Άρθρο 01 – Ορισμός, κριτήρια και κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» νοούνται οι επενδύσεις, ιδίως σε τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών με κύρια χαρακτηριστικά την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την υψηλή προστιθέμενη αξία, οι οποίες λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή και την τοπική οικονομία, μπορούν να επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως για την αύξηση της απασχόλησης, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικά δίκαιης, ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης και με την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική. Οι «Στρατηγικές Επενδύσεις» διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
2. «(Στρατηγικές Επενδύσεις 1)», οι οποίες δημιουργούν κατά τρόπο βιώσιμο τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) νέες θέσεις εργασίας ή των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα του άρθρου 2, της παρ. 1 του άρθρου 3 και του άρθρου 4, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης.
3. «(Στρατηγικές Επενδύσεις 2)», οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εκατό (100) νέες θέσεις εργασίας ή των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ. Ειδικά, για την περίπτωση των επενδύσεων στον τομέα της βιομηχανίας, οι επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) νέες θέσεις εργασίας ή ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι άνω των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ. Για την περίπτωση επενδύσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) οι επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον πενήντα (50) θέσεις εργασίας ή ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι άνω των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα των άρθρων 3, 4 και 5, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης
4. «Εμβληματικές Επενδύσεις», οι οποίες υλοποιούνται από διακεκριμένες, διεθνούς φήμης νομικές οντότητες που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στον κλάδο τους. Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα των άρθρων 3, 4 και 5, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης.
5. «Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης», οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον είκοσι (20) νέες θέσεις εργασίας και των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 3 και του άρθρου 4, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης.
6. «Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις», όπως οι επενδύσεις του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» που έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και έχουν υπαχθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), και οι επενδύσεις του άρθρου 8 του Ν.4271/2014 για τα «Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος – Projects of Common Interest (PCI)». Οι στρατηγικές επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 3 και του άρθρου 4, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης.
7. Για κάθε φορέα στρατηγικής επένδυσης, οι διατάξεις του άρθρου 16 ν. 4251/2014 (ΦΕΚ A’ 103) περί χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα εφαρμόζονται ως προς συγκεκριμένα, κατ’ ανώτατο αριθμό δέκα (10), στελέχη των επενδυτικών σχημάτων για όλες τις κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων. Τα στελέχη αυτά, τα οποία δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, θεωρείται ότι διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος, για όσο διάστημα υφίσταται η εργασιακή σχέση με το φορέα της στρατηγικής επένδυσης. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει επίσης τον ή την σύζυγο ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης, στο βαθμό που αυτός ή αυτή δεν ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και τα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, όπως αυτά προσδιορίζονται στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.4172/2013.

 • Για να προσελκύσουμε επενδύσεις από ξένους πολίτες πρέπει η Ελλάδα να αποδείξει ότι έχει απαλλαγεί από τα λάθη του παρελθόντος και ότι η επένδυση του καθενός θα γίνει σεβαστή από την Ελληνική πολιτεία

  1) Κατά κύριο λόγο πρέπει να υπάρχει μια απλουστευμένη δημόσια διοίκηση, στην οποία ο επενδυτής πρέπει αντικρίζει συνέπεια, όρεξη και εξυπηρέτηση. Γι’ αυτό το λόγο το Υπουργείο σας πρέπει να προσλάβει 10 ειδικούς συμβούλους μεγάλων επενδύσεων, με τεράστια εμπειρία αγοράς αλλά και χειρισμού της δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση του επενδυτή από τη στιγμή που θα παραλάβουν την ειδική αίτηση για επένδυση και θα έχουν ως στόχο μέσα σε ένα μικρό χρονοδιάγραμμα να βοηθούν τον επενδυτή σε όλα, μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ουσιαστικά, ο σύμβουλος της επενδυτή θα διευθετεί άμεσα και γνωρίζοντας τους νόμους, θα διεκπεραιώνει όλες τις διαδικασίες χωρίς να εμπλέκεται πουθενά ο επενδυτής, αποτελώντας την εγγύηση για την επιτυχή έκβαση της επένδυσης χωρίς κανένα εμπόδιο. Και αν βρεθεί εμπόδιο ο σύμβουλος θα το λύνει άμεσα. Οι σύμβουλοι πρέπει να άτομα δραστήρια με γνώσεις της αγοράς αλλά και εμπειρία. Μεγάλη εμπειρία στη δαιδαλώδη δημόσια διοίκηση.

  2)Για να μην αμφιβάλλει ο επενδυτής για το φορολογικό καθεστώς, θα υπάρχει μια συμφωνία με το Υπουργείο σας σχετικά με ρήτρα φορολόγησης. Αν αλλάξετε το φορολογικό καθεστώς ή αλλάξετε τους συντελεστές φορολόγησης θα ενεργοποιηθεί μία ρήτρα προστασίας του επενδυτή, ο οποίος θα προφυλάσσει με αυτό τον τρόπο την επένδυση του. Αν στην αντίθετη περίπτωση ο επενδυτής δεν είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του, τότε θα ενεργοποιείται η ρήτρα εναντίον και εναντίον της επένδυσης. Για να μην υπάρχει αμφισβήτηση για την συνεργασία κράτους – επενδυτή θα ζητήσετε την διαμεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  3)Για να δημιουργηθεί μια σαφής επενδυτική εικόνα στην Ελλάδα πρέπει να δοθούν και προτάσεις από το κράτος για τις επενδύσεις. Γι’ αυτό το λόγο κάθε Περιφερειακή αρχή της χώρας οφείλει να καταθέσει 5 προτάσεις (τουλάχιστον) το χρόνο προς το Υπουργείο σας για να δημιουργηθεί μια μεγάλη επένδυση στην Περιφέρεια της. Γι’ αυτό το λόγο οφείλει να δημιουργήσει μια «επιτροπή σοφών» η οποία θα εισηγείται στον Περιφερειάρχη επενδύσεις και αυτός υποχρεούται να στείλει 5 επενδύσεις στο Υπουργείο σας.

  Σαν Δυτικομακεδόνας και επειδή γνωρίζω πολύ καλά την Περιφέρεια μου θα μπορούσα να σας προτείνω 5 επενδύσεις οι οποίες θα ήταν πολύ συμφέρουσες για μεγαλοεπενδυτές.

  1)Πρότυπο Ελληνικό Κέντρο Ενεργειακής Παραγωγής στο χώρο του ΛΚΔΜ με νέες διαδικασίες ενεργειακής παραγωγής και καινοτόμες διαδικασίες για την παραγωγή ενέργειας

  2)Διαχείριση τεχνητών Λιμνών Πολυφύτου – Ιλαρίωνα με απεριόριστες διαδικασίες για τον πρωτογενή τομέα, την ιχθυοκαλλιέργεια και την υδροηλεκτρική παραγωγή

  3)Επεξεργασία Ξυλείας ορεινών όγκων Δυτικής Μακεδονίας με απεριόριστο υλικό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί επαρκώς για την εξαγωγή και αξιοποίηση άριστης ξυλείας της περιοχής

  4)Δημιουργία εκτάσεων αξιοποίησης δυναμικών καλλιεργιών Δυτικής Μακεδονίας με τις οποίες μπορεί να γίνει ένα εργοστάσιο επεξεργασίας φυτών και δυναμικών καλλιεργειών για την παραγωγή καλλυντικών και άλλων προϊόντων

  5)Τεχνοτροπία για δημιουργία βιομηχανίας για παρασκευή τροφίμων με παραδοσιακό τρόπο όπως των ποντιακών και τοπικών φαγητών με brand name

  Οι μεγάλες επενδύσεις για να γίνουν πρέπει να υπάρξουν και μεγάλες διασφαλίσεις για τους επενδυτές. Αν τους διασφαλίσουμε το μέλλον θα μας διασφαλίσουν και αυτοί με θέσεις εργασίας και ανταπόδοση στις τοπικές κοινωνίες.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».