Άρθρο 09 – Διαδικασία Ωρίμασης Επενδυτικών Έργων που υλοποιούνται σε ακίνητα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα

1.Ιδιωτικές επενδύσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν σε ακίνητα του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ή τη διοίκηση κατέχει ή ελέγχει, αντιστοίχως, άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο ή το ΝΠΔΔ.υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος ύστερα από απόφαση της ΔΕΣΕ, η οποία λαμβάνεται μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας της παρ. 3 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152) και 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94). Η σχετική απόφαση περί επενδυτικής ωρίμασης ακινήτων λαμβάνεται από τα δημοτικά/περιφερειακά συμβούλια, τη συνέλευση του ΝΠΙΔ ή τα εν γένει καταστατικά όργανα των οργανισμών δημοσίου δικαίου , αντιστοίχως, με απλή πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών, κατά τις οικείες διατάξεις.
2. Η δημοπράτηση των ανωτέρω ακινήτων πραγματοποιείται από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή από τον οργανισμό δημοσίου δικαίου μέσω διεθνών ανοικτών διαγωνισμών σε μία φάση, χωρίς προεπιλογή και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν είτε λόγοι ιδιαίτερης τεχνικής πολυπλοκότητας των προς υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων είτε λόγοι ειδικού ενδιαφέροντος, που αιτιολογούνται ειδικά, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση μέσω Διαδικασίας Διεθνούς Κλειστού Διαγωνισμού ή Διαδικασίας Ανταγωνιστικού Διαλόγου.
3. Η αναθέτουσα αρχή, και εφόσον το κρίνει σκόπιμο, από κοινού με την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ», προετοιμάζει τον φάκελο δημοπράτησης της επένδυσης, που περιλαμβάνει τη διακήρυξη, το σχέδιο της σύμβασης ανάθεσης και κάθε άλλο αναγκαίο τεύχος δημοπράτησης. Ο προτιμώμενος ανάδοχος της διαγωνιστικής διαδικασίας συμβάλλεται με την αναθέτουσα αρχή. Η υπογραφή της οριστικής σύμβασης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, τελεί υπό την αίρεση της απονομής του στρατηγικού χαρακτήρα από τη ΔΕΣΕ στη συγκεκριμένη επένδυση. Εάν δεν πληρωθεί αυτός ο όρος, η αναθέτουσα αρχή ή και ο επενδυτικός φορέας διατηρούν την ευχέρεια να μην προχωρήσουν στην οριστική κατάρτιση της σύμβασης ή να προχωρήσει ο επενδυτικός σχεδιασμός σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις

4. Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και για το χαρακτηρισμό της επενδυτικής πρότασης ως στρατηγικής επένδυσης ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7.
5. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του εκάστοτε αρμόδιου καθ’ ύλην αρμόδιου ή εποπτεύοντος Υπουργού ορίζονται οι επιμέρους όροι σχετικά (α) με τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης, (β) το ακριβές περιεχόμενο της διακήρυξης, δηλαδή οι τεχνικές, λειτουργικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του έργου, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια συμμετοχής, η απαιτούμενη εμπειρία, η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υποβολής της προσφοράς, το περιεχόμενο της προσφοράς, οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής, οι διαδικασίες μεταβολής στοιχείων του διαγωνισμού μέσω τευχών μεταβολών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ανάγκες της επένδυσης, (γ) τη μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια προετοιμασίας του φακέλου δημοπράτησης, (δ) την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των Διαγωνιζομένων, μέσω των Ελάχιστων Τεχνικών και Λειτουργικών Απαιτήσεων της επένδυσης, οι οποίες θα είναι αποκλειστικά ποσοτικοποιημένες και μαθηματικά εκπεφρασμένες, (ε) τον αριθμό και το ακριβές περιεχόμενο των φακέλων /υποφακέλων των προσφορών με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους καθώς και την τεχνική και οικονομική τους προσφορά, (στ) τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και (ζ) τη διαδικασία προβολής ενστάσεων, αντιρρήσεων ή προσφυγών κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας.

  • 17 Δεκεμβρίου 2018, 23:47 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

    Η διαδικασία ωρίμανσης επενδυτικών έργων σε ακίνητα του δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, δεν διασφαλίζει τον εκάστοτε επενδυτή καθόσον ενώ θα είναι αυτός ο επισπεύδων, υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει τη διαγωνιστική διαδικασία και άρα να μην υλοποιηθεί η Στρατηγική Επένδυση. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να έχει τουλάχιστον το προβάδισμα (πχ εάν δώσει το ίδιο τίμημα με τον πλειοδότη να είναι αυτός ο προτιμητέος στον διαγωνισμό).