Άρθρο 16 – Σύστημα Αναφορών (Reporting)

16.1 Απαιτήσεις γενικών αναφορών (general reporting requirements).

Έγγραφη τεκμηρίωση, παραγόμενη από το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση, θα είναι διαθέσιμη μετά από απαίτηση και για το χρονικό διάστημα που ορίζεται για κάθε απαιτούμενη έκθεση. Όλες οι απαιτούμενες εκθέσεις πρέπει να παράγονται από το σύστημα, ακόμα και αν στην καθορισμένη χρονική περίοδο δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία. Η αναφορά που παράγεται πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και να περιλαμβάνει ένδειξη «Καμία Ενέργεια» ή παρόμοιο μήνυμα, εάν δεν υπάρχουν δεδομένα για την καθορισμένη χρονική περίοδο που αναφέρεται. Τα συστήματα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να παρέχουν ένα μηχανισμό εξαγωγής δεδομένων, που παρήχθησαν για κάθε αναφορά, σε μια αποδεκτή μορφή (δηλαδή PDF, CSV, κ.λπ.), όπως ορίζεται από τη ρυθμιστική αρχή με στόχο την ανάλυση των δεδομένων και τον έλεγχο / επαλήθευση. Το σύστημα πρέπει να  διατηρεί τα δεδομένα των αναφορών (report data) για χρονική περίοδο, όπως αυτή ορίζεται από την Αρχή. Το ρολόι του συστήματος τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να χρησιμοποιείται για όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται χρονοσήμανση (time stamping).

16.2 Αναφορά Συνεδρίας Παίκτη (Player Session Report).

Τα συστήματα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν αναφορά συνεδρίας παίκτη (ή με παρόμοιο όνομα αναφορά) μετά από απαίτηση (on demand). Η αναφορά αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες κατ’ ελάχιστον:

α) Μοναδικό αναγνωριστικό συνεδρίας παίκτη (Player Session ID).

β) Μοναδικό αναγνωριστικό παίκτη (Player ID).

γ) Ώρα έναρξης συνεδρίας.

δ) Ώρα τέλους συνεδρίας.

ε) Πληροφορίες γεωγραφικής τοποθεσίας (geolocation) (προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης ατόμου ή συσκευής μέσω του Διαδικτύου (Internet)), εάν υπάρχουν.

στ) Ποσό που στοιχηματίστηκε (wagered) κατά τη διάρκεια συνεδρίας (Συνολικά και ανά συναλλαγή).

ζ) Ποσό που κερδήθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίας (Συνολικά και ανά συναλλαγή).

η) Πόντοι από προσφορές προώθησης (promotional credits) που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια συνεδρίας (Συνολικά και ανά συναλλαγή).

θ) Πόντοι από προσφορές προώθησης (promotional credits) που στοιχηματίστηκαν (wagered) κατά τη διάρκεια συνεδρίας (Συνολικά και ανά συναλλαγή).

ι) Κεφάλαια που κατατέθηκαν σε λογαριασμό εξουσιοδοτημένου παίκτη κατά τη διάρκεια συνεδρίας (Συνολικά και ανά συναλλαγή).

ια) Κεφάλαια που αποσύρθηκαν από λογαριασμό εξουσιοδοτημένου παίκτη κατά τη διάρκεια συνεδρίας (Συνολικά και ανά συναλλαγή).

ιβ) Το λόγο τερματισμού της συνεδρίας.

ιγ) Υπόλοιπο λογαριασμού τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση κατά την έναρξη της συνεδρίας.

ιδ) Υπόλοιπο λογαριασμού τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση στη λήξη της συνεδρίας.

ιε) Κεφάλαια  που παραμένουν σε ημιτελή παίγνια (Συνολικά και ανά συναλλαγή).

 

16.3 Αναφορά Απόδοσης Τυχερών Παιγνίων (Gaming Performance Report).

Τα συστήματα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν αναφορά απόδοσης τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση (ή παρόμοιο όνομα αναφοράς) μετά από απαίτηση (on demand) για τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου της αναφοράς και κατ’ ελάχιστο για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα όπως του μήνα μέχρι σήμερα (ΜΜΣ- Month To Date-MTD), έτους μέχρι σήμερα (ΕΜΣ-Year To Date-YTD) , και από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος μέχρι σήμερα (LΜΣ- Life To Date- LTD) για κάθε παιχνίδι ξεχωριστά).

Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) Χρονική περίοδος που επιλέχθηκε.

β) Μοναδικό αναγνωριστικό παιγνίου (Game ID).

γ) Σύνολο που πονταρίστηκε (Total wagered).

δ) Συνολικό ποσό που κερδήθηκε.

ε) Συνολικό ποσό που συνεισέφερε στο progressive pool, εάν εφαρμόζεται.

στ) Συνολικό ποσό που επιστρέφεται.

ζ) Συνολικά κεφάλαια που παραμένουν σε ημιτελή παίγνια.

16.4 Αναφορά Εσόδων από Τυχερά Παίγνια (Gaming Performance Report).

Τα συστήματα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν αναφορά εσόδων από τυχερά παίγνια με αλληλεπίδραση (ή παρόμοιο όνομα αναφοράς) μετά από αίτημα (on demand) για τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου της αναφοράς και κατ’ελάχιστο για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα όπως του μήνα μέχρι σήμερα (ΜΜΣ- Month To Date-MTD), έτους μέχρι σήμερα (ΕΜΣ-Year To Date-YTD) , και από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος μέχρι σήμερα (LΜΣ- Life To Date- LTD). Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) Το συνολικό ποσό των  καταθέσεων που δεν προέρχεται από προωθητικές προσφορές που υπάρχουν σε λογαριασμούς παικτών που διατηρούνται στην ιστοσελίδα.

β) Το συνολικό ποσό των αποσύρσεων που δεν προέρχεται από προωθητικές προσφορές σε λογαριασμούς παικτών που διατηρούνται στην ιστοσελίδα.

γ) Το συνολικό τρέχον ποσό όλων των κεφαλαίων που δεν προέρχεται από προωθητικές προσφορές σε λογαριασμούς παικτών που διατηρούνται στην ιστοσελίδα.

16.5 Αναφορά Ρυθμίσεων Διαμόρφωσης Προοδευτικού Τζάκποτ (Progressive Jack pot Configuration Report).

Τα συστήματα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν μια αναφορά ρυθμίσεων διαμόρφωσης προοδευτικού τζακποτ (ή παρόμοιο όνομα αναφοράς) μετά από αίτημα (on demand) για κάθε τέτοια παρτίδα στην ιστοσελίδα, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου της αναφοράς. Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) Ονομασία της προοδευτικής παρτίδας.

β) Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία η προοδευτική παρτίδα τίθεται σε λειτουργία.

γ) Τις παραμέτρους συνεισφοράς (ποσό ανά ημέρα, το ποσοστό του ελάχιστου στοιχηματισμού (pot), κ.λπ.) για όλες τις παρτίδες, πρωτεύουσες ή δευτερεύουσες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εκτροπής ποσού.

δ) Μοναδικό αναγνωριστικό πίνακα πληρωμών (paytable) κάθε παιχνιδιού που συμμετέχει (participating game).

ε) Το συνολικό ποσό των επιλέξιμων στοιχημάτων σε προοδευτικά τζάκποτ.

στ) Συνολικό ποσό των κερδών των προοδευτικά τζάκποτ.

ζ) Οι συνολικές συνεισφορές τζακ ποτ που κερδήθηκαν.

η) Αρχική αξία jackpot (Jackpot start-up) ή άλλες πηγές(seeds), μη χρηματοδοτούμενες από συνεισφορές.

θ) Τρέχον ποσό για κάθε βραβείο τζάκποτ που προσφέρεται στη συγκεκριμένη παρτίδα τζακπότ.

ι) Η τρέχουσα αξία των συνεισφορών Τζάκποτ που εκτρέπονται-αλλάζουν σκοπό (Current value of Jackpot contributions diverted).

ια) Ημερομηνία και ώρα απόσυρσης (retired) του jackpot.

ιβ) Όριο(ποσό) προοδευτικού jackpot, εάν υπάρχει

ιγ) Ποσό που υπερβαίνει το όριο, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

16.6 Αναφορά κερδών προοδευτικούΤζάκποτ (Progressive Jackpot Won Report).

Τα συστήματα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν μια αναφορά κερδών προοδευτικού τζακποτ (ή παρόμοιο όνομα αναφοράς) μετά από απαίτηση (on demand) για κάθε προοδευτική παρτίδα στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου της αναφοράς. Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) Ονομασία της προοδευτικής παρτίδας.

β) Μοναδικό αναγνωριστικό πίνακα πληρωμών (paytable) του παιγνίου.

γ) Μοναδικό αναγνωριστικό συνεδρίας παίκτη (player session id).

δ) Μοναδικό αναγνωριστικό παίκτη (player id).

ε) Αναγνωριστικό κύκλου παιγνίων (game cycle id).

στ) Ημερομηνία και ώρα βραβείου προοδευτικού jackpot.

ζ) Επίπεδο που έχει φτάσει το προοδευτικό Τζάκποτ (Progressive jackpot level hit)

η) Ποσό του προοδευτικού jackpot.

θ) το αναγνωριστικό (user id) και το όνομα του υπαλλήλου που επεξεργάζεται τη νίκη εάν υπάρχει.

ι) το αναγνωριστικό (user id) και το όνομα του προϊσταμένου που βεβαιώνει τη νίκη εάν υπάρχει.

16.7 Αναφορά Σημαντικών Γεγονότων (Significant Event Report).

Τα συστήματα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν μια αναφορά σημαντικών γεγονότων (ή παρόμοιο όνομα αναφοράς). Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) Επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης στο σύστημα.

β) Σημαντικές περιόδους μη διαθεσιμότητας του συστήματος τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση ή μη διαθεσιμότητας οποιοδήποτε κρίσιμου μέρους του (π.χ., αδυναμία εκτέλεσης συναλλαγής).

γ) Μεγάλα κέρδη, πάνω από το ποσό που καθορίζεται από την αρχή με αρμοδιότητα αδειοδότησης.

δ) Μεγάλες μεταφορές κεφαλαίων (μεμονωμένα και συνολικά πάνω σε καθορισμένη χρονική περίοδο) καθ’ υπέρβαση της αξίας που καθορίζεται από την αρχή με αρμοδιότητα αδειοδότησης.

ε) Κενά, παρακάμψεις και διορθώσεις του συστήματος (system voids, overrides and corrections).

στ) Υποχρεωτική απενεργοποίηση εξουσιοδοτημένου παίκτη.

ζ) Κάθε άλλη δραστηριότητα που απαιτεί την παρέμβαση των εργαζομένων και συμβαίνει εκτός του κανονικού πεδίου εφαρμογής της λειτουργίας του συστήματος.

η) Άλλα σημαντικά ή ασυνήθιστα γεγονότα.

16.8 Αναφορά Κοινοποίησης Αλλαγών (Change Notification Report).

Τα συστήματα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν μια αναφορά κοινοποίησης αλλαγών (ή παρόμοιο όνομα αναφοράς) για όλες τις αλλαγές στο σύστημα, διαμορφώσεις ρυθμίσεων ή παραμέτρους στο παιχνίδι ή σε γεγονότα. Οι πάροχοι (operators) πρέπει να υποβάλουν αναφορά σύγκρισης μεταξύ των προηγούμενων ρυθμίσεων και των νέων ρυθμίσεων σχετικά με το παιχνίδι ή το γεγονός (event). Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) Διαδρομή ελέγχου των πληροφοριών που έχουν αλλάξει/τροποποιηθεί από λογαριασμούς διαχειριστή (administrator accounts).

β) Αλλαγές σε ημερομηνία / ώρα στον κύριο εξυπηρετητή παροχής ώρας. (master time server).

γ) Αλλαγές που έγιναν σε παραμέτρους παιγνίου.

δ) Ταυτότητα του υπαλλήλου που έκανε αλλαγές στις παραμέτρους του παιγνίου (π.χ.,κανόνες του παιγνίου, χρονοδιαγράμματα πληρωμών, ποσοστό γκανιότα- ποσοστό rake, κ.λπ.).

Rake είναι η κλιμακωτή προμήθεια που λαμβάνεται από μία χαρτοπαικτική λέσχη που λειτουργεί ένα παιχνίδι πόκερ.

16.9 Αναφορές εξαιρέσεων (Exclusions Report).

Το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αναφορές εξαιρεμένων παικτών (ή παρόμοιο όνομα αναφοράς) για όλους τους παίκτες που εξαιρούνται από το να συμμετέχουν σε τυχερά παίγνια και/ή από το να εγγράφονται σε αυτά, ανεξάρτητα από το αν αποκλείονται από μόνοι τους, από τον Πάροχο (operator), ή από το ρυθμιστικό φορέα. Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) Μοναδικό αναγνωριστικό του παίκτη (Player ID).

β) Τύπος εξαίρεσης (μόνιμος, αυτό-εξαίρεση, κ.λπ.).

γ) Ημερομηνία έναρξης εξαίρεσης.

δ) Ημερομηνία λήξης εξαίρεσης.

ε) Λόγος εξαίρεσης.

στ) Πόσες φορές ο παίκτης έχει εξαιρεθεί (κατά το χρόνο της αναφοράς).

16.10 Αναφορά ρύθμισης υπολοίπου του λογαριασμού (Account Balance Adjustment Report).

Το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αναφορά ρύθμισης υπολοίπου λογαριασμών τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση (ή παρόμοιο όνομα αναφοράς) μετά από απαίτηση (on demand) για τις ρυθμίσεις κάθε ημέρας ανά εγκεκριμένο αναγνωριστικό ID παίκτη. Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) Όνομα και αριθμό λογαριασμού εξουσιοδοτημένου παίκτη.

β) Ημερομηνία και ώρα ρύθμισης του υπολοίπου του λογαριασμού (account balance adjustment).

γ) Μοναδικός αριθμός συναλλαγής.

δ) Αναγνωριστικό (user id) και όνομα του υπαλλήλου που χειρίζεται τη συναλλαγή ρύθμισης του υπολοίπου του λογαριασμού, εάν εφαρμόζεται.

στ) Ποσό ρύθμισης του υπολοίπου του λογαριασμού (Amount of account balance adjustment).

ζ) Υπόλοιπο λογαριασμού πριν τη ρύθμιση.

η) Υπόλοιπο λογαριασμού μετά τη ρύθμιση.

θ) Τύπος ρύθμισης λογαριασμού.

ι) Αιτία/περιγραφή της ρύθμισης του υπολοίπου του λογαριασμού.

16.11 Συνοπτική Αναφορά Λογαριασμού Προώθητικής Προσφοράς (Promotional Account Summary Report).

Το σύστημα τυχερών παιγνίων πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει συνοπτική αναφορά λογαριασμού προωθητικής προσφοράς (ή παρόμοιο όνομα αναφοράς) μετά από απαίτηση (on demand) για οποιαδήποτε προωθητική προσφορά (promotion) ή/και μπόνους επιβράβευσης παίκτη που είναι εξαγοράσιμη έναντι μετρητών, έναντι χρηματικής πίστωσης παιχνιδιού ή έναντι εμπορευμάτων. Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες τουλάχιστον:

α) Αρχικό ποσό τύπου προωθητικής προσφοράς (Beginning balance for promotion type).

β) Συνολικό ποσό των βραβείων ανά τύπο προωθητικής προσφοράς.

γ) Συνολικό ποσό που χρησιμοποιείται ανά τύπο προωθητικής προσφοράς.

δ) Συνολικό ποσό που έληξε ανά τύπο προωθητικής προσφοράς.

ε) Συνολικό ποσό ρύθμισης ανά τύπο προωθητικής προσφοράς.

στ) Τελικό ποσό ανά τύπο προωθητικής προσφοράς.

16.12 Αναφορά εσόδων Παρόχου (operator) (Revenue Report).

Το σύστημα στοιχηματισμού ν πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργεί Αναφορά εσόδων του Φορεά Εκμετάλλευσης (ή παρόμοια αναφορά), η οποία θα  χρησιμοποιηθεί για πληροφορίες σχετικά με τη φορολογία. Η έκθεση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε στοίχημα-γεγονός και για κάθε αγορά στο πλαίσιο αυτού του γεγονότος:

α) Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης κάθε συμβάντος.

β) Το Συνολικό ποσό στοιχημάτων που εισπράχθηκαν.

γ) Το Συνολικό ποσό των κερδών που καταβάλλονται στους παίκτες.

δ) Το συνολικό ποσό των στοιχημάτων ακυρώθηκε.

ε) Η προμήθεια και οι φόροι που εισπράχθηκαν.

στ) Τα αναγνωριστικά γεγονότων και αγορών.

ζ) Η Κατάσταση συμβάντος (σε εξέλιξη, ολοκλήρωση, επιβεβαίωση κ.λπ.).

16.13 Αναφορά αξιοπιστίας Παρόχου (operator) (Liability Report).

Το σύστημα στοιχηματισμού ν πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει Αναφορά Αξιοπιστίας (ή παρόμοια αναφορά). Η έκθεση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) Το Συνολικό ποσό που τηρεί ο Πάροχος (operator) για τους λογαριασμούς παικτών (αν ισχύει).

β) Το Συνολικό ποσό στοιχημάτων που τοποθετούνται σε μελλοντικά γεγονότα.

γ) Το Συνολικό ποσό των κερδών που οφείλονται αλλά δεν καταβλήθηκαν (αδιάθετα) από τον Παρόχου (operator).

16.14 Συνοπτική Αναφορά Μπόνους (Promotion/Bonus Report).

Το σύστημα στοιχηματισμού πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει συνοπτική αναφορά μπόνους (ή παρόμοια αναφορά) για τυχόν μπόνους που μπορούν να εξαργυρωθούν ως μετρητά, πιστώσεις πονταρίσματος ή εμπορεύματα. Η έκθεση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε προσφορά / μπόνους:

α) Το Αρχικό ισοσύζιο (Beginning Balance) μπόνους.

β) Το Συνολικό ποσό μπόνους που εκδόθηκαν.

γ) Το Συνολικό ποσό μπόνους που εξαργυρώθηκαν.

δ) Το συνολικό ποσό των προσφορών / μπόνους έχει λήξει.

ε) Το Συνολικό ποσό προσαυξήσεων μπόνους.

στ) Το Τελικό υπόλοιπο ( Ending Balance) μπόνους.

16.15 Αναφορά επερχομενων γεγονότων.

Το σύστημα στοιχηματισμού πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αναφορά επερχόμενων γεγονότων (ή παρόμοια αναφορά). Η Αναφορά πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες για την ημέρα παιχνιδιού:

α) Στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί πριν από την ημέρα παιχνιδιού για τα γεγονότα (συνολικά και ανά στοίχημα).

β) Στοιχήματα που τοποθετούνται στην ημέρα παιχνιδιού για τα γεγονότα (συνολικά και ανά στοίχημα).

γ) Στοιχήματα που τοποθετούνται πριν από την ημέρα του παιχνιδιού για γεγονότα που συμβαίνουν την ίδια ημέρα (συνολικά και κατά το στοίχημα).

δ) Στοιχήματα που έχουν τεθεί στην ημέρα τυχερού παιχνιδιού για γεγονότα που συμβαίνουν την ίδια ημέρα (συνολικά και κατά το στοίχημα).

ε) Στοιχήματα που ακυρώθηκαν την ημέρα τυχερών παιχνιδιών (συνολικά και κατά το στοίχημα).

στ) Αναγνωριστικά γεγονότων και αγορών.

16.16 Αναφορά Τουρνουά.

Το συστήμα στοιχηματισμού που υποστηρίζει τουρνουά πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν Αναφορά Τουρνουά (ή παρόμοια αναφορά) για κάθε τουρνουά. Η αναφορά πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) Όνομα του διαγωνισμού / τουρνουά.

β) Η ημερομηνία και η ώρα που έγινε ή θα λάβει χώρα ο διαγωνισμός / τουρνουά (εάν είναι γνωστός).

γ) Μοναδικό αναγνωριστικό παίκτη και όνομα κάθε εγγεγραμμένου παίκτη, ποσό καταβληθέντος εισιτηρίου, και ημερομηνία πληρωμής.

δ) Μοναδικό αναγνωριστικό παίκτη και όνομα κάθε παίκτη που κέρδισε, ποσό που καταβλήθηκε και η καταβληθείσα ημερομηνία.

ε) Συνολικό ποσό εισπρακτέων εισπράξεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν bonus πιστώσεων (εάν εφαρμόζεται).

στ) Συνολικό ποσό των κερδών που καταβάλλονται στους παίκτες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαφημιστικών / bonus πιστώσεων (εάν υπάρχουν).

ζ) η Προμήθεια ή/και οι φόροι που έχουν εισπραχθεί (εάν ισχύει).

η) Κατάσταση διαγωνισμού / τουρνουά (σε εξέλιξη, ολοκλήρωση κ.λπ.).

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:14 | The Stars Group

  (a) In paragraph 1, it is not specified whether the respective reports shall be saved, each time, on the vault or not. Moreover, the licensees’ obligation to provide reports (“written documentation”) on the HGC’s demand is very vague both in terms of the format of HGC’s request and the means of submission of the respective reports. Those points shall be clarified, so that licensees may respectively comply with such requirements.

  (b) In paragraph 2, the elements of the respective report refer exclusively to actions or data which are done or created only if the player is online. However, there are actions or data (related to a session) which are done or created when the player is offline (e.g. promotional credits received). In that respect we propose either to clearly exclude such “offline” actions or data (i.e. those created when the player is not logged in) or to change the basis of the reporting from “session” to “daily” basis.

  (c) In paragraph 2, it also unclear whether the figure of a player’s account balance shall include (or not) non-cash assets (e.g. won tickets for participation in poker tournaments etc.). This point shall be clarified.

  (d) In paragraph 4, the licensees’ obligation to provide data, yet with the exclusion of amounts originated from promotions, is technically problematic. We propose to change the respective reporting requirements either on the basis of game winnings or, alternatively, on the basis of account balance changes and the changes in in-play money.

  (e) In paragraph 5, the reporting requirements are too detailed and would impose important technical issues for the licensees. We propose to limit the required data to only those which are indeed important for auditing purposes.

  (f) In paragraph 7, as regards the requirement for reporting “repeated failed attempts to log into the system”, this is something that is not requested by any gaming regulatory authority and serves no purpose. We, thus, propose to delete it. Moreover, the terms “Significant periods of time when the interactive gaming system was unavailable or any component thereof was unavailable (e.g. failure to process a transaction)”, “System voids, overrides and corrections”, “Mandatory deactivation of an authorized player”, “Any other activity that requires the intervention of employees and occurs outside the normal scope of the system’s operation” and “Other significant or unusual events” (i.e. points “b”, “e”, “f”, “g” and “h”) are very vague and shall be defined.

  (g) In paragraph 8, the term “change in the system” is very vague. We propose that this shall be clearly defined and limited to changes which are indeed significant for auditing purposes.

  (h) In paragraph 11, the terms “Total amount of prizes per type of promotion”, “Total adjustment amount per type of promotion” and “Total amount per type of promotion” (i.e. points “b”, “e” and “f”) are vague and have to be defined.

  (i) In paragraph 14, it is not clear whether the reporting refers to a licensee’s overall bonus activity or to a specific player. It is also unclear whether the total amounts under this paragraph 14 shall match with the figures related with the promotional account summary (as provided in paragraph 11). If positive, then the draft regulation should provide the ability to provide such data in the context of paragraph’s 11 summary.

  (j) In paragraph 15 (“upcoming events report”), the requested information is very vague. Definitions and / or examples shall be provided.

  (k) In paragraph 16, it is unclear whether the reporting requirement refers to both completed and in-progress tournaments. If both shall be included in a report, then this would result in a specific tournament appearing in several reported periods. We propose to clarify that the reporting refers only to completed tournaments.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:57 | Intralot

  16.14.ε Προτείνεται να προσδιορισθεί ο ορισμός της προσαύξησης μπόνους. Για παράδειγμα, ως Προσαύξηση θεωρείται:
  o κέρδος από στοίχημα με μπόνους.
  o η τελική αξία του μπόνους που προήλθε μετά από την ικανοποίηση της συνθήκης μετατροπής του σε μετρητά.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 19:45 | bet365

  Article 16 Reporting

  Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις – Παρακαλούμε διευκρινήστε την συχνότητα όλων των αναφορών.

  “16.3 Gaming Performance Report.
  ζ) Συνολικά κεφάλαια που παραμένουν σε ημιτελή παίγνια. “

  Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις – Αυτή είναι μια αναφορά χρόνου εκτέλεσης ή περιόδου;

  “16.11 Promotional Account Summary Report.
  Το σύστημα τυχερών παιγνίων πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει συνοπτική αναφορά λογαριασμού προωθητικής προσφοράς (ή παρόμοιο όνομα αναφοράς) μετά από απαίτηση (on demand) για οποιαδήποτε προωθητική προσφορά (promotion) ή/και μπόνους επιβράβευσης παίκτη που είναι εξαγοράσιμη έναντι μετρητών, έναντι χρηματικής πίστωσης παιχνιδιού ή έναντι εμπορευμάτων. “

  Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:25 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 16 Σύστημα Αναφορών (Reporting)
  Απόψεις / Παρατηρήσεις – Προτάσεις:
  1. Να διευκρινιστεί ότι οι αναφορές που αναφέρονται στο εν λόγω κεφάλαιο δεν απαιτείται να εξάγονται απ’ ευθείας από το κεντρικό σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση, αλλά από κάποιο δευτερεύον σύστημα μετασχηματισμού και αποθήκευσης δεδομένων για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης (Data Warehouse – DWH).

  2. Αναφορικά με το Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου (ΕΣΕ) του άρθρου 25, θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η σχέση των δεδομένων που θα εξάγονται και θα αποθηκεύονται στο Safe με αυτά τα δεδομένα για τα οποία ζητούνται οι αναφορές (reports) του εν λόγω άρθρου.
  i. Εφόσον η Αρχή θα έχει ήδη τα πηγαία δεδομένα στο Safe και μάλιστα με την μοντελοποίηση (XML Schema) που αυτή θα έχει προδιαγράψει, τότε η απαίτηση παραγωγής ξεχωριστών αναφορών κρίνεται άστοχη.
  ii. Το μοντέλο των δεδομένων στο Safe θα πρέπει να είναι συμβατό με αυτά που απαιτούνται για τις εν λόγω αναφορές. Με αυτό τον τρόπο η Αρχή μπορεί οποτεδήποτε να εξάγει οποιαδήποτε αναφορά επιθυμεί.
  iii. Εάν τα μοντέλα των δεδομένων δεν είναι ίδια, τότε η Αρχή θα πρέπει να δικαιολογήσει την απαίτησή της η οποία οδηγεί σε επιπλέον κόστη για τους Παρόχους.
  3. Στο σημείο η) του άρθρου 16.2 προτείνουμε την προσθήκη της φράσης «εφόσον εφαρμόζεται» στο τέλος της πρότασης, καθώς η κάθε προωθητική ενέργεια δεν συνδέεται κατ’ ανάγκη με κάποια συνεδρία Παίκτη.
  4. Στο άρθρο 16.12 προτείνουμε την προσθήκη της φράσης «εφόσον εφαρμόζεται υπολογισμός φορολογίας για κάθε στοίχημα-γεγονός ή αγορά» στο τέλος της δεύτερης πρότασης (πριν το σημείο α).