Άρθρο 08 – Λογισμικό Χρήστη (ClientSoftware)

8.1 Γενική δήλωση.

Το λογισμικό του χρήστη (client software) είναι οποιοδήποτε λογισμικό το οποίο μπορεί να ληφθεί (downloaded) ή να εγκατασταθεί  στη συσκευή του παίκτη.

8.2 Απαιτήσεις λογισμικού Χρήστη (Client).

Το λογισμικό του χρήστη (client software) και η συσκευή του παίκτη πρέπει:

α) Να μην περιέχει τη λογική που χρησιμοποιείται για να παραχθεί το αποτέλεσμα του κάθε παιγνίου

β) να μην είναι σε θέση να διεξάγει δραστηριότητες τυχερών παιγνίων, εάν αποσυνδεθεί από το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση

γ) να μην χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ευαίσθητων δεδομένων ή πληροφοριών που απαιτούνται από το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση.

8.3 Αλληλεπιδράσεις Λογισμικού Χρήστη με Εξυπηρετητή (Client-Server).

Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν για το Λογισμικό Χρήστη και τις αλληλεπιδράσεις του με τον εξυπηρετητή (server) κατά τη διάρκεια του παιγνίου:

α) Το Λογισμικό Χρήστη δεν πρέπει να αλλοιώνει καθορισμένους, από τους χρήστες, κανόνες του τείχους προστασίας (client specified firewall rules) για να ανοίξει θύρες (ports) που έχουν αποκλειστεί από το τείχος προστασίας της συσκευής ή το λογισμικό αυτής (firewall).
β) Το Λογισμικό Χρήστη δε θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε θύρες (port) (είτε αυτόματα, είτε προτρέποντας το χρήστη να έχει πρόσβαση χειροκίνητα (manually)), οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την επικοινωνία μεταξύ του χρήστη (μέσω της συσκευής παίκτη) και του εξυπηρετητή.

γ) Οι παίκτες δεν πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το Λογισμικό Χρήστη για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ τους, εκτός εάν πρόκειται για λειτουργίες συνομιλίας (π.χ. κείμενο, φωνή, βίντεο, κλπ …) και εγκεκριμένα αρχεία (π.χ. εικόνες προφίλ χρηστών, φωτογραφίες, κ.λπ.).

δ) Εάν το Λογισμικό Χρήστη περιλαμβάνει πρόσθετη λειτουργία, μη-σχετιζόμενη με το παιχνίδι, αυτή η πρόσθετη λειτουργία δεν πρέπει να αλλοιώνει την ακεραιότητα του παιχνιδιού με οποιοδήποτε τρόπο.

8.4 Επαλήθευση Λογισμικού (software verification).

Τα συστήματα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να χρησιμοποιούν ένα μηχανισμό ο οποίος να διασφαλίζει ότι όλα τα κρίσιμα μέρη που περιέχονται στο λογισμικό του χρήστη, το οποίο είναι εγκατεστημένο στη συσκευή παίκτη και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση, επαληθεύονται-πιστοποιούνται, κατά την έναρξη αποιασδήποτε συνεδρίας παίκτη χρησιμοποιώντας κάποια εγκεκριμένη μέθοδο από τη ρυθμιστική αρχή. Συνιστάται η επαλήθευση-πιστοποίηση του Λογισμικού Χρήστη σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, όπως θα ορίσει η ρυθμιστική αρχή, κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συνεδρίας παίκτη. Τα κρίσιμα μέρη του λογισμικού χρήστη μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους κανόνες του παιγνίου, πληροφορίες πίνακα πληρωμών (pay table), στοιχεία που ελέγχουν τις επικοινωνίες με το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση, ή άλλα μέρη που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του. Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει το Λογισμικό Χρήστη μετά από αποτυχημένη επαλήθευση-πιστοποίησή του.

Ως plug-in, ορίζεται ένα σύστημα συστατικών κάποιου λογισμικού που προσθέτει ιδιαίτερες δυνατότητες σε ένα μεγαλύτερο λογισμικό. Τα plug-in χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα σε φυλλομετρητές για την προβολή video, την ανίχνευση ιών, και την επίδειξη νέων τύπων αρχείων. Πολύ γνωστά παραδείγματα plug-in είναι το Adobe Flash Player και το QuickTime. Τα plug-in είναι εξειδικευμένες μορφές αυτού που αποκαλείται add-on ή πρόσθετο και περιλαμβάνει επεκτάσεις ή οπτικά θέματα.

8.5 Επαλήθευση Συμβατότητας (Compatibility Verification).

Κατά τη διάρκεια κάθε εγκατάστασης ή αρχικοποίησης-προετοιμασίας (initialization) και πριν από την επιβεβαίωση έναρξης μιας συνεδρίας παίκτη, το λογισμικό χρήστη, το οποίο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση, πρέπει να ανιχνεύσει τυχόν ασυμβατότητες ή περιορισμούς των πόρων στο σύστημα του παίκτη οι οποίες θα εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία του Λογισμικού Χρήστη. Εάν ανιχνευθούν ασυμβατότητες ή περιορισμοί πόρων, τότε το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει:

α) να ενημερώσει τον παίκτη για κάθε ασυμβατότητα ή/και περιορισμό των πόρων που εμποδίζει τη λειτουργία (π.χ. τον τύπο και έκδοση του του προγράμματος περιήγησης (browser), την έκδοση του προσθετου λογισμικού, κ.λπ.).

β) να μην επιτρέπει δραστηριότητες τυχερών παιγνίων όταν υπάρχει κάποια ασυμβατότητα ή/και  περιορισμός πόρων.

8.6 Περιεχόμενο (Content).

To Λογισμικό Χρήστη που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση δεν πρέπει να περιέχει καμία λειτουργικότητα η οποία να θεωρείται κακόβουλου χαρακτήρα από τη ρυθμιστική αρχή. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μη εξουσιοδοτημένη εξαγωγή και μεταφορά αρχείων, μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις του συστήματος του παίκτη, και χρήση κακόβουλου λογισμικού (malware).

8.7 Επικοινωνίες (Communications).

Οι επικοινωνίες μεταξύ των μερών του συστήματος τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση, του συστήματος του παίκτη και του Λογισμικού Χρήστη, οι οποίες διεξάγονται μέσω δημόσιων δικτύων πρέπει να είναι ασφαλείς (secure) χρησιμοποιώντας μέσα-μεθόδους-διαδικασίες εγκεκριμένες από το ρυθμιστικό φορέα. Προσωπικά στοιχεία, ευαίσθητα δεδομένα του λογαριασμού, τα στοιχήματα, τα αποτελέσματα, οικονομικά στοιχεία, και πληροφορίες της συνεδρίας του παίκτη πρέπει πάντα να προστατεύονται σε κάθε δημόσιο δίκτυο.

  • 1 Φεβρουαρίου 2019, 19:29 | bet365

    «8.4 Software Verification.»

    Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις. – Απαιτείται αυτή η απαίτηση για την επαλήθευση του λογισμικού, δηλ. Της επικοινωνίας πελάτη με διακομιστή ;

    «8.5 Compatibility Verification»

    Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις – Ποιός είναι ο στόχος;