Άρθρο 21 – Στοιχηματισμός Γεγονότων (Event Wagering).

21.1 Γενικές απαιτήσεις

Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν μόνο για στοιχήματα σε αθλήματα, διαγωνισμούς και αγώνες όπου ο παίκτης τοποθετεί τα στοιχήματα για τα γεγονότα ή τις αγορές (markets) που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον και των οποίων τα αποτελέσματα καθορίζονται από γεγονότα ανεξάρτητα από το σύστημα. Οι προδιαγραφές του παρόντος τμήματος είναι γενικής φύσεως και δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένα είδη σπορ, διαγωνισμούς, αγώνες, ή στοιχήματα. Η πρόθεση είναι να καλύψει τα σπορ, διαγωνισμούς, αγώνες και τύπους στοιχηματισμού που είναι γνωστά και τα οποία επιτρέπονται από το νόμο και να παράσχει το πλαίσιο για τους μελλοντικούς τύπους στοιχηματισμού.

Το σύστημα στοιχηματισμού πρέπει να μπορεί να αναστείλει τα ακόλουθα:

α) Όλα τα στοιχήματα.

β) Μεμονωμένα γεγονότα.

γ) Μεμονωμένες αγορές.

δ) Μεμονωμένες συσκευές στοιχηματισμού (εάν υπάρχουν).

ε) Σύνδεση μεμονωμένων παικτών (αν υπάρχει).

Όταν αναστέλλονται τα στοιχήματα για ένα ενεργό γεγονός, πρέπει να γίνει μια καταχώρηση σε ένα αρχείο καταγραφής ελέγχου που περιλαμβάνει το λόγο της αναστολής.

21.2 Απαιτήσεις στοιχηματισμού (wagering requirements)

21.2.1 Πληροφορίες στοιχηματισμού (wagering information).

Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση του παίκτη για γεγονότα/αγορές (και συναφή είδη στοιχήματος) που διατίθενται στο σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση, καθώς και τις μεθόδους για την τοποθέτηση ενός στοιχήματος:

α) Ένας κατάλογος, ή ισοδύναμη παρουσίαση, όλων των διαθέσιμων τύπων στοιχήματος πρέπει να τίθεται στη διάθεση του παίκτη.

β) Ο παίκτης πρέπει να είναι σε θέση να βλέπει τις περιγραφές των τύπων στοιχήματος πριν από την τοποθέτηση ενός στοιχήματος (π.χ. μέσω υπερσυνδέσμου (hotlink) σε μια οθόνη βοήθειας / κανόνων).

γ) Η περιγραφή του κάθε τύπου στοιχηματισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες επιλογές στοιχημάτων για αυτόν τον τύπο.

δ) Ένας κατάλογος, ή ισοδύναμη παρουσίαση, όλων των ενεργών γεγονότων/αγορών πρέπει να τίθενται στη διάθεση του παίκτη.

21.2.2 Τοποθέτηση στοιχημάτων (Placing Wagers)

α) Κανένα ποσό στοιχήματος δε μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το τρέχον υπόλοιπο στο λογαριασμό του παίκτη

β) Η μέθοδος τοποθέτησης στοιχήματος πρέπει να είναι απλή (straightforward), με όλες τις επιλογές (συμπεριλαμβανομένης της σειράς τοποθέτησής τους, ανάλογα με την περίπτωση) να είναι προφανείς σε ένα τυπικό «απλό» παίκτη (typical player).

γ) Όταν το στοίχημα περιλαμβάνει συνδυαστικά γεγονότα/αγορές (combining events/markets) (π.χ.: Διπλά/Τριπλά στοιχήματα (Doubles/Trebles bets)), αυτές οι ομαδοποιήσεις (groupings) πρέπει να είναι προφανείς στον παίκτη, δεδομένου του συνδυασμού των πληροφοριών στη σελίδα στοιχημάτων και στην οθόνη βοήθειας/κανόνων.

δ) Πρέπει να υπάρχει σαφής κοινοποίηση ότι το στοίχημα έχει γίνει αποδεκτό από το σύστημα και τα στοιχεία του πραγματικού στοιχήματος που έγινε αποδεκτό πρέπει να παρέχονται στον παίκτη από τη στιγμή που το εν λόγω στοίχημα έγινε αποδεκτό (π.χ. εμφανίζεται ως ένα κουπόνι στοιχήματος (betting ticket) με λεπτομέρειες για το στοίχημα, σε συνδυασμό με γενικές πληροφορίες στοιχήματος που παρουσιάζονται στην οθόνη βοήθειας/κανόνων)

ε) Εάν μια προσπάθεια στοιχήματος απορριφθεί (εξ ολοκλήρου ή εν μέρει) από την πλατφόρμα τυχερών παιγνίων, ο παίκτης πρέπει να ενημερώνεται για το λόγο(-ους) της απόρριψης.

στ) Το υπόλοιπο του λογαριασμού του παίκτη πρέπει να χρεωθεί με το ποσό του στοιχήματος όταν λαμβάνεται γνωστοποίηση της αποδοχής του στοιχήματος από το σύστημα.

ζ) Η επιβεβαίωση στοιχήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει το ποσό του στοιχήματος που έγινε αποδεκτό από το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση.

21.2.3 Μαζική τοποθέτηση στοιχημάτων (Bulk placement of wagers).

Αυτή η ενότητα αναφέρεται σε στοιχήματα που μπορούν να τοποθετηθούν μαζικά.

α) Ειδοποίηση αποδοχής ή απόρριψης ενός στοιχήματος μπορεί να γίνει μέσω ενός αρχείου καταγραφής-αρχειοθέτησης (log file).

β) Εάν η ροή των στοιχημάτων διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να υπάρχει επιλογή στη διάθεση του παίκτη που να προσδιορίσει το σημείο στη ροή των στοιχημάτων στο οποίο έγινε η διακοπή.

γ) Το υπόλοιπο του λογαριασμού θα πρέπει να χρεώνεται με το ποσό του στοιχήματος όταν γνωστοποιείται από το σύστημα η αποδοχή για κάθε στοίχημα.

δ) Κανένα στοίχημα στη ροή στοιχημάτων δε μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το τρέχον εναπομείναν υπόλοιπο του λογαριασμού. Αν επιχειρείται ένα τέτοιο στοίχημα, θα πρέπει να σταματά ολόκληρη η ροή στοιχημάτων.

21.2.4 Ακυρώσεις.

α) Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προσπάθειας ακύρωσης οποιουδήποτε από τα τρέχοντα στοιχήματα, εξαιρουμένων του ζωντανού στοιχήματος (in running betting).

β) Η μέθοδος εκτέλεσης της ακύρωσης πρέπει να είναι να είναι απλή (straightforward).

γ) Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης μέσω του μηχανισμού αναζήτησης.

δ) Το υπόλοιπο του λογαριασμού του παίκτη πρέπει να ενημερώνεται/επικαιροποιείται (updated) για τις επιτυχείς ακυρώσεις με το ποσό του στοιχήματος που ακυρώνεται.

ε) Η ακύρωση δεν πρέπει να επιτρέπεται από τη στιγμή που το πρώτο μέρος του αποτελέσματος του γεγονότος γνωστοποιείται.

στ) Ο παίκτης πρέπει να έχει πρόσβαση σε οποιονδήποτε κανονισμό σχετικό με την απαγόρευση των ακυρώσεων π.χ. μετά από μια ορισμένη χρονική περίοδο.

21.2.5 Κλείσιμο Γεγονότος/λήξη στοιχηματικού γεγονότος (Event/Market Close).

α) Το σύστημα πρέπει να εφαρμόσει ένα αυτόματο κλείσιμο στοιχηματισμού γεγονότος όταν φτάσει η προγραμματισμένη ώρα για το γεγονός.

Σημειώστε ότι αυτό δεν αποκλείει την εφαρμογή σε τρέχον στοίχημα.

β) Μπορεί να υπάρχει χειροκίνητη παράκαμψη (manual override) στο αυτόματο κλείσιμο βάσει χρόνου.

γ) Οι παίκτες σε μια συνεδρία παίκτη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δουν πότε ένα γεγονός ή μια αγορά είναι κλειστή (με την αμέσως επόμενη αλληλεπίδραση του παίκτη με την ιστοσελίδα, η οποία προκαλεί ανανέωση στις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη).

δ) Δεν είναι δυνατός ο στοιχηματισμός σε κλειστά γεγονότα ή αγορές. Η απαίτηση αυτή δεν αποκλείει την εφαρμογή της σε ζωντανό στοίχημα.

στ) Είναι δυνατόν να ανοίξει εκ νέου ένα γεγονός ή μια αγορά, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Οι παίκτες πρέπει να είναι σε θέση να δουν πότε ένα γεγονός ή μια αγορά ανοίγει εκ νέου (με την αμέσως επόμενη αλληλεπίδραση του παίκτη με την ιστοσελίδα, η οποία προκαλεί ανανέωση στις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη).

21.2.6 Ζωντανό στοίχημα (In-running betting).

Η οθόνη βοήθειας κανόνων ή/και οι όροι και προϋποθέσεις για την ιστοσελίδα πρέπει να περιέχουν μια εξήγηση στον παίκτη για τις καθυστερήσεις του συστήματος που εφαρμόζονται για την άμβλυνση των επιπτώσεων των παικτών που έχουν πιο επικαιροποιημένες πληροφορίες ή ταχύτερες συνδέσεις στο Διαδίκτυο.

21.3 Αποτελέσματα

21.3.1 Δημοσίευση Αποτελεσμάτων (Posting results)

α) Το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να ενημερώνει τον παίκτη για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται και δημοσιεύονται αξιόπιστα επίσημα αποτελέσματα για αθλήματα / διαγωνισμούς / αγώνες.

β) Το σύστημα αλληλεπίδρασης του παιγνίου πρέπει να ενημερώνει με σαφήνεια τον παίκτη για τα μέσα με τα οποία θα καθορίζεται ένα νικηφόρο στοίχημα.

γ) Οι διαθέσιμοι στον παίκτη κανόνες πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια το τι πρόκειται να συμβεί όταν υπάρχει η δυνατότητα σε πολλαπλά γεγονότα/αγορές να μοιράζονται το ίδιο αποτέλεσμα σε περίπτωση νίκης [π.χ. ισοπαλία (dead heat)].

δ) Οι διαθέσιμοι στον παίκτη κανόνες πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια την κατάσταση νικητήριων αποτελεσμάτων που τέθηκαν για αθλήματα / διαγωνισμούς / αγώνες, τα οποία όμως δεν είχαν προσφερθεί για στοιχηματισμό.

ε) Οι διαθέσιμοι στον παίκτη κανόνες πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια το τι πρόκειται να συμβεί όταν μόνο ένα μέρος του αθλήματος / διαγωνισμού / αγώνα αποσύρεται, καλύπτοντας θέματα όπως:

i) Περιπτώσεις όπου όλα τα στοιχήματα σε τμήμα του αθλήματος / διαγωνισμού / αγώνα χάνονται όταν αυτό το τμήμα αποσυρθεί,

ii) Περιπτώσεις όπου όλα τα στοιχήματα σε τμήμα του αθλήματος / διαγωνισμού / αγώνα επιστρέφονται (refunded) όταν αυτό το τμήμα αποσυρθεί

iii) Διαχείριση του αποσυρθέντος τμήματος του αθλήματος / διαγωνισμού / αγώνα για στοιχήματα που αφορούν πολλαπλά γεγονότα/αγορές (π.χ. parlays).

στ) Εάν ένα άθλημα / διαγωνισμός / αγώνας ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο, τότε όλα τα στοιχήματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο γεγονότα / αγορές που συνδέονται με το άθλημα / διαγωνισμό / αγορά πρέπει να επιστραφούν στο ακέραιο.

ζ) Τύποι στοιχήματος που περιλαμβάνουν πολλαπλά γεγονότα/αγορές (π.χ. parlays) πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη λογική ότι κάθε επιλογή για το συγκεκριμένο σκέλος γεγονότος/αγοράς που ματαιώθηκε είναι ένα νικηφόρο στοίχημα (προκειμένου να επιτραπεί στο στοίχημα parlay να παραμείνει ενεργό), αλλά με 1.00 απόδοση (with a 1.00 payout) (δηλαδή: δεν υπάρχει κέρδος για τον παίκτη), η οποία με τη σειρά της προκαλεί την αντίστοιχη αναπροσαρμογή της πιθανή πληρωμής για το συνολικό στοίχημα parlay (overall parlay wager).

21.3.2 Εισαγωγή Αποτελεσμάτων

α) Τα αποτελέσματα δεν μπορούν να εισαχθούν σε ένα γεγονός/αγορά, εκτός αν το γεγονός/αγορά είναι κλειστό. Αυτό δεν αποκλείει το ξεκαθάρισμα (settling) των γεγονότων/αγορών σε οποιοδήποτε άθλημα/διαγωνισμό/ αγώνα πριν αυτό ολοκληρωθεί και βγει αποτέλεσμα.

β) Η εισαγωγή αποτελεσμάτων πρέπει να περιλαμβάνει την καταχώρηση όλων των πληροφοριών που μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση όλων των τύπων στοιχήματος που προσφέρονται για το συγκεκριμένο γεγονός/αγορά, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα στοιχήματα έχουν τοποθετηθεί στην πραγματικότητα ή όχι.

γ) Τα αποτελέσματα μπορεί να αλλάξουν, αλλά όχι μετά την επιβεβαίωσή τους, εκτός από την περίπτωση νέου διακανονισμού.

21.3.3 Εμφάνιση αποτελεσμάτων

α) Γίνεται αποδεκτό ότι το σύστημα αναπόφευκτα, έως έναν εύλογο βαθμό, θα υπόκειται σε καθυστέρηση επιβεβαίωσης αποτελεσμάτων και καθυστέρηση συγχρονισμού όσον αφορά στην ενημέρωση των πληροφοριών που εμφανίζονται στην οθόνη του παίκτη, και είναι πιθανό ότι οι πληροφορίες αυτές θα ενημερώνονται μόνο στην επόμενη αλληλεπίδραση του παίκτη με την ιστοσελίδα, η οποία προκαλεί την ανανέωση των πληροφοριών που εμφανίζονται στην οθόνη.

β) Οι παίκτες σε μια συνεδρία παίκτη πρέπει να είναι σε θέση να δουν τα αποτελέσματα, όταν ένα γεγονός/αγορά είναι κλειστό.

γ) Ο παίκτης πρέπει να είναι σε θέση να δει τα αποτελέσματα οποιασδήποτε γεγονότος/αγορά που έχει αποφασισθεί-ολοκληρωθεί (decided), από τη στιγμή που τα αποτελέσματα έχουν επιβεβαιωθεί.

δ) Οι παίκτες πρέπει να είναι σε θέση να δουν οποιαδήποτε αλλαγή των αποτελεσμάτων.

ε) Όταν τα επιμέρους ποσά του στοιχήματος συγκεντρώνονται σε μέρη, ο παίκτης πρέπει να είναι σε θέση να δει τα μερίσματα όλων των στοιχημάτων που έχουν αποφασισθεί-ολοκληρωθεί (decided), από τη στιγμή που τα αποτελέσματα έχουν επιβεβαιωθεί.

21.4 Κέρδη (Winnings)

21.4.1 Πληρωμή κερδών.

Τα νικηφόρα στοιχήματα (winning wagers) πρέπει να πιστώνονται απευθείας στον λογαριασμό του παίκτη, όταν τα αποτελέσματα τoυ γεγονότος/αγοράς καταχωρηθούν, επιβεβαιωθούν και τακτοποιηθούν (entered, confirmed and settled). Αν ο παίκτης δεν είναι σε ενεργή συνεδρία παίκτη, όταν τα αποτελέσματα καταχωρούνται και επιβεβαιώνονται, είναι αποδεκτό να μεταφέρονται τα κέρδη, την επόμενη φορά που θα εισέλθει στο λογαριασμό π.χ. στην επόμενη συνεδρία παίκτη ή στο επόμενο αίτημα απόσυρσης (χρηματικού ποσού) από λογαριασμό.

21.4.2 Στρογγυλοποίηση (Rounding).

Όταν ο υπολογισμός των πληρωμών μπορεί να περιλαμβάνει στρογγυλοποίηση, πληροφορίες για το πώς θα διαχειρίζεται το σύστημα αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να παρέχονται στον παίκτη μέσω της οθόνης βοήθειας/κανόνων, οι οποίοι θα πρέπει να καθορίζουν σαφώς τι πρόκειται να συμβεί:

α) Το επίπεδο στρογγυλοποίησης (π.χ. 5 λεπτά) θα πρέπει να συζητηθεί

β) Η στρογγυλοποίηση προς τα πάνω, προς τα κάτω (περικοπής), ή η αληθινή στρογγυλοποίηση, θα πρέπει να συζητηθούν

γ) Η μέτρηση της στρογγυλοποίησης ποσών πρέπει να πραγαμτοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες. (metering of rounding amounts)

21.4.3 Επιλογές Απόσυρσης (Withdrawn Selections).

Οι διαθέσιμοι στον παίκτη κανόνες πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια το τι πρόκειται να συμβεί όταν μόνο ένα μέρος του αθλήματος/ διαγωνισμού/αγώνα αποσύρεται, καλύπτοντας θέματα όπως:

α) περιστάσεις όπου όλα τα στοιχήματα σε αυτό το τμήμα του αθλήματος/διαγωνισμού/αγώνα χάνονται, όταν αυτό αποσύρεται

β) περιστάσεις όπου όλα τα στοιχήματα σε αυτό το τμήμα του αθλήματος/διαγωνισμού/αγώνα επιστρέφονται, όταν αυτό αποσύρεται

γ) διαχείριση του αποσυρθέντος τμήματος του αθλήματος/διαγωνισμού/αγώνα για στοιχήματα που αφορούν πολλαπλά γεγονότα/αγορές (π.χ. parlays)

δ) διαχείριση επιλογών που έχουν επαναφερθεί – ειδικά αν προσφέρονται επιλογές πεδίου“Field”

21.4.4 Ματαιωμένα γεγονότα (Abandoned Events).

α) Εάν ένα άθλημα/διαγωνισμός/αγορά ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο, τότε όλα τα στοιχήματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο γεγονότα/αγορές που σχετίζονται με αυτό, πρέπει να επιστραφούν στο ακέραιο.

β) Τύποι στοιχήματος που περιλαμβάνουν πολλαπλά γεγονότα/αγορές (π.χ. parlays) πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη λογική ότι κάθε επιλογή για το συγκεκριμένο σκέλος γεγονότος/αγοράς που ματαιώθηκε είναι ένα νικηφόρο στοίχημα με απόδοση 1 (προκειμένου να επιτραπεί στο στοίχημα parlay να παραμείνει ενεργό).

21.5 Στοιχήματα Καθορισμένης Απόδοσης (Fixed Odds Wagers)

21.5.1 Γενική δήλωση.

Αυτή η ενότητα αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για τους τύπους στοιχημάτων, όπου η πληρωμή πρέπει να είναι καθορισμένη (fixed) κατά την τοποθέτηση του στοιχήματος. Οι παίκτες πρέπει να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε όλες τις τρέχουσες αποδόσεις (odds) /πληρωμές για όλα τα διαθέσιμα γεγονότα / αγορές ανά πάσα στιγμή. Εκτός από τις γενικές απαιτήσεις ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:

21.5.2 Στοιχήματα

α) Εάν το στοίχημα θα μπορούσε να αφορά περισσότερα από ένα πίνακα βραβείων (prize table), το σύστημα πρέπει να αποθηκεύει και η επιβεβαίωση πρέπει να αναφέρει σε ποιο πίνακα βραβείων (prize table) εφαρμόζεται-αναφέρεται.

β) Εάν το στοίχημα περιλαμβάνει τύπους στοιχήματος, όπου ο πίνακας βραβείων (prize table) μπορεί να αλλάξει δυναμικά, το σύστημα πρέπει να αποθηκεύει και η επιβεβαίωση πρέπει να αναφέρει την πληρωμή(ες) πίνακα βραβείων (π.χ. αποδόσεις (odds)) που θα ισχύουν για αυτό το στοίχημα σε περίπτωση που είναι νικηφόρο.

21.5.3 Περιορισμός Ευθύνης (Limitation of liability).

Οι διαθέσιμοι στον παίκτη κανόνες πρέπει να δηλώνουν με σαφήνεια περιπτώσεις όπου η δυνητική ευθύνη μπορεί να μειωθεί για μελλοντικά γεγονότα/αγορές με οποιονδήποτε τρόπο, όπως:

α) Κατ’ αναλογίαν (Prorating) – μείωση των μεγάλων νικητών σε ένα γεγονός/αγορά, όταν η συνολική ευθύνη πληρωμής είναι μεγάλη

β) τα όρια ευθύνης (liability limits)- Τα στοιχήματα απορρίπτονται αυτόματα εάν η ευθύνη για ένα γεγονός/αγορά υπερβεί ένα προκαθορισμένο όριο

γ) Μερική αποδοχή στοιχήματος/ μερική απόρριψη στοιχήματος – οποιεσδήποτε περιστάσεις κατά τις οποίες ένα στοίχημα απορρίπτεται εν μέρει ή πλήρως. Αυτό συνήθως ακολουθείται από μια μεταβολή των αποδόσεων / πληρωμών (odds/payouts).

21.5.4 Τροποποίηση Πληρωμής Βραβείου (Prize payout modification)

α) Οι κανόνες που τίθενται στη διάθεση του παίκτη πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια περιπτώσεις, κατά τις οποίες επιτρέπεται να τροποποιηθούν δυναμικά οι αποδόσεις/πληρωμές (odds/payouts) σε ένα γεγονός/αγορά.

β) Οι παίκτες πρέπει να μπορούν να δουν τις αλλαγές στις αποδόσεις / πληρωμές (odds/payouts).

γ) Μετέπειτα πρόσβαση (subsequent access) σε αποδόσεις /πληρωμές (odds/payouts), για παράδειγμα: μέσω ενός υπερσυνδέσμου , πρέπει να απεικονίζει τις τρέχουσες τιμές.

δ) Γίνεται αποδεκτό ότι το σύστημα αναπόφευκτα, έως ένα βαθμό, θα υπόκειται σε καθυστέρηση επιβεβαίωσης αποτελεσμάτων και καθυστέρηση συγχρονισμού όσον αφορά στην ενημέρωση των πληροφοριών που εμφανίζονται στην οθόνη του παίκτη, και είναι πιθανό ότι οι πληροφορίες αυτές θα ενημερώνονται μόνο στην επόμενη αλληλεπίδραση του παίκτη με την ιστοσελίδα, η οποία προκαλεί την ανανέωση των πληροφοριών που εμφανίζονται στην οθόνη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη, το σύστημα πρέπει να προσδιορίσει καταστάσεις όπου ο παίκτης έχει τοποθετήσει ένα στοίχημα για το οποίο οι σχετικές αποδόσεις /πληρωμές (odds/payouts) έχουν αλλάξει (αλλά ακόμη δεν έχουν ανανεωθεί στην οθόνη του παίκτη), και να ειδοποιεί τον παίκτη αναλόγως καθώς και να ζητά επιβεβαίωση του στοιχήματος λαμβάνοντας υπόψη τις νέες αποδόσεις /πληρωμές (odds/payouts).

21.5.5 Αναπροσαρμογές σε στοιχήματα καθορισμένης απόδοσης (Adjustments to Fixed Prize Payouts).

Οι κανόνες που τέθηκαν στη διάθεση του παίκτη πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια τις περιπτώσεις, όταν οι αποδόσεις/πληρωμές (odds/payouts) πρέπει να αναπροσαρμοστούν, όπως:

α) Πολλαπλά αποτελέσματα νίκης (π.χ. ισοπαλίας [dead heats)]

β) Επιλογές απόσυρσης για τις οποίες τα στοιχήματα επιστρέφονται

γ) Ματαιωμένα σκέλη του parlays (Abandoned legs of parlays)

δ) Κατ’ αναλογίαν (Prorating).

21.6 Αμοιβαίου Τύπου Στοιχήματα

21.6.1 Γενική δήλωση

Αυτή η ενότητα αφορά ειδικές απαιτήσεις για τους τύπους στοιχημάτων, όπου τα επιμέρους στοιχήματα συγκεντρώνονται σε κληρώσεις. Όταν τα αποτελέσματα του γεγονότος κάθε κλήρωσης διαιρούνται με το συνολικό ποσό στοιχηματισμού των νικηφόρων επιλογών για να σχηματίσει το μοναδικό ποσό πληρωμής για αυτό τον τύπο στοιχήματος.

21.6.2. Προμήθεια (Commission).

Το ύψος της προμήθειας για κάθε τύπο στοιχήματος πρέπει να εμφανίζεται πλήρως στη σχεδίαση.

21.6.3. Μερίσματα (Dividents).

Οι κανόνες για τον υπολογισμό του μερίσματος πρέπει να εγκριθούν από την αρχή με τη σχετική δικαιοδοσία. Θέματα που πρέπει να επιλυθούν είναι τα εξής:

α) Μαθηματικός Τύπος Μερίσματος (Divident formula).

β) Διαχείριση των αποσυρόμενων επιλογών. (Handling of withdrawn selections).

γ) Διαχείριση πολλαπλών νικητών σε τύπο στοιχήματος μέσω ισοπαλίας (dead heats), ματαιωμένων γεγονότων κ.λπ.

δ) Διαχείριση αναβληθέντων γεγονότων.

ε) Η διαχείριση των περιστάσεων όπου δεν υπάρχουν νικητές της κλήρωσης, πρέπει να εγκριθεί από την αρχή με τη σχετική δικαιοδοσία. Θέματα που θα αναφέρονται είναι τα εξής:

i) τα επίπεδα countback

ii) προοδευτικά Τζάκποτ

iii) τις επιστροφές της κλήρωσης (με ή χωρίς την προμήθεια που αφαιρείται)

στ) Η αντιμετώπιση των ελάχιστων κερδών των νικητών, τον υπολογισμό άλλων μερισμάτων και πιθανών επιδοτήσεων της κλήρωσης. (possible pool subsidies)

ζ) Η αντιμετώπιση των στοιχημάτων πεδίου  στην περίπτωση που συμβούν αλλαγές στην κατάσταση του καθεστώτος ανάκλησης των επιλογών π.χ. αποκατάσταση επιλογής.

21.6.4 Στοιχήματα

α) Ο παίκτης πρέπει να είναι σε θέση να δει επικαιροποιημένες πληροφορίες για αναμενόμενες αποδόσεις /πληρωμές (odds/payouts) για απλές κληρώσεις πονταρίσματος.

β) Ο παίκτης πρέπει να είναι σε θέση να δει επικαιροποιημένες αξίες του συνόλου των επενδύσεων για όλες τις απλές κληρώσεις pool πονταρίσματος (wagering pools).

γ) Γίνεται αποδεκτό ότι το σύστημα αναπόφευκτα, έως ένα βαθμό, θα υπόκειται σε καθυστέρηση επιβεβαίωσης αποτελεσμάτων και καθυστέρηση συγχρονισμού όσον αφορά στην ενημέρωση των πληροφοριών που εμφανίζονται στην οθόνη του παίκτη, και είναι πιθανό ότι οι πληροφορίες αυτές θα ενημερώνονται μόνο στην επόμενη αλληλεπίδραση του παίκτη με την ιστοσελίδα, η οποία προκαλεί την ανανέωση των πληροφοριών που εμφανίζονται στην οθόνη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη, το σύστημα πρέπει να προσδιορίσει καταστάσεις όπου ο παίκτης έχει τοποθετήσει ένα στοίχημα για το οποίο οι σχετικές αποδόσεις /πληρωμές (odds/payouts) έχουν αλλάξει (αλλά ακόμη δεν έχουν ανανεωθεί στην οθόνη του παίκτη), και ειδοποιεί τον παίκτη αναλόγως και ζητά επιβεβαίωση του στοιχήματος λαμβάνοντας υπόψη τις νέες αποδόσεις /πληρωμές (odds/payouts).

δ) Για πολύπλοκες pool κληρώσεις στοιχηματισμού (wagering pools), γίνεται αποδεκτό ότι μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στην σε πραγματικό χρόνο ακρίβεια των εκτιμήσεων των διανεμόμενων κερδών, που εμφανίζονται στον παίκτη.

ε) Ο παίκτης πρέπει να είναι σε θέση να δει τα αποτελέσματα όλων των γεγονότων που έχουν αποφασισθεί (decided) συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

στ) Ο παίκτης πρέπει να είναι σε θέση να δει τα μερίσματα όλων των ειδών στοιχήματος που έχουν αποφασισθεί (decided), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

ζ) Ο παίκτης πρέπει να είναι σε θέση να δει τις επιλογές απόσυρσης (χρηματικού ποσού –withdrawn selections) για όλα τα γεγονότα.

21.7 Συστήματα Εξωτερικού Στοιχήματος (External Wagering Systems)

21.7.1 Γενική δήλωση

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στις απαιτήσεις για τους τύπους γεγονότων όπου τα στοιχήματα που τοποθετούνται μέσω του Συστήματος Τυχερών Παιγνίων με αλληλεπίδραση προωθούνται σε ένα εξωτερικό σύστημα στοιχηματισμού το οποίο ελέγχει το στοιχηματισμό, επεξεργάζεται τα αποτελέσματα και καθορίζει τα νικηφόρα στοιχήματα. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η διασύνδεση του συστήματος τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση με ένα σύστημα totalisator.

21.7.2 Επικοινωνίες (communications).

Η επικοινωνία με ένα εξωτερικό σύστημα πονταρίσματος πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του σημείου τεχνικοί έλεγχοι.

α) Ο ενδιαφερόμενος πάροχος (operator) πρέπει να αιτιολογήσει την ασφάλεια που σχετίζεται με όλες τις επικοινωνίες μέσω μιας επίσημης ανάλυσης κινδύνου (formal risk analysis).

β) Όλες οι επικοινωνίες πρέπει να καταγράφονται σε ένα αρχείο καταγραφής-αρχειοθέτησης (log), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρχείων καταγραφής συναλλαγών.

21.7.3 Πληροφορίες

α) Εάν το εξωτερικό σύστημα στοιχηματισμού παρέχει υπηρεσίες για στοιχήματα αμοιβαίου τύπου (pari-mutuel wagering facilities) στο σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση, θα πρέπει να διαβιβάζει (pass) περιοδικά εκτιμήσεις τρεχόντων μερισμάτων των ενεργών κληρώσεων στο σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση. Προειδοποιήσεις (Cautionary notes) πρέπει να συνοδεύουν τις εν λόγω εκτιμήσεις.

β) Εάν το εξωτερικό σύστημα στοιχηματισμού παρέχει υπηρεσίες προοδευτικού τζάκποτ (progressive jackpot facilities) στο σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση, θα πρέπει περιοδικά να διαβιβάζει (pass) τα τρέχοντα ποσά προοδευτικού τζάκποτ στο σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση. Προειδοποιήσεις (Cautionary notes) πρέπει να συνοδεύουν τέτοιες προβλέψεις (ειδικά αν οι ακυρώσεις επιτρέπονται).

γ) Εάν το εξωτερικό σύστημα στοιχηματισμού παρέχει υπηρεσίες στοιχηματισμού σταθερής απόδοσης (fixed price wagering facilities) στο σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση, όπου ο πίνακας αποδόσεων/βραβείου (odds/prize) μπορεί να αλλάξει δυναμικά, θα πρέπει να διαβιβάζει (pass) τις τρέχουσες αποδόσεις (odds) στο σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση οποτεδήποτε αλλάξουν.

δ) Το εξωτερικό σύστημα στοιχηματισμού πρέπει να διαβιβάζει (pass) πληροφορίες σχετικά με αλλαγή της κατάστασης γεγονότος στο Σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση κάθε φοράπου συμβαίνει η αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων:

i) απόσυρση/επαναφορά επιλογών

ii) αλλαγή ώρας έναρξης του γεγονότος

iii) άνοιγμα/κλείσιμο γεγονότος

iv) εισαγωγή/τροποποίηση αποτελεσμάτων

v) επιβεβαίωση αποτελεσμάτων

vi) ματαίωση γεγονότος

21.7.4 Στοιχήματα (Wagers)

α) Στοιχήματα που τίθενται στο Σύστημα Τυχερών Παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να λάβουν σαφή απόδειξη της αποδοχής, της μερικής αποδοχής (και λεπτομέρειες) ή της απόρριψης από το εξωτερικό σύστημα στοιχηματισμού.

β) Αν το κόστος του στοιχήματος καθορίζεται από το εξωτερικό σύστημα, θα πρέπει να υπάρξει μια ακολουθία θετικής επιβεβαίωσης η οποία να επιτρέψει στον παίκτη να αποδεχθεί το κόστος του στοιχήματος και το Σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση να πιστοποιήσει ότι υπάρχουν αρκετά κεφάλαια στον λογαριασμό του παίκτη για την κάλυψη του κόστους. Αυτή η δραστηριότητα πρέπει να ασκείται από το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πριν από μια προσφορά σε ένα εξωτερικό σύστημα πονταρίσματος.

γ) Το υπόλοιπο του λογαριασμού θα πρέπει να χρεώνεται με ένα ποσό που ισούται με την προσφορά (και το κόστος) για το εξωτερικό σύστημα στοιχηματισμού. Τα κεφάλαια παραμένουν ως «εκκρεμής» (pending) συναλλαγή με καταγεγραμμένες τις λεπτομέρειες της προσφοράς στο εξωτερικό σύστημα στοιχηματισμού καταγεγραμμένα-αρχειοθετημένα (logged) (σύμφωνα με τις απαιτήσεις καταγραφής συναλλαγών) . Με την παραλαβή της επιβεβαίωσης (η οποία θα καταγραφεί) από το εξωτερικό σύστημα στοιχηματισμού θα πραγματοποιηθούν κατάλληλες προσαρμογές στους «εκκρεμείς» (pending) λογαριασμούς και στους λογαριασμούς παικτών (αν είναι απαραίτητη η επιστροφή ποσού (refund) λόγω μερικής αποδοχής ή λόγω απόρριψης της προσφοράς).

δ) αιτήσεις ακύρωσης από το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να λαμβάνουν σαφή απόδειξη της αποδοχής ή απόρριψης από το εξωτερικό σύστημα στοιχηματισμού.

ε) Το υπόλοιπο του λογαριασμού δεν πρέπει να πιστώνεται από το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση μέχρι τη λήψη της τελικής επιβεβαίωσης από το εξωτερικό σύστημα στοιχηματισμού συμπεριλαμβανομένου και του ποσού ακύρωσης.

21.7.5. Αποτελέσματα.

Όταν τα αποτελέσματα καταχωρούνται και επιβεβαιώνονται στο εξωτερικό σύστημα στοιχηματισμού, κάθε νικηφόρο στοίχημα που έχει τοποθετηθεί από το Σύστημα Τυχερών Παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει να μεταφέρεται σε αυτό μαζί με το ποσό της νίκης. Οι λογαριασμοί των παικτών πρέπει να ενημερωθούν-επικαιροποιηθούν (updated) με τα κέρδη.

21.7.6 Επανεκκίνηση και επαναφορά (restart and recovery).

Η διαδικασία όλων των δραστηριοτήτων στοιχηματισμού μεταξύ των δύο συστημάτων δεν πρέπει να επηρεάζονται δυσμενώς από επανεκκίνηση/επαναφορά οποιουδήποτε από τα συστήματα (π.χ. συναλλαγές στοιχημάτων δεν πρέπει να χαθούν ή να διπλοεγγραφούν λόγω της επαναφοράς του ενός ή του άλλου συστήματος).

 21.8 Ιστορικό και Καταγραφές-Αρχειοθετήσεις Στοιχημάτων (Wager History and Logs)

21.8.1 Ιστορικό Στοιχήματος (Wager History).

Για τα παίγνια που περιλαμβάνουν στοιχήματα για ένα μελλοντικό γεγονός, όπως με αθλητικά στοιχήματα ή περιοδική κλήρωση τυχερού παιγνίου, πρέπει να παρέχεται ένα «Ιστορικό Στοιχήματος» (Wager History). Το ιστορικό θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια ότι πρόκειται για το ιστορικό προηγούμενων στοιχημάτων, και πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες (κατ’ελάχιστον):

α) η ημερομηνία και η ώρα τοποθέτησης του στοιχήματος

β) Η περιγραφή της τελικής έκβασης του παιγνίου για την οποία έγινε το στοίχημα, είτε με γραφικά είτε μέσω ενός σαφούς μηνύματος κειμένου.

γ) Το συνολικό ποσό/πιστώσεις των παικτών με την τοποθέτηση του στοιχήματος.

δ) Το συνολικό ποσό/πιστώσεις των παικτών με την διευθέτηση του στοιχήματος.

ε) Συνολικό ποσό που στοιχηματίστηκε, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πολλαπλασιαστών

στ) Το συνολικό ποσό/πιστώσεις που κέρδισε για το στοίχημα (συμπεριλαμβανομένου του Προοδευτικού Τζάκποτ).

ζ) Τυχόν επιλογές του παίκτη που εμπλέκονται στο στοίχημα

η) Αποτελέσματα τυχόν ενδιάμεσων φάσεων του στοιχήματος.

21.8.2 Καταγραφές- Αρχειοθετήσεις (Logs).

Όλες οι συναλλαγές στοιχηματισμού γεγονότων μεγάλης σπουδαιότητας πρέπει να είναι καταγεγραμμένες στο σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση. Η απόφαση για το τι συνιστά συναλλαγές μεγάλης σπουδαιότητας θα πρέπει να παρθεί για κάθε περίπτωση ξεχωριστά και, ως ελάχιστο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη:

α) Όλες οι επικοινωνίες συμπεριλαμβανομένων προσφορών για την τοποθέτηση, τροποποίηση-επιδιόρθωση (amend) ή ακύρωση ενός στοιχήματος που έβαλε ο παίκτης και πριν η προσφορά γίνεται αποδεκτή.

β) Αποδοχή στοιχηματισμού (sells), απορρίψεις (συμπεριλαμβανομένου του λόγου απόρριψης) και ακυρώσεις.

γ) Νίκες που προστίθενται στους λογαριασμούς παικτών.

δ) Αλλαγή των αποδόσεων/πληρωμών (odds/payouts), προμηθειών, ποσοστών, ή άλλων επιλογών πληρωμής (μη συμπεριλαμβανομένων των δυναμικών αποδόσεων/ρυθμίσεων πληρωμών [not including dynamic odds/payouts setting)]ε) Αλλαγή καθεστώτος γεγονότος/αγοράς:

i) Έναρξη/ διακοπή στοιχηματισμού.

ii) Εισαγωγή/τροποποιήσεις/επιβεβαίωση αποτελεσμάτων.

iii) Απόσυρση/επανατοποθέτηση (withdrawal/reinstatements) των τύπων στοιχήματος στο πλαίσιο του γεγονότος/αγοράς.

iv) Ματαιωμένα γεγονότα/αγορές.

v) Τροποποίηση/παράκαμψη της ώρας έναρξης (start times).

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 12:05 | The Remote Gambling Association (RGA)

  21.2.4 Cancellations: It is unclear whether this limitation requires players to be allowed to cancel placed bets. If that is the case, we would strongly recommend removing it given the nature of bookmaking and risk management. Additionally, features like “Cash-out” that allow the pay-out of bets that have not been settled yet should not be prohibited or taken into consideration here since it is a separate product feature.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:03 | Intralot

  21.2.4 Ακυρώσεις.
  Προτείνεται να εξαιρεθούν κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπως:
  o Όταν το στοιχηματικό γεγονός έχει ξεκινήσει.
  o ‘Όταν υπάρχει αλλαγή αποδόσεων για οποιοδήποτε τύπο στοιχήματος – αγορά.

  Η δυνατότητα ακύρωσης δεν θα πρέπει να είναι αυτοματοποιημένη.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 20:42 | bet365

  “21.2.1 Wagering information. “
  Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις – Σημεία (α) & (γ)
  “21.2.4 Ακυρώσεις “
  Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις – Σημεία (α), (β), (γ) & (στ)
  “21.3.1 Posting results”
  Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις – Σημεία (β) & (δ)
  “21.3.2 Εισαγωγή Αποτελεσμάτων “
  Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις – Σημεία (α), (β) & (γ)
  “21.3.3 Εμφάνιση αποτελεσμάτων “
  Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις – Σημεία (β) & (ε)
  “21.6.4 Στοιχήματα “
  Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις – Σημεία (ε) & (στ)

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 17:39 | GML Interactive Limited

  Στο 21.2.4 αναφέρεται «Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προσπάθειας ακύρωσης οποιουδήποτε από τα τρέχοντα στοιχήματα, εξαιρουμένων του ζωντανού στοιχήματος (in running betting).»

  Σχόλιο: Τι εννοούμε εδώ; Με δεδομένο ότι οι αποδόσεις αλλάζουν πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό πρακτικά? Μήπως εννοούμε να υπάρχει η δυνατότητα cash out? Στους κανονισμούς άλλων χωρών για το online δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση και καλό είναι να αποσαφηνιστεί ή να διαγραφεί.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 13:26 | GVC

  Θα θέλαμε να διευκρινιστεί αν ο περιορισμός αυτός απαιτεί από τους παίκτες να μπορούν να ακυρώσουν τοποθετημένα στοιχήματα. Αν αυτός είναι ο σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης, θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα, δεδομένης της φύσης των υπηρεσιών στοιχηματισμού και της διαχείρισης κινδύνων. Επιπροσθέτως, δεν πρέπει να απαγορευτούν ή να ληφθούν υπόψη λειτουργίες όπως η «Εξαργύρωση» (Cashout) που επιτρέπουν την πληρωμή στοιχημάτων που δεν έχουν ακόμα διευθετηθεί στην παρούσα διάταξη, καθώς πρόκειται για ξεχωριστές λειτουργίες προϊόντων.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:38 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 21 Στοιχηματισμός Γεγονότων (Event Wagering)
  Απόψεις / Παρατηρήσεις – Προτάσεις:

  1. Αναφορικά με τα οριζόμενα στο άρθρο 21.2.4, σημειώνουμε ότι η δυνατότητα ακύρωσης στοιχήματος από τον Παίκτη δεν εφαρμόζεται γενικότερα στην αγορά του στοιχήματος είτε για pre-game στοιχηματισμό, είτε για in-play στοιχηματισμό.

  2. Περαιτέρω σημειώνεται ότι στο άρθρο 21.6 γίνεται αναφορά σε «Αμοιβαίου Τύπου Στοιχήματα», καίτοι ο εν λόγω τύπος στοιχημάτων δεν αποτελεί αντικείμενο αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείο Οικονομικών με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων – Τροποποίηση του ν. 4002/2011» ούτε πολλώ δε μάλλον με το υπό διαβούλευση σχέδιο Κανονισμού της ΕΕΕΠ για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Περαιτέρω σημειώνεται ότι για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων αποκλειστικότητας που έχουν ήδη παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στην Ιπποδρομίες Α.Ε. θα πρέπει να απαλειφθεί κάθε αναφορά σε «Αμοιβαίου Τύπου Στοιχήματα».