Άρθρο 12 – Υποχρεώσεις Φορέα Επένδυσης και Διοίκησης

1. Ο φορέας της επένδυσης φέρει το βάρος της πληρότητας, ακρίβειας και αλήθειας των υποβαλλόμενων στοιχείων και υποχρεούται να συνεργάζεται με την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Γ.Γ.Σ.Ι.Ε.), τη Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Σ.Ε.Σ.Ε.) και τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (Γ.Δ.Σ.Ε.),εφόσον κληθεί προς τούτο, προκειμένου να συμπληρωθούν τυχόν ελλείψεις.
2. Ο φορέας της επένδυσης οφείλει εντός (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της οικείας απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε να υποβάλει προς τη Γ.Δ.Σ.Ε. επενδυτικό φάκελο. Ο επενδυτικός φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: α) τεχνική περιγραφή της Στρατηγικής Επένδυσης στην οποία περιγράφεται με λεπτομέρειες το σύνολο των απαιτούμενων έργων για την υλοποίηση της επένδυσης, β) χάρτη προσανατολισμού της περιοχής, στην οποία υλοποιείται η επένδυση σε κλίμακα 1:50.000, γ) χάρτες με τους οποίους τεκμηριώνονται όλα τα περιβαλλοντικά, χωροταξικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής όπως χρήσεις γης, όροι δόμησης, δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, οριοθετημένα υδατορέματα, καθορισμένες ζώνες αιγιαλού και παραλίας κλπ, δ) τοπογραφικά σχέδια στα οποία θα φαίνεται η σχεδιαζόμενη θέση των σημαντικότερων έργων της επένδυσης όπως κτίρια, υποδομές, οδική πρόσβαση κλπ, ε) τυχόν μελέτες του έργου που έχουν ολοκληρωθεί, στ) αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης.
3. Μετά την υποβολή του επενδυτικού φακέλου συντάσσεται εντός τριάντα (30) ημερών Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του φορέα της επένδυσης και της Γ.Δ.Σ.Ε., το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της αδειοδοτικής διαδικασίας και υλοποίησης της επένδυσης, τις αντισταθμιστικές παροχές και τις ειδικότερες υποχρεώσεις του φορέα της επένδυσης, το χρηματοδοτικό σχήμα και η αποδεδειγμένη ικανότητα χρηματοδότησης του έργου ή της επένδυσης μέσω παροχής νομικά δεσμευτικού εγγράφου καθώς και τις υποχρεώσεις της Διοίκησης αναφορικά με την πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα αδειοδότησης περιλαμβάνει λεπτομερή καταγραφή του απαιτούμενου χρόνου για την υποβολή κάθε επιμέρους φακέλου για την έκδοση κάθε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης, καθώς και του απαιτούμενου χρόνου για την έκδοση αντίστοιχα κάθε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης.
4. Το Μνημόνιο Συνεργασίας κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του επενδυτικού φακέλου. Ο συνολικός χρόνος για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών για την υλοποίηση μιας Στρατηγικής Επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης.
5. Ο επενδυτής υποχρεούται, πριν την έκδοση των αδειών δόμησης, να υποβάλει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, το οποίο ελέγχεται από ανεξάρτητο μηχανικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του παρόντος, καθώς και χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης της επένδυσης.

 • 28 Δεκεμβρίου 2018, 13:57 | Στέλιος Σμπυράκης

  Παράγραφος 4
  Είναι αντιφατικό στο πνεύμα του νόμου να αναφέρεται ότι «Ο συνολικός χρόνος για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών για την υλοποίηση μιας Στρατηγικής Επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης» και μάλιστα χωρίς να αναφέρεται τι επέρχεται με την παρέλευση της τριετίας αυτής. Πρέπει να γίνει προσπάθεια για να επιτευχθεί σαφώς πολύ μικροτερη χρονικά διαδικασία αδειοδότησης.

 • 28 Δεκεμβρίου 2018, 13:05 | Στέλιος Σμπυράκης

  Παράγραφος 3
  Δεν είναι κατανοητή η υποχρέωση όλων των τύπων των Στρατηγικών επενδύσεων να μπαίνουν στη διαδικασία Μνημονίου Συνεργασίας, όπως π.χ. μια βιομηχανική εγκατάσταση σε ΒΙ.ΠΕ., ή μια εμβληματική επένδυση που θα δημιουργήσει ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης σε μια αστική περιοχή.

 • 28 Δεκεμβρίου 2018, 13:26 | Στέλιος Σμπυράκης

  Παράγραφος 1
  Όπως συμβαίνει σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ο επενδυτής θα πρέπει να διευκολύνεται κατά τη διαπραγμάτευση της ένταξης της επένδυσης και θα πρέπει να αποφεύγεται η άμεση εμπλοκή/συνεργασία πέραν της μιας υπηρεσίας. Προφανώς θα πρέπει να καλυφθούν οι απαιτήσεις όλων των εμπλεκόμενων επιτροπών, υπηρεσιών και διοικητικών δομών αλλά είναι σκόπιμο να υπάρχει ένα σημείο επαφής με τον επενδυτή.

 • 27 Δεκεμβρίου 2018, 16:29 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ

  Στο παρόν άρθρο 12 και ειδικότερα στην παράγραφο 4, το προβλεπόμενο διάστημα 3 ετών για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων κρίνεται εκτενές και προτείνεται αυτό να μην υπερβαίνει τα 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργική Απόφασης.

 • Προτείνεται η εξής διαμόρφωση της παραγράφου 1:
  Ο φορέας της επένδυσης φέρει το βάρος της πληρότητας, ακρίβειας και αλήθειας των υποβαλλόμενων στοιχείων και υποχρεούται να συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, που αποτελεί, μετά την ολοκλήρωση των αρχικών διαδικασιών κατάρτισης φακέλου, το μοναδικό σημείο επαφής του φορέα με τις Δημόσιες Αρχές. Εφόσον κληθεί προς τούτο, οφείλει να παρέχει προς τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κάθε απαραίτητο στοιχείο προκειμένου να συμπληρωθούν τυχόν ελλείψεις.

  Παράγραφος 4.
  Προτείνεται να τροποποιηθεί ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών για την υλοποίηση μιας Στρατηγικής Επένδυσης ώστε να μην υπερβαίνει τα δύο έτη (αντί των τριών που προβλέπεται σήμερα) από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης.

 • Άρθρο 12 παρ. 2: Προτείνουμε να συμπληρωθεί η παρ. 2 με την εξής φράση: «Τα υπό στοιχεία β) και γ) απαιτούμενα στοιχεία παραλείπονται όταν πρόκειται περί επένδυσης που πραγματοποιείται εντός ΟΥΜΕΔ».

 • 17 Δεκεμβρίου 2018, 23:26 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

  Ο χρόνος υλοποίησης μίας Στρατηγικής Επένδυσης στα (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης κρίνεται μη επαρκής λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που συχνά ανακύπτουν (διαδικαστικά, νομοθετικά, τεχνικά, κλπ) στην υλοποίηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Προτείνεται τα (5) έτη ως επαρκής χρόνος.

 • 16 Δεκεμβρίου 2018, 21:14 | Νίκος Σπ. Φιλίππου ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ-ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ THINK TANK

  1) Να καθιερωθεί και η ομάδα των 10 συμβούλων μεγάλων επενδύσεων για να απευθύνονται οι επενδυτές. Θα μπορούσε να είναι ανεξάρτητη αρχή.
  2) Να καθιερωθεί επιτροπή Απεμπλοκών στα 3-4 κρίσιμα Υπουργεία από 3-4 άτομα αποκλειστικής απασχόλησης, για την άρση διαφόρων εμποδίων των επενδύσεων. Οι εμπλοκές δεν επιλύονται με ombudsman.