Άρθρο 22 – Απαιτήσεις παιγνίων με Ζωντανό Γκρουπιέρη

Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν όπου λαμβάνει χώρα στοιχηματισμός μέσω Διαδικτύου (internet) ή/και ανθρώπινης παρουσίας ως εντολοδόχου (human proxy) για λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων πραγματικών παικτών που διαμένουν σε διαφορετική τοποθεσία από το περιβάλλον του παιγνίου. Η όλη διαδικασία είναι ορατή από όλους τους απομακρυσμένους παίκτες σε πραγματικό χρόνο μέσω απομακρυσμένου ήχου και βίντεο (audio and video feed).

22.1 Γενικές απαιτήσεις

22.1.1 Ορισμός.

Τα παίγνια με ζωντανό γκρουπιέρη Live Dealer ή με εντολοδόχο του παίκτη (proxy players) με χρήση διαδικτύου (internet) περιορίζονται σε επιτραπέζια παίγνια (table games) που διεξάγονται από ένα πραγματικό γκρουπιέρη dealer με τη χρήση πραγματικού εξοπλισμού παιγνίων με βίντεο και ήχο που αποστέλλεται σε όλους τους απομακρυσμένους παίκτες μαζί με οδηγίες με τη χρήση streaming, narrowcast, broadcast ή άλλη τεχνολογία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, «παίκτης» θα νοείται ο απομακρυσμένος παίκτης. Ο παρών (εγγύς) παίκτης θα συμβολίζεται ως «εντολοδόχος του παίκτη» (proxy player).

22.1.2 Πληροφορίες που θα εμφανίζονται.

Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες στον απομακρυσμένο παίκτη σε πραγματικό χρόνο και πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία του παιχνιδιού που είναι διαθέσιμα και στο ισοδύναμο του online επιτραπέζιου παγνίου. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:

α) Ημερομηνία και ώρα

β) Τον αριθμό του τραπεζιού και τη θέση του(table number and location)γ) Ελάχιστα και μέγιστα στοιχήματα του τραπεζιού (table minimum and maximum wagers)

δ) Αριθμός των τραπουλών decks που χρησιμοποιούνται, κατά περίπτωση.

ε) Το ποσό που ποντάρεται.

στ) Το αποτέλεσμα του παιγνίου.

ζ) Vigorish ποσό, αν ισχύει.

η) αποδόσεις πληρωμών (payout odds), ανάλογα με την περίπτωση.

θ) Ποσά που κερδήθηκαν ή χάθηκαν.

22.1.3 Ημιτελή παίγνια (Incomplete Games).

Σε περίπτωση που ένας απομακρυσμένος παίκτης για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρώνει μια ενέργεια που απαιτείται ώστε το παιχνίδι να συνεχιστεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου:

α) Το σύστημα ή ο εντολοδόχος (proxy) θα πρέπει να ολοκληρώσουν το παιχνίδι για λογαριασμό του παίκτη.

β) Το παίγνιο πρέπει να ολοκληρωθεί χρησιμοποιώντας τη βέλτιστη στρατηγική για το συγκεκριμένο παίγνιο.

γ) Ο παίκτης δεν πρέπει να ξαναμπεί στη συγκεκριμένη εκτέλεση (instance) ενός παιγνίου όπου το σύστημα ή ο εντολοδόχος του παίκτη έχει αναλάβει να ολοκληρώσει το παιχνίδι για λογαριασμό του παίκτη.

δ) Τυχόν κέρδη που προκύπτουν από το παιχνίδι θα πρέπει να πιστώνονται στο λογαριασμό του παίκτη.

ε) Τυχόν ζημίες που προκύπτουν από το παιχνίδι παρακρατούνται σύμφωνα με τους κανόνες του παιγνίου.

στ) Τα αποτελέσματα του παιγνίου θα πρέπει να είναι στη διάθεση του παίκτη και πρέπει να γίνεται αναφορά σε ποιες αποφάσεις ελήφθησαν από το σύστημα ή από τον εντολοδόχο (proxy) για λογαριασμό του παίκτη.

ζ) Οι άλλοι παίκτες στο παιχνίδι θα πρέπει έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τα δικά τους παίγνια (εκτός αν δεν μπορούν ή αν δεν θέλουν να συμμετάσχουν όταν είναι η σειρά τους [do not take their turn)].

22.1.4 Κοινοποίηση νίκης (Win notification).

Σε περίπτωση που ο παίκτης που κερδίζει χρησιμοποιεί διεπαφή διαδικτύου Internet/πύλη (gateway), θα πρέπει να ενημερώνεται για τη νίκη απ’ ευθείας μέσω του λογαριασμού παίκτη, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού που κέρδισε, εν ευθέτω χρόνο, μετά την ολοκλήρωση του παιγνίου.

22.1.5 Απαιτήσεις εφαρμογή παίκτη (Player Application Requirements).

Οι εφαρμογές του παίκτη θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους για να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος, όπως ορίζονται από το σύστημα ζωντανού γκρουπιέρη και, όπως διαφημίζεται στον απομακρυσμένο παίκτη.

22.2 Στοίχημα μέσω Διεπαφής Διαδικτύου (Betting by Internet Interface)

22.2.1 Γενική δήλωση.

Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν μόνο για παίγνια ζωντανού γκρουπιέρη live dealer μέσω διεπαφής διαδικτύου (internet) ή για παίγνια που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά διεπαφή διαδικτύου ή πύλη (gateway) σε ένα υπάρχον παραδοσιακό/land-based παιχνίδι που ήδη λειτουργεί σε ζωντανό περιβάλλον (Live environment).

22.2.2 Δικαιοσύνη παιγνίου (game fairness).

Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμες μέσω της διεπαφής διαδικτύου του παιγνίου (internet interface) ή της πύλης (gateway) καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας του παίκτη ανάλογα με την περίπτωση:

α) επαρκείς πληροφορίες ώστε να προσδιοριστεί το συγκεκριμένο παιχνίδι που έχει επιλεγεί.

β) η εξέλιξη του παιγνίου και οι κανόνες πληρωμής (payout rules) δεν θα πρέπει να βασίζονται στον ήχο για τη μεταφορά του νόηματός τους.

γ) Όλες οι επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στον παίκτη, όπως τέλη, και vigorish.

δ) Οι κανόνες που περιγράφουν τις διαδικασίες χειρισμού διακοπών λειτουργίας (interruptions) ενός παιγνίου, οι οποίες προκαλούνται λόγω ασυνέχειας της ροής δεδομένων, της εικόνας και του ήχου από τον εξυπηρετητή του δικτύου (network server) κατά τη διάρκεια ενός παιγνίου (π.χ. διακοπή σύνδεσης στο internet ή δυσλειτουργία του τερματικού στοιχηματισμού).

ε) Οι παίκτες πρέπει να ενημερώνονται σε κάθε ευκαιρία στοιχηματισμού κατά τη «ζωντανή» (live) παρακολούθηση ενός γεγονότος (π.χ. ποντάροντας στο παιχνίδι) ότι αυτή, η «ζωντανή» μετάδοση, μπορεί να υπόκειται σε καθυστερήσεις ή διακοπές λειτουργίας. Όταν μια καθυστέρηση είναι εμφανής ή δημιουργείται από το σύστημα, το μέγεθος της καθυστέρησης θα πρέπει να γνωστοποιείται στον παίκτη.

στ) Οι κανόνες, η σχεδίαση και η λειτουργικότητα του παιγνίου, τα οποία τίθενται στη διάθεση του παίκτη χρησιμοποιώντας διεπαφή διαδικτύου/πύλη, δεν πρέπει να περιλαμβάνουν λιγότερα στοιχεία από αυτά που διατίθενται στον παίκτη που χρησιμοποιεί τo παραδοσιακό/land-based παίγνιο κατά περίπτωση.

ζ) Παίκτες που συμμετέχουν στο παίγνιο (ή τοποθετούν ένα στοίχημα, σε περίπτωση στοιχηματισμού σε ένα μελλοντικό γεγονός) χρησιμοποιώντας την διεπαφή διαδικτύου/πύλης, πρέπει να έχουν τις ίδιες πιθανότητες νίκης ή ήττας με τους παίκτες που χρησιμοποιούν τo παραδοσιακό/land-based παίγνιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τίποτα στο παρόν κείμενο δεν πρέπει να αποκλείει το ενδεχόμενο εφαρμογής προωθητικών ενεργειών (promotions) σε παίγνια στα οποία ο παίκτης συνδέεται μέσω διεπαφής  Διαδικτύου/Πύλης (Internet/Gateway) ή πρόκειται για παραδοσιακά/landbased παίγνια.

22.3 Στοίχημα μέσω εντολοδόχου του παίκτη (Betting by proxy player)

22.3.1 Γενική δήλωση.

Ο εντολοδόχος (proxy player) πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα χαρτιά των παικτών θα παραμείνουν κρυφά (private). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη σωστή τοποθέτηση του εξοπλισμού μαγνητοσκόπησης video (hole camera, pocket camera). Μάρκες και νικηφόρα στοιχήματα πρέπει να τηρούνται από τον εντολοδόχο του παίκτη (proxy player) μέχρι τη στιγμή που ο απομακρυσμένος παίκτης αποφασίσει τον τερματισμό της συνεδρίας.

22.3.2 Εντολοδόχοι Πράκτορες (Proxy Agents).

Η Αρχή (Jurisdiction) μπορεί να χορηγήσει άδεια σε «εντολοδόχους πράκτορες» (proxy agents) οι οποίοι εγγυώνται οποιαδήποτε πίστωση χρησιμοποιηθεί για την αγορά μαρκών στοιχηματισμού (chips) που χρησιμοποιούνται στα στοιχήματα με εντολοδόχο (proxy betting).

Junket (gaming): Αίθουσες με τραπέζια τυχερών παιγνίων χωρητικότητας 20-40  παικτών, των οποίων η χωρητικότητα και τα όρια αλλάζουν καθημερινά.  Οι αίθουσες αυτές συχνά ενοικιάζονται σε ιδιώτες πωλητές που διοργανώνουν τις ομάδες περιοδείας μέσα από αυτά και δίνουν ένα μέρος των εσόδων στο καζίνο.

22.3.3 Πάροχοι αιθουσών τυχερών παιγνίων τύπου “junket” (Junket Operatots).

Ένας ακόμη μηχανισμός θα ήταν η χρησιμοποίηση αδειοδοτημένων-πιστοποιημένων παρόχων (operators) αιθουσών τυχερών παιγνίων τύπου “junket”, οι οποίοι διοργανώνουν εξ αποστάσεως γεγονότα τυχερών παιγνίων και αγοράζουν εκ των προτέρων τις μάρκες πονταρίσματος (chips) που χρησιμοποιούνται στα στοιχήματα με εντολοδόχο. Οι Φορείς εκμετάλλευσης τύπου “junket” δεν πρέπει να παρέχουν εντολοδόχους για τους παίκτες, αλλά θα πρέπει να στηρίζονται σε Εντολοδόχους Πράκτορες από Πρακτορείο «Proxy Agents» ή σε εντολοδόχους των παικτών από Στουντιο. Για τους τύπους «junkets» είτε το Πρακτορείο είτε το Studio θα παρέχει ένα μηχανισμό για θέματα που αφορούν τις μάρκες πονταρίσματος (chips) του εντολοδόχου του παίκτη.

22.3.4 Εντολοδόχοι παικτών που παρέχονται από Studio (Studio provided  proxy players).

Οι Εντολοδόχοι παικτών που παρέχονται από Studio (Studio provided proxy players) πρέπει να λάβουν αδειοδότηση-πιστοποίηση από τον ρυθμιστικό φορέα και να δεσμεύονται με σχέση με το στούντιο (bonded by the studio). To Studio θα πρέπει να παρέχει ένα μηχανισμό με τον οποίο ο παίκτης να μπορεί να επιλέξει έναν εντολοδόχο. Το Studio θα παρέχει ένα μηχανισμό για θέματα που αφορούν τις μάρκες πονταρίσματος (chips) του εντολοδόχου του παίκτη.

22.3.5 Εντολοδόχοι παικτών που παρέχονται από Πρακτορεία (Agency provided proxy players).

Πρακτορεία (agencies) είναι δυνατόν να παρέχουν εντολοδόχους στους παίκτες. Αυτοί οι εντολοδόχοι πρέπει να λάβουν αδειοδότηση-πιστοποίηση από τον ρυθμιστικό φορέα και να δεσμεύονται με σχέση με το στούντιο (bonded by the studio). Το πρακτορείο (agency) θα παρέχει ένα μηχανισμό για θέματα που αφορούν τις μάρκες πονταρίσματος (chips) του εντολοδόχου του παίκτη.

22.3.6 Μάρκες πονταρίσματος (chips) εντολοδόχου παίκτη (Proxy player chips).

Οι μάρκες πονταρίσματος (chips) που χρησιμοποιούνται θα είναι ευδιάκριτα διαφορετικές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τα συμβατικά στοιχήματα. Αυτές οι μάρκες πονταρίσματος (chips) δεν θα έχουν καμία αξία αν δεν χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον στοιχηματισμού με εντολοδόχο (proxy betting environment).

α) Ο εντολοδόχος υποχρεούται να δηλώνει την αξία των μαρκών (chips) τη στιγμή που o εντολοδόχος που στοιχηματίζει (proxy bettor) εγκαθιστά πρώτη σύνδεση (establishes connection) με τον παίκτη καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή, μετά από αίτημα του παίκτη, καθώς και πριν από τον τερματισμό σύνδεσης από τον παίκτη.

β) Οι μάρκες (chips) που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι μοναδικές για κάθε ονομαστική αξία που εκπροσωπούν και η ονομαστική αξία τους πρέπει να είναι ευδιάκριτη σε κάθε μάρκα (chip).

γ) Εάν χρησιμοποιούνται μάρκες (chips), οι μάρκες όλων των πιθανών ονομαστικών αξιών θα πρέπει να εμφανίζονται (σύμφωνα με την ονομαστική αξία του παιγνίου (as per the game denomination)), έτσι ώστε μη διαθεσιμότητα των μαρκών μικρότερης ονομαστικής αξίας δεν θα αναγκάσει τους παίκτες να ποντάρουν περισσότερα.

22.3.7 Τοποθετώντας στοιχήματα (placing wagers).

Το περιεχόμενο του στοιχήματος του παίκτη θα πρέπει να κοινοποιείται και να συνομολογείται από τον απομακρυσμένο παίκτη πριν την επιβεβαίωση του στοιχήματος. Πρέπει να υπάρχει μια σαφής κοινοποίηση ότι το στοίχημα έχει γίνει αποδεκτό από τον γκρουπιέρη. Εάν η προσπάθεια στοιχηματισμού απορριφθεί (συνολικά ή εν μέρει) από τον γκρουπιέρη, ο παίκτης θα πρέπει να ενημερώνεται για τον λόγο(-ους) της απόρριψης.

22.3.8 Κέρδη Εντολοδόχου Παικτών (Proxy players winnings).

Τα νικηφόρα στοιχήματα πρέπει να διατηρούνται από τον εντολοδόχο του παίκτη μέχρι τη στιγμή που ο απομακρυσμένος παίκτης καθορίσει τον τερματισμό της συνεδρίας.

23.3.9 Τερματισμός διάθεσης μαρκών στοιχηματισμού (chips) σε συνεδρία παίκτη. (End of player session disposition of chips)

α) Για εντολοδόχους που παρέχονται από στούντιο (studio provided players), το στουντιο θα παρέχει ένα μηχανισμό για θέματα που αφορούν τις μάρκες πονταρίσματος (chips) του εντολοδόχου του παίκτη, που απέμειναν.

β) Για εντολοδόχους που παρέχονται από πρακτορείο (agency provided players), το πρακτορείο θα παρέχει ένα μηχανισμό για θέματα που αφορούν τις μάρκες πονταρίσματος (chips) του εντολοδόχου του παίκτη, που απέμειναν.

γ) Για τύπου “junkets”, είτε το πρακτορείο (agency) είτε το στουντιο θα παρέχει ένα μηχανισμό για θέματα που αφορούν τις μάρκες πονταρίσματος (chips) του εντολοδόχου του παίκτη, που απέμειναν.

22.4 Συσκευές Αυτόματης Αναγνώρισης (Automated Recognition Devices)

22.4.1 Γενική δήλωση.

Τα σύμβολα του παιγνίου που εφαρμόζονται σε παίγνια με ζωντανό γκρουπιέρη είναι δυνατόν να καταχωρούνται αυτόματα από συσκευές αυτόματης αναγνώρισης. Τα σύμβολα του παιγνίου που εφαρμόζονται σε παίγνια με ζωντανό γκρουπιέρη θα πρέπει να αναφέρονται (reported) στο σύστημα  στοιχηματισμού. Οι κανόνες για παίγνια με ζωντανό γκρουπιέρη θα προγραμματίζονται στο σύστημα στοιχηματισμού. Κάθε εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη σάρωση ή με άλλο τρόπο διάκριση καρτών πρέπει να ελέγχεται για την αξιοπιστία του και όλα τα αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να ελέγχονται για ελαττώματα πριν από την επεξεργασία, προκειμένου να αποφευχθεί διατάραξη της λειτουργίας του παιχνιδιού. Πρέπει να τηρηθεί αρχείο καταγραφής-αρχειοθέτησης (logs) όλων των δοκιμών (tests).

22.4.2 Χειροκίνητη λειτουργία παράκαμψης (Manual override).

Οι συσκευές αυτόματης αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται για αναγνώρισης και εγγραφή (registration) πρέπει να είναι εφοδιασμένες με μια χειροκίνητη λειτουργία παράκαμψης η οποία να επιτρέπει διορθώσεις σε περίπτωση λανθασμένου αποτελέσματος (όταν ο εξοπλισμός ανίχνευσης προβαίνει σε εσφαλμένη ανάγνωση της κάρτας, της θέση της μπάλας, κλπ). Ο συμμετέχων θα πρέπει να ενημερώνεται ότι η χειροκίνητη λειτουργία παράκαμψης είναι ενεργή. Κάθε φορά που ενεργοποιείται η χειροκίνητη λειτουργία παράκαμψης, η διαδικασία παρακολούθησης του ίχνους (tracking) πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να καταστεί δυνατή η περαιτέρω εξέταση.

22.5 Εξυπηρετητής Ελέγχου ταυτόχρονης μετάδοσης (Simulcast Control Server)

22.5.1 Γενικές Πληροφορίες.

Τα παίγνια για απομακρυσμένους παίκτες πρέπει να χρησιμοποιούν έναν εξυπηρετητή ελέγχου ταυτόχρονης μετάδοσης (simulcast control server) με σκοπό την καταγραφή όλης της δραστηριότητας στοιχηματισμού και των αποτελεσμάτων των παιχνιδιών. Αυτός ο εξυπηρετητής (server) θα πρέπει να:

α) παρέχει στον απομακρυσμένο παίκτη οπτική πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στο ζωντανό παιχνίδι που παίζεται,

β) εμποδίζει την πρόσβαση στο αποτέλεσμα στοιχηματισμού πριν από την οριστικοποίηση ενός στοιχήματος,

γ) καταγράφει εγκεκριμένα-πιστοποιημένα από τον γκρουπιέρη αποτελέσματα παιγνίων πριν από την ανάρτηση,

δ) να είναι εξοπλισμένο με ένα μηχανισμό ακύρωσης (void) αποτελεσμάτων παιγνίων, αν είναι απαραίτητο.

22.5.2 Καταγραφή πληροφοριών.

Οι καταγραφές των παιγνίων (game logs) πρέπει να διατηρούνται και τα γεγονότα παιγνίων (game events) να συνδυαστούν με στατιστικά στοιχεία, τα οποία να μπορούν να αναλυθούν για τις τάσεις που αφορούν την απόδοση (performance) του παιγνίου, το προσωπικό ή/και τοποθεσίες στην περιοχή των τυχερών παιγνίων. Τα  studio ζωντανού γκρουπιέρη μπορούν να χρησιμοποιούν τη δική τους κάμερα παρακολούθησης και να προωθούν το βίντεο σε ένα δικό τους εξυπηρετητή βίντεο, ή μπορεί να υπάρχει ένα ξεχωριστό δίκτυο για βίντεο. Πρέπει να γίνεται συνεχής καταγραφή όλων των παιγνίων, έτσι ώστε:

α) η ημερομηνία και η ώρα κάθε παιχνιδιού να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ενός δευτερολέπτου σε σχέση με το ρολόι που χρησιμοποιείται από το σύστημα.

β) Να μπορεί να προσδιοριστεί η σειρά των παιγνίων που συσχετίζονται μεταξύ τους(relative to each other).

γ) Να μπορεί να προσδιοριστεί  κάθε στοίχημα, νίκη, ήττα, απόφαση παίκτη και δράση του γκρουπιέρη.

δ) Όλα τα γεγονότα παιγνίων (game events) να είναι σαφώς αναγνωρίσιμα και διακριτά.

ε) Να μπορεί να προσδιοριστεί η αλληλουχία των γεγονότων σε κάθε παίγνιο (game instance).

στ) Όλες οι κάρτες και τα αποτελέσματα των παιγνίων πρέπει να είναι σαφώς ορατά, μαζί με ένα ξεχωριστό εικονίδιο που να απεικονίζει το αντίστοιχο αποτέλεσμα στην οθόνη του παίκτη.

ζ) Η καταγραφή πρέπει να είναι κατάλληλη προκειμένου να μπορεί να αποδειχθεί αν οι κανόνες του παιγνίου τηρούνται και να εντοπιστούν αποκλίσεις.

η) Ο Πάροχος (operator) (operator) να μπορεί να επιθεωρήσει-επανεξετάσει (review) την καταγραφή του video (recording), σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ ενός γκρουπιέρη dealer και ενός παίκτη.

θ) H ρυθμιστική αρχή μπορεί να επιθεωρήσει-επανεξετάσει (review) την καταγραφή του video (recording), σε περίπτωση που ο παίκτης δεν είναι ικανοποιημένος με την επιθεώρηση-επανεξέταση (review) από τον Παρόχου (operator) (operator).

ι) Η καταγραφή του video πρέπει να διατηρηθεί για τουλάχιστον 48 ώρες ή όσο απαιτείται από την Ρυθμιστική Αρχή.

22.6 Απαιτήσεις λειτουργικότητας (Operational Requirements)

22.6.1 Η ισοδυναμία σήματος (Equivalency of signal)

α) Οι παίκτες πρέπει να έχουν ισοδύναμη ποιότητα βίντεο/ήχου από το σύστημα ζωντανού γκρουπιέρη. Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες για να μετρήσουν και να επιβεβαιώσουν αυτή την ισοδυναμία κατά την έναρξη της επικοινωνίας, την επανασύνδεση λόγω διακοπής σήματος ή εκ νέου κινήσεως της διαδικασίας όταν το σήμα αποκόπηκε.

β) Οι συσκευές των παικτών πρέπει να έχουν επαρκείς πόρους για να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος, όπως αυτές ορίζονται από το σύστημα ζωντανού γκρουπιέρη.

γ) Πρέπει να συσταθεί και να επιβληθεί μια ελάχιστη απαίτηση σήματος σύνδεσης για την αίτηση σύνδεσης των παικτών, και να ενημερωθούν οι παίκτες σχετικά με αυτή.

22.6.2 Σύστημα Αναφορών (Reporting).

Αναθεωρήσεις αποτελεσμάτων εσωτερικών στατιστικών πρέπει να διεξάγονται τακτικά για να παρακολουθείται η απόδοση του παιγνίου και τα ποσοστά πληρωμών, και τον εντοπισμό παρατυπιών και διακυμάνσεων. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή αναθεωρήσεων αποτελεσμάτων, και οι διαδικασίες έρευνας που πρέπει να αναληφθούν σε περίπτωση που εντοπίζονται υλικές διαφοροποιήσεις, πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως. Θα πρέπει να εφαρμοστούν διαδικασίες για την ολοκλήρωση εκθέσεων αναφορών των λειτουργιών των τυχερών παιγνίων. Οι εκθέσεις αναφορών των τυχερών παιγνίων θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

α) έκθεση παραβίασης διαδικασίας (procedure violation report)

β) έκθεση γεγονότος (incident report)

γ) έκθεση του υπαλλήλου σε καζίνο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα τραπέζια τυχερών παιγνίων (pit boss)

 

22.7 Απαιτήσεις Studio Ζωντανού Γκρουπιέρη

22.7.1 Περιβάλλον του Studio Ζωντανού Γκρουπιέρη

Τα παίγνια με ζωντανό γκρουπιέρη πρέπει να πληρούν όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις του παιγνίου που περιγράφονται σε άλλο σημείο στην παρούσα. Για να διατηρηθεί η ακεραιότητα της διαδικασίας προσδιορισμού των αποτελεσμάτων των παιγνίων, οι πάροχοι ζωντανού γκρουπιέρη (live dealing providers) υπόκεινται σε πρόσθετο έλεγχο επαλήθευσης των studio ζωντανού γκρουπιέρη. Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν για studio ζωντανού γκρουπιέρη:

α) Η πολιτική ασφάλειας με φυσική παρουσία (the physical security policy) και οι διαδικασίες ασφαλείας θα πρέπει να επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλιστεί ότι οι κίνδυνοι επισημαίνονται, εξομαλύνονται (mitigated) και λαμβάνονται υπόψη (underwritten) στα σχέδια έκτακτης ανάγκης.

β) Περίμετροι ασφαλείας (εμπόδια όπως τοίχοι, θύρες εισόδου ελεγχόμενες με κάρτα ή επανδρωμένα γραφεία υποδοχής) πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προστασία των εγκαταστάσεων και των λειτουργιών της διαδικασίας ζωντανού γκρουπιέρη,

γ) Φυσική προστασία έναντι ζημιών από πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, τυφώνα, και άλλων φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται.

δ) Ασφαλείς περιοχές θα πρέπει να προστατεύονται από κατάλληλους ελέγχους εισόδου για να διασφαλίζεται ότι επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

ε) Σημεία πρόσβασης (access points), όπως χώροι παράδοσης και φόρτωσης, και άλλα σημεία όπου μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να εισέρχονται, θα πρέπει να ελέγχονται και, αν είναι δυνατόν, να είναι απομονωμένα από περιοχές διεξαγωγής τυχερών παιγνίων για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτές.

στ) Η πραγματική έκταση των περιοχών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων πρέπει να καθορίζεται και να υπάρχουν κατάλληλοι έλεγχοι φυσικής παρουσίας.

ζ) Οι διακομιστές (servers) τυχερών παιγνίων και ο εξοπλισμός επικοινωνιών πρέπει να τοποθετούνται ή να προστατεύονται ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι από περιβαλλοντικές απειλές και κινδύνους, καθώς και πιθανότητες για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

η) Οι διακομιστές (servers) τυχερών παιγνίων και ο εξοπλισμός θα πρέπει να προστατεύεται από διακοπές ρεύματος και άλλες διαταραχές που προκαλούνται από αδυναμία λειτουργίας των υποστηρικτικών υπηρεσιών. (failures in supporting utilities)

θ) Οι υπολογιστές και ο εξοπλισμός επικοινωνιών πρέπει να συντηρείται σωστά για να διασφαλιστεί η συνεχής διαθεσιμότητα και ακεραιότητά του.

ι) Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού που περιέχουν μέσα αποθήκευσης πρέπει να ελέγχονται για να διασφαλιστεί ότι όλα τα ευαίσθητα δεδομένα και τα αδειοδοτημένα λογισμικά έχουν αφαιρεθεί πριν από την διάθεση (disposal)

ια) Πρέπει να υπάρχουν πολιτικές και διαδικασίες προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατάλληλη απάντηση σε κάθε ζήτημα ασφάλειας του υπολογιστή ή των επικοινωνιών.

22.7.2 Σταθερός Εξοπλισμός Τυχερών Παιγνίων (Fixed Gaming Equipment)

α) Ο εξοπλισμός τυχερών παιγνίων που χρησιμοποιείται στις διαδικασίες-λειτουργίες τυχερών παιγνίων ζωντανού γκρουπιέρη (live dealer gaming operations) πρέπει να πληροί τα ελάχιστα πρότυπα, όπως αυτά καθορίζονται από το ρυθμιστικό φορέα.

β) Ο εξοπλισμός τυχερών παιγνίων θα πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με ένα καθορισμένο σχέδιο και θα πρέπει να τηρούνται στοιχεία-καταγραφές όλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού.

γ) Ο εξοπλισμός τυχερών παιγνίων θα πρέπει να επιθεωρείται και να καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένος από ελαττώματα ή μηχανισμούς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δίκαιη έκβαση του παιγνίου.

δ) Παρωχημένης τεχνολογίας εξοπλισμός τυχερών παιγνίων πρέπει να καταστραφεί κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι η συσκευή και τα δεδομένα που αποθηκεύονται στη συσκευή, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν.

22.7.3 Αναλώσιμος Εξοπλισμός παιγνίων (Consumable gaming equipment).

α) Αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες-λειτουργίες τυχερών παιγνίων ζωντανού γκρουπιέρη (live dealer gaming operations) θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται από το ρυθμιστικό φορέα.

β) Πρέπει να εφαρμοστούν διαδικασίες για την παρακολούθηση της απογραφής των αναλωσίμων από την παραλαβή, την αποθήκευση, την εγκατάσταση, τη χρήση, την απόσυρση (retirement) έως και την καταστροφή. Όλα τα αναλώσιμα πρέπει να έχουν αρχείο καταγραφής του ίχνους τους που να δείχνει τα άτομα του προσωπικού που είχαν πρόσβαση στα αναλώσιμα σε κάθε δεδομένη στιγμή για κάθε συγκεκριμένη λειτουργία.

γ) Περιοδικές και αιφνίδιες επιθεωρήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται επί των αναλώσιμων κατά τη χρήση, από την έξοδό τους από την αποθήκη έως την απόσυρση τους (retirement).

δ) Χρησιμοποιημένα αναλώσιμα πρέπει να καταστραφούν κατά τρόπο που να αποτρέπει την ακούσια επαναχρησιμοποίηση τους στο παιχνίδι και που τα καθιστά μόνιμα σε μη λειτουργική κατάσταση.

22.7.4 Στελέχωση (Staffing).

α) Θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες να εκτελούν ελέγχους ιστορικού-πρότερου βίου και συγγενικού, φιλικού περιβάλλοντος (background checks) για το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό.

β) Το προσωπικό πρέπει να υποβάλλεται σε εκπαίδευση ώστε να είναι επαρκώς εκπαιδευμένο στις διαδικασίες του παιγνίου που θα χρησιμοποιήσει.

γ) Το προσωπικό πρέπει να εκπαιδευτεί και να του υπενθυμίζεται τακτικά, κάθε φυσική συμπεριφορά που απαγορεύεται.

δ) Πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν βάρδιες, μοτίβα-τρόπους αλλαγής βάρδιας και διάθεση προσωπικού πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως.

ε) Η τήρηση της έγγραφης τεκμηρίωσης πρέπει να είναι ισχυρή, επιτρέποντας τον έλεγχο στα αρχεία του προσωπικού και επιτρέποντας την διενέργεια ερευνών όταν τα μέλη του προσωπικού έχουν άμεση εμπλοκή ή όπου η παρουσία τους σε ένα συγκεκριμένο τόπο ή/και χρόνου, είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση μιας αλυσίδας γεγονότων.

στ) Οι διαδικασίες για την απόλυση του προσωπικού πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως.

ζ) Ένας επόπτης προσωπικού θα πρέπει πάντα να είναι παρών κατά τη διενέργεια τυχερών παιγνίων.

θ) Αρχείο καταγραφής προσωπικού πρέπει να διατηρείται για κάθε τραπέζι (table).

22.7.5 Διαδικασίες –Λειτουργίες Τυχερών Παιγνίων (Gaming Operations).

α) Πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστές διαδικασίες για κάθε παιχνίδι και τα νέα παίγνια πρέπει να έχουν έτοιμες τις διαδικασίες τους πριν προσφερθούν στους παίκτες.

β) Σαφείς διαδικασίες σχετικά με αφύσικα γεγονότα (anomalous events) που μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια διαδικασιών- λειτουργιών της ζωντανής λειτουργίας (live dealing) πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως και να είναι κατανοητές από το προσωπικό. Οι τεκμηριωμένες διαδικασίες θα πρέπει να καλύπτουν, κατ’ ελάχιστον:

i) την εσφαλμένη ανίχνευση κάρτας από αυτόματο εξοπλισμό

ii) Κάρτες που αποσύρθηκαν (dropped cards)

iii) Misdeals

iv) Re-spins

v) Ακυρωμένο-ματαιωμένο παιχνίδι (aborted game)

vi) Κλείσιμο τραπεζιού.

γ) Θα πρέπει να υπάρχουν συνεπείς (consistent) διαδικασίες ανακατέματος της τράπουλας και το ανακάτεμα των καρτών θα πρέπει να καταγράφεται-αρχειοθετείται (logged). Οι διαδικασίες ανακατέματος καρτών θα πρέπει να περιλαμβάνουν και την επαλήθευση του αριθμού των καρτών (card count).

δ) Κάθε εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη σάρωση ή με άλλο τρόπο διάκριση καρτών πρέπει να ελέγχεται για την αξιοπιστία του και όλα τα αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να ελέγχονται για ελαττώματα πριν από την χρήση, προκειμένου να αποφευχθεί διατάραξη της λειτουργίας του παιχνιδιού. Πρέπει να τηρηθεί αρχείο καταγραφής-αρχειοθέτησης (logs) όλων των δοκιμών (tests).

ε) Πρέπει να υπάρχουν πολιτικές και διαδικασίες για τον εντοπισμό και την αντικατάσταση αυτοματοποιημένου εξοπλισμού σάρωσης (automated scanning equipment) που εμφανίζει μη αποδεκτό επίπεδο σφαλμάτων.

στ) Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες ικανές να περιγράψουν τις λειτουργίες ενός σταθμού τυχερών παιγνίων (pit station).

ζ) Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες ικανές να αποδείξουν ότι ένα άτομο δεν έχει τη δυνατότητα να αναλάβει όλα τα καθήκοντα που αφορούν στη διαχείριση των καρτών (card management) και ότι υπάρχει διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων πριν την έναρξη του παιγνίου, κατά τη διάρκεια του παιγνίου και μετά το παιχνίδι.

η) Οι καταγραφές των παιγνίων (game logs) πρέπει να διατηρούνται και τα γεγονότα παιγνίων (game events) να συνδυαστούν με στατιστικά στοιχεία, τα οποία να μπορούν να αναλυθούν για τις τάσεις που αφορούν την απόδοση (performance) του παιγνίου, το προσωπικό ή/και τοποθεσίες στην περιοχή διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων.

θ) Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες ικανές να αντιμετωπίσουν τυχόν διαταραχές βίντεο, φωνής, ή ροής δεδομένων (stream disruptions) κατά τη διάρκεια ενός παιγνίου.

ι) Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες σχετικά με πρόσθετα συστήματα παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται για να συμπληρώσουν τις παρατηρήσεις του υπεύθυνου για τα τραπέζια τυχερών παιγνίων (pit boss)

ια) Όταν οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν chat με τους γκρουπιέρηδες dealers, μια καθορισμένη διαδικασία πρέπει να υπάρχει για τη χρήση της συνομιλίας (for the use of chat features).

ιβ) Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες ικανές να αντιμετωπίσουν την αποσύνδεση παίκτη κατά τη διάρκεια ενός παιγνίου.

ιγ) Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες να διασφαλίσουν ότι το οπτικο-ακουστικό υλικό που παρέχεται από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV footage) καταγράφεται με τέτοιο τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα παρέμβασης σε αυτό ή διαγραφής του.

ιδ) Πρέπει να τηρούνται εκθέσεις αναφορών των διαδικασιών-λειτουργιών των τυχερών παιγνίων (gaming operations reports) .

ιε) Οι εκθέσεις αναφορών των παιγνίων και των διαδικασιών θα πρέπει να επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλιστεί ότι οι κίνδυνοι επισημαίνονται, εξομαλύνονται (mitigated) και λαμβάνονται υπόψη (underwritten) στα σχέδια έκτακτης ανάγκης.

ιστ) Ο εξοπλισμός και οι διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ένα επίπεδο τυχαίας επιλογής (randomness) ίδιο με εκείνο το επίπεδο τυχαίας επιλογής που παρατηρείται στα πραγματικά καζίνο (live casinos) για να διασφαλίζεται η αμεροληψία και η ακεραιότητά τους.

ιζ) Παιγνιομηχανήματα τυχερών παιγνίων τύπου «Card shoes» και παρόμοιες συσκευές πρέπει να είναι απαραβίαστες σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας ή προσπάθειας σαμποταζ (tamper proof), εφόσον έχουν τοποθετηθεί (loaded) για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο παρεμβολής πριν την έναρξη του παιγνίου.

  • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:28 | Intralot

    22.2.2 Δικαιοσύνη παιγνίου (game fairness). Να διευκρινιστεί η παρακάτω σημείωση.

    «ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τίποτα στο παρόν κείμενο δεν πρέπει να αποκλείει το ενδεχόμενο εφαρμογής προωθητικών ενεργειών (promotions) σε παίγνια στα οποία ο παίκτης συνδέεται μέσω διεπαφής Διαδικτύου/Πύλης (Internet/Gateway) ή πρόκειται για παραδοσιακά/land-based παίγνια.»