Άρθρο 11 – Τερματισμός και Επανάκτηση (Shutdown and Recovery)

11.1 Γενική δήλωση.

Το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να έχει τις εξής δυνατότητες τερματισμού και επανάκτησης:

α) Η πλατφόρμα τυχερών παιγνίων πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει μη βίαιο τερματισμό (graceful shutdown), και να επιτρέψει αυτόματη επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση τουλάχιστον των ακόλουθων διαδικασιών:

i) Ολοκλήρωση με επιτυχία ρουτινών προγραμμάτων επανάληψης (program resumption routines), συμπεριλαμβανομένων των αυτο-δοκιμών (self-tests)

ii) Όλα τα κρίσιμα μέρη του προγράμματος ελέγχου της πλατφόρμας παιγνίων να έχουν αυθεντικοποιηθεί-πιστοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια εγκεκριμένη μέθοδο. iii) Ολοκλήρωση και αυθεντικοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των απαραίτητων μερών για τη λειτουργία της πλατφόρμας παιγνίων.

β) Το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσει και να χειριστεί κατάλληλα την περίπτωση που συμβούν κύριες επανεκκινήσεις σε άλλα απομακρυσμένα μέρη παιγνίων που επηρεάζουν την έκβαση του παιγνίου, το ποσό κέρδους (win amount) ή τις αναφορές (reporting).

γ) Το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβεί σε επαναφορά του συστήματος από το τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας (back up).
δ) Tο σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσει όλες τις κρίσιμες πληροφορίες από τη χρονική στιγμή της τελευταίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (back up) έως το χρονικό σημείο κατά το οποίο υπήρξε δυσλειτουργία ή συνέβη επανεκκίνηση.