Άρθρο 11 – Απόφαση Ένταξης στις Στρατηγικές Επενδύσεις

1. Η Δ.Ε.Σ.Ε. μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τη διαβίβαση του εισηγητικού φακέλου στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Γ.Γ.Σ.Ι.Ε.) αποφασίζει με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση για την ένταξη ή μη των επενδυτικών προτάσεων στις διατάξεις του παρόντος.
2. Οι επενδυτικές προτάσεις είναι δεσμευτικές για τον επενδυτή, ο οποίος δεν μπορεί να τις μεταβάλει, παρά μόνο με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., μετά από γνώμη της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», η δε περιγραφή των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο φάκελο υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον κατά νόμο υπεύθυνο.
3. Για την ένταξη των επενδυτικών προτάσεων στις Στρατηγικές Επενδύσεις λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 1 αλλά και: (α) η οικονομική βιωσιμότητα και η χρηματοοικονομική επάρκεια της προτεινόμενης επένδυσης, καθώς και η φερεγγυότητα του επενδυτή, (β) η μεταφορά τεχνογνωσίας σε πεδία έρευνας, καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, (γ) η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας με στόχο την επίτευξη χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος (δ) η προβλεπόμενη αύξηση της απασχόλησης, (ε) η ουσίωδης ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας, (στ) η ουσιώδης αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας, (ζ) η συμβατότητα του είδους και του μεγέθους της επένδυσης σε σχέση το φυσικό, οικιστικό και κοινωνικοοικονομικό υποσύστημα (η) οι περιβαλλοντικές, χωροταξικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του σχεδίου ή της επένδυσης σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. 4. Ειδικά για την οικονομική βιωσιμότητα και την χρηματοοικονομική επάρκεια της επενδυτικής πρότασης εξετάζονται στοιχεία όπως: α) η ύπαρξη τραπεζικής χρηματοδότησης ή υποστήριξης, β) η οικονομική κατάσταση του φορέα επένδυσης μέσω ισολογισμών ή αποσπασμάτων ισολογισμών, γ) το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών του φορέα επένδυσης ή ο κύκλος εργασιών του στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της επενδυτικής πρότασης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ` ανώτατο όριο, δ) η δέσμευση τρίτων να υποστηρίξουν τον φορέα επένδυσης κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης ή να συμμετάσχουν στη χρηματοδότησή του (comfort letter), εφόσον γίνεται επίκληση τέτοιας δέσμευσης, καθώς και σε περίπτωση επενδυτικών ή άλλων ταμείων (funds), η προσκόμιση επιστολών «proof of funds» από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε χώρα της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα ε) η πιστοληπτική ικανότητα του φορέα επένδυσης μέσω βεβαίωσης διεθνούς ή εγχώριου οργανισμού αξιολόγησης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια των παραγράφων 3 και 4, να προβλέπονται συγκεκριμένοι ποιοτικοί δείκτες και η βαρύτητά τους κατά την αξιολόγηση και να ορίζεται η διαδικασία ελέγχου αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
5. Η Δ.Ε.Σ.Ε. με απόφασή της επί συγκεκριμένης επενδυτικής πρότασης, δύναται να καλεί τον φορέα της επένδυσης να εξειδικεύει περαιτέρω τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στον εισηγητικό φάκελο της υπό εξέταση επενδυτικής πρότασης, ιδίως ως προς το περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου, της οικονομοτεχνικής μελέτης, της μελέτης σκοπιμότητας και της μελέτης επιπτώσεων της επένδυσης.

 • Άρθρο 11 – Απόφαση ένταξης στις Στρατηγικές Επενδύσεις
  Η παρ. 3 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «3. Για την ένταξη των επενδυτικών προτάσεων στις Στρατηγικές Επενδύσεις λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 1 αλλά και: (α) η οικονομική βιωσιμότητα και η χρηματοοικονομική επάρκεια της προτεινόμενης επένδυσης, καθώς και η φερεγγυότητα του επενδυτή, (β) η μεταφορά τεχνογνωσίας σε πεδία έρευνας, καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, καθώς και η εφαρμογή του καθολικού σχεδιασμού, (γ) η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας με στόχο την επίτευξη χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος (δ) η προβλεπόμενη αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, μέσω της οριζόντιας εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, (ε) η ουσίωδης ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας, (στ) η ουσιώδης αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας, (ζ) η συμβατότητα του είδους και του μεγέθους της επένδυσης σε σχέση το φυσικό, οικιστικό και κοινωνικοοικονομικό υποσύστημα (η) οι περιβαλλοντικές, χωροταξικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του σχεδίου ή της επένδυσης σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο».

  Αιτιολόγηση: οι προαναφερθείσες προτεινόμενες προσθήκες βασίζονται στις συνταγματικές επιταγές (άρθρο 21, παρ.6), στις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας (ν.4074/2012, ν.4488/2017, ν. 4443/2016, ν.4399/2016) και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ. αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.

 • 16 Δεκεμβρίου 2018, 21:58 | Νίκος Σπ. Φιλίππου ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ-ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ THINK TANK

  Να υπάρχουν προθεσμίες και σε αυτή τη διαδικασία, 30 ημερών! Να μην είναι απαραίτητη τα comfort letters από την αρχή, αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο. Πρώτα η έγκριση και μετά η χρηματοδότηση.

 • Άρθρο 11 – Απόφαση ένταξης στις Στρατηγικές Επενδύσεις
  Η παρ. 3 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «3. Για την ένταξη των επενδυτικών προτάσεων στις Στρατηγικές Επενδύσεις λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 1 αλλά και: (α) η οικονομική βιωσιμότητα και η χρηματοοικονομική επάρκεια της προτεινόμενης επένδυσης, καθώς και η φερεγγυότητα του επενδυτή, (β) η μεταφορά τεχνογνωσίας σε πεδία έρευνας, καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, καθώς και η εφαρμογή του καθολικού σχεδιασμού, (γ) η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας με στόχο την επίτευξη χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος (δ) η προβλεπόμενη αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, μέσω της οριζόντιας εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, (ε) η ουσίωδης ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας, (στ) η ουσιώδης αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας, (ζ) η συμβατότητα του είδους και του μεγέθους της επένδυσης σε σχέση το φυσικό, οικιστικό και κοινωνικοοικονομικό υποσύστημα (η) οι περιβαλλοντικές, χωροταξικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του σχεδίου ή της επένδυσης σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο».

  Αιτιολόγηση: οι προαναφερθείσες προτεινόμενες προσθήκες βασίζονται στις συνταγματικές επιταγές (άρθρο 21, παρ.6), στις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας (ν.4074/2012, ν.4488/2017, ν. 4443/2016, ν.4399/2016) και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ. αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.