Άρθρο 03 – Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη

3.1 Γενικές απαιτήσεις

Το ΠΣ χορηγεί και τηρεί μοναδικό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη για κάθε Παίκτη για να συμμετέχει σε τυχερό παίγνιο μέσω διαδικτύου. Ο λογαριασμός αυτός περιέχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, τα χρηματικά ποσά συμμετοχής και τα κέρδη από Παίγνια, τις λογιστικές κινήσεις που συνδέονται με αυτά, καθώς επίσης και το υπόλοιπο των διαθέσιμων χρηματικών ποσών του Παίκτη και συνιστά έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη.

3.2 Επαλήθευση ταυτότητας Παίκτη

Το ΠΣ εφαρμόζει διαδικασίες για την επαλήθευση ταυτότητας Παίκτη και διαθέτει Πιστοποίηση Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Τα στοιχεία επαλήθευσης του Παίκτη τηρούνται ηλεκτρονικά (On-line) με ασφαλή τρόπο. Το ΠΣ τηρεί πληροφορίες για τις δραστηριότητες του κάθε Παίκτη, έτσι ώστε αν η ηλικία ενός Παίκτη αποκαλυφθεί ότι είναι μικρότερη της νόμιμης, η Ε.Ε.Ε.Π. θα έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Η επαλήθευση του παίκτη πρέπει να πιστοποιεί το ονοματεπώνυμο, τη φυσική διεύθυνση, την ηλικία και την εθνικότητα του ατόμου κατ’ ελάχιστον, όπως και οτιδήποτε άλλο απαιτείται από την Αρχή. Πρέπει, επίσης, να επιβεβαιώνει ότι ο παίκτης δεν βρίσκεται σε κανέναν κατάλογο αποκλεισμού από τον Παρόχου (operator) ή την Αρχή.

Οι λεπτομέρειες επαλήθευσης του παίκτη πρέπει να τηρούνται με ασφάλεια.

Δύνανται να χρησιμοποιούνται τρίτοι για την επαλήθευση της ηλικίας ή / και της ταυτότητας των παικτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, τις Oδηγίες της Αρχής.

Ο Πάροχος (operator) πρέπει να έχει τεκμηριωμένη δημόσια πολιτική για το χειρισμό των παικτών που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβάνοντας, αλλά δίχως να περιορίζεται, στα εξής:

α. Διατήρηση πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα του κάθε παίκτη, έτσι ώστε ο Πάροχος (operator) ή/και η Αρχή να έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάληψη κατάλληλης δράσης, εάν εντοπιστεί δόλια δραστηριότητα.

β. Αναστολή λογαριασμού παίκτη, εφόσον ανακαλυφθεί ότι σχετίζεται με παράνομες δραστηριότητες και

γ. Επεξεργασία των καταθέσεων, των στοιχημάτων και των κερδών του παίκτη που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες.

3.3 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής, ο Παίκτης υποχρεούται σε αποδοχή της πολιτικής απορρήτου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η πολιτική απορρήτου περιγράφει τις ελάχιστες πληροφορίες που απαιτείται να συλλεχθούν, το σκοπό της συλλογής αυτών των πληροφοριών, καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να γνωστοποιηθούν οι πληροφορίες και ειδικότερα:

α) Πληροφορίες που ελήφθησαν κατά την εγγραφή Παίκτη ή τη δημιουργία του λογαριασμού του δεν πρέπει να παραβιάζουν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

β) Πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των λογαριασμών παικτών πρέπει να είναι εμπιστευτικές, εκτός εάν η ανακοίνωση των εν λόγω πληροφοριών απαιτείται από το νόμο.

γ) Όλες οι πληροφορίες παικτών πρέπει να εξαλείφονται (erased) με ασφάλεια (δηλαδή όχι μόνο να διαγράφονται) από κάθε συσκευή αποθήκευσης προτού αυτές παροπλιστούν. Εάν η εξάλειψη των πληροφοριών δεν είναι δυνατή, η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να καταστραφεί.

δ) Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πρέπει να αναρτηθεί στην πλατφόρμα τυχερών παιγνίων και να είναι εύκολα προσβάσιμη στον παίκτη.

3.4  Τοπικά Αποθηκευμένες Πληροφορίες (Cookies).

Τα cookies που χρησιμοποιούνται δεν περιέχουν κακόβουλο λογισμικό. Όπου γίνεται χρήση cookies, ο Παίκτης πρέπει να ενημερώνεται για τη χρήση τους κατά τη διάρκεια της εγγραφής (registration). Όταν τα cookies είναι υποχρεωτικά για την εκτέλεση του παιχνιδιού (game play), το παιχνίδι (game play) δεν εκτελείται (ως εφαρμογή), εάν η συσκευή του Παίκτη (player device) δεν έχει αποδεχτεί τα cookies.

3.5 Δημιουργία Λογαριασμού Παίκτη.

3.5.1 Όροι και Προϋποθέσεις.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής, ο παίκτης πρέπει να συμφωνήσει με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών.

α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις πρέπει να προσδιορίζουν το τι θα συμβεί σε στοιχήματα σε ημιτελή (incomplete) παίγνια, που τοποθετήθηκαν αλλά παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα.

β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της διεξαγωγής του παιχνιδιού (game play) πρέπει να καθορίζουν με σαφήνεια τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η διαχείριση κάθε ανεπανόρθωτης δυσλειτουργίας των συσκευών υλικού (hardware) ή του λογισμικού (software) των τυχερών παιγνίων ακόμα και αν αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση πληρωμών ή παιγνίων.

γ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις θα πρέπει να αναφέρουν ότι μόνο οι παίκτες που έχουν νόμιμη άδεια (legally permitted) από την αντίστοιχη Αρχή με τη σχετική δικαιοδοσία μπορούν να συμμετέχουν σε τυχερά παίγνια.

δ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις πρέπει να περιγράφουν τη μέθοδο με την οποία οι παίκτες θα ενημερώνονται για αναβαθμίσεις (updates). Ανάλογα με την περίπτωση, αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις πρέπει να επισημαίνονται ειδικά στον παίκτη.

3.5.2  Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη

Μετά την επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας και εφόσον ο παίκτης δεν είναι εγγεγραμμένος σε καμία από τις λίστες αποκλεισμού, η εγγραφή του λογαριασμού του παίκτη είναι πλήρης και ο λογαριασμός του μπορεί να γίνει ενεργός (active), με την προϋπόθεση ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις απαραίτητες πολιτικές απορρήτου και έχει αποδεχτεί τον Κανονισμό, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

α) Κάθε ενεργός λογαριασμός παίκτη πρέπει να έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για να είναι δυνατός ο εντοπισμός συγκεκριμένου παίκτη και των στοιχείων του λογαριασμού του.

β) Κάθε παίκτης πρέπει να επιτρέπεται να έχει μόνο ένα ενεργό λογαριασμό.

γ) Ο παίκτης αποκτά πρόσβαση στο λογαριασμό παίκτη του χρησιμοποιώντας ένα όνομα χρήστη (ή παρόμοιο) και έναν κωδικό πρόσβασης ή ένα ασφαλές εναλλακτικό μέσο για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος ταυτότητας και να συνδεθεί.

Οι μέθοδοι ελέγχου της γνησιότητας υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια της Αρχής ανάλογα με τις ανάγκες.

Η απαίτηση δεν απαγορεύει την επιλογή για περισσότερες από μία μεθόδους πιστοποίησης που είναι διαθέσιμες για έναν παίκτη που έχει πρόσβαση στο λογαριασμό του.

δ) Σε περίπτωση που ένας παίκτης έχει ξεχάσει το όνομα χρήστη και / ή τον κωδικό πρόσβασής του, πρέπει να χρησιμοποιείται διαδικασία πιστοποίησης για την ανάκτηση του ονόματος χρήστη /επαναφορά του κωδικού πρόσβασης. Όλες οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση χαμένων ονομάτων χρήστη ή κωδικών πρόσβασης πρέπει να γνωστοποιούνται με σαφήνεια στον παίκτη και να είναι επαρκώς ασφαλείς.

ε) Το Σύστημα στοιχηματισμού (Event Wagering System) πρέπει να επιτρέπει στους παίκτες να αλλάζουν τους κωδικούς πρόσβασής τους και να τους υπενθυμίζει σε τακτική βάση τουλάχιστον 6μηνη την αλλαγή κωδικών.

στ) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια διαδικασία επαλήθευσης πολλαπλών παραγόντων προκειμένου οι παίκτες να προβούν σε αλλαγές πληροφοριών εγγραφής ή / και λογαριασμού που χρησιμοποιούνται για χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

ζ) Το σύστημα στοιχηματισμού συμβάντων πρέπει να υποστηρίζει έναν μηχανισμό που επιτρέπει τον αποκλεισμό ενός λογαριασμού σε περίπτωση που εντοπιστεί ύποπτη δραστηριότητα (π.χ. πάρα πολλές αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης). Απαιτείται η εφαρμογή διαδικασίας επαλήθευσης πολλαπλών παραγόντων προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σε περίπτωση κλειδώματος.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:21 | Intralot

  3.5.1.β Προτείνεται να συμπεριληφθεί όρος που να επιτρέπει ακύρωση πληρωμών σε περίπτωση μετάδοσης διπλής τιμής για στοιχηματικό γεγονός/τυπογραφικό σφάλμα εγγραφής αποδόσεων και σε περίπτωση δυσλειτουργίας υλικού/λογισμικού.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 19:42 | bet365

  «3.5.1 Όροι και Προϋποθέσεις. »

  Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις. Δεν είναι ξεκάθαρος ο στόχος αυτής της απαίτησης.

  «3.5.2 Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη»

  Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις. Τι εννοείτε λέγοντας “…και έχει αποδεχτεί τον Κανονισμό, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. ”

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 17:12 | GML Interactive Limited

  Αναφέρεται ότι «Όταν τα cookies είναι υποχρεωτικά για την εκτέλεση του παιχνιδιού (game play), το παιχνίδι (game play) δεν εκτελείται (ως εφαρμογή), εάν η συσκευή του Παίκτη (player device) δεν έχει αποδεχθεί τα cookies. »

  Σχόλιο: Βάσει του τωρινού draft E-privacy regulation συγκατάθεση δεν απαιτείται όταν τα cookies είναι functional και απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 17:05 | GML Interactive Limited

  Στις ρυθμισμένες αγορές εντός ΕΕ δεν υπάρχει υποχρέωση αποθήκευσης της εθνικότητας κατά την εγγραφή. Δεν έχει και κάποια αξία σαν πληροφορία. Αν ισχύσει πρέπει να υπάρχει μια πρόβλεψη για τους παλιούς πελάτες.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:50 | GVC

  “Θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε αν ο περιορισμός αυτός θα ερμηνευτεί σε βάση επωνυμίας/μάρκας (brand/label). Για παράδειγμα θα επιτραπεί στους κατόχους άδειας που έχουν πάνω από μια επωνυμία (brand) σύμφωνα με μια άδεια να τηρούν πάνω από ένα λογαριασμό ανά παίκτη (ήτοι ο παίκτης Χ να μπορεί να έχει έναν ενεργό λογαριασμό στην επωνυμία (brand) Α και έναν άλλο λογαριασμό στην επωνυμία (brand) Β, αν η διαχείριση και των δύο επωνυμιών (brands) ανήκει στον ίδιο κάτοχο Χ).

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:16 | GVC

  Θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε αν ο περιορισμός αυτός θα ερμηνευτεί σε βάση επωνυμίας/μάρκας (brand/label). Για παράδειγμα θα επιτραπεί στους κατόχους άδειας που έχουν πάνω από μια επωνυμία (brand) σύμφωνα με μια άδεια να τηρούν πάνω από ένα λογαριασμό ανά παίκτη (ήτοι ο παίκτης Χ να μπορεί να έχει έναν ενεργό λογαριασμό στην επωνυμία (brand) Α και έναν άλλο λογαριασμό στην επωνυμία (brand) Β, αν η διαχείριση και των δύο επωνυμιών (brands) ανήκει στον ίδιο κάτοχο Χ).