Άρθρο 13 – Εποπτεία Υλοποίησης Επένδυσης

1. Η αρμοδιότητα εποπτείας της συνολικής διαδικασίας υλοποίησης εκάστης εγκεκριμένης από τη Δ.Ε.Σ.Ε. επενδυτικής πρότασης ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.
2. Με οικείες αποφάσεις όλων των εμπλεκομένων και συναρμόδιων φορέων για την έγκριση, την εξέλιξη της αδειοδοτικής διαδικασίας και την υλοποίηση εν γένει των Στρατηγικών Επενδύσεων, ορίζεται αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ανά καθ’ ύλη αρμόδιο φορέα, ως υπεύθυνος για το συντονισμό της διαδικασίας αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων ορίζεται ως επικεφαλής του παραπάνω δικτύου και συντονίζει τη λειτουργία του.
3. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων μετά την εγκριτική απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη αδειών προκειμένου να καταστεί δυνατή η προκήρυξη των έργων ή υπηρεσιών που εντάσσονται στις «Στρατηγικές Επενδύσεις». Οι αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί του Δημοσίου, καθώς και του ευρύτερου δημοσίου τομέα υποχρεούνται να παρέχουν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα κάθε αναγκαία συνδρομή, πληροφορία και διευκόλυνση για την πραγματοποίηση του σκοπού και των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
4. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης εκάστης εγκεκριμένης από τη Δ.Ε.Σ.Ε. επενδυτικής πρότασης ορίζεται από τον φορέα επένδυσης κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ανεξάρτητος μηχανικός από ειδικό μητρώο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καταρτίζεται το «Μητρώο Ανεξάρτητων Μηχανικών για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων», το οποίο τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και στελεχώνεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, η οποία αναρτάται διαδικτυακά στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση προβλέπεται η διαδικασία επιλογής του ανεξάρτητου μηχανικού, τα απαιτούμενα προσόντα και οι υποχρεώσεις αυτού, εξειδικεύεται ο τρόπος ανάθεσης των καθηκόντων του, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσής του από τη Διαχειριστική Αμοιβή που έχει καταβληθεί στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται οι επιμέρους διαδικασίες παρακολούθησης της προόδου των διαδικασιών αδειοδότησης και υλοποίησης της επένδυσης από την Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο τρόπος καταγραφής και τήρησης των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και των συναφών με αυτά υποχρεώσεων του φορέα επένδυσης και του Δημοσίου. Με όμοια απόφαση δύναται να προβλέπεται η προτυποποίηση των σχετικών με την εποπτεία της υλοποίησης των «Στρατηγικών Επενδύσεων» υποδειγμάτων των τεχνικών εκθέσεων.

  • 28 Δεκεμβρίου 2018, 13:26 | Στέλιος Σμπυράκης

    Παράγραφος 4
    Δεν είναι κατανοητό για ποιο λόγο θα πρέπει να έχει την ειδικότητα του μηχανικού ο υπεύθυνος παρακολούθησης υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης. Χωρίς την επιβάρυνση της διοίκησης με δημιουργία νέου μητρώου, συντονιστικό ρόλο θα μπορούσαν να έχουν τεχνικά μελετητικά γραφεία εξειδικευμένα σε θέματα αδειοδοτήσεων καθώς και ελεγκτικές εταιρείες εξειδικευμένες σε οικονομικούς ελέγχους.