Άρθρο 14 – Μη Τήρηση Όρων Επένδυσης/Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας για λόγους που αποδίδονται στον φορέα επένδυσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών Επενδύσεων προς τη Δ.Ε.Σ.Ε., η τελευταία αποφασίζει αιτιολογημένα:
Α. τον οριστικό αποχαρακτηρισμό επένδυσης ως «Στρατηγικής Επένδυσης» και την ανάκληση των εγκεκριμένων κινήτρων. Σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού δεν επιστρέφεται η διαχειριστική αμοιβή. Ο οριστικός αποχαρακτηρισμός επένδυσης μπορεί να επιβληθεί σε περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον οι ποσοτικές προϋποθέσεις στρατηγικότητας σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 5 του άρθρου 1 και σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης στο ΦΕΚ ο φάκελος αδειοδότησης στη ΓΔΣΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 12.
Β. σε περίπτωση που έγινε χρήση των κινήτρων του άρθρου 2, επιβάλλεται στον φορέα της επένδυσης κατ’ αποκοπήν πρόστιμο τουλάχιστον ίσο με το 0,05% και έως το 5% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
Γ. α) Σε περίπτωση χρήσης του κινήτρου της παρ. 1 του άρθρου 3, επιβάλλεται η άρση της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή και κατ’ επέκταση η αναβίωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι του φορέα επένδυσης με βάση τους κατ’ έτος ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές.
β) Σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3, επιβάλλεται η άρση της απαλλαγής φόρου εισοδήματος και κατ’ επέκταση η αναβίωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι του φορέα επένδυσης με βάση τους κατ’ έτος ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές.
γ) Σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3, επιβάλλεται η άρση της δυνατότητας κατ΄ εξαίρεση απόσβεσης και κατ’ επέκταση η αναβίωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι του φορέα επένδυσης με βάση τους κατ’ έτος ισχύοντες συντελεστές.
Δ. Σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων του άρθρου 4, επιβάλλεται ο διπλασιασμός των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία παραβόλων για την έκδοση των σχετικών αδειών.
Ε. Σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων του άρθρου 5, επιβάλλεται μερική ή ολική ανάκληση των σχετικών ενισχύσεων και επιστροφή τυχόν καταβληθέντων ποσών ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβιαζόμενης υποχρέωσης.ΣΤ. Σε περίπτωση μη ορθής τήρησης των όρων άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας της επένδυσης, οι τυχόν κυρώσεις επιβάλλονται από την Αρχή η οποία εξέδωσε την εκάστοτε άδεια, έγκριση, γνωμοδότηση ή πιστοποιητικό ή στην οποία υποβλήθηκε η σχετική γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.
2. Σε περίπτωση που για την ενταχθείσα στο παρόν επένδυση έχει οριστικώς/τελεσιδίκως κριθεί ότι χρηματοδοτήθηκε, ολικά ή εν μέρει, από παράνομη δραστηριότητα, ιδίως από νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατά τις διατάξεις του νόμου 4557/2018 (Α΄ …..), η Δ.Ε.Σ.Ε. αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών Επενδύσεων, τον οριστικό αποχαρακτηρισμό της επένδυσης ως «Στρατηγικής Επένδυσης» και την ανάκληση των εγκεκριμένων κινήτρων ή/και την επιβολή όλων ή μερικών εκ των αναφερόμενων στις ως άνω παραγράφους κυρώσεων.

  • 28 Δεκεμβρίου 2018, 13:39 | Στέλιος Σμπυράκης

    Παράγραφος 1. Δ.
    Η επιβολή πολλαπλάσιων προστίμων δεν συνάδει με τη δημιουργία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη ζημία του Δημοσίου, προτείνεται να ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων.

  • 28 Δεκεμβρίου 2018, 13:37 | Στέλιος Σμπυράκης

    Παράγραφος 1. Β.
    Η επιβολή κατ’ αποκοπή προστίμων δεν συνάδει με τη δημιουργία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη ζημία του Δημοσίου, προτείνεται να ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων.