Άρθρο 05 – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 2168/1993

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 2168/1993 αντικαθίστανται ως εξής:

«Με άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, επιτρέπεται η κατοχή:
α. Πιστολίων, περιστρόφων της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι, καθώς και των ουσιωδών συστατικών μερών και φυσιγγίων αυτών.
β. Εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών.
γ. Όπλων που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους, ουσιωδών συστατικών μερών και φυσιγγίων αυτών.
δ. Όπλων ή άλλων αντικειμένων του αρ. 1, που προορίζονται για δείγματα ή εκθέσεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην απόφαση της περίπτ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 2.
ε. Όπλων σκοποβολής, ουσιωδών συστατικών μερών και φυσιγγίων αυτών και εξομοιωτών σκοποβολής. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας κατοχής όπλων σκοποβολής, ουσιωδών συστατικών μερών και φυσιγγίων αυτών και εξομοιωτών σκοποβολής, οι υποχρεώσεις των ενδιαφερόμενων, ο αριθμός των όπλων που επιτρέπεται να κατέχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κάθε σχετικό θέμα, καθορίζονται με την απόφαση της περίπτ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1.
στ. Πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατοχής των ως άνω ειδών καθορίζονται με την απόφαση της περίπτ. ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2.
ζ. Των αναφερόμενων στο άρθρο 2, παρ. 2 περιπτ. θ΄ και ι΄ όπλων και συσκευών.
η. Βαλλιστρίδων και βελών, προοριζομένων αποκλειστικά και μόνο για τοξοβολία.
θ. Όπλων, ανενεργών φυσιγγίων αυτών ως και αντικειμένων του παρόντος νόμου που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια.
ια. Των ειδικών όπλων και λοιπών αντικειμένων που αναφέρονται στην περίπτ. δ` της παρ. 2 του άρθρου 1, αποκλειστικά και μόνο για τον εκεί οριζόμενο σκοπό.
ια. Όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών για χρήσεις όπως οι θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφίσεις, κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά γυρίσματα, ιστορικές αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις/αθλητικούς αγώνες και εκπαίδευση. Προκειμένου περί περιστρόφων και πιστολίων χαιρετισμού και κρότου για άφεση αγώνων και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών, η κατοχή επιτρέπεται μόνο από ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με αγωνίσματα, για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται η χρήση τέτοιων όπλων.
ιβ. Απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για σκοπούς συλλογής, ιστορικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς, εκπαιδευτικούς ή σκοπούς κληρονομιάς».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Δεν απαιτείται άδεια για την κατοχή:
α. Αεροβόλων όπλων και τυφεκίων αλιείας. Απαγορεύεται η κατοχή τους από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο και το 16ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα. Με την απόφαση της περίπτ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 μπορεί να θεσπίζονται περαιτέρω περιορισμοί στην κατοχή αεροβόλων όπλων που χρησιμοποιούνται για την εξάσκηση στο άθλημα της σκοποβολής.
β. Σκοπευτικών διοπτρών.
γ. Συσκευών και εγκαταστάσεων που προορίζονται για το φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου».

3. Η εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η κατοχή λογχών, ξιφών, ξιφιδίων και ξιφολογχών και απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, επιτρέπεται:».

4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Για τη χρησιμοποίησή τους σε κινηματογραφικά έργα ή θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφίσεις, ιστορικές αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και εκπαίδευση».

5. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν. 2168/1993 αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον εξακοσίων (600) ευρώ τιμωρούνται οι παραβάτες των παραγράφων 1 και 2, πλην της περίπτωσης η΄ της παρ. 2.
Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος μετατρέπει ή παραλλάσσει όπλο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 περιπτ. β΄, θ΄, ι΄, ιβ΄, ιδ΄, ιε΄ και παράγραφος 2 περίπτ. δ΄ ή απαλείφει ή παραποιεί τον αριθμό του ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της σήμανσης του».
«β. Με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους τιμωρούνται οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2 περίπτ. η΄, 3 περίπτ. α΄, 4 και 6».

 • 25 Νοεμβρίου 2018, 12:19 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Να προστεθεί παράγραφος που να αναφέρει ότι » κατά ανώτατο όριο κατοχής όπλων ανά κυνηγο για την άσκηση θήρας είναι τα 10 κυνηγετικα όπλα, για την απόκτηση μέχρι 10 όπλα αρμόδια για την έκδοση άδειας είναι η Αστυνομική Αρχή του τοπου μόνιμης κατοικιας του ενδιαφερομενου, σε περίπτωση αίτησης κατοχής πέραν των 10 κυνηγετικου όπλων αρμόδια υπηρεσία για την εξέταση του αιτήματος είναι Αστυνομική Υπηρεσία επιπέδου Διεύθυνσης και η οποία δύναται κατόπιν αιτιολογισης να δεχθεί ή να απορρίψει το σχετικό αιτημα».

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 14:25 | ΣΑΒΒΑΣ

  Υπάρχουν περιπτώσεις όπλων όπως ενδεικτικά συλλεκτικά όπλα που χρεώθηκαν νόμιμα κατά το παρελθόν σε στρατιωτικούς κατά την αποστρατεία τους με ακόλουθη υποχρέωση τους τότε κατά την παραλαβή τους να μεταβούν στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους και να εκδώσουν άδεια κατοχής αυτών, πλην όμως δεν προέβηκαν σε αυτή την ενέργεια με αποτέλεσμα να τα κατέχουν αυτά σήμερα παράνομα.

  Για το λόγο αυτό προτείνεται κατ’ αναλογία με το άρθρο 7 του Ν.2168/1993 η προσθήκη παραγράφου με αύξοντα αριθμό 7Α, η οποία κατά αναλογία με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8§6 θα προβλέπει ότι: «Ο κάτοχος όπλου που αποκτήθηκε νόμιμα και δεν έχει εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 άδεια κατοχής, δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή του όπλου αυτού από την αρχή, υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κατοχής αυτού. Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος υποχρεούται να καταβάλει, για την έκδοση άδειας κατοχής του όπλου, το δεκαπλάσιο των τελών που προβλέπονται κάθε φορά.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 15:46 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΕΑΣ

  Παράγραφος 6 : να συμπληρωθεί » η αποθήκευση νιτρικής αμμωνίας ή άλλων υλών που έχουν παραχθεί ή εισαχθεί και προορίζονται για την παραγωγή εκρηκτικών υλών θα πραγματοποιείται εντός του εργοστασιακού χώρου και σε αποθήκες που λειτουργούν νομίμως προς το σκοπό αυτό, αποκλειομένης της εναπόθεσης έστω και προσωρινός σε μη νομίμως λειτουργούσες αποθήκες.»