Άρθρο 05 – Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων

Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Α.Ν.89/1967 για τη χορήγηση ενισχύσεων δαπανών για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία, δαπανών για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, δαπανών μισθολογικού κόστους βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και δαπανών εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών για έργα έρευνας και ανάπτυξης βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, εφαρμόζονται αναλόγως στις επενδυτικές προτάσεις που εγκρίνονται από την Δ.Ε.Σ.Ε., κατόπιν σχετικής απόφασής της.

 • 28 Δεκεμβρίου 2018, 12:30 | Στέλιος Σμπυράκης

  Να αναφερθούν οι παρεχόμενες ενισχύσεις, ως ποσοστό της σχετικής δαπάνης, καθώς και ο τρόπος ενίσχυσης (π.χ. επιδότηση μισθοδοσίας) έτσι ώστε να είναι δυνατός ο προϋπολογισμός τους από τον επενδυτή.

 • Άρθρο 5 – Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων
  Το άρθρο να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Α.Ν.89/1967 για τη χορήγηση ενισχύσεων δαπανών για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, για την παροχή εύλογων προσαρμογών (προσαρμογή χώρου εργασίας, αγορά εξοπλισμού, λογισμικού, υποστηρικτικής τεχνολογίας, μεταφορά στον χώρο εργασίας), για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, δαπανών μισθολογικού κόστους βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και δαπανών εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών για έργα έρευνας και ανάπτυξης βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, εφαρμόζονται αναλόγως στις επενδυτικές προτάσεις που εγκρίνονται από την Δ.Ε.Σ.Ε., κατόπιν σχετικής απόφασής της».

  Αιτιολόγηση: οι προαναφερθείσες προτεινόμενες προσθήκες βασίζονται στις συνταγματικές επιταγές (άρθρο 21, παρ.6), στις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας (ν.4074/2012, ν.4488/2017, ν. 4443/2016) και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ. αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.

 • Άρθρο 5 – Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων
  Το άρθρο να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Α.Ν.89/1967 για τη χορήγηση ενισχύσεων δαπανών για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, για την παροχή εύλογων προσαρμογών (προσαρμογή χώρου εργασίας, αγορά εξοπλισμού, λογισμικού, υποστηρικτικής τεχνολογίας, μεταφορά στον χώρο εργασίας), για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, δαπανών μισθολογικού κόστους βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και δαπανών εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών για έργα έρευνας και ανάπτυξης βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, εφαρμόζονται αναλόγως στις επενδυτικές προτάσεις που εγκρίνονται από την Δ.Ε.Σ.Ε., κατόπιν σχετικής απόφασής της».

  Αιτιολόγηση: οι προαναφερθείσες προτεινόμενες προσθήκες βασίζονται στις συνταγματικές επιταγές (άρθρο 21, παρ.6), στις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας (ν.4074/2012, ν.4488/2017, ν. 4443/2016) και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ. αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.