Άρθρο 17 – Απαιτήσεις του Παιγνίου

17.1 Εισαγωγή

Αυτό το τμήμα του εγγράφου περιγράφει τις τεχνικές απαιτήσεις των κανόνων διεξαγωγής του παιγνίου και των αντίστοιχων διεπαφών του παίκτη (player interfaces).

17.2 Διεπαφή παίκτη (Player Interface)

17.2.1 Διεπαφή του παίκτη (Player Interface)

ορίζεται η διεπαφή μέσα στο Λογισμικό του χρήστη (client software) με την οποία ο παίκτης αλληλοεπιδρά, και η οποία συχνά αναφέρεται ως «παράθυρο τυχερών παιγνίων». Η διεπαφή του παίκτη πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:

α) Κάθε αλλαγή μεγέθους ή επικάλυψη του παράθυρου παιγνίου του παίκτη (player interface) πρέπει να σχεδιαστούν με ακρίβεια ώστε μετά την αλλαγή να απεικονίζονται ορθά η αναθεωρημένη οθόνη και τα σημεία επαφής / κλικ.

β) Οι λειτουργίες όλων των σημείων επαφής / κλικ που αναπαρίστανται στο παράθυρο παιγνίου (player interface) πρέπει να δεικνύονται με σαφήνεια στην περιοχή του σημείου της επαφής/κλικ ή/και στο πλαίσιο των κανόνων του παιγνίου. Δεν πρέπει να υπάρχουν κρυμμένα ή χωρίς έγγραφη τεκμηρίωση σημεία επαφής/κλικ ή εντολές μέσω πληκτρολογίου σε οποιοδήποτε σημείο του παράθυρο παιγνίου του παίκτη (player interface).

17.2.2 Κύκλος παιγνίου (game cycle).

Ένας κύκλος παιγνίου αποτελείται από όλες τις δραστηριότητες και τις επικοινωνίες κατά τη διάρκεια ενός παιγνίου. Όταν πολλαπλά παίγνια είναι προσβάσιμα από μενού επιλογής παιγνίων (game lobby), οι παίκτες μπορούν να παίξουν πάνω από ένα κύκλο παιγνίου τη φορά σε διαφορετικά παράθυρα παιγνίου

α) έναρξη κύκλου παιγνίου:

i) Εφόσον ο λογαριασμός του παίκτη έχει επαρκή κεφάλαια.

ii) Αφού ο παίκτης έχει ορίσει το ποσό της πίστωσης που θα στοιχηματίσει σε αυτό το παιχνίδι.

iii) Αφού ο παίκτης πατήσει το κουμπί «play» (ή παρόμοιο σημείο εισόδου στο παιχνίδι).

β) Τα ακόλουθα στοιχεία του παιγνίου θεωρούνται μέρη ενός κύκλου παιγνίου:

i) Παίγνια που ενεργοποιούν ένα δωρεάν χαρακτηριστικό παιγνίου (free game feature) και τυχόν μεταγενέστερα δωρεάν παίγνια.

ii) Χαρακτηριστικό Μπόνους «Δεύτερη οθόνη» (“Second screen” bonus feature).

iii) Παίγνια με επιλογή παίκτη (π.χ., Draw Poker ή Blackjack).

iv) Παίγνια όπου οι κανόνες επιτρέπουν στοιχηματισμό (wagering) επιπλέον πιστώσεων (π.χ., Blackjack insurance ή το δεύτερο μέρος του Keno).

v) δευτερεύοντα χαρακτηριστικά παιγνίου (π.χ., διπλασιασμός/ρίσκο [double-up / Gamble)].

γ) Ένα παίγνιο θεωρείται ολοκληρωμένο όταν τελείται η τελική μεταφορά στον μετρητή μονάδων πίστωσης του παίκτη ή όταν χαθούν όλες οι μονάδες πίστωσης που στοιχηματίστηκαν.

17.3 Γενικές απαιτήσεις παιγνίων (General Game Requirements)

17.3.1 Πληροφορίες για το παίγνιο.

Οι ακόλουθες απαιτήσεις εφαρμόζονται στις πληροφορίες παιχνιδιού, στη σχεδίαση, στους πίνακες πληρωμών (paytables) και στις οθόνες βοήθειας και περιλαμβάνουν όλες τις γραπτές, με γραφικά και ηχητικές πληροφορίες που παρέχονται στον παίκτη, είτε απευθείας από το παράθυρο του παιγνίου (game interface), είτε από ιστοσελίδα προσβάσιμη στον παίκτη, μέσω υπερσυνδέσμου (hyperlink) που βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο παράθυρο του παιγνίου.

α) Οι οδηγίες χρήσης του παιγνίου και της συσκευής πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές ή άδικες για τον παίκτη.

β) Όλες οι δηλώσεις και τα γραφικά στις πληροφορίες του παιγνίου, η σχεδίαση, οι πίνακες πληρωμών (paytables) και οι οθόνες βοήθειας πρέπει να είναι ακριβείς και όχι παραπλανητικές.

γ) Όλοι οι κανόνες του παιγνίου και οι πληροφορίες του πίνακα πληρωμών (paytable) πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμοι στον παίκτη, στο παράθυρο του παιγνίου του παίκτη (player interface) ή να είναι προσβάσιμα μέσω υπερσυνδέσμου (hyperlink) στο παράθυρο του παιγνίου του παίκτη (player interface), χωρίς να χρειάζονται καταθέσεις ή στοιχηματισμός κεφαλαίων.

δ) Όλοι οι κανόνες του παιγνίου και οι πληροφορίες του πίνακα πληρωμών (paytable) πρέπει να είναι επαρκείς για να εξηγήσουν το σύνολο των ισχυόντων κανόνων και πώς να συμμετέχει ο παίκτης σε όλα τα στάδια του παιγνίου.

ε) Οι πληροφορίες του πίνακα πληρωμών (paytable information) πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις πιθανές εκβάσεις νίκης (winning outcomes), τα μοτίβα (patterns), τις βαθμολογίες (rankings) και τους συνδυασμούς και τις αντίστοιχες πληρωμές τους, με μια καθορισμένη αξία/νόμισμα (designated denomination/currency). Όλες οι εμφανιζόμενες πληρωμές πρέπει να είναι θεωρητικά εφικτές.

στ) Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε ρύθμιση πληρωμής βραβείου όπως τέλη,  προμήθειες, κλιμακωτές προμήθειες κλπ, που λαμβάνονται από το διοργανωτή (house).

ζ) Σε περίπτωση που η σχεδίαση περιέχει οδηγίες για το παιχνίδι οι οποίες καθορίζουν ένα μέγιστο κέρδος, τότε θα είναι δυνατόν να κερδηθεί αυτό το ποσό από ένα και μόνο παιχνίδι (συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών (features) ή άλλων επιλογών του παιγνίου).

η) Η σχεδίαση πρέπει να περιέχει το θεωρητικό ποσοστό επιστροφής στον παίκτη (% RTP) και πρέπει να εξηγείται πλήρως ο τρόπος προσδιορισμού του (δηλαδή ελάχιστο, μέγιστο, μέσο όρο, κλπ) και ως εκ τούτου ο τρόπος υλοποίησης (δηλαδή απαιτήσεις στοιχημάτων). Για παίγνια δεξιοτήτων (skills), το % RTP που εμφανίζεται πρέπει να είναι θεωρητικό και πρέπει να βασίζεται σε στρατηγική που εμπεριέχεται στους κανόνες του παιγνίου ή σε μια βέλτιστη στρατηγική που μπορεί να εξαχθεί από τους κανόνες του παιγνίου. Για παίγνια που προσφέρουν στοιχήματα μπόνους και προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός βασικού στοιχήματος παιγνίου  (base game bet), το ελάχιστο θεωρητικό % RTP των επιπλέον στοιχημάτων πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι πρέπει να πονταριστεί ένα βασικό στοίχημα παιγνίου(base game bet).

θ) Εάν η σχεδίαση διαφημίζει το πραγματικό %RTP, ο αριθμός των παιγνίων που σχετίζονται με τον υπολογισμό αυτό πρέπει να διαφημίζονται μαζί με την περίοδο κατά την οποία τα παιχνίδια αυτά έλαβαν χώρα.

ι) Εάν προσφέρονται τυχαία/μυστηρίου (random/mystery) βραβεία, η μέγιστη τιμή που μπορεί να ληφθεί από αυτά πρέπει να αναφέρεται. Εάν η τιμή αυτή εξαρτάται από πιστώσεις που έχουν πονταριστεί ή οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες, αυτό πρέπει να αναφέρεται.

ια) Πολλαπλά κέρδη (multiple wins).

Η σχεδίαση θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τους κανόνες για τις πληρωμές των βραβείων, όπου υπάρχει πιθανότητα πολλαπλών νικών.

i) μια περιγραφή του τι μοτίβα (patterns) θα πληρώνονται, όταν μια γραμμή πληρωμής (pay line) έχει περισσότερα από ένα ξεχωριστά μοτίβα που κερδίζουν (winning patterns).

ii) Στην περίπτωση που το παιχνίδι υποστηρίζει πολλαπλές γραμμές πληρωμής (pay lines), η σχεδίαση θα πρέπει να εμφανίζει ένα μήνυμα που να δηλώνει οποιεσδήποτε νίκες σε διαφορετικές γραμμές πληρωμής προστίθενται, ή κάτι αντίστοιχο.

iii) Σε περίπτωση που το παιχνίδι υποστηρίζει διασκορπισμό (scatter), η σχεδίαση πρέπει να εμφανίζει ένα μήνυμα που να δηλώνει ότι τα κέρδη του παιχνιδιού scatter προστίθενται σε κέρδη των γραμμών πληρωμής (pay lines), ή κάτι αντίστοιχο, αν αυτός είναι ο κανόνας του παιγνίου.

iv) Η σχεδίαση θα πρέπει να ανακοινώνει με σαφήνεια την αντιμετώπιση των νικηφόρων παιχνιδιών scatter που συμπίπτουν (coinciding) σε σχέση με άλλες πιθανές νίκες scatter. Για παράδειγμα η σχεδίαση πρέπει να αναφέρει εάν συνδυασμοί συμβόλων scatter πληρώνουν όλα τα πιθανά βραβεία ή μόνο το υψηλότερο βραβείο.

v) Η σχεδίαση θα πρέπει να ανακοινώνει με σαφήνεια την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων του παιγνίου που συμπίπτουν (coinciding), δηλαδή κέντα φλος (straight flush) μπορεί να είναι ένα φλος και κέντα, τρία κόκκινα 7άρια μπορεί να είναι οποιαδήποτε τρία 7άρια).

ιβ) Eπιπλέον γραμμές (extra lines).

Αν είναι δυνατός ο στοιχηματισμός σε πολλαπλές γραμμές και δεν είναι προφανές ποιες θέσεις τροχών (reel positions) είναι μέρος της κάθε μίας από τις πιθανές γραμμές, τότε οι πρόσθετες γραμμές θα πρέπει να εμφανίζονται με σαφήνεια στη σχεδίαση, και να φέρουν την κατάλληλη επισήμανση. Οι πρόσθετες γραμμές θα πρέπει είτε να φαίνονται στη σχεδίαση ή να είναι διαθέσιμες για προβολή σε μια οθόνη βοήθειας ή να εμφανίζονται μόνιμα σε όλες τις οθόνες του παιγνίου σε μια θέση ξεχωριστή από τους πραγματικούς τροχούς (actual reels).

ιγ) Πολλαπλασιαστές (multipliers).

Όπου εμφανίζονται οδηγίες πολλαπλασιαστή στη σχεδίαση, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία πιθανή σύγχυση ως προς το αν ισχύει ο πολλαπλασιαστής.

ιδ) Σύμβολα/Αντικείμενα (symbols/objects).

Όλα τα σύμβολα/αντικείμενα παιγνίων πρέπει να εμφανίζονται ευκρινώς στον παίκτη και να μην είναι παραπλανητικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τα σύμβολα του παιγνίου και αντικείμενα θα πρέπει να διατηρούν το σχήμα σε όλη τη  σχεδίαση, εκτός από την περίπτωση που βρίσκεται σε κίνηση κάποια εικόνα.

ιε) Αναπληρωτές/Μπαλαντέρ (Substitutes/Wilds).

Η σχεδίαση θα πρέπει να δηλώνει με σαφήνεια ποια σύμβολα/αντικείμενα μπορούν να λειτουργήσουν ως αναπληρωτές ή μπαλαντέρ (substitutes/wilds) και σε ποιους νικηφόρους συνδυασμούς είναι δυνατόν να εφαρμοστούν.

ιστ) Παίγνια τύπου scatter. Η σχεδίαση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια ποια σύμβολα / αντικείμενα μπορεί να ενεργούν ως scatter και σε ποιους νικηφόρους συνδυασμούς είναι δυνατόν να εφαρμοστεί το scatter.

ιζ) Επερχόμενες νίκες (Upcoming Wins). Το παιχνίδι δεν πρέπει να διαφημίζει επερχόμενες νίκες (upcoming wins), για παράδειγμα «σύντομα πληρωμή επι 3 (3 times pay coming soon)», εκτός αν η διαφήμιση είναι ακριβής και μαθηματικά αποδεδειγμένη ή αν ο παίκτης έχει διαφημίσει άμεσα την τρέχουσα πρόοδο σε εκείνη τη νίκη (δηλαδή έχει συλλέξει 2 από 4 μάρκες -tokens).

ιη) Παίγνια καρτών (card games). Οι απαιτήσεις για τα παίγνια που απεικονίζουν χαρτιά που προέρχονται από μια τράπουλα (drawn from a deck) είναι οι εξής:

i) τα παίγνια που χρησιμοποιούν πολλαπλές τράπουλες (multiple decks of cards), πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια τον αριθμό των χαρτιών (cards) και των τραπουλών που παίζουν (card decks in play)

ii) Τα χαρτιά, από τη στιγμή που αφαιρούνται από την τράπουλα (deck)δεν πρέπει να επιστρέφονται σε αυτήν, εκτός εάν προβλέπεται από τους κανόνες του παιγνίου που απεικονίζεται

iii) Η τράπουλα (deck) δεν πρέπει να ξανανακατεύεται, εκτός εάν προβλέπεται από τους κανόνες του παιγνίου που απεικονίζεται.

ιθ) Παίγνια πολλαπλών στοιχημάτων (multi-wager games). Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν για παίγνια πολλαπλών στοιχημάτων (multi-wager games):

i) Κάθε επιμέρους στοίχημα που πρόκειται να τοποθετηθεί πρέπει να υποδεικνύεται με σαφήνεια, έτσι ώστε ο παίκτης να μην έχει καμία αμφιβολία ως προς τα στοιχήματα που έχουν γίνει και τις πιστωτικές μονάδες ανά στοίχημα.

ii) Κάθε κερδηθέν βραβείο πρέπει να εμφανίζεται στον παίκτη με τρόπο που να συσχετίζει με σαφήνεια το βραβείο με το αντίστοιχο στοίχημα. Όπου υπάρχουν νίκες που συνδέονται με πολλαπλά στοιχήματα, κάθε νικηφόρο στοίχημα μπορεί να υποδεικνύεται με τη σειρά.

κ) Οι πληροφορίες παιγνίου, η σχεδίαση, οι πίνακες πληρωμών (paytables) και οι οθόνες βοήθειας δεν θα πρέπει να είναι άσεμνες ή προσβλητικές με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, όπως καθορίζεται από το ρυθμιστικό φορέα.

17.3.2 Πληροφορίες που θα εμφανίζονται.

Οι ακόλουθες πληροφορίες παιγνίου πρέπει να είναι ευδιάκριτες ή εύκολα προσβάσιμες στον παίκτη ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας παίκτη:

α) Το όνομα του παιγνίου που παίζεται.

β) Περιορισμοί στη διεξαγωγή ή στον στοιχηματισμό, όπως τυχόν όρια διάρκειας διεξαγωγής παιγνίου (play), μέγιστες τιμές νίκης, κ.λπ..

γ) το υπόλοιπο του λογαριασμού της τρέχουσας συνεδρίας του παίκτη.

δ) Το τρέχον ποσό στοιχήματος. Αυτό αναφέρεται μόνο στη φάση του παιγνίου όπου ο παίκτης μπορεί να προσθέσει ή να βάλει επιπλέον στοιχήματα.

ε) Τρέχουσα τοποθέτηση όλων των στοιχημάτων (π.χ. αριθμοί Ρουλέτας, Blackjack insurance, κ.λπ.).

στ) Η ονομαστική αξία (denomination of the bet) του στοιχήματος.

ζ) Το ποσό που κέρδισε στο τελευταίο ολοκληρωμένο παιχνίδι (μέχρι το επόμενο παιχνίδι να ξεκινήσει ή να τροποποιηθούν οι επιλογές στοιχημάτων).

η) Οι επιλογές του παίκτη (π.χ., ποσό στοιχήματος, γραμμές που παίζονται) στο τελευταίο ολοκληρωμένο παιχνίδι (μέχρι το επόμενο παιχνίδι να ξεκινήσει ή να τροποποιηθούν οι επιλογές στοιχημάτων).

θ) Οι αρχικές επιλογές του παίκτη πρέπει να περιγράφονται (π.χ. η επιλογή ενός δρομέα σε μια ιπποδρομία θα πρέπει να προσδιορίσει το όνομα, τον αριθμό και την αναμενόμενη πληρωμή). Οι επιλογές του παίκτη, εφόσον το παιχνίδι έχει αρχίσει, θα πρέπει να φαίνονται καθαρά στην οθόνη (cards held, hit, split, keno αριθμοί κ.λπ.).

ι) Το νικητήριο ποσό για κάθε ξεχωριστό στοίχημα και το συνολικό ποσό που κερδήθηκε θα εμφανίζονται στην οθόνη.

17.3.3 Αναγκαστικό Παιχνίδι. (Forced Game Play)

α) Ο παίκτης δεν πρέπει να αναγκάζεται να παίξει ένα παιχνίδι απλά με το να επιλέξει το παιχνίδι.

β) Δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν ο παίκτης να ξεκινήσει νέο παιχνίδι στο ίδιο παράθυρο παιγνίου προτού να έχουν επικαιροποιηθεί όλοι οι σχετικοί μετρητές στο σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση και όλες οι σχετικές συνδέσεις και το υπόλοιπο του λογαριασμού της συνεδρίας του παίκτη, ή εάν είναι εφαρμόσιμο, να έχει επικαιροποιηθεί το συνολικό υπόλοιπο του λογαριασμού του παίκτη.

γ) Αν έχει ενσωματωθεί λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής παιγνίου (auto play mode), πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης αυτής τη λειτουργίας ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

17.3.4 Δικαιοσύνη παιγνίου (game fairness).

Τα παίγνια δεν πρέπει είναι σχεδιασμένα για να δίνουν ψεύτικες προσδοκίες καλύτερων αποδόσεων παρουσιάζοντας με λανθασμένο τρόπο περιστατικά ή γεγονότα (events).

α) Σε παίγνια που είναι σχεδιασμένα να δίνουν στον παίκτη την αίσθηση ότι έχει τον έλεγχο του αποτελέσματος του παιγνίου μέσω των ικανοτήτων του (player skill), ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο (δηλαδή: το αποτέλεσμα του παιγνίου είναι τυχαίο) πρέπει να αναφέρεται πλήρως αυτή η συμπεριφορά του παιγνίου στις οθόνες βοήθειας.

β) Το τελικό αποτέλεσμα του κάθε παιγνίου θα πρέπει να εμφανίζεται για επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να επιτρέπει σε έναν παίκτη να ελέγξει και να πιστοποιήσει την έκβαση του παιγνίου.

17.3.5 Επιστροφή στον παίκτη (Return to Player).

Οι ρυθμιστικοί φορείς θα καθορίσουν την πολιτική σχετικά με ποσοστιαία όρια θεωρητικής επιστροφής. Επιπλέον, θα καθοριστούν απαιτήσεις οι οποίες θα ορίζουν πώς πρέπει να υπολογίζονται τα ποσοστά αυτά. Το εργαστήριο δοκιμών (testing laboratory) θα διεξάγει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση σε σχέση με αυτές τις απαιτήσεις και τις πολιτικές.

17.3.6 Πιθανότητες (Odds).

Οι ρυθμιστικοί φορείς θα καθορίσουν την πολιτική σχετικά με τις πιθανότητες επιβράβευσης. Το εργαστήριο δοκιμών (testing laboratory) θα διεξάγει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση σε σχέση με αυτές τις πολιτικές.

17.3.7 Αποτέλεσμα του παιγνίου (Game Outcome).

Όλες οι κρίσιμες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής του αποτελέσματος του κάθε παιγνίου (και την επιστροφή στον παίκτη) πρέπει να παράγονται από την πλατφόρμα τυχερών παιγνίων και να είναι ανεξάρτητα από τη συσκευή του παίκτη.

α) το αποτέλεσμα του παιγνίου δεν πρέπει να επηρεάζεται από το εύρος ζώνης, τη χρησιμοποίηση σύνδεσης (link utilization), το ποσοστό σφάλματος (bit error rate) ή άλλο χαρακτηριστικό του καναλιού επικοινωνίας μεταξύ της πλατφόρμας τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση και της συσκευής του παίκτη.

β) Ο προσδιορισμός γεγονότων τύχης (events of chance) που έχουν ως αποτέλεσμα ένα χρηματικό ποσό δεν πρέπει να επηρεάζονται ή να ελέγχονται από οτιδήποτε άλλο εκτός από αριθμητικές τιμές που προκύπτουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο από την πιστοποιημένη γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG- Random Number Generator), όπου υπάρχει, και σε συνδυασμό με τους κανόνες του παιγνίου.

γ) Κάθε πιθανή μετάθεση ή ένωση στοιχείων παιγνίου που παράγει αποτελέσματα κέρδους ή απώλειας πρέπει να είναι διαθέσιμα για τυχαία επιλογή κατά την έναρξη του κάθε παιχνιδιού, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά από το παιχνίδι.

δ) Από τη στιγμή που επιλέγονται τα σύμβολα του παιγνίου ή που καθορίζονται τα αποτελέσματα των παιγνίων, θα πρέπει αυτά να χρησιμοποιηθούν αμέσως, σύμφωνα με τις οδηγίες των κανόνων του παιγνίου (δηλαδή: δεν πρέπει να απορρίπτονται λόγω της προσαρμοστικής συμπεριφοράς του παιγνίου).

ε) Σε περίπτωση που το παιχνίδι προϋποθέτει εκ των προτέρων μια ακολουθία ή χαρτογράφηση των συμβόλων ή των αποτελεσμάτων (π.χ. η θέση των κρυφών αντικειμένων μέσα σε ένα λαβύρινθο), δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέα ακολουθία ή χαρτογράφηση εκ νέου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται κάτι τέτοιο στους κανόνες του παιγνίου.

στ) Μετά την επιλογή του αποτελέσματος του παιγνίου, το παιχνίδι δεν θα κάνει μια διαφορετική δεύτερη επιλογή, η οποία να επηρεάζει το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στον παίκτη. Για παράδειγμα, η γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG – Random Number Generator) επιλέγει αποτέλεσμα «ήττας» για ένα παίγνιο. Το παίγνιο δεν θα πρέπει να το αντικαταστήσει με ένα συγκεκριμένο τύπο «ήττας». Αυτό θα εξαλείψει την πιθανότητα προσομοίωσης ενός αποτελέσματος «παρ ‘ολίγον ήττας» όπου οι πιθανότητες του συμβόλου που θα επιφέρει το μεγάλο βραβείο που βρίσκεται στη γραμμή πληρωμής (payline) είναι περιορισμένες, αλλά εμφανίζονται συχνά πάνω ή κάτω από τη γραμμή πληρωμής (payline).

ζ) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους κανόνες του παιγνίου, τα γεγονότα τύχης (events of chance) στα παίγνια πρέπει να είναι ανεξάρτητα και να μην συσχετίζονται με άλλα γεγονότα μέσα στο παιχνίδι ή με γεγονότα σε προηγούμενα παίγνια.

η) Για κάποιους τύπους παιγνίων (όπως τα παίγνια με περιστρεφόμενους τροχούς (spinning reel games), εκτός αν γνωστοποιείται στον παίκτη διαφορετικά, η μαθηματική πιθανότητα ενός συμβόλου να εμφανίζεται σε μια θέση για οποιοδήποτε αποτέλεσμα παιγνίου θα πρέπει να είναι σταθερή.

17.3.8 Προσομοίωση φυσικών συσκευών (simulation of physical devices).

Όταν ένα παιχνίδι αναπαριστά ή υπονοείται ότι περιλαμβάνει προσομοίωση πραγματικής συσκευής (π.χ. την περιστροφή των τροχών (spinning of wheels), ζάρια (rolling of dices), ρίψη κερμάτων, το μοίρασμα των καρτών, κλπ), η συμπεριφορά της προσομοίωσης πρέπει να ακολουθεί την αναμενόμενη συμπεριφορά της πραγματικής συσκευής, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά στους κανόνες του παιγνίου. Δηλαδή:

α) Για τα παίγνια που κάνουν προσομοίωση της πραγματικής ζωής, η οπτική αναπαράσταση της προσομοίωσης πρέπει να αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά της πραγματικής συσκευής.

β) Η πιθανότητα κάθε γεγονότος στην προσομοίωση που επηρεάζει το αποτέλεσμα του παιγνίου πρέπει να είναι ισοδύναμη με την αντίστοιχη πιθανότητα της πραγματικής συσκευής. Για παράδειγμα, οι πιθανότητες να φέρει κάποιο συγκεκριμένο αριθμό στη Ρουλέτα όπου υπάρχει ένα μηδέν (0) και ένα διπλό μηδέν (00) στον τροχό, πρέπει να είναι 1 στα 38. Οι πιθανότητες να τραβηχτεί μια συγκεκριμένη κάρτα ή κάρτες στο πόκερ θα πρέπει να είναι οι ίδιες με τις πιθανότητες στο κανονικό (live) παιχνίδι.

γ) Στην περίπτωση που το παιχνίδι προσομοιώνει πολλαπλές πραγματικές συσκευές οι οποίες θα έπρεπε κανονικά να αναμένεται να είναι ανεξάρτητες η μια από την άλλη, η κάθε προσομοίωση θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τις άλλες προσομοιώσεις.

δ) Στην περίπτωση που το παιχνίδι προσομοιώνει πραγματικές συσκευές που δεν έχουν μνήμη των προηγούμενων γεγονότων (events), η συμπεριφορά των προσομοιώσεων πρέπει να είναι ανεξάρτητη προηγούμενης συμπεριφοράς, έτσι ώστε να είναι μη-προσαρμόσιμες και μη-προβλέψιμες στην πράξη.

17.3.9 Παίγνια Διανοητικών Δεξιοτήτων (Games of Mental Skill)

α) Η επιστροφή στον παίκτη (player return) για μια βέλτιστη στρατηγική, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες στους κανόνες του παιγνίου, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το υπολογισθέν %RTP που εμφανίζεται στον παίκτη.

β) Κάθε συμβουλή στρατηγικής ή αυτόματης αναμονής (automatic holds), πρέπει να είναι δίκαια, μη παραπλανητική, και να μην αντιπροσωπεύει μια κακή επιλογή, και να εξασφαλίζει ότι το ελάχιστο % RTP πληροίται όταν ακολουθείται (is met when followed).

γ) Ο παίκτης πρέπει να είναι σε θέση να παρακάμψει την αυτόματη αναμονή (automatic hold) ή την προτεινόμενη στρατηγική.

17.3.10 Παίγνια Σωματικής Ικανότητας (Games of Physical Skill)

α) τα αποτελέσματα των παιγνίων μπορεί να καθορίζονται από τη σωματική ικανότητα, αν επιτρέπεται από τον ρυθμιστικό φορέα.

β) Για τα παίγνια όπου το % RTP εξαρτάται από τη σωματική ικανότητα του παίκτη, οι πληροφορίες του παιγνίου πρέπει να ενημερώνουν με σαφήνεια ότι υπάρχει πλεονέκτημα βάσει της σωματικής ικανότητας του παίκτη και να προσδιορίζουν το εφαρμοστέο χαρακτηριστικό του παιγνίου.
γ) πληροφορίες που να εξηγούν τη βασισμένη στη σωματική ικανότητα λειτουργικότητα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς και να περιλαμβάνουν την πληροφορία ότι υπάρχει πλεονέκτημα βάσει της σωματικής ικανότητας του παίκτη.

17.3.11 Παίγνια Εξαρτόμενα από το χρόνο (Games with Time Dependencies)

α) Για παίγνια όπου το αποτέλεσμα επηρεάζεται από το χρόνο απόκρισης σε ένα γεγονός παιγνίου, η πλατφόρμα τυχερών παιγνίων πρέπει να προσφέρει το παιχνίδι αφού ενημερώσει τον παίκτη για κάθε μειονέκτημα που συνδέεται με το κανάλι επικοινωνίας. Παίγνια που είναι από τη φύση τους άδικα δεν θα πρέπει να εγκρίνονται.

β) Οι κανόνες πρέπει να περιγράψουν με σαφήνεια τη διαδικασία σε περίπτωση που ο παίκτης αποσυνδεθεί από το εξυπηρετητή δικτύου (network server) κατά τη διάρκεια ενός παιγνίου αυτού του είδους (π.χ. διακοπή σύνδεσης στο internet, βλάβη στον υπολογιστή (PC crash), κ.λπ.).

17.4 Χαρακτηριστικά Παιγνίου / Μπόνους (Game / Bonus Features)

17.4.1 Χαρακτηριστικά Παιγνίου / Μπόνους (Game / Bonus Features).

Αυτή η ενότητα αναφέρεται σε παίγνια όπου ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά / βραβεία μπόνους μπορούν να καταβληθούν στον παίκτη. Σε γενικές γραμμές, τα μπόνους βραβεία απονέμονται ως αποτέλεσμα κάποιας δεύτερης (ή μεταγενέστερης) οθόνης κινουμένων εικόνων, και εκτός αν διαφημίζονται διαφορετικά  στον παίκτη, το παιχνίδι μπόνους θα πρέπει να είναι μέρος του θεωρητικού RTP του συνολικού πίνακα πληρωμών (paytable). Για τα παίγνια που υποστηρίζουν μπόνους, η σχεδίαση θα πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

α) Το παίγνιο πρέπει να επιδεικνύει εμφανώς στον παίκτη ποιοι κανόνες του παιγνίου εφαρμόζονται στην τρέχουσα κατάσταση του παιγνίου. Αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση του παίκτη πριν από την έναρξη του παιγνίου μπόνους και όχι κατά τη διάρκεια αυτού

β) Το παιχνίδι πρέπει να επιδεικνύει εμφανώς στον παίκτη το εύρος  του ποσού πιθανής νίκης, το εύρος  του πολλαπλασιαστή, κλπ που μπορεί να κερδιθούν από το παιχνίδι μπόνους.

γ) Για μπόνους τα οποία δεν εμφανίζονται τυχαία κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, πρέπει να εμφανίζονται επαρκείς πληροφορίες στον παίκτη οι οποίες να δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση η οποία οδηγεί στην ενεργοποίηση του επόμενου μπόνους.

δ) Αν το παιχνίδι απαιτεί τη λήψη διαφόρων γεγονότων / συμβόλων (events / symbols), το πλήθος τους που απαιτείται για να προκληθεί το μπόνους πρέπει να αναφέρεται μαζί με τον πλήθος των συμβάντων / σύμβολων που έχουν συλλεχθεί σε οποιοδήποτε σημείο.

ε) Κατά περίπτωση, το παιχνίδι θα εμφανίζει κανόνες για τις περιπτώσεις όπου δεν συσσωρεύεται το σωστό πλήθος γεγονότων / σύμβολων, τα οποία όμως απαιτούνται για την ενεργοποίηση του μπόνους [όπως όταν επιτευχθεί το μέγιστο όριο κουπονιού (token)].

στ) Αν η συσσώρευση κουπονιών (tokens) μπορεί να οδηγήσει σε δωρεάν παίγνια, πρέπει να εμφανίζεται ο αριθμός των πιθανών γραμμών και πιστώσεων ανά γραμμή που πρόκειται να πονταριστούν κατά τη διάρκεια των δωρεάν παιγνίων.

ζ) Αν η ακολουθία μπόνους αποτελείται από περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά παίγνια (feature game), θα πρέπει να εμφανίζεται ο αριθμός των παιγνίων που απομένουν για την ακολουθία μπόνους.

η) Το παιχνίδι δεν πρέπει να προσαρμόζει την πιθανότητα ενός μπόνους, με βάση την ιστορικότητα των βραβείων που λαμβάνονται στα προηγούμενα παίγνια (π.χ. τα παίγνια δεν πρέπει να προσαρμόζουν τη θεωρητική επιστροφή τους στον παίκτη (adapt their theoretical return) βασιζόμενα σε προηγούμενες πληρωμές).

θ) Εάν ενεργοποιείται το μπόνους ενός παιγνίου μετά τη συγκέντρωση ορισμένου αριθμού γεγονότων/συμβόλων (events/symbols) ή συνδυασμού γεγονότων/συμβόλων διαφορετικής φύσεως σε πολλαπλά παίγνια, η πιθανότητα απόκτησης νέων ίδιων γεγονότων / συμβόλων (events/symbols) δεν θα επιδεινώνεται καθώς εξελίσσεται το παιχνίδι (π.χ., για όμοια γεγονότα/σύμβολα, τα τελευταία γεγονότα/σύμβολα που απαιτούνται δεν θα πρέπει να είναι πιο δύσκολο να αποκτηθούν από προηγούμενα γεγονότα / σύμβολα (events/symbols) αυτού του είδους).

ι) Εάν ένα παιχνίδι επιτρέπει στον παίκτη να κρατήσει σταματημένο(hold) έναν ή περισσότερους τροχούς (reels)/ κάρτες/ σύμβολα για μια ή περισσότερες περιστροφές (respins)/τραβήγματα (draws), οι κρατημένοι και οι μη-κρατημένοι (held and non-held) τροχοί (reels)/κάρτες/σύμβολα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην οθόνη, και η μέθοδος για την αλλαγή «κρατήματος» (method for changing holds) να εμφανίζεται με σαφήνεια στον παίκτη.

ια) Εάν παρέχεται ένα χαρακτηριστικό μπόνους (bonus feature) στο οποίο ο παίκτης πρέπει να ποντάρει επιπλέον πιστώσεις, θα πρέπει να παρέχεται στον παίκτη μια επιλογή για το αν θα μπει στο μπόνους παιχνίδι ή όχι. Ένας παίκτης που δεν επιλέγει να μπει στο μπόνους παιχνίδι πρέπει να οδηγηθεί στο βασικό παιχνίδι σε κατάσταση μετά το πέρας του βασικού παιγνίου που οδήγησε στο μπόνους. Ένας παίκτης που επιλέγει να μπει στο μπόνους αλλά δεν διαθέτει επαρκή πιστωτικό υπόλοιπο για να συνεχίσει μπορεί:

i) να χρησιμοποιήσει τα προσωρινά κέρδη από το βασικό παιχνίδι ή προηγούμενων σταδίων, εάν επιτρέπεται από τους κανόνες του παιγνίου.

ii) να εξουσιοδοτήσει τη μεταφορά περισσοτέρων κεφαλαίων στο λογαριασμό του

iii) να εκτελέσει ένα συνδυασμό των ανωτέρω i και ii, εάν επιτρέπεται από τους κανόνες του παιγνίου.

17.4.2 Χαρακτηριστικό τζόγου (GambleFeature).

Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν για παίγνια τα οποία προσφέρουν κάποιο είδος γνωρισμάτων (χαρακτηριστικών) τζόγου (αυτά τα παίγνια μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν όρους όπως Double-Up, Triple-Up ή Take-or-Risk.). Ο παίκτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα επιλογής εάν θέλει ή όχι να συμμετάσχει. Εκτός αν διαφημίζονται αλλιώς στον παίκτη, τα χαρακτηριστικά τζόγου (gamble feature) θα πρέπει να έχουν ένα θεωρητικό RTP 100% και δεν θα πρέπει να επηρεάζουν το θεωρητικό RTP του συνολικού πίνακα πληρωμής (paytable). Για τέτοια παίγνια η σχεδίαση πρέπει να καλύπτει τα εξής:

α) Το όριο βραβείου (αν υπάρχει) και το μέγιστο αριθμό των διαθέσιμων πονταρισμάτων.

β) Όταν το χαρακτηριστικό τζόγου (gamble feature) διακοπεί πριν φτάσει στο μέγιστο αριθμό των διαθέσιμων πονταρισμάτων, ο λόγος πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια.

γ) Τυχόν ασυνήθιστες συνθήκες του παιγνίου κατά τη διάρκεια της οποίας το χαρακτηριστικό τζόγου (gamble feature) δεν είναι διαθέσιμο, πρέπει να διευκρινίζονται.

δ) Αν ένα χαρακτηριστικό τζόγου (gamble feature) προσφέρει επιλογή πολλαπλασιαστών, πρέπει να είναι διευκρινίζεται στον παίκτη το εύρος (range) των επιλογών και των πληρωμών.

ε) τη στιγμή που επιλέξει ο παίκτης ένα πολλαπλασιαστή, θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην οθόνη ποιος πολλαπλασιαστής έχει επιλεγεί.

17.5 Απαιτήσεις Διομότιμης Επικοινωνίας (P2P)

Τα Bots είναι ένα είδος τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μπορεί να βοηθήσει ένα παίκτη να μάθει το περιβάλλον του παιχνιδιού και τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς και να τον βοηθήσει να εξασκηθεί στο παιχνίδι πριν πάει σε απευθείας σύνδεση για να ανταγωνιστεί με άλλους παίκτες (κανονικούς ανθρώπους) σε ένα περιβάλλον με πολλούς παίκτες. Μερικοί παίκτες προτιμούν να παίζουν αποκλειστικά με bots και όχι με ανθρώπινους αντιπάλους, είτε γιατί έχουν αργή σύνδεση ίντερνετ είτε για να αποφύγουν παίκτες που «κλέβουν».

17.5.1 Peer to Peer (P2P).

Χώροι παιγνίων Διομότιμης Επικοινωνίας P2P (P2P game rooms) είναι οι χώροι που προσφέρουν στους παίκτες την ευκαιρία να παίξουν τυχερά παίγνια και να τζογάρουν από κοινού ή εναντίον του άλλου. Σε αυτούς τους χώρους, ο πάροχος (operator) συνήθως δεν εμπλέκεται με το τυχερό παίγνιο ως ένα μέρος του παιγνίου (π.χ. μπάνκα του παιγνίου (house banked gaming), αλλά συνήθως παρέχει την υπηρεσία τυχερών παιγνίων ή το χώρο για χρήση από τους παίκτες του, και παίρνει μια προμήθεια (rake), αμοιβή (fee), ή ποσοστό για την παροχή υπηρεσίας. Τα συστήματα που προσφέρουν P2P παίγνια πρέπει να πραγματοποιούν τα κάτωθι επιπρόσθετα στους παραπάνω ισχύοντες κανόνες παιγνίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά:

α) Να παρέχουν ένα μηχανισμό που ανιχνεύει και αποτρέπει συμπαιγνία παικτών, τεχνητό λογισμικό παίκτη (artificial player software), μη δίκαιη παροχή πλεονεκτημάτων σε παίκτες (unfair advantages), και την ικανότητα να επηρεάσει κάποιος την έκβαση ενός παιγνίου ή τουρνουά.

β) Να παρέχει προειδοποιήσεις σχετικά με το πώς οι εικονικοί παίκτες μπορεί να επηρεάσουν το παιχνίδι, έτσι ώστε οι παίκτες να μπορούν να πάρουν μια τεκμηριωμένη απόφαση για το αν θα συμμετάσχουν και να παρέχει βήματα για την αναφορά εικαζόμενης χρήσης εικονικού παίκτη από παίκτη.

γ) Να αποτρέπει εξουσιοδοτημένους παίκτες από το να καταλαμβάνουν περισσότερες από μία θέση σε κάθε μεμονωμένο τραπέζι (table).

δ) Να παρέχει σε εξουσιοδοτημένους παίκτες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα τραπέζι (table), όπου όλοι οι εξουσιοδοτημένοι παίκτες έχουν επιλεγεί τυχαία.

ε) Να ενημερώνει τους εξουσιοδοτημένους παίκτες για το χρονικό διάστημα που ο κάθε παίκτης κάθεται σε ένα συγκεκριμένο τραπέζι (table).

στ) Να αναφέρει σαφώς σε όλους τους εξουσιοδοτημένους παίκτες στο τραπέζι αν κάποιοι παίκτες παίζουν με χρήματα της μπάνκας (house money – shills) ή είναι προτεινόμενοι παίκτες (proposition players).

ζ) Δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνητό λογισμικό παίκτη (artificial player software) το οποίο να ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος παίκτης, εκτός από τις περιπτώσεις δωρεάν παιγνίων (free play) ή σε λειτουργία  εκπαίδευσης στο παίγνιο (training modes).

Shill: Ένας παίκτης που έχει προσληφθεί για να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι και στοιχηματίζει κεφάλαια της μπάνκας (wagers funds on behalf of the house).

Προτεινόμενος Παίκτης (Proposition Player) – Ένας παίκτης που έχει προσληφθεί για να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι και στοιχηματίζει προσωπικά κεφάλαια.

17.5.2 Παίκτες δημιουργημένοι από ηλεκτρονικό υπολογιστή (computerized players).

Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν για τη χρήση παικτών δημιουργημένων από ηλεκτρονικό υπολογιστή (computerized players) που χρησιμοποιούνται σε δωρεάν παίγνια (free play) ή σε λειτουργία εκπαίδευσης στο παίγνιο (training modes).

α) Το λογισμικό μπορεί να κάνει χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Artificial Intelligence), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο παιχνίδι για επίδειξη, δωρεάν παίγνια, ή εκπαίδευση.

β) Η χρήση του λογισμικού της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Artificial Intelligence) πρέπει να εξηγείται με σαφήνεια στα μενού βοήθειας.

γ) Όλοι οι, δημιουργημένοι από ηλεκτρονικό υπολογιστή, παίκτες (computerized players) πρέπει να δηλώνονται ευκρινώς έτσι ώστε οι παίκτες να γνωρίζουν ποιοι παίκτες δεν είναι κανονικοί άνθρωποι.

17.5.3 Διαγωνισμοί/Τουρνουά (Contests/Tournaments).

Οργανωμένο γεγονός (event) που επιτρέπει σε ένα παίκτη είτε να αγοράσει είτε να του απονεμηθεί η ευκαιρία να συμμετάσχει σε ανταγωνιστικό παιχνίδι εναντίον άλλων παικτών μπορεί να επιτρέπεται, δεδομένου ότι τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες.

α) Κατά τη διάρκεια ενεργοποίησης συμμετοχής σε παιχνίδι τουρνουά, κανένα παίγνιο δεν πρέπει να δεχθεί πραγματικά χρήματα από οποιαδήποτε πηγή, ούτε να πληρώσει πραγματικά χρήματα, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις ειδικές πιστώσεις, τους ειδικούς πόντους (points) ή τις ειδικές μάρκες (chips) του τουρνουά, τα οποία δεν θα έχουν καμία αξία σε μετρητά.

β) οι κανόνες του διαγωνισμού/τουρνουά τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση είναι διαθέσιμοι σε εξουσιοδοτημένους παίκτες μέσω της ιστοσελίδας διεξαγωγής. Οι κανόνες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

i) Όλους τους όρους, τους οποίους οι εγγεγραμμένοι παίκτες πρέπει να πληρούν ως προϋποθέσεις για την είσοδο και την περεταίρω συμμετοχή στο διαγωνισμό/τουρνουά (contest/tournament).

ii) Οποιουσδήποτε όρους αφορούν καθυστερήσεις άφιξης ή πλήρη μη-εμφάνιση (no-shows) τουρνουά και πώς αντιμετωπίζεται η αγορά αρχικής εισόδου στο ποκερ (auto-blinding posting) ή/και αγορά αρχικής εισόδου (initial entry purchase) σε άλλα παίγνια.

iii) Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε ενιαίο διαγωνισμό/τουρνουά, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των χρημάτων που διατίθενται στο έπαθλο (prize pool).

iv) Η κατανομή των πόρων με βάση συγκεκριμένα αποτελέσματα.

v) Το όνομα του οργανισμού (ή των ατόμων), που διεξήγαγε το διαγωνισμό/τουρνουά για λογαριασμό του, ή σε συνεργασία με τον πάροχο (operator), κατά περίπτωση.

γ) Τα αποτελέσματα κάθε διαγωνισμού/τουρνουά, θα πρέπει να διατίθενται στην ιστοσελίδα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση προκειμένου να επανεξετασθούν από τους συμμετέχοντες. Μετά την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα, τα αποτελέσματα του κάθε διαγωνισμού/τουρνουά πρέπει να είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος. Η καταγραφή περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

i) Όνομα του γεγονότος.

ii) Ημερομηνία (-ες) του γεγονότος.

iii) Συνολικός αριθμός των εγγραφών.

iv) Ποσό των τελών εισόδου (entry fees).

v) Συνολικό έπαθλο prize pool.

vi) Ποσό που καταβλήθηκε για κάθε νικηφόρα κατηγορία.

Σημείωση: Για δωρεάν διαγωνισμούς/τουρνουά (δηλαδή, o εξουσιοδοτημένος παίκτης δεν πληρώνει τέλος εισόδου (entry fee)), όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τα παραπάνω πρέπει να καταγράφονται, εκτός από τον αριθμό των συμμετοχών, το ποσό των τελών εισόδου και το συνολικό έπαθλο prize pool.

17.6 Ανάκληση Παιγνίου (Game Recall)

17.6.1 Αναμέτρηση παίκτη με Ιστορία (Player facing History).

Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα «επανάληψης τελευταίου παιχνιδιού» (replay last game), είτε ως αναθέσπιση είτε με περιγραφή (by description). Η επανάληψη πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια ότι πρόκειται για επανάληψη ολόκληρου του προηγούμενου κύκλου του παιγνίου, και πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες (τουλάχιστον):

α) ημερομηνία και ώρα έναρξης και/ή λήξης του παιγνίου.

β) Η οθόνη που συνδέεται με την τελική έκβαση του παιγνίου, είτε γραφικά είτε μέσω ενός σαφούς μηνύματος κειμένου.

γ) Σύνολο χρηματικών ποσών/πιστώσεων των παικτών στην αρχή ή/και στο τέλος του παιγνίου

δ) Συνολικό ποσό στοιχήματος.

ε) Σύνολο χρηματικών ποσών/πιστώσεων που κερδήθηκαν για το βραβείο (συμπεριλαμβανομένου προοδευτικό τζάκποτ [Progressive Jackpots)].

στ) Τα αποτελέσματα των επιλογών του παίκτη που εμπλέκονται στην έκβαση του παιγνίου.

ζ) Τα αποτελέσματα των τυχόν ενδιάμεσων φάσεων του παιγνίου, όπως τζογαρίσματα ή χαρακτηριστικά παίγνια(feature games).

η) Ποσό βραβείων που λήφθηκε από προωθητικές προσφορές (promotional) (αν ισχύει).

17.6.2 Back-end Ιστορικότητα (Back-end History).

Για κάθε μεμονωμένο παιχνίδι που παίζεται, οι ακόλουθες πληροφορίες, εκτός από τα παραπάνω απαιτούμενα στοιχεία, πρέπει να καταγράφονται, να συντηρούνται και να επιδεικνύονται από το σύστημα τυχερών παιγνίων μα αλληλεπίδραση:

α) Μοναδικό αναγνωριστικό παίκτη (player id).

β) Συνεισφορές σε κληρώσεις προοδευτικού τζάκποτ, αν υπάρχει.

γ) την κατάσταση του παιγνίου (σε εξέλιξη, ολοκληρώθηκε, κ.λπ.).

δ) Τον πίνακα αριθμών (table number), αν υπάρχει, στον οποίο  παίχτηκε το παίγνιο.

ε) Ο πίνακας πληρωμών (paytable) που χρησιμοποιήθηκε.

στ) το αναγνωριστικό του παιγνίου και την έκδοση.