Άρθρο 06 – Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Συνιστάται «Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων» (Δ.Ε.Σ.Ε.), με σκοπό την αξιολόγηση και έγκριση «Στρατηγικών Επενδύσεων», στην οποία μετέχουν ως Πρόεδρος ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης και ως μέλη οι Υπουργοί Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Επικρατείας με αρμοδιότητα να συνδράμει τον Πρωθυπουργό για τον συντονισμό, παρακολούθηση και έλεγχο της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά την προώθηση, επιτάχυνση και υλοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι αρμόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί
2. Η Δ.Ε.Σ.Ε αποφασίζει κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σε περίπτωση συμμετοχής έτερων συναρμόδιων υπουργών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, κάθε υπουργός πέραν του δικαιώματος ψήφου διατηρεί δικαίωμα εισήγησης προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Σ.Ε. επί των θεμάτων αρμοδιότητάς του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, κατισχύει η ψήφος του Προέδρου της Δ.Ε.Σ.Ε. Η γραμματειακή υποστήριξη για τη σύγκληση και τη συνεδρίαση της Δ.Ε.Σ.Ε. παρέχεται από την Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.
3.. Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Σ.Ε. μπορεί να καλεί ενώπιον της Επιτροπής Περιφερειάρχες, Δημάρχους, άλλα αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου φορέα προκειμένου να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους επί Στρατηγικών Επενδύσεων στα τοπικά όρια αρμοδιότητάς τους. Ομοίως, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, δύναται για τη συγκέντρωση επιπλέον πληροφοριών σχετικά με την υπό εξέταση επενδυτική πρόταση να καλούνται φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών προερχόμενοι από τον τόπο όπου σχεδιάζεται η υλοποίηση της επένδυσης, αλλά και ειδικοί εμπειρογνώμονες.
4. Κατά τα λοιπά, η λειτουργία της Δ.Ε.Σ.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως ισχύει και έχει κυρωθεί με το άρθρο 22 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω ο τρόπος λειτουργίας της Δ.Ε.Σ.Ε.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, συστήνεται η «Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων» (Σ.Ε.Σ.Ε.) αποτελούμενη από τους Γενικούς Γραμματείς των αντίστοιχων υπουργείων υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Αρμοδιότητες της επιτροπής αποτελούν η εξέταση των στοιχείων του επενδυτικού φακέλου, η διατύπωση γνώμης προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Σ.Ε. σχετικά με τις επενδυτικές προτάσεις που πρόκειται να εισαχθούν ενώπιον της Δ.Ε.Σ.Ε., καθώς και η εποπτεία των διαδικασιών αδειοδότησης και υλοποίησης των εγκεκριμένων από τη Δ.Ε.Σ.Ε. επενδύσεων.

 • Άρθρο 6: Προτείνουμε την συμπλήρωση της συγκεκριμένης παραγράφου, «μπορεί να καλεί ενώπιον της Επιτροπής Περιφερειάρχες, Δημάρχους, άλλα αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου φορέα να γνωστοποιήσουν….» να συμπληρωθεί χάριν ενάργειας με την φράση: «Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Σ.Ε. μπορεί να καλεί ενώπιον της Επιτροπής τον οικείο φορέα διαχείρισης της ΟΥΜΕΔ ή άλλους σχετικούς φορείς (λ.χ. Συνδέσμου Επιχειρήσεων), να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους…..».

 • Άρθρο 6 – Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων
  Η παρ. 3 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «3. Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Σ.Ε. μπορεί να καλεί ενώπιον της Επιτροπής Περιφερειάρχες, Δημάρχους, άλλα αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου φορέα, όπως είναι και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), προκειμένου να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους επί Στρατηγικών Επενδύσεων στα τοπικά όρια αρμοδιότητάς τους. Ομοίως, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, δύναται για τη συγκέντρωση επιπλέον πληροφοριών σχετικά με την υπό εξέταση επενδυτική πρόταση να καλούνται φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών προερχόμενοι από τον τόπο όπου σχεδιάζεται η υλοποίηση της επένδυσης, αλλά και ειδικοί εμπειρογνώμονες».

  Αιτιολόγηση: η προαναφερθείσα προτεινόμενη προθήκη βασίζεται στον ν.4074/2012 – Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (παρ. 3, άρθρο 4). Με τη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. επίσης δύναται να διασφαλιστεί η τήρηση του «Κανόνα μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία» του νέου αναπτυξιακού νόμου (βλ. παρ. 5, άρθρο 4 του ν. 4399/2016).

 • 16 Δεκεμβρίου 2018, 21:49 | Νίκος Σπ. Φιλίππου ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ-ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ THINK TANK

  Υιοθέτηση πρότασης think-tank Νέο Ρεύμα- Νέο Όραμα για έναν υπουργό επενδύσεων και ανώτατη ΔΕΣΕ 3 υπουργοί.

 • Άρθρο 6 – Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων
  Η παρ. 3 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «3. Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Σ.Ε. μπορεί να καλεί ενώπιον της Επιτροπής Περιφερειάρχες, Δημάρχους, άλλα αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου φορέα, όπως είναι και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), προκειμένου να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους επί Στρατηγικών Επενδύσεων στα τοπικά όρια αρμοδιότητάς τους. Ομοίως, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, δύναται για τη συγκέντρωση επιπλέον πληροφοριών σχετικά με την υπό εξέταση επενδυτική πρόταση να καλούνται φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών προερχόμενοι από τον τόπο όπου σχεδιάζεται η υλοποίηση της επένδυσης, αλλά και ειδικοί εμπειρογνώμονες».

  Αιτιολόγηση: η προαναφερθείσα προτεινόμενη προθήκη βασίζεται στον ν.4074/2012 – Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (παρ. 3, άρθρο 4). Με τη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. επίσης διασφαλίζεται η τήρηση του «Κανόνα μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία» του νέου αναπτυξιακού νόμου (βλ. παρ. 5, άρθρο 4 του ν. 4399/2016).