Άρθρο 06 – Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Συνιστάται «Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων» (Δ.Ε.Σ.Ε.), με σκοπό την αξιολόγηση και έγκριση «Στρατηγικών Επενδύσεων», στην οποία μετέχουν ως Πρόεδρος ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης και ως μέλη οι Υπουργοί Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Επικρατείας με αρμοδιότητα να συνδράμει τον Πρωθυπουργό για τον συντονισμό, παρακολούθηση και έλεγχο της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά την προώθηση, επιτάχυνση και υλοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι αρμόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί
2. Η Δ.Ε.Σ.Ε αποφασίζει κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σε περίπτωση συμμετοχής έτερων συναρμόδιων υπουργών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, κάθε υπουργός πέραν του δικαιώματος ψήφου διατηρεί δικαίωμα εισήγησης προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Σ.Ε. επί των θεμάτων αρμοδιότητάς του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, κατισχύει η ψήφος του Προέδρου της Δ.Ε.Σ.Ε. Η γραμματειακή υποστήριξη για τη σύγκληση και τη συνεδρίαση της Δ.Ε.Σ.Ε. παρέχεται από την Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.
3.. Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Σ.Ε. μπορεί να καλεί ενώπιον της Επιτροπής Περιφερειάρχες, Δημάρχους, άλλα αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου φορέα προκειμένου να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους επί Στρατηγικών Επενδύσεων στα τοπικά όρια αρμοδιότητάς τους. Ομοίως, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, δύναται για τη συγκέντρωση επιπλέον πληροφοριών σχετικά με την υπό εξέταση επενδυτική πρόταση να καλούνται φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών προερχόμενοι από τον τόπο όπου σχεδιάζεται η υλοποίηση της επένδυσης, αλλά και ειδικοί εμπειρογνώμονες.
4. Κατά τα λοιπά, η λειτουργία της Δ.Ε.Σ.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως ισχύει και έχει κυρωθεί με το άρθρο 22 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω ο τρόπος λειτουργίας της Δ.Ε.Σ.Ε.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, συστήνεται η «Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων» (Σ.Ε.Σ.Ε.) αποτελούμενη από τους Γενικούς Γραμματείς των αντίστοιχων υπουργείων υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Αρμοδιότητες της επιτροπής αποτελούν η εξέταση των στοιχείων του επενδυτικού φακέλου, η διατύπωση γνώμης προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Σ.Ε. σχετικά με τις επενδυτικές προτάσεις που πρόκειται να εισαχθούν ενώπιον της Δ.Ε.Σ.Ε., καθώς και η εποπτεία των διαδικασιών αδειοδότησης και υλοποίησης των εγκεκριμένων από τη Δ.Ε.Σ.Ε. επενδύσεων.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».