Άρθρο 03 – Φορολογικά Κίνητρα

1. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117).
2. Οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δύναται με σχετική απόφασή της Δ.Ε.Σ.Ε. να λάβουν διαζευκτικά:
α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό και υπολογίζεται ως εξής:
«αα) Για συνολικό προϋπολογισμό 30.000.000 ευρώ το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε 7.500.000 ευρώ.
ββ) Για το μέρος του προϋπολογισμού από 30.000.000 ευρώ έως 35.000.000 ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 80% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.
γγ) Για το μέρος του προϋπολογισμού από 35.000.000 ευρώ έως 40.000.000 ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 60% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.
δδ) Για το μέρος του προϋπολογισμού από 40.000.000 ευρώ έως 45.000.000 ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 40% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.
εε) Για το μέρος του προϋπολογισμού από 45.000.000 ευρώ έως 50.000.000 ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 20% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.
στστ) Για το μέρος του προϋπολογισμού από 50.000.000 ευρώ έως 100.000.000 ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 10% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.
ζζ) Για το μέρος του προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 100.000.000 ευρώ δεν παρέχεται απαλλαγή φόρου.
Το ποσό της συνολικής δικαιούμενης ενίσχυσης προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους δικαιούμενων ποσών ενίσχυσης που αντιστοιχούν στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου.

Το δικαίωμα έναρξης χρήσης του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την υλοποίηση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της επένδυσης. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών, και πάντως όχι σε λιγότερο των πέντε (5) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου.
β) Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 20%, ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει το 40%. Επιπλέον, αποκλειστικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
3. Οι ενισχύσεις του παρόντος άρθρου χορηγούνται ως μεμονωμένες ενισχύσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και υπό την επιφύλαξη των περιορισμών του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προτείνεται η εισαγωγή παραγράφου 3, με το εξής περιεχόμενο:

  «Οι απασχολούμενοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου που θα καλύψουν τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από την πραγματοποίηση στρατηγικών ή εμβληματικών επενδύσεων δικαιούνται για μια πενταετία από το χρόνο έναρξης της απασχόλησής τους, ειδικής έκπτωσης φόρου εισοδήματος που ανέρχεται στο 20%.»

  Η παράγραφος 3 όπως αναγράφεται στο σχέδιο νόμου αριθμείται πλέον ως παράγραφος 4.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 3 παρ. 2 περ. α΄: Δεν γίνεται κατανοητό το σύστημα ενίσχυσης που καθιερώνεται, με κλίμακες φοροαπαλλαγών συνδεόμενες με το συνολικό προϋπολογισμό και όχι με τα φορολογητέα κέρδη. Θεωρούμε ότι η διατύπωση θα πρέπει να γίνει πιο σαφής, για να αποφευχθούν παρερμηνείες στην εφαρμογή της.
  Άρθρο 3 παρ. 2 περ. β΄: Προτείνουμε το τελευταίο εδάφιο να αντικατασταθεί ως εξής: «Επιπρόσθετα, αποκλειστικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι τελικοί συντελεστές αποσβέσεων των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού που προκύπτουν από την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, προσαυξάνονται επιπλέον κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)».