Άρθρο 10 – Επιστημονική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Για την υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» ως προς την έγκριση ή μη της ένταξης των επενδυτικών προτάσεων στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων, συστήνεται Επιστημονική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.
2. Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη, τα δύο (2) από αυτά εγνωσμένου κύρους σε ειδικότητες σχετικές ιδίως με Οικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση Επενδύσεων, Χωροταξία, Περιβάλλον και άλλα συναφή με Στρατηγικές Επενδύσεις αντικείμενα και τα τρία (3) από αυτά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης προερχόμενα από υπηρεσίες με συναφείς αρμοδιότητες και σε επίπεδο τουλάχιστον προϊσταμένου Τμήματος, καθώς και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη των παραπάνω κατηγοριών αντίστοιχα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη υπογράφουν δήλωση για την έλλειψη συγκρούσεων συμφερόντων ή κωλυμάτων λόγω της προσωπικής επαγγελματικής ή οικονομικής δραστηριότητας, σε σχέση με τις αξιολογούμενες επενδύσεις. Σε περίπτωση που ανακύψει κώλυμα ή σύγκρουση συμφερόντων για κάποιο μέλος, τότε αυτό υποχρεούται να το δηλώσει στη Διοίκηση της εταιρείας και να μη συμμετάσχει στη συγκεκριμένη αξιολόγηση, νομίμως αναπληρούμενο, άλλως εάν το κώλυμα διαπιστωθεί από την εταιρεία, το μέλος παύεται από τα καθήκοντά του.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής ανά αξιολογούμενη επένδυση, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και μπορεί να παρακρατείται από την καταβαλλόμενη Διαχειριστική Αμοιβή του άρθρου 16 του ν.3894/2010.
4.Η Επιστημονική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων γνωμοδοτεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» σχετικά με την ένταξη επενδυτικών προτάσεων στις διατάξεις του παρόντος, αφού λάβει υπόψη του τα στοιχεία της επενδυτικής πρότασης και τις σχετικές αξιολογήσεις.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».