Άρθρο 17 – Μεταβατικές Διατάξεις

Επενδυτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κατ` εφαρμογή του ν. 3894/2010 (Α΄ 204) και η αξιολόγησή τους από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων δεν έχει ολοκληρωθεί, δύνανται κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα επένδυσης να αξιολογούνται, να εντάσσονται στην Διαδικασία Στρατηγικών Ιδιωτικών Επενδύσεων, να αδειοδοτούνται και να υλοποιούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος. Οι διατάξεις των άρθρων 1,2 και 3 του νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ Α’ 50) εξακολουθούν να ισχύουν.

  • Άρθρο 17: Προτείνουμε να προστεθεί το εξής :«Ιδιωτικές επενδύσεις κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9, για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς να έχει ακόμη υλοποιηθεί ποσοστό 25% της συνολικής επένδυσης, δύνανται, κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα επένδυσης, να χαρακτηριστούν ως στρατηγικές επενδύσεις, με τη διαδικασία του άρθρου 7».

  • 14 Δεκεμβρίου 2018, 16:52 | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΑ

    Προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στα επενδυτικά σχέδια που είναι ήδη σε διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να προβλεφθεί η δυνατότητα αξιολόγησης, αδειοδότησης και υλοποίησης τους «είτε κατά τις διατάξεις του παρόντος, είτε κατά τις διατάξεις του πρισχύσαντος νόμου 3894/2010, ΦΕΚ Α’204/20.12.2010, με τις τροποποιήσεις του».