Άρθρο 14 – Εμπορική επικοινωνία

Υλικό διαφήμισης ή μάρκετινγκ, εντός του συστήματος τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση, που με οποιονδήποτε τρόπο μεταδίδεται στον παίκτη, δεν πρέπει:

α) να αποτελείται από απρεπή ή προσβλητικά γραφικά ή/και ήχο, όπως καθορίζεται από το ρυθμιστικό φορέα.

β) να επισκιάζει την περιοχή του παιχνιδιού ή να εμποδίζει ένα παιχνίδι σε εξέλιξη.

γ) να περιέχει περιεχόμενο που έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες του παιγνίου ή τους όρους και τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας.

δ) να στοχεύει ειδικά σε παίκτες που έχουν αποκλειστεί από το παιχνίδι.

Οι Φορείς Εκμετάλλευσης οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων και τις αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. που ρυθμίζουν θέματα Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν χρησιμοποιηθεί για την έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη, για λόγους Εμπορικής Επικοινωνίας, χωρίς τη συναίνεση του Παίκτη.

Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας Εμπορικής Επικοινωνίας, η οποία αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στον Κανονισμό.