Άρθρο 04 – Κίνητρο Ταχείας Αδειοδότησης

1. Ορίζεται προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης για την εγκατάσταση ή λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων. Η προθεσμία της παραγράφου αυτής εκκινεί από την υποβολή του σχετικού φακέλου για έκαστη απαιτούμενη άδεια, έγκριση ή γνωμοδότηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (ΓΔΣΕ) από το φορέα της επένδυσης. Στην ως άνω προθεσμία δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος προσκόμισης των αιτουμένων από τη Διοίκηση συμπληρωματικών στοιχείων..
2. Η ΓΔΣΕ εξετάζει την τυπική πληρότητα και τη συμβατότητα των στοιχείων του φακέλου με την απόφαση της ΔΕΣΕ και μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή δύναται να αιτηθεί άπαξ τυχόν απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία για την ολοκλήρωση του φακέλου. Κατόπιν διαβιβάζει στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή σχετική αίτηση έκδοσης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης και τον οικείο φάκελο.
3. Η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή ολοκληρώνει κατά προτεραιότητα τη σχετική διοικητική διαδικασία και εκδίδει την απαραίτητη άδεια, έγκριση ή γνωμοδότηση μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1. Η αδειοδοτούσα αρχή εξετάζει την τυπική και ουσιαστική πληρότητα του οικείου φακέλου και μπορεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών να αιτηθεί άπαξ τυχόν απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία, οπότε η προθεσμία εκκινεί εκ νέου από την αποστολή τους. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης για την εγκατάσταση ή λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης δεν παρεκτείνεται, με την επιφύλαξη της τήρησης των ειδικότερων προθεσμιών.
4. Αν στο πλαίσιο της σχετικής διοικητικής διαδικασίας της παραγράφου 3 απαιτείται η αποστολή προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή εγκρίσεων, εισηγήσεων ή γνωμοδοτήσεων περιφερειακών ή άλλων υπηρεσιών, αυτές θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε τέτοιο χρόνο ώστε να διασφαλίζεται ότι η τελική άδεια έγκριση ή γνωμοδότηση θα εκδοθεί εντός της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών.
5. Ειδικότερα όσον αφορά στις άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας στρατηγικών επενδύσεων, η αρμοδιότητα έκδοσης της σχετικής άδειας μεταφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων που ορίζουν τη διαδικασία έκδοσης, ειδικών και γενικών, στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.7. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας της παραγράφου 3, η αρμοδιότητα έκδοσης της σχετικής άδειας πέραν αυτών που εκδίδει δυνάμει της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, δύναται να μεταφέρεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, ειδικών και γενικών, στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης ο οποίος, με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, βεβαιώνει την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, και είτε αιτιολογημένα εκδίδει τη σχετική άδεια λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση, τα στοιχεία του φακέλου και τις κείμενες διατάξεις είτε αιτιολογημένα απορρίπτει αυτήν, εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα.
6. Εφόσον η δραστηριότητα της στρατηγικής επένδυσης υπάγεται στο καθεστώς της γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230) η γνωστοποίηση υποβάλλεται προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή μέσω του οικείου ηλεκτρονικού συστήματος. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επένδυσης, ο φορέας υποχρεούται να τηρεί στον χώρο της εγκατάστασης φάκελο με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
7. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του εκάστοτε αρμοδίου Υπουργού, ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • 27 Δεκεμβρίου 2018, 14:01 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Επιβάλλεται για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και την ανάπτυξης των νομίμως υφιστάμενων στρατηγικών επενδύσεων (και κατά προτεραιότητα εκείνων του τομέα της βιομηχανίας) να προβλέπεται γενικώς η δυνατότητά τους να εκσυγχρονίζονται αλλά και να επεκτείνονται σε όμορες εκτάσεις (ιδιοκτησίας τους ή που τους έχουν παραχωρηθεί για ειδικό σκοπό εκμετάλλευσής τους), ανεξαρτήτως του χαρακτήρα αυτών (χρήσεις γης, δασικός χαρακτήρας κ.λπ.). Με την προσθήκη της παραγράφου αυτής μπορούν να αποφευχθούν προβλήματα χωρικής στασιμότητας επενδύσεων που τυχόν να οδηγήσουν σε ανάγκη μετεγκατάστασης και αποεπένδυσης.

  Επιπρόσθετα θα πρέπει να εισαχθεί ειδικότερη πρόβλεψη για θέματα που άπτονται διαδικασιών οριοθέτησης ρεμάτων, καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας και παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης αιγιαλού, παραλίας, θαλάσσιου χώρου και πυθμένα, έτσι ώστε οι διαδικασίες αυτές να ολοκληρώνονται ταχύτερα στις περιπτώσεις στρατηγικών επενδύσεων και να μην επηρεάζουν αρνητικά το χρονοδιάγραμμα έγκρισης της επένδυσης.

  Ακόμη, κρίνεται σκόπιμο να εξαλειφθούν οι φράσεις «με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων» (αρ. 4 παρ. 1) και «με την επιφύλαξη της τήρησης των ειδικότερων προθεσμιών» (αρ. 4 παρ. 3) καθώς άρουν το δεσμευτικό χαρακτήρα της επιδιωκόμενης προθεσμίας και συνεπώς θέτουν σε κίνδυνο τη «fast track» ταυτότητα των εγκρίσεων στρατηγικών επενδύσεων.

  Τέλος κρίνεται ότι η προθεσμία 45 (ημερολογιακών) ημερών θα πρέπει να μειωθεί σε 30 ημέρες για τη διατήρηση του χαρακτήρα της γρήγορης αδειοδότησης, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διευκρινιστεί ρητά ότι η προθεσμία άρχεται από την ημέρα θεώρησης της ουσιαστικής και τυπικής πληρότητας του κατατιθέμενου φακέλου έργου, ενώ σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του ως άνω χρονικού διαστήματος των 30 ημερών, η οποιαδήποτε απαιτούμενη άδεια, έγκριση ή γνωμοδότηση θεωρείται αυτοδίκαια θετική.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προτείνεται να διαγραφούν οι προτάσεις «με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων» (σειρά 3,αρ. αρ. 4) και «με την επιφύλαξη της τήρησης των ειδικότερων προθεσμιών» (παρ. 3), καθώς χάνεται η δεσμευτικότητα της προθεσμίας απομειώνοντας τη σημασία της στρατηγικής επένδυσης και τις «by pass» διαδικασίες που τη συνοδεύουν.

  Επιπλέον, προτείνεται η προθεσμία των 45 ημερών να μειωθεί σε 30 ημέρες. Προτείνεται να διατυπωθεί σαφώς ότι σε κάθε περίπτωση η προθεσμία εκκινεί από την ημέρα κατά την οποία ο φάκελος που έχει κατατεθεί, θεωρείται τυπικά και ουσιαστικά πλήρης. Και στην περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας, η όποια άδεια, έγκριση η γνωμοδότηση θεωρείται θετικώς εκδοθείσα.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 4: Προτείνουμε, μετά την παράγραφο 6, να προστεθεί νέα παράγραφος 7 (και η υπάρχουσα παράγραφος 7 να αναριθμηθεί ως παράγραφος 8), ως εξής: «Για την περίπτωση επενδύσεων σε ΟΥΜΕΔ, ο Φορέας Διαχείρισης του ΟΥΜΕΔ δύναται να ασκεί τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο αρμοδιότητες της ΓΔΣΕ, κατόπιν σχετικής πιστοποίησής του».

 • 16 Δεκεμβρίου 2018, 21:12 | Νίκος Σπ. Φιλίππου ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ-ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ THINK TANK
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Να συνυπολογίζεται ο ανώτατος χρόνος αιτουμένων στοιχείων, πχ. έτερες 45 μέρες, αλλιώς είναι ανοικτή η προθεσμία. Να καθοριστεί ανατρεπτική προθεσμία 60-90 ημερών. Να μην υπολογίζονται αθροιστικά οι προθεσμίες! Συνολικά 1 άδεια για όλα!