Άρθρο 10 – Ημιτελή Παίγνια (Incomplete Games)

10.1 Ημιτελή Παίγνια (Incomplete Games).

Ένα παιχνίδι είναι ημιτελές όταν το αποτέλεσμα του παιγνίου παραμένει άγνωστο (unresolved) ή ο παίκτης δεν μπορεί να δει ξεκάθαρα το αποτέλεσμα. Ημιτελή παίγνια μπορεί να προκύψουν από:

α) απώλεια της επικοινωνίας μεταξύ της πλατφόρμας τυχερών παιγνίων και της συσκευής του παίκτη

β) επανεκκίνηση της πλατφόρμας παιγνίουγ) επανεκκίνηση ή δυσλειτουργία της συσκευής του παίκτη

δ) αντικανονικό τερματισμό του λογισμικού χρήστη (client software)

ε) εντολή (command) απενεργοποίησης παιγνίου από την πλατφόρμα τυχερών παιγνίων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής παιγνίου.

10.2 Ολοκλήρωση ημιτελών παιγνίων.

Το Σύστημα Τυχερών Παιγνίων με Αλληλεπίδραση παρέχει στους παίκτες μηχανισμό για να ολοκληρώσουν ένα ημιτελές παιχνίδι. Ένα ημιτελές παιχνίδι πρέπει να ολοκληρωθεί προτού επιτραπεί σε ένα παίκτη να συμμετάσχει σε άλλη παρτίδα από το ίδιο παιχνίδι.

α) Αν παίκτης έχει ένα ημιτελές παιχνίδι, το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση θα εμφανίζει το ημιτελές παιχνίδι προς ολοκλήρωση κατά την επανασύνδεση ή κάθε φορά που μια νέα συνεδρία παίκτη ενεργοποιείται.

i) Όταν δεν απαιτείται η συμβολή του παίκτη (player input) προκειμένου να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, πρέπει να εμφανίζεται το τελικό αποτέλεσμα, όπως καθορίζεται από το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση και τους κανόνες του παιγνίου, και ο λογαριασμός του παίκτη πρέπει να επικαιροποιείται αναλόγως.

ii) Για παίγνια ενός παίκτη πολλαπλών σταδίων (single-player, multi-stage games), όπου απαιτείται η συμβολή του παίκτη προκειμένου να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, το παιχνίδι πρέπει να πηγαίνει τον παίκτη στην κατάσταση που είχε το παίγνιο αμέσως πριν από τη διακοπή και να επιτρέψει στον παίκτη να ολοκληρώσει το παιχνίδι.

Σημείωση: Η προσθήκη ενός προαιρετικού μπόνους ή χαρακτηριστικού (feature), όπως ο διπλασιασμός (doubleup) ή ρίσκο (gamble) δεν μετατρέπουν ένα παίγνιο σε παίγνιο πολλαπλών σταδίων (multistage).

iii) Για παίγνια πολλαπλών παικτών (multi-player games), το παιχνίδι πρέπει να εμφανίζει το τελικό αποτέλεσμα, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες του παιγνίου και/ή τους όρους και τις προϋποθέσεις, και ο λογαριασμός του παίκτη πρέπει να επικαιροποιείται αναλόγως.

β) Στοιχήματα που σχετίζονται με ημιτελή παιχνίδια που μπορούν να συνεχιστούν, πρέπει να διατηρούνται (held) από το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση μέχρι να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Οι λογαριασμοί των παικτών πρέπει να εμφανίζουν τυχόν κεφάλαια που διατηρούνται σε ημιτελή παίγνια.

10.3 Ακύρωση ημιτελών παιγνίων.

Στοιχήματα που σχετίζονται με ημιτελή παιχνίδια που μπορεί να συνεχισθούν, αλλά παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα για χρονικό διάστημα, το οποίο θα καθοριστεί από τη ρυθμιστική αρχή, μπορεί να ακυρωθούν και τα στοιχήματα να καταπέσουν ή να επιστραφούν στον παίκτη με την προϋπόθεση ότι:

α) Οι κανόνες του παιγνίου ή/και οι όροι και προϋποθέσεις πρέπει να καθορίζουν με σαφήνεια πώς θα αντιμετωπιστούν τα στοιχήματα όταν το παίγνιο παραμείνει χωρίς αποτέλεσμα πέραν της καθορισμένης χρονικής περιόδου και το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να μπορεί να επιστρέψει ή να άρει τη δυνατότητα επιστροφής των στοιχημάτων (forfeit), ανάλογα με την περίπτωση.

β) Σε περίπτωση που ένα παιχνίδι δεν μπορεί να συνεχιστεί λόγω μιας δράσης του συστήματος τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση, όλα τα στοιχήματα πρέπει να επιστραφούν στους παίκτες αυτού του παιγνίου.

  • 1 Φεβρουαρίου 2019, 19:29 | bet365

    10.2 Ολοκλήρωση ημιτελών παιγνίων.
    “Το Σύστημα Τυχερών Παιγνίων με Αλληλεπίδραση παρέχει στους παίκτες μηχανισμό για να ολοκληρώσουν ένα ημιτελές παιχνίδι. Ένα ημιτελές παιχνίδι πρέπει να ολοκληρωθεί προτού επιτραπεί σε ένα παίκτη να συμμετάσχει σε άλλη παρτίδα από το ίδιο παιχνίδι. “

    Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις – Προορίζεται για τουρνουά πόκερ ;