Άρθρο 10 – Επιστημονική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Για την υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» ως προς την έγκριση ή μη της ένταξης των επενδυτικών προτάσεων στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων, συστήνεται Επιστημονική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.
2. Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη, τα δύο (2) από αυτά εγνωσμένου κύρους σε ειδικότητες σχετικές ιδίως με Οικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση Επενδύσεων, Χωροταξία, Περιβάλλον και άλλα συναφή με Στρατηγικές Επενδύσεις αντικείμενα και τα τρία (3) από αυτά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης προερχόμενα από υπηρεσίες με συναφείς αρμοδιότητες και σε επίπεδο τουλάχιστον προϊσταμένου Τμήματος, καθώς και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη των παραπάνω κατηγοριών αντίστοιχα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη υπογράφουν δήλωση για την έλλειψη συγκρούσεων συμφερόντων ή κωλυμάτων λόγω της προσωπικής επαγγελματικής ή οικονομικής δραστηριότητας, σε σχέση με τις αξιολογούμενες επενδύσεις. Σε περίπτωση που ανακύψει κώλυμα ή σύγκρουση συμφερόντων για κάποιο μέλος, τότε αυτό υποχρεούται να το δηλώσει στη Διοίκηση της εταιρείας και να μη συμμετάσχει στη συγκεκριμένη αξιολόγηση, νομίμως αναπληρούμενο, άλλως εάν το κώλυμα διαπιστωθεί από την εταιρεία, το μέλος παύεται από τα καθήκοντά του.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής ανά αξιολογούμενη επένδυση, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και μπορεί να παρακρατείται από την καταβαλλόμενη Διαχειριστική Αμοιβή του άρθρου 16 του ν.3894/2010.
4.Η Επιστημονική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων γνωμοδοτεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» σχετικά με την ένταξη επενδυτικών προτάσεων στις διατάξεις του παρόντος, αφού λάβει υπόψη του τα στοιχεία της επενδυτικής πρότασης και τις σχετικές αξιολογήσεις.

  • 28 Δεκεμβρίου 2018, 12:41 | Στέλιος Σμπυράκης

    Δεν είναι κατανοητό κατά πόσο η δημιουργία μιας μόνιμης επιστημονικής επιτροπής στελεχωμένη από στελέχη της δημόσιας διοίκησης θα εξυπηρετήσει τον σκοπό του νόμου, δηλαδή την προσέλκυση Στρατηγικών επενδύσεων. Δεν είναι διατυπωμένος αναλυτικά ο ρόλος και η αρμοδιότητα της, καθώς και τι επιφέρει μια αρνητική γνωμοδότηση της.

  • Άρθρο 10 παρ. 2: Προτείνουμε να συμπληρωθεί η παρ. 2 του άρθρου 10 με την εξής πρόταση: «Στην επιτροπή συμμετέχει επίσης ως τακτικό μέλος εκπρόσωπος του οικείου φορέα διαχείρισης της ΟΥΜΕΔ ή του οικείου Περιφερειακού Συνδέσμου όταν η επένδυση πρόκειται να αναπτυχθεί εντός ΟΥΜΕΔ».