Άρθρο 01 – Ορισμός, κριτήρια και κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» νοούνται οι επενδύσεις, ιδίως σε τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών με κύρια χαρακτηριστικά την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την υψηλή προστιθέμενη αξία, οι οποίες λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή και την τοπική οικονομία, μπορούν να επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως για την αύξηση της απασχόλησης, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικά δίκαιης, ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης και με την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική. Οι «Στρατηγικές Επενδύσεις» διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
2. «(Στρατηγικές Επενδύσεις 1)», οι οποίες δημιουργούν κατά τρόπο βιώσιμο τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) νέες θέσεις εργασίας ή των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα του άρθρου 2, της παρ. 1 του άρθρου 3 και του άρθρου 4, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης.
3. «(Στρατηγικές Επενδύσεις 2)», οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εκατό (100) νέες θέσεις εργασίας ή των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ. Ειδικά, για την περίπτωση των επενδύσεων στον τομέα της βιομηχανίας, οι επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) νέες θέσεις εργασίας ή ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι άνω των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ. Για την περίπτωση επενδύσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) οι επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον πενήντα (50) θέσεις εργασίας ή ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι άνω των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα των άρθρων 3, 4 και 5, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης
4. «Εμβληματικές Επενδύσεις», οι οποίες υλοποιούνται από διακεκριμένες, διεθνούς φήμης νομικές οντότητες που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στον κλάδο τους. Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα των άρθρων 3, 4 και 5, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης.
5. «Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης», οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον είκοσι (20) νέες θέσεις εργασίας και των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 3 και του άρθρου 4, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης.
6. «Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις», όπως οι επενδύσεις του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» που έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και έχουν υπαχθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), και οι επενδύσεις του άρθρου 8 του Ν.4271/2014 για τα «Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος – Projects of Common Interest (PCI)». Οι στρατηγικές επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 3 και του άρθρου 4, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης.
7. Για κάθε φορέα στρατηγικής επένδυσης, οι διατάξεις του άρθρου 16 ν. 4251/2014 (ΦΕΚ A’ 103) περί χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα εφαρμόζονται ως προς συγκεκριμένα, κατ’ ανώτατο αριθμό δέκα (10), στελέχη των επενδυτικών σχημάτων για όλες τις κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων. Τα στελέχη αυτά, τα οποία δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, θεωρείται ότι διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος, για όσο διάστημα υφίσταται η εργασιακή σχέση με το φορέα της στρατηγικής επένδυσης. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει επίσης τον ή την σύζυγο ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης, στο βαθμό που αυτός ή αυτή δεν ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και τα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, όπως αυτά προσδιορίζονται στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.4172/2013.

 • 28 Δεκεμβρίου 2018, 12:03 | Στέλιος Σμπυράκης

  Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών και των επενδυτών, προτείνεται να τυποποιηθούν οι κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων, π.χ. Στρατηγικές Επενδύσεις Τύπου 1, Τύπου 2. και να γίνεται αναφορά τους με αυτή τη μορφή.

 • Στην παράγραφο 4, προτείνεται να τροποποιηθεί – συμπληρωθεί η φράση

  «Εμβληματικές Επενδύσεις, οι οποίες υλοποιούνται από διακεκριμένες, διεθνούς φήμης νομικές οντότητες που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στον κλάδο τους»,

  ως εξής:

  «Εμβληματικές επενδύσεις, οι οποίες υλοποιούνται από διακεκριμένες, διεθνούς φήμης νομικές οντότητες που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στον κλάδο τους και εν γένει νομικές οντότητες αναγνωρισμένου κύρους που παρέχουν καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα εθνικής και υπερεθνικής εμβέλειας».

 • 27 Δεκεμβρίου 2018, 11:47 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

  Ο ορισμός που δίνεται για τις «Εμβληματικές Επενδύσεις» κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του παρόντος κρίνεται ανεπαρκής για την προώθηση των επενδύσεων στην ελληνική επικράτεια. Ειδικότερα είναι ασαφής η ειδική λειτουργία και τα κριτήρια με τα οποία οι νομικές οντότητες κατατάσσονται σε πρώτες θέσεις παγκόσμιων κατατάξεων αλλά και ποιές είναι οι εν λόγω παγκόσμιες κατατάξεις και πως προκύπτουν.

  Προτείνεται ως αναγκαίος ο εμπλουτισμός του ορισμού, έστω ως εξής:

  «Εμβληματικές Επενδύσεις», οι οποίες υλοποιούνται από διακεκριμένες, διεθνούς φήμης νομικές οντότητες που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στον κλάδο τους… και γενικώς νομικές οντότητες με εθνικό και υπερεθνικό κύρος που συμβάλλουν στην προώθηση της καινοτομίας μέσω της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών εθνικής και υπερεθνικής εμβέλειας…. Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα των άρθρων 3, 4 και 5, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης.

 • 23 Δεκεμβρίου 2018, 23:51 | Αναστασιος Χατζημαν.

  Ανοίξτε τα θεόκλειστα επαγγέλματα όπως:

  ΛΟΓΙΣΤΕΣ , το περιβόητο άνοιγμα μηταράκη ήταν μια κοροιδία αφιέρωμα στις συντεχνίες.. (την ίδια πολιτική έχει και η κυβέρνηση)

  ΤΑΞΙ

  ΦΟΡΤΗΓΑ

  Και αν ανοίξετε τα έυκολα..που στην πράξη τα κάνατε θεοδύσκολα..βλέπουμε για ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΎΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, γιατι τώρα φαντάζει ανέκδοτο.

 • 1. Πρόταση 1 – Άρθρο 1 παρ. 3 και Άρθρο 8 παρ. 1: Η αναφορά σε «ΒΙ.ΠΕ.» να τροποποιηθεί, σε «ΟΥΜΕΔ κατά την έννοια του άρθρου 41 παρ. 4 Ν. 3982/2011» (Οργανωμένος Υποδοχέας Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων).
  2. Πρόταση 2 – Άρθρο 1 παρ. 3: Προτείνουμε το όριο των επενδύσεων σε ΟΥΜΕΔ, πάνω από το οποίο αυτές εντάσσονται στην έννοια των «Στρατηγικών Επενδύσεων 2», να μειωθεί κατ’ ελάχιστον, στη δημιουργία σαράντα (40) θέσεων εργασίας ή στον συνολικό προϋπολογισμό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ.
  Συνολικά: Για την περίπτωση επενδύσεων σε ΟΥΜΕΔ, κατά την έννοια του άρθρου 41 παρ. 4 Ν. 3982/2011 (Α΄ 143), ή επενδύσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, επέκταση ή αναβάθμιση ΟΥΜΕΔ ή των υποδομών τους, οι επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεις εργασίας ή ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι άνω των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ.
  3. Πρόταση 3 – Άρθρο 1 παρ. 3: Επίσης, προτείνουμε στην έννοια των «Στρατηγικών Επενδύσεων 2» να υπάγονται ρητά και «οι επενδύσεις για την δημιουργία, ανάπτυξη, επέκταση ή αναβάθμιση ΟΥΜΕΔ ή των υποδομών τους». Η υπαγωγή των Επιχειρηματικών Πάρκων στις Στρατηγικές Επενδύσεις πρέπει να αποτελεί εθνική ανάγκη καθώς είναι σημαντικό για την Εθνική Οικονομία, την Ανάπτυξη και την Χωροταξία, η ίδρυση και ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων και η υπαγωγή στις Στρατηγικές Επενδύσεις, ανεξαρτήτως ύψους επένδυσης σε έργα υποδομών, οι κατηγορίες των οποίων ούτως η άλλως ορίζονται υποχρεωτικά από τη νομοθεσία. Το κριτήριο είναι να υπάγονται στις Στρατηγικές Επενδύσεις, Επιχειρηματικά Πάρκα εμβαδού άνω των 500 στρ. Αυτό μπορεί να επιτρέπει την ένταξη στην κατηγορία 6 (αυτοδίκαια εντασσόμενες ΕΕ) με απλή διαπιστωτική πράξη της τήρησης του εμβαδού.

 • 20 Δεκεμβρίου 2018, 18:35 | ReDePlan AE Consultants

  Προτείνουμε η διάταξη του εδαφ. (ε) του άρθ. 1 του Ν.4146/2013, σύμφωνα με την οποία οι επενδύσεις Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν.3982/2011, με προϋπολογισμό άνω των 5 εκ. €, συμπεριλαμβάνονται στις Στρατηγικές Επενδύσεις του ισχύοντος πλαισίου να συμπεριληφθεί στο παρόν.
  Προς επιβεβαίωση αυτής της αναγκαιότητας, συνοπτικά καταγράφουμε ότι η υπαγωγή των Επιχειρηματικών Πάρκων στις Στρατηγικές Επενδύσεις είναι απολύτως αιτιολογημένη, καθώς οι εν λόγω επενδύσεις, εκτός από τις προφανέστατες ωφέλειες χωροταξικής και περιβαλλοντικής ευνομίας που διασφαλίζουν, δημιουργούν, δυναμικά, εκατοντάδες θέσεις εργασίας για εκατοντάδες επιχειρήσεις που μπορούν να εγκατασταθούν σε αυτά. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρεται ότι σε ένα Πάρκο 5 εκ. €, με έκταση 500 στρ., μπορούν να εγκατασταθούν περισσότερες από 175 επιχειρήσεις, με μέση επιφάνεια εκμετάλλευσης 2 στρέμματα/ επιχείρηση και με προϋπολογισμό, σε πλήρη ανάπτυξη του Πάρκου, να υπερβαίνει τα 350 εκ. €.
  Επιπλέον των ανωτέρω, η βελτίωση των όρων υπαγωγής και προώθησης των Στρατηγικών Επενδύσεων που επέρχεται με το νομοσχέδιο και βεβαίως η μείωση της διαχειριστικής αμοιβής, θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για την υπαγωγή Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν.3982/2011, στο νέο νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του χρόνου, άρα και του κόστους, αδειοδότησης τους που σήμερα διαρκούν έτη, και γενικότερα θα συμβάλει στην ανάπτυξη σημαντικών επενδύσεων στον τομέα αυτό.
  Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε, το μέτρο των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε ΒΙΠΕ να επεκταθεί και για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ του Ν.2545/1997 και Επιχειρηματικά Πάρκα του Ν.3982/2011.
  Επίσης να επεκταθεί η δυνατότητα που υπήρχε στον παλιό νόμο για επενδύσεις υπαγόμενες στο JESSICA, με προϋπολογισμό 3 εκ. €, σε επενδύσεις που θα μπορούν να υπαχθούν στο σχεδιαζόμενο Ταμείο Υποδομών.

 • 18 Δεκεμβρίου 2018, 12:36 | Εμμανουήλ Απέργης

  Πολύ ευχάριστη πρωτοβουλία το νομοσχέδιο στρατηγικών επενδύσεων. Δε θα σας κουράσω με μεγάλο κατεβατό. Απλά θέλω να τονίσω πως λείπει από το νομοσχέδιο ένα πολύ σημαντικό κίνητρο.

  Αυτό το κίνητρο προέρχεται από τον Οργανισμό Ασφαλίσεως Εξαγωγικών Πιστώσεων (συστήθηκε με τον ν.1796/88 και λειτουργεί ως ν.π.ι.δ.). Το κόστος ασφάλισης των εξαγωγών θεωρείται ένα πολύ σημαντικό αντικίνητρο να επενδύσει κάποιος στη χώρα, αφού αυτό το κίνητρο μπορεί να το καλύψει από αλλού. Η στρατηγική επένδυση στη χώρα μας έχει ένα βασικό ρόλο: Να εξάγει ένα επενδυτικό σχήμα από τη χώρα μας. Για αυτό και θα την κάνει.

  Αν ο όγκος (bulk) του αποθέματος δεν είναι εν μέρει (τουλάχιστον) ασφαλισμένος από έναν κρατικό φορέα, θα αναζητήσει σίγουρη ασφάλιση κάπου αλλού (σε άλλη χώρα). Ο Ο.Α.Ε.Π. καλύπτει εμπορικούς κινδύνους που συναντά ο στρατηγικός εξαγωγέας (όπως πτώχευσης του αγοραστή του προϊόντος του, υπερημερίας του αγοραστή, αυθαίρετη καταγγελία της εξαγωγικής σύμβασης καθιστώντας τον στρατηγικό εξαγωγέα με απούλητο εμπόρευμα), αλλά και πιστωτικού κινδύνου κυρίαρχου κράτους (υπερημερία κεντρικής του τράπεζας ή ΥΠΟΙΚ της χώρας κατεύθυνσης του εξαγωγικού προϊόντος), αλλά και κινδύνου χώρας (π.χ. επιβολή γενικού δικαιοστασίου – general moratorium, αδυναμία μεταφοράς συναλλάγματος – transfer risk, ανεπαρκή κάλυψη χρέους κατά την ημέρα μεταβίβασης κεφαλαίου – transfer of funds, γεγονότα ανωτέρα βίας – π.χ. τρομοκρατική ενέργεια ή σιδηροδρομικό ατύχημα).

  Επομένως, κίνητρο για έναν εξαγωγέα π.χ. αυτοκινητοβιομηχανίας είναι κάθε εξαγωγική σύμβαση να διέπεται από ταχεία παροχή ασφαλιστηρίου προκειμένου η οριστική έγκριση να δίνεται πριν την καταβολή των δικαιολογητικών.

  Επιπλέον η ενίσχυση του εγγυοδοτικού κεφαλαίου είναι απαραίτητη του Ο.Α.Ε.Π. (μετατροπή του σε Α.Ε. του δημοσίου στο μέλλον;). Αρχικά, θα πρέπει να λειτουργεί ως πάροχος ασφαλιστικών πιστώσεων σε συνδυασμό με παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών από ιδιωτικούς παρόχους. Πιο συγκεκριμένα, αν το συμβόλαιο εξαγωγικής πίστωσης από ιδιώτη δεν καλύπτει όλο το εξαγώγιμο εμπόρευμα, τότε μπορεί ο Ο.Α.Ε.Π. να καλύψει το υπολειπόμενο μέρος.

 • 18 Δεκεμβρίου 2018, 11:58 | Εμμανουήλ Απέργης Ph.D.

  Πολύ ευχάριστη πρωτοβουλία το νομοσχέδιο στρατηγικών επενδύσεων. Δε θα σας κουράσω με μεγάλο κατεβατό. Απλά θέλω να τονίσω πως λείπει από το νομοσχέδιο ένα πολύ σημαντικό κίνητρο.

  Αυτό το κίνητρο προέρχεται από τον Οργανισμό Ασφαλίσεως Εξαγωγικών Πιστώσεων (συστήθηκε με τον ν.1796/88 και λειτουργεί ως ν.π.ι.δ.). Το κόστος ασφάλισης των εξαγωγών θεωρείται ένα πολύ σημαντικό αντικίνητρο να επενδύσει κάποιος στη χώρα, αφού αυτό το κίνητρο μπορεί να το καλύψει από αλλού. Η στρατηγική επένδυση στη χώρα μας έχει ένα βασικό ρόλο: Να εξάγει ένα επενδυτικό σχήμα από τη χώρα μας. Για αυτό και θα την κάνει.

  Αν ο όγκος (bulk) του αποθέματος δεν είναι εν μέρει (τουλάχιστον) ασφαλισμένος από έναν κρατικό φορέα, θα αναζητήσει σίγουρη ασφάλιση κάπου αλλού (σε άλλη χώρα). Ο Ο.Α.Ε.Π. καλύπτει εμπορικούς κινδύνους που συναντά ο στρατηγικός εξαγωγέας (όπως πτώχευσης του αγοραστή του προϊόντος του, υπερημερίας του αγοραστή, αυθαίρετη καταγγελία της εξαγωγικής σύμβασης καθιστώντας τον στρατηγικό εξαγωγέα με απούλητο εμπόρευμα), αλλά και πιστωτικού κινδύνου κυρίαρχου κράτους (υπερημερία κεντρικής του τράπεζας ή ΥΠΟΙΚ της χώρας κατεύθυνσης του εξαγωγικού προϊόντος), αλλά και κινδύνου χώρας (π.χ. επιβολή γενικού δικαιοστασίου – general moratorium, αδυναμία μεταφοράς συναλλάγματος – transfer risk, ανεπαρκή κάλυψη χρέους κατά την ημέρα μεταβίβασης κεφαλαίου – transfer of funds, γεγονότα ανωτέρα βίας – π.χ. τρομοκρατική ενέργεια ή σιδηροδρομικό ατύχημα).

  Επομένως, κίνητρο για έναν εξαγωγέα π.χ. αυτοκινητοβιομηχανίας είναι κάθε εξαγωγική σύμβαση να διέπεται από ταχεία παροχή ασφαλιστηρίου προκειμένου η οριστική έγκριση να δίνεται πριν την καταβολή των δικαιολογητικών.

  Επιπλέον η ενίσχυση του εγγυοδοτικού κεφαλαίου είναι απαραίτητη του Ο.Α.Ε.Π. (μετατροπή του σε Α.Ε. του δημοσίου στο μέλλον;). Αρχικά, θα πρέπει να λειτουργεί ως πάροχος ασφαλιστικών πιστώσεων σε συνδυασμό με παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών από ιδιωτικούς παρόχους. Πιο συγκεκριμένα, αν το συμβόλαιο εξαγωγικής πίστωσης από ιδιώτη δεν καλύπτει όλο το εξαγώγιμο εμπόρευμα, τότε μπορεί ο Ο.Α.Ε.Π. να καλύψει το υπολειπόμενο μέρος.

 • 17 Δεκεμβρίου 2018, 20:38 | Μανώλης Μαγκανάρης

  1. Προτείνεται, στις «εμβληματικές Επενδύσεις», να εντάσσονται και να επωφελούνται των πλεονεκτημάτων του Νόμου αποκλειστικά «οι επενδύσεις στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης που πραγματοποιούνται από διεθνούς φήμης νομικές οντότητες».
  Στόχος είναι ο περιορισμός μετανάστευσης των Ελλήνων επιστημόνων, ενώ διασφαλίζεται επαρκώς το “Δημόσιο Συμφέρον” καθότι οι επενδύσεις των διεθνών εταιρειών μπορεί να επιφέρουν κινδύνους στις εγχώριες παραγωγικές μονάδες.

  2. Η ύπαρξη ταχείας αδειοδότησης είναι κρισιμότατος παράγοντας στην επιχειρηματική απόφαση. Προκειμένου να εξασφαλισθεί πρέπει να δεσμεύεται η Πολιτεία, καθορίζοντας ρητά το χρόνο της οριστικής απάντησης (έγκρισης ή τεκμηριωμένης απόρριψης αδειοδότησης κάθε έργου). Το δημόσιο -κοινωνικό και οικονομικό- συμφέρον ορίζει ότι η ταχεία αδειοδότηση (που αφορά κυρίως τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας παραγωγικών μονάδων), αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας. Η άσκηση ορθού Management στη Δημόσια Διοίκηση, μπορεί να επιτρέψει την ευρεία παροχή του κινήτρου αυτού.

  3. Ο προβλεπόμενος νόμος των «στρατηγικών επενδύσεων» προφανώς θα λειτουργεί παράλληλα με τον «αναπτυξιακό νόμο» (4399/2016 – Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας). Η ενοποίηση του νομικού πλαισίου σε ένα νόμο «Περί Επενδυτικών Κινήτρων», απλό με ένα ενιαίο – οριζόντιο κίνητρο την φορολογική απαλλαγή – θα περιόριζε την γραφειοκρατία τόσο στην Δημόσια Διοίκηση όσο και στον Επενδυτικό Φορέα.

 • 17 Δεκεμβρίου 2018, 14:02 | ΣΕΤΕ

  ΑΡΘΡΟ 1 | Ορισμός, κριτήρια και κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων

  1. Παρατηρείται ασάφεια στο περιεχόμενο της παραγράφου 1 ως προς τις κατηγορίες των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που μπορούν να υπαχθούν στην έννοια των στρατηγικών επενδύσεων.

  Προτείνεται η ενδεικτική απαρίθμηση των κατηγοριών των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι δυνατόν να υπαχθούν στο ρυθμιστικό πεδίο του παρόντος Σχεδίου νόμου.

  2. Επιπλέον, στις παραγράφους 2,3 και 5 δεν αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο των επιλέξιμων δαπανών του προϋπολογισμού των επενδύσεων, καθώς και ο χαρακτήρας / κατηγορία των δημιουργούμενων νέων, ή των διατηρούμενων με τις επενδύσεις αυτές θέσεων εργασίας.

  Προτείνεται να διευκρινιστεί ότι, στις επιλέξιμες δαπάνες του Προϋπολογισμού θα περιλαμβάνονται τόσο τα πάγια στοιχεία ενεργητικού, όσο και τα άυλα πάγια στοιχεία τα οποία αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού, καθώς και το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης.

  Επίσης, για τις δημιουργούμενες νέες, ή τις διατηρούμενες θέσεις εργασίας προτείνεται να διευκρινιστεί ότι, ειδικά για τον τουριστικό τομέα περιλαμβάνονται και οι θέσεις εποχιακής απασχόλησης.

  3. Παράλληλα, η έννοια των «Εμβληματικών Επενδύσεων» (παράγραφος 4) είναι ασαφής και ως μόνο κριτήριο τίθεται η διεθνής φήμη του φορέα της επένδυσης, χωρίς εξειδίκευση, ή επεξήγηση και χωρίς άλλη προϋπόθεση, ενώ παρέχονται ακόμη και σωρευτικά φορολογικά, ταχεία αδειοδότηση και κίνητρα ενίσχυσης δαπανών.

  Προτείνεται να προστεθεί η απαραίτητη εξειδίκευση των κριτηρίων χαρακτηρισμού της συγκεκριμένης κατηγορίας Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία να τεκμηριώνει την σημαντικότητα των επιπτώσεων τους για την ελληνική οικονομία.

  4. Επιπλέον, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών απαιτήσεων χωροθέτησης των σημαντικών επενδύσεων στο Τομέα του Τουρισμού και με στόχο να είναι δυνατή η αξιοποίηση των κινήτρων χωροθέτησης του άρθρου 2, προτείνεται στη παράγραφο 2 του άρθρου 1, να προστεθεί ότι, «για την περίπτωση των επενδύσεων στον τομέα του Τουρισμού, οι επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εκατό (100) νέες θέσεις εργασίας, ή ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι άνω των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) ευρώ.»

  5. Προτείνεται, επίσης, στην παράγραφο 2, να προβλεφθεί και για την κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 1» η αξιοποίηση των κινήτρων του άρθρου 5 (Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων), λαμβανομένου υπόψη του σημαντικά υψηλού αριθμού των δημιουργούμενων νέων θέσεων εργασίας της κατηγορίας αυτής Στρατηγικών Επενδύσεων.

  6. Τέλος, προτείνεται η ειδική ρύθμιση της παραγράφου 3, για τις επενδύσεις στον Τομέα της Βιομηχανίας που υλοποιούνται σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), να ισχύει και για τις επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, που υλοποιούνται σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α).

  ΑΡΘΡΟ 2 | Κίνητρα χωροθέτησης

  1. Στην παράγραφο 1 προβλέπεται η κατάρτιση Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) «επί κατ’ αρχήν ενιαίων εκτάσεων».

  Προτείνεται όπως, ειδικά για τις στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, να είναι δυνατή η κατάρτιση Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) και επί μη ενιαίων εκτάσεων με την προϋπόθεση βέβαια της διασφάλισης του ενιαίου χαρακτήρα / συμπληρωματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και της πρακτικά άμεσης επικοινωνίας των δημιουργούμενων υποδομών (π.χ. περιπτώσεις τουριστικών εγκαταστάσεων, οι οποίες χωροθετούνται σε εκτάσεις μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται κοινόχρηστη οδός το οποίο προβλέπεται ήδη από τη νομοθεσία του Υπουργείου Τουρισμού).

  2. Στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την εξυπηρέτηση των στρατηγικών επενδύσεων και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους μέχρι ποσοστό 3% της συνολικής έκτασης υλοποίησης της επένδυσης. Το ποσοστό όμως αυτό είναι πολύ χαμηλό και δεν είναι ικανό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μίας επένδυσης που πραγματοποιείται σε ευρύτερες εδαφικές εκτάσεις και η οποία ενδεχομένως έχει ανάγκη από τη συνδρομή της πολιτείας για την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων. Αυτό είναι αναγκαίο κυρίως σε περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες των ακινήτων ή τρίτοι που αποκτούν από αυτούς αρνούνται να συναινέσουν στην αγοραπωλησία για να προκαλέσουν αύξηση των τιμών αγοραπωλησίας.

  Προτείνεται για τους λόγους αυτούς να αυξηθεί σημαντικά το επιτρεπόμενο ποσοστό κήρυξης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων σε 5% τουλάχιστον, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες επενδύσεων στρατηγικής σημασίας.

  3. Επίσης, προτείνεται να συμπεριληφθεί εκτενέστερη αναφορά στα βοηθητικά και συνοδά έργα, καθώς και στην παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας (κατά αντιστοιχία με τις προβλέψεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.3894/2010), που είναι ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για τις επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού.

  4. Στην ίδια ανωτέρω παράγραφο 2 αναφέρεται ότι, για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή οι διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων.

  Προτείνεται οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, που κηρύσσονται στο πλαίσιο υπαγωγής μίας επένδυσης στη διαδικασία των στρατηγικών επενδύσεων, να θεωρούνται εκ του νόμου ότι αφορούν έργα «γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας» και ότι είναι «μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος», ώστε να μπορούν να εφαρμοσθούν οι ευνοϊκές διατάξεις του Κώδικα γι’ αυτές τις κατηγορίες απαλλοτριώσεων (όπως η δυνατότητα πραγματοποίησης εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης υπό τον όρο παρακατάθεσης του 70% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, καθώς και η δυνατότητα εκτίμησης της αξίας του ακινήτου από ανεξάρτητο εκτιμητή). Επίσης, είναι σκόπιμο να προβλέπονται σαφείς και σύντομες προθεσμίες για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων από τα αρμόδια δικαστήρια.

  5. Τέλος, προτείνεται το Κίνητρο Χωροθέτησης να προβλεφθεί και για την κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 2».

  ΑΡΘΡΟ 3 | Φορολογικά κίνητρα

  1. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2, δεν προκύπτει με σαφήνεια ο προσδιορισμός του ύψους της κατά περίπτωσης αναλογούσας φορολογικής απαλλαγής.

  Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2, σε ότι αφορά την επιτάχυνση των φορολογικών αποσβέσεων των παγίων, όπου δεν προκύπτει με ευκρίνεια και πληρότητα πώς θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της φθίνουσας απόσβεσης, σε σχέση με τους αυξημένους συντελεστές απόσβεσης.

  Προτείνεται η κατάλληλη νομοτεχνική βελτίωση των σχετικών εδαφίων για την πλήρη αποσαφήνιση των αντίστοιχων προβλέψεων.

  2. Παράλληλα, ορθά προβλέπεται στην παράγραφο 3, ότι τα φορολογικά κίνητρα του άρθρου 3 χορηγούνται με τη μορφή μεμονωμένης ενίσχυσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 651/2014 ης Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014. Αυτό, βεβαίως, σημαίνει ότι οι ενισχύσεις θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θα μπορούν να τεθούν σε ισχύ μέχρι να εκδοθεί απόφαση ότι η ενίσχυση συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά. Συνεπώς η απόφαση της ΔΕΣΕ που χορηγεί το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής του άρθρου 3 θα τελεί υπό τον όρο της έκδοσης σχετικής απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Προτείνεται, οι από την απόφαση της ΔΕΣΕ εκκινούμενες προθεσμίες να μπορούν να αναστέλλονται μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ αντίστοιχες προβλέψεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν και για την καταβολή ή πιθανώς επιστροφή της ήδη καταβληθείσας διαχειριστικής αμοιβής (σε περίπτωση μη έγκρισης των φορολογικών κινήτρων από την Επιτροπή).

  ΑΡΘΡΟ 4 | Κίνητρο ταχείας αδειοδότησης

  1. Στην παράγραφο 1 αναφέρεται ότι «Ορίζεται προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης για την εγκατάσταση ή λειτουργία στρατηγικής επένδυσης, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων. Η προθεσμία της παραγράφου αυτής εκκινεί από την υποβολή του σχετικού φακέλου για εκάστη απαιτούμενη άδεια, έγκριση ή γνωμοδότηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (ΓΔΣΕ) από το φορέα της επένδυσης. Στην ως άνω προθεσμία δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος προσκόμισης των αιτουμένων από τη Διοίκηση συμπληρωματικών στοιχείων.»

  Προτείνεται να γίνει ρητή αναφορά ότι όπου συντρέχουν πολλαπλές αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις, κλπ. διοικητικές πράξεις , θα ισχύει ο συντομότερος χρόνος ως προθεσμία.

  2. Επίσης, προτείνεται να γίνει συνολική διευκρίνιση ότι σε όλα τα σημεία του συγκεκριμένου άρθρου (και γενικότερα του Σχεδίου νόμου), στα οποία γίνεται αναφορά σε αριθμό ημερών προθεσμίας, αυτός αντιστοιχεί σε εργάσιμες ημέρες (και όχι σε ημερολογιακές εκτός και αν ρητά αναφέρεται) ώστε να αποφεύγονται πολλαπλές ερμηνείες και αμφισβητήσεις.

  ΑΡΘΡΟ 6 | Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων

  1. Στην παράγραφο 5 προβλέπεται η σύσταση «Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Σ.Ε.Σ.Ε)», με αρμοδιότητες την εξέταση των στοιχείων του επενδυτικού φακέλου, και τη διατύπωση γνώμης προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Σ.Ε. σχετικά με τις επενδυτικές προτάσεις που πρόκειται να εισαχθούν ενώπιον της Δ.Ε.Σ.Ε., καθώς και την εποπτεία των διαδικασιών αδειοδότησης και υλοποίησης των εγκεκριμένων από τη Δ.Ε.Σ.Ε. επενδύσεων.

  Με βάση τα ανωτέρω, προκύπτει σημαντική επιβάρυνση της διοικητικής διαδικασίας έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, αφού προστίθεται ένα ακόμη στάδιο γνωμοδοτικής διαδικασίας καθότι η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 8 του σχεδίου νόμου εξακολουθεί να γνωμοδοτεί για την επενδυτική πρόταση. Παράλληλα, γεννάται αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, αφού η εποπτεία της συνολικής διαδικασίας υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης ανατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Σχεδίου νόμου και στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

  Προτείνεται, για τη διασφάλιση της απλούστευσης, καθώς και της επιτάχυνσης της ολοκλήρωσης της διοικητικής διαδικασίας, η αντικατάσταση της ανωτέρω πρόβλεψης για τη σύσταση «Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων» (Σ.Ε.Σ.Ε)» με την πρόβλεψη η Δ.Ε.Σ.Ε. να δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας σε επίπεδο αρμόδιων κατά περίπτωση Γενικών Γραμματέων, με Πρόεδρο τον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό, ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (κατά αναλογία με την παράγραφο 2 του άρθρου 2, του Ν.3894/2010).

  ΑΡΘΡΟ 7 | Υποβολή και τεκμηρίωση αίτηση ένταξης

  1. Προτείνεται η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια των μισθωτηρίων συμβολαίων και των παραχωρητηρίων να συναρτάται με την προβλεπόμενη διάρκεια του επενδυτικού πλάνου και τη βιωσιμότητα αυτού. Σε διαφορετική περίπτωση εισάγεται αδικαιολόγητος χρονικός περιορισμός.

  2. Προτείνεται, επίσης, να είναι απολύτως σαφές στο κείμενο του Νόμου ότι η στρατηγική επένδυση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί επί έκτασης, που μπορεί να είναι, είτε εν όλω, είτε εν μέρει μισθωμένη, ή επί της οποίας απορρέουν δικαιώματα από άλλη σύμβαση (συμβολαιογραφικά προσύμφωνα, προσύμφωνα μίσθωσης, συμφωνητικά παραχώρησης χρήσης, κ.λπ.).

  ΑΡΘΡΟ 8 | Προδικασία ένταξης επένδυσης στις Στρατηγικές Επενδύσεις

  1. Προτείνεται η προθεσμία γνωμοδότησης από την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» να τεθεί σε 30 ημέρες (σύμφωνα με την σχετική πρόβλεψη των παραγράφων 3 και 4, του άρθρου 14, του Ν. 3894/2010), καθώς η αύξησή της σε 45 ημέρες δεν συνάδει με το στόχο της ταχείας ολοκλήρωσης της διοικητικής διαδικασίας.

  2. Προτείνεται επίσης, στην κατάλληλα διαμορφωμένη πλατφόρμα του ιστοτόπου της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» να αναρτάται μόνο η επιτελική σύνοψη της επενδυτικής πρότασης και όχι τα στοιχεία του επενδυτικού φακέλου, με στόχο να διασφαλίζεται το απόρρητο των επιχειρηματικών δεδομένων και να μην δημιουργούνται συνθήκες αποθάρρυνσης των φορέων υλοποίησης των επενδύσεων σε σχέση με την υπαγωγή τους στο θεσμικό πλαίσιο στήριξης των Στρατηγικών Επενδύσεων.

  3. Τέλος, η διατύπωση της παραγράφου 1, περί γνωμοδότησης της «Συμβουλευτικής Επιτροπής Τεχνογνωσίας», προφανώς αναφέρεται σε γνωμοδότηση της «Επιστημονικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων» του άρθρου 10 του Σχεδίου νόμου (βλέπε κατωτέρω προτάσεις επί του άρθρου 10).

  ΑΡΘΡΟ 10 | Επιστημονική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων

  1. Προβλέπεται η σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων για την υποβοήθηση του έργου της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». Η εκ των προτέρων συγκρότησή της με μέλη συγκεκριμένων ειδικοτήτων δεν συνιστά ένα λειτουργικό μοντέλο καθότι ανάλογα με το περιεχόμενο και το είδος / κατηγορία του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου προκύπτει διαφορετική επιστημονική ανάγκη υποβοήθησης του έργου της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» από τους πλέον εξειδικευμένους για την εκάστοτε περίπτωση εμπειρογνώμονες / συμβούλους. Επιπλέον, η προσθήκη ενός ακόμα επιπέδου γνωμοδότησης, δημιουργεί πρόσθετη πολυπλοκότητα σε μια διοικητική διαδικασία, η οποία έχει ως πρωταρχικό στόχο την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων (όπως άλλωστε και η σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων της παραγράφου 5, του άρθρου 6, του σχεδίου νόμου).

  Προτείνεται η κατάργηση της Επιστημονικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων και η διατήρηση της πρόβλεψης του άρθρου 5 του Ν.3894/2010 για χρήση συμβούλων, κατά περίπτωση, με ανάθεση από την αγορά.

  ΑΡΘΡΟ 11 | Απόφαση ένταξης στις Στρατηγικές Επενδύσεις

  1. Ως προς την δεσμευτικότητα της επενδυτικής πρότασης, που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2, προτείνεται η απόφαση της ΔΕΣΕ να είναι δεσμευτική μόνο ως προς τα κριτήρια της ένταξης και τα παρεχόμενα κίνητρα και όχι ως προς άλλα επί μέρους στοιχεία του επενδυτικού φακέλου, όπως ειδικές χρήσεις, πολεοδομικά μεγέθη, δυναμικότητες, χρησιμοποιούμενες εδαφικές εκτάσεις, κλπ., τα οποία οριστικοποιούνται κατά την εξέλιξη του τελικού σχεδιασμού των σταδίων υλοποίησης των επενδύσεων.

  ΑΡΘΡΟ 14 | Μη τήρηση όρων επένδυσης – κυρώσεις

  1. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης (παράβασης των όρων του Μνημονίου Συνεργασίας της παραγράφου 3, του άρθρου 12 του Σχεδίου νόμου), προβλέπονται με απόλυτα αναλυτικό τρόπο οι κυρώσεις μόνο για τον φορέα της επένδυσης.

  Προτείνεται, για λόγους ισονομίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η ενσωμάτωση και αντίστοιχων κυρώσεων για το Δημόσιο, στην περίπτωση της εκ μέρους του μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και δεσμεύσεών του, οι οποίες προβλέπονται από το σχετικό Μνημονίου Συνεργασίας.

 • Βασική θέση της Ε.Σ.Α.μεΑ. και σύσσωμου του αναπηρικού κινήματος της χώρας είναι ότι το παρόν σχέδιο νόμου μπορεί να συμβάλλει -μέσω του ανταγωνισμού- στην άρση αρκετών από τα εμπόδια που αντιμετωπίζει επί σειρά ετών το 16 % των πολιτών με αναπηρία στον ιδιωτικό τομέα, τόσο στον τομέα της απασχόλησης όσο και στον τομέα της παροχής αγαθών και υπηρεσιών, δεδομένου ότι οι στρατηγικοί επενδυτές μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις που ακολουθούν στοχεύουν στην ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας (αρχή της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και προσβασιμότητα) για την άρση υφιστάμενων, αλλά και την πρόληψη δημιουργίας νέων, εμποδίων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

  Επίσης, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι βάσει των απαιτήσεων:
  α) της παρ. 3 του άρθρο 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που η ελληνική Βουλή κύρωσε με τον ν.4074/2012, σύμφωνα την οποία: «Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες […] μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους», και

  β) της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4488/2017, σύμφωνα με την οποία: «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση […] και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος […]»,

  το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης θα έπρεπε να έχει συνεργαστεί στενά με την Ε.Σ.Α.μεΑ. πριν από την ανάρτηση του σχεδίου νόμου στον διαδικτυακό τόπο της ανοιχτής διακυβέρνησης.

  Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τις παρακάτω επιταγές/απαιτήσεις/κατευθύνσεις/διαπιστώσεις:
  1. Την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

  2. Τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία, μεταξύ άλλων, επιβάλλει την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία ως εργαζόμενων και ως εξυπηρετούμενων. Πιο συγκεκριμένα:

  -σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 «Γενικές Υποχρεώσεις», τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν:
  « […] γ. Να λάβουν υπόψη την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματά τους […],
  ε. Να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξαλειφθούν οι διακρίσεις βάσει της αναπηρίας, από οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση,
  στ. Να αναλάβουν ή να προάγουν την έρευνα και ανάπτυξη των καθολικά σχεδιασμένων αγαθών, υπηρεσιών, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης, που θα πρέπει να απαιτήσουν την ελάχιστη δυνατή προσαρμογή και το λιγότερο κόστος, προκειμένου να ικανοποιούνται οι συγκεκριμένες ανάγκες ενός ατόμου με αναπηρίες, να προάγουν τη διαθεσιμότητα και τη χρήση τους και να προάγουν τον καθολικό σχεδιασμό κατά την ανάπτυξη των προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών,
  ζ. Να αναλάβουν ή προάγουν την έρευνα και ανάπτυξη και να προάγουν τη διαθεσιμότητα και χρήση των νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών της πληροφορίες και των επικοινωνιών, των βοηθημάτων κινητικότητας, των συσκευών και υποβοηθητικών τεχνολογιών, τα οποία είναι κατάλληλα για τα άτομα με αναπηρίες, δίνοντας προτεραιότητα στις τεχνολογίες με προσιτό κόστος […]».

  -σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα», τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου:
  «[…] β. να διασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι προσφέρουν εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, λαμβάνουν υπόψη τους όλες τις μορφές της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες […]»,

  Επιπρόσθετα:
  ii) σύμφωνα με τον ν.4488/2017 και δη:
  – με την παρ. 1 του άρθρο 61 «Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει, γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ, ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του»,

  -με την παρ. 2 του άρθρο 68 «Στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων που συνοδεύει κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστικές αποφάσεις μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας, συμπεριλαμβάνεται ειδική ενότητα τεκμηρίωσης της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων με τη Σύμβαση, καθώς και των ειδικών συνεπειών των προτεινόμενων ρυθμίσεων στα ΑμεΑ»,

  ii) σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) «1. Στους χώρους όλων των νέων κτιρίων εκτός των κτιρίων με χρήση κατοικίας […] επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των κτιρίων σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Σχεδιάζοντας για Όλους”, όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. […] Ειδικά για τα κτίρια με χρήση κατοικίας επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η αυτόνομη και ασφαλής οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων κατοικίας, καθώς επίσης και η διασφάλιση συνθηκών εύκολης μετατρεψιμότητας των κατοικιών σε κατοικίες μελλοντικών χρηστών με αναπηρία/εμποδιζόμενων ατόμων, χωρίς να θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου» και ότι «3. Οι κοινής χρήσης υπαίθριοι χώροι των οικοπέδων, στα οποία κατασκευάζονται τα κτίρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, επιβάλλεται να διαμορφώνονται κατάλληλα, εφόσον το επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους ώστε να χρησιμοποιούνται και από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. 4. Στα υφιστάμενα πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου κτίρια που στεγάζονται […] ή έχουν χρήσεις […] προσωρινής διαμονής, […] επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. Οι διαμορφώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή γίνονται σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1 και θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2020, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, άλλως τα κτίρια θα θεωρούνται αυθαίρετα.».,

  3. Τον ν. 4443/2016 (Αρ. ΦΕΚ 232 Α’/9.12.2016) – με τον οποίο ενσωματώνεται στην εθνική μας νομοθεσία η Οδηγία 78/2000 – ο οποίος απαγορεύει τις «άμεσες» και «έμμεσες» διακρίσεις σε βάρος των υποψήφιων εργαζομένων και των εργαζομένων με αναπηρία (άρθρο 2). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, η μη εφαρμογή «εύλογων προσαρμογών» συνιστά διάκριση (άρθρο 2),

  4. Τα άρθρα 33, 34 και 35 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την απασχόληση εργαζόμενων με αναπηρία και την παροχή σε αυτά εύλογων προσαρμογών,

  5. Το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 (Κανονιστικό Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020), επιβάλλει στα κράτη μέλη τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προκειμένου «[…] να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της […] αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και υλοποίηση των προγραμμάτων. Ειδικότερα, η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων [..]»,

  6. Τον αναπτυξιακό ν. 4399/2016, στον οποίο περιλαμβάνεται η παρ. 5 του άρθρου 4 που αφορά στην εφαρμογή του «Κανόνα μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία»,

  7. Η εφαρμογή των 17 στόχων που περιλαμβάνονται στην «Ατζέντα 2030» για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – η οποία υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Ελλάδα- φιλοδοξούν να συμβάλλουν στην αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης. Από τη μια μεριά η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, όπως αυτή κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία εστιάζει στην άρση όλων των εμποδίων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και περιβαλλοντικών, και από την άλλη το νέο μοντέλο ανάπτυξης, που προωθείται μέσω της «Ατζέντας 2030», με επίκεντρο τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του και το περιβάλλον, πρέπει να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία η ελληνική Πολιτεία οφείλει να στηρίξει τον νέο αναπτυξιακό σχεδιασμό της, ο οποίος πρέπει να «αποτυπωθεί» και στο συγκεκριμένο σχεδίου νόμου,

  8. Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν περίπου το 16% των καταναλωτών, μια αγορά υποτιμημένη μέχρι σήμερα από τις επιχειρήσεις. Αν μάλιστα σε αυτό το ποσοστό προστεθούν οι οικογένειες των ατόμων με αναπηρίες και άλλες ομάδες με παρόμοιες ανάγκες, όπως τα άτομα τρίτης ηλικίας, το ποσοστό αυτό αποκτά τεράστια δυναμική,

  η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία αιτείται τη συμπερίληψη στο παρόν σχέδιο νόμου διατάξεων που θα υποχρεώνουν τους στρατηγικούς επενδυτές να συμβάλλουν:

  α) στην ενίσχυση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις,

  β) στην έρευνα και ανάπτυξη καθολικά σχεδιασμένων αγαθών, υπηρεσιών, εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την αποφυγή της δημιουργίας νέων εμποδίων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και συνακόλουθα της άρσης του αποκλεισμού τους από την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

  Βάσει όλων των προαναφερθέντων, η Ε.Σ.Α.μεΑ. αιτείται να συμπεριληφθούν στο σχέδιο νόμου ανά άρθρο οι παρακάτω προτάσεις μας, οι οποίες συνάδουν απόλυτα με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Κυβέρνησης για «μετάβαση σ’ ένα νέο υπόδειγμα βιώσιμης, καινοτόμου και δίκαιης ανάπτυξης, για τους πολλούς και όχι για τους λίγους».

  Άρθρο 1- Ορισμός, κριτήρια και κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων
  Η παρ. 1 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. Ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» νοούνται οι επενδύσεις, ιδίως σε τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών με κύρια χαρακτηριστικά την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τον καθολικό σχεδιασμό («σχεδιασμό για όλους»), καθώς και την υψηλή προστιθέμενη αξία, οι οποίες λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή και την τοπική οικονομία, μπορούν να επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως για την αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης και της απασχόλησης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού όπως είναι τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικά δίκαιης, δίχως αποκλεισμούς, ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης και με την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική. Οι «Στρατηγικές Επενδύσεις» διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:»

  Αιτιολόγηση: οι προαναφερθείσες προτεινόμενες προσθήκες βασίζονται στις συνταγματικές επιταγές (άρθρο 21, παρ.6), στις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας (ν.4074/ 2012, ν.4488/2017, ν. 4443/2016, ν.4399/2016) και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ. αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 καθώς και στην «Ατζέντα 2030» για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

  Πρέπει να επισημανθεί ότι τα κριτήρια για την ένταξη των επενδυτικών προτάσεων στις Στρατηγικές Επενδύσεις, θα έπρεπε, για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας, αφενός να εξειδικεύονται περισσότερο και να παρουσιάζονται κωδικοποιημένα (όπως π.χ. τα κριτήρια επιλογής πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020), αφετέρου να περιλαμβάνονται σε ένα άρθρο και όχι σε διάφορα, όπως συμβαίνει στο παρόν σχέδιο νόμου (βλ. άρθρα 1, 7, 11 κ.λπ.). Έννοιες όπως η καινοτομία, η υψηλή προστιθέμενη αξία κ.λπ. είναι πολύ γενικές και συνακόλουθα ανοιχτές σε πολλές αναγνώσεις.

 • 16 Δεκεμβρίου 2018, 21:53 | Νίκος Σπ. Φιλίππου ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ-ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ THINK TANK

  Να υπάγονται όλες οι επενδύσεις είτε δικαιούνται κινήτρων, είτε όχι!
  Να δημιουργηθεί κατηγορία Στρατηγικές Επενδύσεις 3 -χωρίς περιορισμό τα 40.000.000 -20.000.000-
  Για τις περιπτώσεις που χρειάζεται ταχεία αδειοδότηση να καθοριστούν εντός 90 ημερών οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για τις κυριότερες επενδύσεις που προβλέπονται στην μελέτη McKinsey.

 • 16 Δεκεμβρίου 2018, 20:43 | Νίκος Σπ. Φιλίππου ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ-ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ THINK TANK

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 17/12/18
  ΓΕΝΙΚΑ

  Ταυτοχρόνως όμως, εκτιμούμε και πιστεύουμε ότι, πρέπει να συμπληρωθούν και να διορθωθούν ΟΛΕΣ οι ατέλειες και αγκυλώσεις όλης της σχετικής νομοθεσίας. Στο σύνολο του νομοθετικού πλέγματος, πρέπει όλα να λειτουργούν θετικά, καθότι οι επενδύσεις μπορούν να «σκαλώσουν» σε οποιοδήποτε σημείο «στραγγαλισμού», είτε αυτό ξεκινάει από την υποδοχή, τις εμπλοκές, μέχρι και την υλοποίηση. Η εποχή και η περίοδος είναι τόσο κρίσιμη, που πρέπει να γίνει η καλύτερη δυνατή προσπάθεια.


  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ- να εκδίδονται ΠΔ ή ΦΕΚ/νόμοι!
  
1. ΝΑ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ/ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΜΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ. Η πολυδαιδαλότητα αρμοδιοτήτων- με οποιαδήποτε τυπική εξήγηση «παγώνει» και δεν υλοποιούνται επενδύσεις.
  
2. Το οργανόγραμμα διαχείρισης των επενδύσεων με τις νέες υπηρεσίες, να έχει με τον αρμόδιο Υπουργό/Υφυπουργό άμεση κάθετη σύνδεση ευθύνης, ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ME ΤΟ ΓΔΣΕ, ΣΕΣΕ, ΔΕΣΕ.
  
3. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Δ.Ε.Σ.Ε. ΜΕ 3 ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ.
  
4. Στο οργανόγραμμα, να θεσμοθετηθεί ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ όλων των επενδυτών ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ανεξάρτητα του αν επιθυμούν κρατική ενίσχυση ή όχι.
  
5. Συγκροτημένη και ηλεκτρονική οργάνωση του matchmaking προσέλκυσης επενδύσεων, στο Enterprise Greece, στο ΥΠΟΙΑΝ και στο Υπουργείο Εξωτερικών.
  
6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΕΜΠΛΟΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, να έχει την ευθύνη, εκτός από τις πολεοδομικές και περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, τις ΑΠΕΜΠΛΟΚΕΣ των επενδυτών από τα εκατοντάδες προβλήματα που συνήθως δημιουργούνται, σε ατέλειωτο αριθμό υπηρεσιών, ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 60 ΗΜΕΡΩΝ.
  
7. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΔ, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ!
8. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΔΕΙΩΝ- ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΩΝ, Κ.Α.), ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 60 – 120 ΜΕΡΕΣ για τους Δήμους και το Σ.τ.Ε. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, θα προσφέρεται ασφάλεια στον επενδυτή.
  
9. Η υποστήριξη του Enterprise Greece για τις ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ, προτείνεται να γίνει συγκεκριμένη και οριζόντια για όλες τις σοβαρές επενδύσεις, χωρίς αποκλεισμούς και επιλογές. ΠΟΤΕ, ΠΟΥ, ΠΩΣ. Π.χ. funds, investment banks, governments.

  10. Το ίδιο να ισχύει και για το στέλεχος του Enterprise Greece, που θα έχει την ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ και όχι μόνο με την Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων, αλλά και με άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες ΣΕ ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, που δημιουργούν εμπλοκές και εμπόδια στις επιχειρήσεις.


  11. Προτείνεται να υπάρχουν ΜΙΚΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- 2-3 ΑΤΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ (Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΥΠEN, Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης).

  12. Ορθά υιοθετείται η διαδικασία Προεδρικών Διαταγμάτων ή Υπουργικών Αποφάσεων, για τις άδειες στρατηγικών επενδύσεων. Για την άπρακτη προθεσμία των 45 ημερών και η μεταφορά της αρμοδιότητας στον Υπουργό Ανάπτυξης, θα πρέπει να διευθετηθεί, αν η αρμοδιότητα αυτή περιλαμβάνει τις πιθανές εμπλοκές υπηρεσιών άλλων Υπουργείων και Σ.τ.Ε. και το ΠΟΤΕ- ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ, θα πρέπει ο Υπουργός να εκδίδει τις άδειες.
  
13. Προτείνεται να ιδρυθεί 6ο τμήμα Σ.τ.Ε. για τις προσφυγές κατά επενδύσεων, με προθεσμία αποφάσεων 60 – 90 ημερών.
  
14. Για τις άδειες, που εκτιμάται ότι θεωρούνται δευτερεύουσας σημασίας, ο θεσμός της «ΑΥΤΟΒΕΒΑΙΩΣΗΣ», μπορεί σε πρώτη όψη να είναι θετικός. Θα πρέπει όμως, να υπάρχει μέριμνα για τους επόμενους επικείμενους κινδύνους ( π.χ. ΣτΕ, Δήμοι, κ.α. ), γιατί αλλιώς καμιά επένδυση δεν θα πάρει το ρίσκο και δεν θα προχωρήσει σε προκαταρκτικές και πόσο μάλλον ουσιαστικές δαπάνες.

  15. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΩΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 50.000 € ειδικά όταν ζητείται κυρίως έγκριση και μετά τα κίνητρα. Η διαχειριστική αμοιβή υπέρ του δημοσίου, θα πρέπει να είναι ΑΝΑΛΟΓΗ της προσφερόμενης υπηρεσίας. Χρήσιμο είναι να υπάρχουν γενικοί κανόνες, οι οποίοι πρέπει να στηρίζονται στην ανταποδοτικότητα και στην αμοιβή κατά φάσης, όπως π.χ. letter of intent, comfort, προσύμφωνα, προπαρασκευαστικές ενέργειες, προέγκριση, υπαγωγή, δήμοι, άδειες, δασαρχεία, Σ.τ.Ε., τελικές συμφωνίες, υλοποίηση.

  16. ΝΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΤΑ MOU’S, LETTER OF INTENT, COMFORT, ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ( REAL AND VALID), ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΕΚ Η ΠΔ.
  
17. Να υπάρχει πλήρη αρμοδιότητα και για την έκδοση όλων των πολεοδομικών και περιβαλλοντικών αδειών. Τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), να περιλαμβάνουν την διαδικασία Δήμων, Σ.τ.Ε. και κατά την πρόταση, να επαρκεί/ αποδέχεται την προέγκριση των αρχιτεκτονικών μελετών.
  
18. Προτείνεται να καθοριστεί ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ των επενδύσεων, χωρίς τις μακροχρόνιες διαδικασίες ελέγχων, με κάποιο ποσοστό tax holiday, που θα ελέγχεται μόνο από τις φορολογικές αρχές για την νομιμότητα τους. Για τον έλεγχο των τυχόν τιμολογίων, να πραγματοποιείται εκ των υστέρων, σε διάστημα 6 μηνών.

  19. Η υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων άνω των 50.000.000 €, που πρέπει να κυρώνεται είναι θετικό σημείο. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΤΑΙ ΜΕ ΠΔ, γιατί ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΑ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΝΟΜΟΙ. Η ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΑ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΔ.

  20. Προτείνεται, να καθοριστούν οι διαδικασίες ΠΔ, ώστε να μην υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατική εμπλοκή. Π.χ. αιτήσεις χωρίς απαιτήσεις τελικών συμβάσεων και αγοραπωλησιών, γιατί τα χρηματοδοτικά σχήματα και οι τελικές συμφωνίες, διαμορφώνονται μόλις οριστικοποιηθεί η προέγκριση αρχιτεκτονικών μελετών, οι άδειες, η αγορά και η τελική χρηματοδότηση.

  21. Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΒΕΠΕ ΚΑΙ ΒΙΠΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΑΝΤΟΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Το μέτρο αυτό, θα μπορούσε να ισχύει ιδιαίτερα για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

  ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ:

  Άρθρο1:
  Να υπάγονται όλες οι επενδύσεις είτε δικαιούνται κινήτρων, είτε όχι!
  Να δημιουργηθεί κατηγορία Στρατηγικές Επενδύσεις 3 -χωρίς περιορισμό τα 40.000.000 -20.000.000-
  Για τις περιπτώσεις που χρειάζεται ταχεία αδειοδότηση να καθοριστούν εντός 90 ημερών οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για τις κυριότερες επενδύσεις που προβλέπονται στην μελέτη McKinsey.

  Άρθρο 2:
  Στη διαδικασία ΕΣΧΑΣΕ να προσμετράται ο συνολικός χρόνος στις δημοτικές ή περιφερειακές αρχές, να υπάρχει ανώτατο όριο ημερών 60-90.
  Στις περιπτώσεις που υπάρχουν όροι δόμησης και χρήσεις γης, να ισχύουν ότι προβλέπεται, χωρίς τις αυθαίρετες αποφάσεις ή αρνήσεις των πολεοδομικών γραφείων, βάσει ιδιότυπων αρνήσεων.
  Να ισχύουν οι ίδιες προθεσμίες 45 ημερών.

  Άρθρο 4:
  Να συνυπολογίζεται ο ανώτατος χρόνος αιτουμένων στοιχείων, πχ. έτερες 45 μέρες, αλλιώς είναι ανοικτή η προθεσμία. Να καθοριστεί ανατρεπτική προθεσμία 60-90 ημερών. Να μην υπολογίζονται αθροιστικά οι προθεσμίες! Συνολικά 1 άδεια για όλα!

  Άρθρο 6:
  Υιοθέτηση πρότασης think-tank Νέο Ρεύμα- Νέο Όραμα για έναν υπουργό επενδύσεων και ανώτατη ΔΕΣΕ 3 υπουργοί.

  Άρθρο7:
  Το κατώτατο όριο διαχειριστικής αμοιβής είναι πολύ υψηλό. Προτείνεται να γίνει 0,01%. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται κίνητρο ή απλά αιτείται η άδεια, το
  κόστος να μην υπερβαίνει το 0,01%.

  Άρθρο 8:
  Προδικασία:
  1) Να προβλέπεται προδικασία προ έγκρισης επενδυτικών σχεδίων, γιατί έτσι θα διευκολυνθούν οι επενδυτές πριν προβούν σε πολλά και μεγάλα έξοδα, να έχουν την αρχική προέγκριση.
  2) Η ανοικτή δημόσια διαβούλευση προκαλεί επιπλοκές και αθέμιτες πρακτικές τεχνικών εμποδίων. Άρνηση χορήγησης αδείας όταν δεν χρειάζεται ΕΣΧΑΣΕ, συναλλακτικές πρακτικές, κ.α. Ο κανόνας εμπιστευτικότητας δεν μπορεί να τηρηθεί! Να υπάρχει διαβούλευση με κανόνες εμπιστευτικότητας με δήμους, κ.α.
  3) προς αποφυγή εύκολων αρνήσεων, να χρειάζεται πλήρης και αιτιολογημένη απόφαση με κανόνες και κριτήρια. Αν η αιτιολόγηση δεν είναι επαρκής να θεωρείται θετική η διαβούλευση!

  Άρθρο 11:
  Να υπάρχουν προθεσμίες και σε αυτή τη διαδικασία, 30 ημερών! Να μην είναι απαραίτητη τα comfort letters από την αρχή, αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο. Πρώτα η έγκριση και μετά η χρηματοδότηση.

  Άρθρο 12:
  1) Να καθιερωθεί και η ομάδα των 10 συμβούλων μεγάλων επενδύσεων για να απευθύνονται οι επενδυτές. Θα μπορούσε να είναι ανεξάρτητη αρχή.
  2) Να καθιερωθεί επιτροπή Απεμπλοκών στα 3-4 κρίσιμα Υπουργεία από 3-4 άτομα αποκλειστικής απασχόλησης, για την άρση διαφόρων εμποδίων των επενδύσεων. Οι εμπλοκές δεν επιλύονται με ombudsman.

 • Καταρχάς πρέπει να επισημάνουμε ότι βασική θέση της Ε.Σ.Α.μεΑ. και σύσσωμου του αναπηρικού κινήματος της χώρας είναι ότι το παρόν σχέδιο νόμου μπορεί να συμβάλλει -μέσω του ανταγωνισμού- στην άρση αρκετών από τα εμπόδια που αντιμετωπίζει επί σειρά ετών το 16 % των πολιτών με αναπηρία στον ιδιωτικό τομέα, τόσο στον τομέα της απασχόλησης όσο και στον τομέα της παροχής αγαθών και υπηρεσιών, εφόσον οι στρατηγικοί επενδυτές μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις που ακολουθούν στοχεύουν στην ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας (αρχή της μη διάκρισης και προσβασιμότητα) για την άρση υφιστάμενων αλλά και την πρόληψη δημιουργίας νέων εμποδίων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

  Επίσης, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο:
  α) της παρ. 3 του άρθρο 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που η ελληνική Βουλή κύρωσε με τον ν.4074/2012, σύμφωνα την οποία: «Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες […] μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους», και
  β) της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4488/2017, σύμφωνα με την οποία: «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση […] και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος […]»,
  θα έπρεπε το Υπουργείο να έχει συνεργαστεί στενά με την Ε.Σ.Α.μεΑ. πριν από την ανάρτηση του σχεδίου νόμου στον διαδικτυακό τόπο της ανοιχτής διακυβέρνησης.

  Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τις παρακάτω επιταγές/απαιτήσεις/κατευθύνσεις:
  1. Της παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

  2. Τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία, μεταξύ άλλων, επιβάλλει την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία ως εργαζόμενων και ως εξυπηρετούμενων. Πιο συγκεκριμένα:

  -σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 «Γενικές Υποχρεώσεις», τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν:
  « […] γ. Να λάβουν υπόψη την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματά τους […],
  ε. Να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξαλειφθούν οι διακρίσεις βάσει της αναπηρίας, από οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση,
  στ. Να αναλάβουν ή να προάγουν την έρευνα και ανάπτυξη των καθολικά σχεδιασμένων αγαθών, υπηρεσιών, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης, που θα πρέπει να απαιτήσουν την ελάχιστη δυνατή προσαρμογή και το λιγότερο κόστος, προκειμένου να ικανοποιούνται οι συγκεκριμένες ανάγκες ενός ατόμου με αναπηρίες, να προάγουν τη διαθεσιμότητα και τη χρήση τους και να προάγουν τον καθολικό σχεδιασμό κατά την ανάπτυξη των προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών,
  ζ. Να αναλάβουν ή προάγουν την έρευνα και ανάπτυξη και να προάγουν τη διαθεσιμότητα και χρήση των νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών της πληροφορίες και των επικοινωνιών, των βοηθημάτων κινητικότητας, των συσκευών και υποβοηθητικών τεχνολογιών, τα οποία είναι κατάλληλα για τα άτομα με αναπηρίες, δίνοντας προτεραιότητα στις τεχνολογίες με προσιτό κόστος […]».

  -σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα», τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου:
  «[…] β. να διασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι προσφέρουν εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, λαμβάνουν υπόψη τους όλες τις μορφές της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες […]»,

  Επιπρόσθετα:
  ii) σύμφωνα με τον ν.4488/2017 και δη:
  – με την παρ. 1 του άρθρο 61 «Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει, γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ, ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του»,

  -με την παρ. 2 του άρθρο 68 «Στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων που συνοδεύει κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστικές αποφάσεις μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας, συμπεριλαμβάνεται ειδική ενότητα τεκμηρίωσης της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων με τη Σύμβαση, καθώς και των ειδικών συνεπειών των προτεινόμενων ρυθμίσεων στα ΑμεΑ»,

  ii) σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) «1. Στους χώρους όλων των νέων κτιρίων εκτός των κτιρίων με χρήση κατοικίας […] επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των κτιρίων σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Σχεδιάζοντας για Όλους”, όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. […] Ειδικά για τα κτίρια με χρήση κατοικίας επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η αυτόνομη και ασφαλής οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων κατοικίας, καθώς επίσης και η διασφάλιση συνθηκών εύκολης μετατρεψιμότητας των κατοικιών σε κατοικίες μελλοντικών χρηστών με αναπηρία/εμποδιζόμενων ατόμων, χωρίς να θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου» και ότι «3. Οι κοινής χρήσης υπαίθριοι χώροι των οικοπέδων, στα οποία κατασκευάζονται τα κτίρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, επιβάλλεται να διαμορφώνονται κατάλληλα, εφόσον το επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους ώστε να χρησιμοποιούνται και από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. 4. Στα υφιστάμενα πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου κτίρια που στεγάζονται […] ή έχουν χρήσεις […] προσωρινής διαμονής, […] επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. Οι διαμορφώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή γίνονται σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1 και θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2020, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, άλλως τα κτίρια θα θεωρούνται αυθαίρετα.».,

  3. Ο ν. 4443/2016 (Αρ. ΦΕΚ 232 Α’/9.12.2016) – με τον οποίο ενσωματώνεται στην εθνική μας νομοθεσία η Οδηγία 78/2000 – απαγορεύει τις «άμεσες» και «έμμεσες» διακρίσεις σε βάρος των υποψήφιων εργαζομένων και των εργαζομένων με αναπηρία. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον νόμο, η μη εφαρμογή «εύλογων προσαρμογών» συνιστά διάκριση (βλ. άρθρο 2),

  4. Τα άρθρα 33, 34 και 35 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την απασχόληση εργαζόμενων με αναπηρία και την παροχή σε αυτά εύλογων προσαρμογών,

  5. Το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 (Κανονιστικό Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020), επιβάλλει στα κράτη μέλη τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προκειμένου «[…] να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της […] αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και υλοποίηση των προγραμμάτων. Ειδικότερα, η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων [..]»,

  6. Ο Αναπτυξιακός ν. 4399/2016 προβλέπει στην παρ. 5 του άρθρου 4, την εφαρμογή του «Κανόνα μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία»,

  7. Η εφαρμογή των 17 στόχων που περιλαμβάνονται στην «Ατζέντα 2030» για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – η οποία υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Ελλάδα- φιλοδοξούν να συμβάλλουν στην αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης. Από τη μια μεριά η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, όπως αυτή κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία εστιάζει στην άρση όλων των εμποδίων, συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών, και από την άλλη το νέο μοντέλο ανάπτυξης, που προωθείται μέσω της «Ατζέντας 2030», με επίκεντρο τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του και το περιβάλλον πρέπει να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία η ελληνική Πολιτεία οφείλει να στηρίξει τον νέο αναπτυξιακό σχεδιασμό της, ο οποίος πρέπει να «αποτυπωθεί» και στο συγκεκριμένο Σχεδίου Νόμου δεδομένου ότι αφορά σε στρατηγικές επενδύσεις,

  8. Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν περίπου το 16% των καταναλωτών, μια αγορά υποτιμημένη μέχρι σήμερα από τις επιχειρήσεις. Αν μάλιστα σε αυτό το ποσοστό προστεθούν οι οικογένειες των ατόμων με αναπηρίες και άλλες ομάδες με παρόμοιες ανάγκες, όπως τα άτομα τρίτης ηλικίας, το ποσοστό αυτό αποκτά τεράστια δυναμική. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην ανάγκη συμπερίληψης δράσεων για την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών με αναπηρία και με παρόμοιες ανάγκες,

  η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία αιτείται τη συμπερίληψη στο παρόν σχέδιο νόμου απαιτήσεων που θα υποχρεώνουν τους στρατηγικούς επενδυτές να συμβάλλουν:

  α) στην ενίσχυση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις,

  β) στην έρευνα και ανάπτυξη καθολικά σχεδιασμένων αγαθών, υπηρεσιών, εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την αποφυγή της δημιουργίας νέων εμποδίων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και συνακόλουθα της άρσης του αποκλεισμού τους από την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

  Βάσει όλων των προαναφερθέντων η Ε.Σ.Α.μεΑ. αιτείται να συμπεριληφθούν στο σχέδιο νόμου ανά άρθρο τα εξής:

  Άρθρο 1- Ορισμός, κριτήρια και κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων
  Η παρ. 1 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «1. Ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» νοούνται οι επενδύσεις, ιδίως σε τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών με κύρια χαρακτηριστικά την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τον καθολικό σχεδιασμό («σχεδιασμό για όλους»), καθώς και την υψηλή προστιθέμενη αξία, οι οποίες λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή και την τοπική οικονομία, μπορούν να επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως για την αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης και της απασχόλησης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού όπως είναι τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικά δίκαιης, δίχως αποκλεισμούς, ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης και με την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική. Οι «Στρατηγικές Επενδύσεις» διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:»

  Αιτιολόγηση: οι προαναφερθείσες προτεινόμενες προσθήκες βασίζονται στις συνταγματικές επιταγές (άρθρο 21, παρ.6), στις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας (ν.4074/ 2012, ν.4488/2017, ν. 4443/2016, ν.4399/2016) και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ. αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 καθώς και στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

  Πρέπει επισημανθεί ότι τα κριτήρια για την ένταξη των επενδυτικών προτάσεων στις Στρατηγικές Επενδύσεις, θα έπρεπε, για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας, αφενός να εξειδικεύονται περισσότερο και να παρουσιάζονται κωδικοποιημένα (όπως π.χ. τα κριτήρια επιλογής πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020), αφετέρου να περιλαμβάνονται σε ένα άρθρο και όχι σε διάφορα, όπως συμβαίνει στο παρόν σχέδιο νόμου (βλ. άρθρα 1, 7, 11 κ.λπ.). Έννοιες όπως η καινοτομία, η υψηλή προστιθέμενη αξία κ.λπ. είναι πολύ γενικές και συνακόλουθα ανοιχτές σε πολλές αναγνώσεις.

 • Για να προσελκύσουμε επενδύσεις από ξένους πολίτες πρέπει η Ελλάδα να αποδείξει ότι έχει απαλλαγεί από τα λάθη του παρελθόντος και ότι η επένδυση του καθενός θα γίνει σεβαστή από την Ελληνική πολιτεία

  1) Κατά κύριο λόγο πρέπει να υπάρχει μια απλουστευμένη δημόσια διοίκηση, στην οποία ο επενδυτής πρέπει αντικρίζει συνέπεια, όρεξη και εξυπηρέτηση. Γι’ αυτό το λόγο το Υπουργείο σας πρέπει να προσλάβει 10 ειδικούς συμβούλους μεγάλων επενδύσεων, με τεράστια εμπειρία αγοράς αλλά και χειρισμού της δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση του επενδυτή από τη στιγμή που θα παραλάβουν την ειδική αίτηση για επένδυση και θα έχουν ως στόχο μέσα σε ένα μικρό χρονοδιάγραμμα να βοηθούν τον επενδυτή σε όλα, μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ουσιαστικά, ο σύμβουλος της επενδυτή θα διευθετεί άμεσα και γνωρίζοντας τους νόμους, θα διεκπεραιώνει όλες τις διαδικασίες χωρίς να εμπλέκεται πουθενά ο επενδυτής, αποτελώντας την εγγύηση για την επιτυχή έκβαση της επένδυσης χωρίς κανένα εμπόδιο. Και αν βρεθεί εμπόδιο ο σύμβουλος θα το λύνει άμεσα. Οι σύμβουλοι πρέπει να άτομα δραστήρια με γνώσεις της αγοράς αλλά και εμπειρία. Μεγάλη εμπειρία στη δαιδαλώδη δημόσια διοίκηση.

  2)Για να μην αμφιβάλλει ο επενδυτής για το φορολογικό καθεστώς, θα υπάρχει μια συμφωνία με το Υπουργείο σας σχετικά με ρήτρα φορολόγησης. Αν αλλάξετε το φορολογικό καθεστώς ή αλλάξετε τους συντελεστές φορολόγησης θα ενεργοποιηθεί μία ρήτρα προστασίας του επενδυτή, ο οποίος θα προφυλάσσει με αυτό τον τρόπο την επένδυση του. Αν στην αντίθετη περίπτωση ο επενδυτής δεν είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του, τότε θα ενεργοποιείται η ρήτρα εναντίον και εναντίον της επένδυσης. Για να μην υπάρχει αμφισβήτηση για την συνεργασία κράτους – επενδυτή θα ζητήσετε την διαμεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  3)Για να δημιουργηθεί μια σαφής επενδυτική εικόνα στην Ελλάδα πρέπει να δοθούν και προτάσεις από το κράτος για τις επενδύσεις. Γι’ αυτό το λόγο κάθε Περιφερειακή αρχή της χώρας οφείλει να καταθέσει 5 προτάσεις (τουλάχιστον) το χρόνο προς το Υπουργείο σας για να δημιουργηθεί μια μεγάλη επένδυση στην Περιφέρεια της. Γι’ αυτό το λόγο οφείλει να δημιουργήσει μια «επιτροπή σοφών» η οποία θα εισηγείται στον Περιφερειάρχη επενδύσεις και αυτός υποχρεούται να στείλει 5 επενδύσεις στο Υπουργείο σας.

  Σαν Δυτικομακεδόνας και επειδή γνωρίζω πολύ καλά την Περιφέρεια μου θα μπορούσα να σας προτείνω 5 επενδύσεις οι οποίες θα ήταν πολύ συμφέρουσες για μεγαλοεπενδυτές.

  1)Πρότυπο Ελληνικό Κέντρο Ενεργειακής Παραγωγής στο χώρο του ΛΚΔΜ με νέες διαδικασίες ενεργειακής παραγωγής και καινοτόμες διαδικασίες για την παραγωγή ενέργειας

  2)Διαχείριση τεχνητών Λιμνών Πολυφύτου – Ιλαρίωνα με απεριόριστες διαδικασίες για τον πρωτογενή τομέα, την ιχθυοκαλλιέργεια και την υδροηλεκτρική παραγωγή

  3)Επεξεργασία Ξυλείας ορεινών όγκων Δυτικής Μακεδονίας με απεριόριστο υλικό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί επαρκώς για την εξαγωγή και αξιοποίηση άριστης ξυλείας της περιοχής

  4)Δημιουργία εκτάσεων αξιοποίησης δυναμικών καλλιεργιών Δυτικής Μακεδονίας με τις οποίες μπορεί να γίνει ένα εργοστάσιο επεξεργασίας φυτών και δυναμικών καλλιεργειών για την παραγωγή καλλυντικών και άλλων προϊόντων

  5)Τεχνοτροπία για δημιουργία βιομηχανίας για παρασκευή τροφίμων με παραδοσιακό τρόπο όπως των ποντιακών και τοπικών φαγητών με brand name

  Οι μεγάλες επενδύσεις για να γίνουν πρέπει να υπάρξουν και μεγάλες διασφαλίσεις για τους επενδυτές. Αν τους διασφαλίσουμε το μέλλον θα μας διασφαλίσουν και αυτοί με θέσεις εργασίας και ανταπόδοση στις τοπικές κοινωνίες.