Άρθρο 20 – Επιχειρηματική Συνέχεια και Ανάκαμψη από Καταστροφή (BUSINESS CONTINUITY ΚΑΙ DISASTER RECOVERY).

Ο Πάροχος (operator) προβλέπει και εφαρμόζει διαδικασίες ανάκτησης της λειτουργίας του ΠΣ στην περίπτωση που το παραγωγικό σύστημα τεθεί εκτός λειτουργίας, οι οποίες περιλαμβάνουν κατ΄ελάχιστο:

α) τη μέθοδο αποθήκευσης δεδομένων των στοιχείων των λογαριασμών των παικτών προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια στην περίπτωση που το παραγωγικό σύστημα τεθεί εκτός λειτουργίας. Εάν χρησιμοποιείται ασύγχρονη δημιουργία αντιγράφων (asynchronous replication), η μέθοδος ανάκτησης των δεδομένων πρέπει να περιγράφεται ή η πιθανή απώλεια δεδομένων πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως,

β) τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εφαρμόζεται,

γ) τη δημιουργία ενός χώρου-εγκατάστασης ανάκαμψης από καταστροφές, ο οποίος βρίσκεται σε άλλη γεωγραφική τοποθεσία από τον χώρο παραγωγής,

δ) τα τεχνικά μέτρα που απαιτούνται για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ΠΣ στο χώρο ανάκαμψης και,

ε) τις ειδικές διαδικασίες που απαιτούνται για την επαναφορά λειτουργιών διαχείρισης, μετά την ενεργοποίηση της ανακτημένης πλατφόρμας, για ένα εύρος σεναρίων κατάλληλων για το πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος.