης, β) χάρτη προσανατολισμού της περιοχής, στην οποία υλοποιείται η επένδυση σε κλίμακα 1:50.000, γ) χάρτες με τους οποίους τεκμηριώνονται όλα τα περιβαλλοντικά, χωροταξικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής όπως χρήσεις γης, όροι δόμησης, δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, οριοθετημένα υδατορέματα, καθορισμένες ζώνες αιγιαλού και παραλίας κλπ, δ) τοπογραφικά σχέδια στα οποία θα φαίνεται η σχεδιαζόμενη θέση των σημαντικότερων έργων της επένδυσης όπως κτίρια, υποδομές, οδική πρόσβαση κλπ, ε) τυχόν μελέτες του έργου που έχουν ολοκληρωθεί, στ) αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης.
3. Μετά την υποβολή του επενδυτικού φακέλου συντάσσεται εντός τριάντα (30) ημερών Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του φορέα της επένδυσης και της Γ.Δ.Σ.Ε., το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της αδειοδοτικής διαδικασίας και υλοποίησης της επένδυσης, τις αντισταθμιστικές παροχές και τις ειδικότερες υποχρεώσεις του φορέα της επένδυσης, το χρηματοδοτικό σχήμα και η αποδεδειγμένη ικανότητα χρηματοδότησης του έργου ή της επένδυσης μέσω παροχής νομικά δεσμευτικού εγγράφου καθώς και τις υποχρεώσεις της Διοίκησης αναφορικά με την πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα αδειοδότησης περιλαμβάνει λεπτομερή καταγραφή του απαιτούμενου χρόνου για την υποβολή κάθε επιμέρους φακέλου για την έκδοση κάθε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης, καθώς και του απαιτούμενου χρόνου για την έκδοση αντίστοιχα κάθε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης.
4. Το Μνημόνιο Συνεργασίας κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του επενδυτικού φακέλου. Ο συνολικός χρόνος για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών για την υλοποίηση μιας Στρατηγικής Επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης.
5. Ο επενδυτής υποχρεούται, πριν την έκδοση των αδειών δόμησης, να υποβάλει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, το οποίο ελέγχεται από ανεξάρτητο μηχανικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του παρόντος, καθώς και χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης της επένδυσης.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».