Άρθρο 14 – Μη Τήρηση Όρων Επένδυσης/Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας για λόγους που αποδίδονται στον φορέα επένδυσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών Επενδύσεων προς τη Δ.Ε.Σ.Ε., η τελευταία αποφασίζει αιτιολογημένα:
Α. τον οριστικό αποχαρακτηρισμό επένδυσης ως «Στρατηγικής Επένδυσης» και την ανάκληση των εγκεκριμένων κινήτρων. Σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού δεν επιστρέφεται η διαχειριστική αμοιβή. Ο οριστικός αποχαρακτηρισμός επένδυσης μπορεί να επιβληθεί σε περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον οι ποσοτικές προϋποθέσεις στρατηγικότητας σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 5 του άρθρου 1 και σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης στο ΦΕΚ ο φάκελος αδειοδότησης στη ΓΔΣΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 12.
Β. σε περίπτωση που έγινε χρήση των κινήτρων του άρθρου 2, επιβάλλεται στον φορέα της επένδυσης κατ’ αποκοπήν πρόστιμο τουλάχιστον ίσο με το 0,05% και έως το 5% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
Γ. α) Σε περίπτωση χρήσης του κινήτρου της παρ. 1 του άρθρου 3, επιβάλλεται η άρση της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή και κατ’ επέκταση η αναβίωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι του φορέα επένδυσης με βάση τους κατ’ έτος ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές.
β) Σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3, επιβάλλεται η άρση της απαλλαγής φόρου εισοδήματος και κατ’ επέκταση η αναβίωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι του φορέα επένδυσης με βάση τους κατ’ έτος ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές.
γ) Σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3, επιβάλλεται η άρση της δυνατότητας κατ΄ εξαίρεση απόσβεσης και κατ’ επέκταση η αναβίωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι του φορέα επένδυσης με βάση τους κατ’ έτος ισχύοντες συντελεστές.
Δ. Σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων του άρθρου 4, επιβάλλεται ο διπλασιασμός των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία παραβόλων για την έκδοση των σχετικών αδειών.
Ε. Σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων του άρθρου 5, επιβάλλεται μερική ή ολική ανάκληση των σχετικών ενισχύσεων και επιστροφή τυχόν καταβληθέντων ποσών ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβιαζόμενης υποχρέωσης.ΣΤ. Σε περίπτωση μη ορθής τήρησης των όρων άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας της επένδυσης, οι τυχόν κυρώσεις επιβάλλονται από την Αρχή η οποία εξέδωσε την εκάστοτε άδεια, έγκριση, γνωμοδότηση ή πιστοποιητικό ή στην οποία υποβλήθηκε η σχετική γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.
2. Σε περίπτωση που για την ενταχθείσα στο παρόν επένδυση έχει οριστικώς/τελεσιδίκως κριθεί ότι χρηματοδοτήθηκε, ολικά ή εν μέρει, από παράνομη δραστηριότητα, ιδίως από νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατά τις διατάξεις του νόμου 4557/2018 (Α΄ …..), η Δ.Ε.Σ.Ε. αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών Επενδύσεων, τον οριστικό αποχαρακτηρισμό της επένδυσης ως «Στρατηγικής Επένδυσης» και την ανάκληση των εγκεκριμένων κινήτρων ή/και την επιβολή όλων ή μερικών εκ των αναφερόμενων στις ως άνω παραγράφους κυρώσεων.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».