Άρθρο 07 – Υποβολή και τεκμηρίωση αίτησης ένταξης

1. Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας επένδυσης υποβάλλει προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αίτηση ένταξης της επενδυτικής του πρότασης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων που συνοδεύεται από πλήρη φάκελο, ο οποίος, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2, περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) της επένδυσης, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ταυτότητα του επενδυτή και των συνεργατών του, ενδεικτικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης και του χρονικού διαστήματος λειτουργίας της, αναφορά της προηγούμενης εμπειρίας του επενδυτή σε σχέση με το είδος και τη φύση της επένδυσης που προτείνεται, περιγραφή της επένδυσης, περιγραφή των επί μέρους επενδύσεων με ειδικότερη αναφορά στην πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 1 του παρόντος σχετικά με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την υψηλή προστιθέμενη αξία και την περιβαλλοντική προστασία, περιγραφή του τρόπου που προτείνεται για την υλοποίηση του έργου, περιγραφή των επί μέρους δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, περιβαλλοντικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά των ακινήτων που προβλέπονται στο σχέδιο καθώς και τίτλοι κυριότητας (ενδεικτικά αγοραπωλητήρια συμβόλαια, παραχωρητήρια κυριότητας κλπ) του φορέα της επένδυσης, ή μισθωτήρια κατά τα άρθρα 574 ΑΚ – 618 ΑΚ διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30) ετών, ή παραχωρητήρια (άλλως αποφάσεις παραχώρησης) χρήσης ακινήτων επίσης διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30) ετών, ανάλυση του προϋπολογισμού της συνολικής και των επί μέρους επενδύσεων, ανάλυση της δομής χρηματοδότησης του έργου, ανάλυση των χρηματορροών του έργου για την περίοδο κατασκευής των υποδομών και για τον χρόνο λειτουργίας και εκμετάλλευσης, επιστολή υποστήριξης (comfort letter) από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στην ΕΕ ή από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, καθώς και σε περίπτωση επενδυτικών ή άλλων ταμείων (funds), η προσκόμιση επιστολών «proof of funds» από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε χώρα της Ε.Ε. ή από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, παράθεση των βασικών δεικτών αποδοτικότητας, αναφορά οποιασδήποτε μορφής συνδρομής που έχει ζητηθεί από το Δημόσιο, ανάλυση ενδεχομένων άμεσων ή έμμεσων αντισταθμιστικών ωφελειών υπέρ του Δημοσίου και της τοπικής κοινωνίας.
β)Τεκμηρίωση της χρήσης/χρήσεων, του μεγέθους και της έντασης αυτών καθώς και των όρων δόμησης. Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (investment impact assessment), τόσο σε συνολικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ανάλυση κοινωνικών επιπτώσεων (social impact assessment) καθώς και των περιβαλλοντικών. Στην ανάλυση αυτή λαμβάνεται ιδίως υπόψη η τοπική παραγωγική δυνατότητα και ο βαθμός απασχόλησης, το μέγεθος και η παραγωγική δυνατότητα των γειτονικών περιοχών, το φυσικό κάλλος της περιοχής, ο αρχαιολογικός και πολιτιστικός της πλούτος, η ανθεκτικότητα και ομαλή προσαρμογή του φυσικού, οικιστικού και οικονομικοκοινωνικού υποσυστήματος στις επιδράσεις της επένδυσης και τέλος η ύπαρξη παρεμφερών οικονομικών δραστηριοτήτων.γ) Κάθε αναγκαίο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η τεκμηρίωση συνδρομής των χαρακτηριστικών της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος.
δ) Ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τον έλεγχο ή/και διασταύρωση των στοιχείων του φακέλου της επενδυτικής πρότασης και την υπαγωγή της επενδυτικής πρότασης στη Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη συναίνεσή του για τη δημοσίευση στοιχείων της επένδυσης (εκτός από στοιχεία που υποβάλλονται εμπιστευτικά στο φάκελο της επενδυτικής πρότασης, τα οποία είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε τρίτο) και της εξέλιξής της, των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, καθώς και των σχετικών αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων, στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». Ο επενδυτής μπορεί να επιφυλαχθεί ως προς την αποδοχή των περαιτέρω όρων που ενδέχεται να του επιβληθούν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του παρόντος.
στ) Αποδεικτικό καταβολής του 25% του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». Το ύψος του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής, που καταβάλλεται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» για την κάλυψη του διοικητικού κόστους της διεκπεραίωσης του επενδυτικού φακέλου των «Στρατηγικών Ιδιωτικών Επενδύσεων», υπολογίζεται στο 0,1% του συνολικού κόστους της επένδυσης με κατώτατο όριο τις 50.000 ευρώ και ανώτατο όριο τις 250.000 ευρώ. Το υπολειπόμενο ποσοστό 75%, καταβάλλεται προ της συνεδρίασης της Δ.Ε.Σ.Ε., στην ημερήσια διάταξη της οποίας έχει εισαχθεί προς εξέταση η επενδυτική πρόταση. Σε περίπτωση μη ένταξης της επενδυτικής πρότασης στις διατάξεις του παρόντος, επιστρέφεται ποσοστό 75% του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα της επένδυσης, ότι όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα, στοιχεία και δηλώσεις που εμπεριέχονται στον υποβληθέντα φάκελο είναι γνήσια και αληθή, όπως επίσης και η περιγραφή των πραγματικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο φάκελο.2. Με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στο φάκελο της επενδυτικής πρότασης, ιδίως ως προς το περιεχόμενο του επιχειρησιακού σχεδίου, της οικονομικής μελέτης, της μελέτης σκοπιμότητας και της μελέτης επιπτώσεων της επένδυσης και να ρυθμίζονται λεπτομέρειες της διαδικασίας.

 • 28 Δεκεμβρίου 2018, 12:03 | Στέλιος Σμπυράκης

  Παράγραφος 1
  Η διάρκεια μίσθωσης των ακινήτων επι των οποίων υλοποιείται η επένδυση πρέπει να συνάδει αφενός με την ωφέλιμη ζωή των παγίων που δημιουργούνται και αφετέρου με το επενδυτικό σχέδιο της Στρατηγικής επένδυσης. Η διάρκεια 30 ετών που απαιτείται είναι υπερβολική.

 • 27 Δεκεμβρίου 2018, 16:30 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ

  Στα δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει της περίπτωσης α) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 7, προτείνεται να συμπεριλαμβάνεται και η δυνατότητα υποβολής προσύμφωνου αγοράς / μίσθωσης εκτός των τίτλων κυριότητας, μισθωτηρίων και παραχωρητηρίων έκτασης, διότι η σύναψη συμβολαίων σε στάδιο προηγούμενο της έγκρισης της επένδυσης ως στρατηγικής μπορεί να έχει μελλοντικές επιζήμιες επιπτώσεις στον ενδιαφερόμενο επενδυτή. Εν πάσει περιπτώσει η υποβολή προσύμφωνου ως δικαιολογητικού προβλέπεται κατ’ αναλογία και για τα αιτήματα ένταξης επένδυσης στο Ν. 3894/2010.

  Για τη διασφάλιση τόσο του επενδυτή όσο και των αρμόδιων υπηρεσιών και αρχών προτείνεται η παραπάνω ρύθμιση να συνοδεύεται από τις ακόλουθες ειδικές διατάξεις:

  >. Το προσύμφωνο θα πρέπει να κατατίθεται συνοδευτικά της αίτησης ένταξης της επενδυτικής πρότασης στη διαδικασίας Στρατηγικών Επενδύσεων.

  >. Στο προσύμφωνο αγοράς θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι αυτό τελεί υπό αίρεση χαρακτηρισμού της συγκεκριμένης επένδυσης ως Στρατηγικής από τη ΔΕΣΕ, ενώ θα πρέπει να αναφέρεται επίσης το τίμημα αγοράς / μίσθωσης έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν ανατιμολογήσεις του τιμήματος της έκτασης κατόπιν έγκρισης της επένδυσης ως Στρατηγικής.

  >. Η οριστική μίσθωση, παραχώρηση ή κυριότητα του συνόλου της έκτασης θα πρέπει να έχει καταστεί οριστική κατά την προδικασία ένταξης επένδυσης στις Στρατηγικές Επενδύσεις σύμφωνα με το άρθ. 8 του παρόντος, υπό την αίρεση ότι η εισήγηση ένταξης της επένδυσης στις Στρατηγικές Επενδύσεις είναι θετική. Ειδάλλως η οριστική μίσθωση, παραχώρηση ή κυριότητα του συνόλου της έκτασης θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί από το φορέα της επένδυσης εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της οικείας Απόφασης της ΔΕΣΕ σε Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Ο οριστικός τίτλος θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φακέλου που υποβάλλεται στη Γ.Δ.Σ.Ε. βάσει των διατάξεων του άρθ. 12 παρ. 2, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η ΔΕΣΕ δύναται να προβεί στην άρση του χαρακτηρισμού της επένδυσης ώς Στρατηγικής κατά το άρθρο 14 του παρόντος.

 • Παράγραφος 1.
  Προτείνεται να συμπεριληφθεί η δυνατότητα κατάθεσης προσύμφωνου αγοράς της έκτασης κατά τη φάση υποβολής και τεκμηρίωσης της αίτησης ένταξης. Το προσύμφωνο θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με την αίτηση ένταξης στις Στρατηγικές Επενδύσεις. Ειδικότερα, προτείνεται το προσύμφωνο αγοράς να τελεί υπό την αίρεση της απονομής του στρατηγικού χαρακτήρα από τη ΔΕΣΕ στη συγκεκριμένη επένδυση και ταυτόχρονα να εμπεριέχει ρητή αναφορά στο τίμημα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ρητή αναφορά στο τίμημα, οι υφιστάμενοι ιδιοκτήτες της έκτασης αποκτούν διαπραγματευτικό πλεονέκτημα και είναι πιθανό να επιδιώξουν υψηλότερο τίμημα της συνήθους αξίας αγοράς. Εξάλλου η διαδικασία του προσύμφωνου προβλέπεται κατά τη φάση αιτήματος μιας επένδυσης για την ένταξή της στο Ν. 3894/2010.
  Κατά τη φάση της προδικασίας ένταξης επένδυσης στις Στρατηγικές Επενδύσεις βάσει του άρθρου 8, και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει θετική εισήγηση για την ένταξη στις Στρατηγικές Επενδύσεις, θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί η κατοχή του συνόλου (100%) της έκτασης. Εναλλακτικά θα πρέπει, να έχει διασφαλιστεί η κατοχή του συνόλου της έκτασης από τον φορέα της επένδυσης κατόπιν της δημοσίευσης στο ΦΕΚ της οικείας Απόφασης της ΔΕΣΕ εντός διαστήματος 30 ημερών. Ο τίτλος κυριότητας της έκτασης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον επενδυτικό φάκελο που υποβάλλεται προς της Γ.Δ.Σ.Ε. βάσει των διατάξεων του άρθρου 12, παρ. 2. Σε διαφορετική περίπτωση η ΔΕΣΕ μπορεί να προβεί στον οριστικό αποχαρακτηρισμό της επένδυσης (η διάταξη αυτή μπορεί να ενσωματωθεί στο άρθρο 14).

 • παρατήρηση για άρθρο 7 παρ. 1 περ. στ: Το διοικητικό κόστος της διεκπεραίωσης του επενδυτικού φακέλου που υπολογίζεται στο 0,1% του συνολικού κόστους της επένδυσης με κατώτατο όριο τις 50.000 ευρώ και ανώτατο όριο τις 250.000 ευρώ, κρίνεται αρκετά υψηλό για την προσέλκυση επενδύσεων. Θα μπορούσε να είναι αναλογικό 0,1% με κατώτερο €25.000 και μέγιστο €100.000.
  Άρθρο 7 – νέα προσθήκη: Προτείνουμε να προστεθεί νέα παράγραφος 2, ως εξής: «Σε περιπτώσεις επενδύσεων που μπορούν να υπαχθούν σε περισσότερες από μία κατηγορίες του άρθρου 1 του παρόντος, ο ενδιαφερόμενος φορέας επιλέγει με την αίτησή του την κατηγορία στην οποία επιθυμεί να υπαχθεί».

 • 17 Δεκεμβρίου 2018, 22:53 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

  Να δίνεται η δυνατότητα και σε υφιστάμενα μισθωτήρια ή παραχωρητήρια εκτάσεων που θα ενταχθούν στις Στρατηγικές Επενδύσεις, επέκτασης της διάρκειας τους στα 30 έτη κατόπιν έγκρισης του ιδιοκτήτη (δημόσιο, δημοτική αρχή, ιδιώτης) και χωρίς διαγωνισμό. Η επέκταση αυτή θα βοηθήσει τον επενδυτή στη αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών με νέα διαγωνιστική διαδικασία όπου το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι αρνητικό για αυτόν.

 • Άρθρο 7 – Υποβολή και τεκμηρίωση αίτησης ένταξης
  Το εδάφιο α) της παρ. 1 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας επένδυσης υποβάλλει προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αίτηση ένταξης της επενδυτικής του πρότασης […]:
  α) Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) της επένδυσης, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ταυτότητα του επενδυτή και των συνεργατών του, ενδεικτικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης και του χρονικού διαστήματος λειτουργίας της, αναφορά της προηγούμενης εμπειρίας του επενδυτή σε σχέση με το είδος και τη φύση της επένδυσης που προτείνεται, περιγραφή της επένδυσης, περιγραφή των επί μέρους επενδύσεων με ειδικότερη αναφορά στην πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 1 του παρόντος σχετικά με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την καινοτομία και τον καθολικό σχεδιασμό, την εξωστρέφεια, την υψηλή προστιθέμενη αξία και την περιβαλλοντική προστασία, περιγραφή του τρόπου που προτείνεται για την υλοποίηση του έργου, περιγραφή των επί μέρους δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, περιβαλλοντικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά των ακινήτων που προβλέπονται στο σχέδιο καθώς και τίτλοι κυριότητας […] αντισταθμιστικών ωφελειών υπέρ του Δημοσίου και της τοπικής κοινωνίας.

  β)Τεκμηρίωση της χρήσης/χρήσεων, του μεγέθους και της έντασης αυτών καθώς και των όρων δόμησης. Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (investment impact assessment), τόσο σε συνολικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ανάλυση κοινωνικών επιπτώσεων (social impact assessment) -όπως στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία – καθώς και των περιβαλλοντικών. Στην ανάλυση αυτή λαμβάνεται ιδίως υπόψη η τοπική παραγωγική δυνατότητα και ο βαθμός απασχόλησης, το μέγεθος και η παραγωγική δυνατότητα των γειτονικών περιοχών, το φυσικό κάλλος της περιοχής, ο αρχαιολογικός και πολιτιστικός της πλούτος, η ανθεκτικότητα και ομαλή προσαρμογή του φυσικού, οικιστικού και οικονομικοκοινωνικού υποσυστήματος στις επιδράσεις της επένδυσης και τέλος η ύπαρξη παρεμφερών οικονομικών δραστηριοτήτων. γ) Κάθε αναγκαίο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η τεκμηρίωση συνδρομής των χαρακτηριστικών της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος».

  Αιτιολόγηση: οι προαναφερθείσες προτεινόμενες προσθήκες βασίζονται στις συνταγματικές επιταγές (άρθρο 21, παρ.6) και στις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας (ν.4074/2012, ν.4488/2017).

 • 16 Δεκεμβρίου 2018, 21:12 | Νίκος Σπ. Φιλίππου ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ-ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ THINK TANK

  Το κατώτατο όριο διαχειριστικής αμοιβής είναι πολύ υψηλό. Προτείνεται να γίνει 0,01%. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται κίνητρο ή απλά αιτείται η άδεια, το
  κόστος να μην υπερβαίνει το 0,01%.

 • Άρθρο 7 – Υποβολή και τεκμηρίωση αίτησης ένταξης
  Το εδάφιο α) της παρ. 1 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «1. Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας επένδυσης υποβάλλει προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αίτηση ένταξης της επενδυτικής του πρότασης […]:
  α) Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) της επένδυσης, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ταυτότητα του επενδυτή και των συνεργατών του, ενδεικτικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης και του χρονικού διαστήματος λειτουργίας της, αναφορά της προηγούμενης εμπειρίας του επενδυτή σε σχέση με το είδος και τη φύση της επένδυσης που προτείνεται, περιγραφή της επένδυσης, περιγραφή των επί μέρους επενδύσεων με ειδικότερη αναφορά στην πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 1 του παρόντος σχετικά με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την καινοτομία και τον καθολικό σχεδιασμό, την εξωστρέφεια, την υψηλή προστιθέμενη αξία και την περιβαλλοντική προστασία, περιγραφή του τρόπου που προτείνεται για την υλοποίηση του έργου, περιγραφή των επί μέρους δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, περιβαλλοντικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά των ακινήτων που προβλέπονται στο σχέδιο καθώς και τίτλοι κυριότητας […] αντισταθμιστικών ωφελειών υπέρ του Δημοσίου και της τοπικής κοινωνίας.

  β)Τεκμηρίωση της χρήσης/χρήσεων, του μεγέθους και της έντασης αυτών καθώς και των όρων δόμησης. Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (investment impact assessment), τόσο σε συνολικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ανάλυση κοινωνικών επιπτώσεων (social impact assessment) -όπως στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία – καθώς και των περιβαλλοντικών. Στην ανάλυση αυτή λαμβάνεται ιδίως υπόψη η τοπική παραγωγική δυνατότητα και ο βαθμός απασχόλησης, το μέγεθος και η παραγωγική δυνατότητα των γειτονικών περιοχών, το φυσικό κάλλος της περιοχής, ο αρχαιολογικός και πολιτιστικός της πλούτος, η ανθεκτικότητα και ομαλή προσαρμογή του φυσικού, οικιστικού και οικονομικοκοινωνικού υποσυστήματος στις επιδράσεις της επένδυσης και τέλος η ύπαρξη παρεμφερών οικονομικών δραστηριοτήτων. γ) Κάθε αναγκαίο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η τεκμηρίωση συνδρομής των χαρακτηριστικών της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος».

  Αιτιολόγηση: οι προαναφερθείσες προτεινόμενες προσθήκες βασίζονται στις συνταγματικές επιταγές (άρθρο 21, παρ.6) και στις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας (ν.4074/2012, ν.4488/2017).