Άρθρο 01 – Oρισμοί

Για τους σκοπούς της απόφασης αυτής οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που ακολουθεί:

Απόδοση Στοιχήματος ή Απόδοση: Το χρηματικό ποσό που λαμβάνει ο Παίκτης ανά Βασική Μονάδα Στοιχηματισμού και αποτελεί πολλαπλάσιο της Βασικής Μονάδας Στοιχηματισμού.

Απομακρυσμένος εξυπηρετητής παιγνίου (Remote Game Server (RGS)) είναι οι συσκευές υλικού (hardware) και το λογισμικό (software) του Συστήματος Τυχερών Παιγνίων με αλληλεπίδραση που παρέχει κοινά χαρακτηριστικά για όλα τα παίγνια που προσφέρονται, αποτελεί διαφορετικό σύστημα από την πλατοφόρμα τυχερών παιγνίων και παρέχει τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας τυχερών παιγνίων. Ο εγκεκριμένος φορέας λειτουργίας ενός απομακρυσμένου εξυπηρετητή παιγνίου εξασφαλίζει την  απευθείας επικοινωνία του εξυπηρετητή με τη πλατφόρμα τυχερών παιγνίων, ενώ μπορούν να τεθούν σε λειτουργία περισσότεροι του ενός απομακρυσμένοι εξυπηρετητές παιγνίων.

Ατομική Κάρτα Παίκτη: Μοναδική κάρτα που εκδίδεται για κάθε Παίκτη από τον Παρόχου (operator) και είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή του στο Στοίχημα μέσω διαδικτύου.

Βασική Μονάδα Στοιχηματισμού: Το ελάχιστο χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβάλλει ο Παίκτης για τη Συμμετοχή του ανά συγκεκριμένο Τύπο Στοιχήματος.

Δελτίο Συμμετοχής ή Δελτίο: Το υλικό ή ηλεκτρονικό μέσο, στο οποίο καταγράφονται η Συμμετοχή του Παίκτη, πληροφορίες για τον Τύπο ή την Ειδικότερη Μορφή Στοιχήματος και τα Ιπποδρομιακά Γεγονότα, στα οποία αναφέρεται η Συμμετοχή.

Δεξαμενή Αποταμίευσης (Seed Pool) : Το χρηματικό ποσό των Συμμετοχών που συγκεντρώνεται προοδευτικά, με παρακράτηση μέρους των Συμμετοχών ή/και της προμήθειας του Παρόχου (operator) και διατίθεται για την ενίσχυση των Αποδόσεων, καθώς επίσης και για τη διοργάνωση τζάκποτ (jackpot), σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό.

Διαβαθμισμένη Πρόσβαση: Είναι το επίπεδο πρόσβασης που έχει ορισθεί από τον Φ.Ε. στους χρήστες, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό έγγραφο που έχει υποβληθεί στην Ε.Ε.Ε.Π..

Διαβαθμισμένοι Χρήστες: Είναι οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα (operating system) του Διαχειριστή/ΠΣ με βάση τη Διαβαθμισμένη Πρόσβαση.

Ευαίσθητα δεδομένα (Sensitive data) είναι τα δεδομένα τα οποία, αν λαμβάνονται από ένα τρίτο μέρος, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να επηρεάσουν την έκβαση του παιγνίου ή τους λογαριασμούς των παικτών.

Έλεγχος έκδοσης (Version Control) είναι η μέθοδος με την οποία μια εξελισσόμενη εγκεκριμένη πλατφόρμα τυχερών παιγνίων επαληθεύεται ότι λειτουργεί σε εγκεκριμένη κατάσταση.

Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη (ΗΛ Παίκτη): Είναι ο μοναδικός λογαριασμός που τηρείται για κάθε Παίκτη από το Παρόχου (operator) προκειμένου αυτός να μπορεί να συμμετάσχει στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω διαδικτύου. Στο λογαριαμό Παίκτη περιέχεται, κατ’ ελάχιστο, πληροφορία για τα χρηματικά ποσά συμμετοχής και τα κέρδη από Παίγνια, τις οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με αυτά, καθώς επίσης και το υπόλοιπο των διαθέσιμων χρηματικών ποσών του Παίκτη και ενέχει θέση Ατομικής Κάρτας Παίκτη (ΑΚΠ).

Ιστότοπος: Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος που χρησιμοποιεί ο Πάροχος (operator) για διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Ισχύον εύρος ζώνης (Effective bandwidth) είναι ο όγκος των δεδομένων που πραγματικά μπορούν να μεταφερθούν σε ένα δίκτυο ανά μονάδα χρόνου. Το ισχύον εύρος ζώνης (effective bandwidth) μέσω του Διαδικτύου (Internet) είναι συνήθως σημαντικά χαμηλότερο από το εύρος ζώνης (bandwidth) οποιασδήποτε από τις συνδέσεις που το συνιστούν (of any of the constituent links).

Κανονισμός: Η με αριθμό …… (Β ….) απόφαση ρύθμισης θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων της ΕΕΕΠ με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου» όπως εκάστοτε ισχύει.

Κρίσιμο στοιχείο (Critical Component)  είναι κάθε υπο-σύστημα του οποίου η αστοχία ή έκπτωση των προδιαγραφών του μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των δικαιωμάτων αναπαραγωγής παιγνίων (player entitlements), απώλεια κρατικών εσόδων ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εκθέσεων αναφορών για την αρχή με τη σχετική δικαιοδοσία (jurisdiction).

Λογισμικό Χρήστη (Client Software) είναι το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί σε μια συσκευή αναπαραγωγής παιγνίων του παίκτη που διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του παραθύρου τυχερών παιγνίων του παίκτη με την πλατφόρμα τυχερών παιγνίων. Παραδείγματα Λογισμικού Χρήστη αποτελούν εφαρμογές που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες html, flash, mobile applications κλπ.

Παίκτης: Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει νόμιμα στη διεξαγωγή ενός ή περισσοτέρων Τύπων Στοιχήματος.

Πάροχος (operator) είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα παραχωρηθεί το δικαίωμα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Πιστοποίηση Συμμόρφωσης είναι η διαπίστευση που παρέχεται από ανεξάρτητο εξειδικευμένο εργαστήριο ή οργανισμό πιστοποίησης που διαθέτει διαπίστευση σύμφωνα με τα ισχύοντα, Ευρωπαϊκά ή/και διεθνή, πρότυπα από την Ανώνυμη Εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή από φορείς διαπίστευσης άλλων χωρών, με τους οποίους η Ε.ΣΥ.Δ Α.Ε. έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης. Η διαπίστευση καλύπτει το πεδίο των Τεχνικών Προδιαγραφών και της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου».

Πλατφόρμα Τυχερών Παιγνίων (Gaming Platform) είναι  οι συσκευές υλικού (hardware) και το λογισμικό (software) του Συστήματος Τυχερών Παιγνίων με αλληλεπίδραση που παρέχει κοινά χαρακτηριστικά για όλα τα παίγνια που προσφέρονται και το οποίο αποτελεί την κύρια διασύνδεση με το σύστημα τυχερών παιγνίων τόσο για τον παίκτη όσο και για τον πάροχο (operator). Η πλατφόρμα τυχερών παιγνίων παρέχει στον παίκτη τα μέσα για να καταχωρήσει ένα νέο λογαριασμό, να συνδεθεί/αποσυνδεθεί στο λογαριασμό του, να τροποποιήσει τα στοιχεία του λογαριασμού του, να καταθέσει και να αποσύρει κεφάλαια στον λογαριασμό του, να αιτηθεί για δηλώσεις των δραστηριοτήτων/εκθέσεων αναφορών του λογαριασμού του. Επιπροσθέτως, όλες οι ιστοσελίδες που εμφανίζονται στον παίκτη και οι οποίες σχετίζονται με τυχερά παίγνια που προσφέρονται από την πλατφόρμα τυχερών παιγνίων, αλλά δεν είναι οθόνες-παράθυρα του παιγνίου, θεωρούνται τμήμα της πλατφόρμας παιγνίων. Η πλατφόρμα τυχερών παιγνίων παρέχει στον πάροχο (operator) τα μέσα για να επανεξετάσει τους λογαριασμούς των παικτών, να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει παίγνια, να δημιουργήσει αναφορές διαφόρων παιγνίων,  να δημιουργήσει αναφορές χρηματοπιστωτικών συναλλαγών των λογαριασμών, να εισάγει τα αποτελέσματα των παιγνίων για στοιχήματα αθλητικών γεγονότων, να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει λογαριασμούς παικτών, και να ρυθμίσει τυχόν ρυθμιζόμενες παραμέτρους.

Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ): είναι το πληροφορικό σύστημα του άρθρου 30 του νόμου 4002/2011 ( Α 180).

Ποσοστό Αύξησης (Increment Rate) είναι η αναλογία των συνεισφορών που αυξάνουν το προοδευτικό τζάκποτ (σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση της τιμής εκκίνησης).

Παίγνιο Πολλαπλών Σταδίων (Multi-stage Game) είναι ένα παίγνιο με ένα ή περισσότερα ενδιάμεσα βήματα που απαιτούν ο παίκτης να εισαγάγει κάτι προκειμένου να προχωρήσει. Το ποκερ (poker) και το Blackjack είναι δύο παραδείγματα παιγνίων πολλαπλών σταδίων.

Ποσοστό επιστροφής στον παίκτη (RTP%) (Percentage Return to Player (%RTP)) είναι το αναμενόμενο ποσοστό των στοιχημάτων που ένα συγκεκριμένο παίγνιο θα επιστρέψει στον παίκτη μακροπρόθεσμα. Το %RTP μπορεί να υπολογιστεί είτε μέσω μιας θεωρητικής προσέγγισης, είτε σε συνθήκες προσομοίωσης. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό εξαρτάται από τον τύπο του παιγνίου.

Περίοδος (Period) είναι ο ελάχιστος αριθμός τιμών που απαιτούνται έτσι ώστε να υπάρχει μία ακολουθία τιμών που θα επαναλαμβάνεται για πάντα. Για παράδειγμα, εάν μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών (random number generator RNG) παράγει την ακόλουθη αλληλουχία τιμών επ’ άπειρον, {1,3,1,3,1,3, …}, η περίοδος αυτής της αλληλουχίας των τιμών θα είναι 2, δεδομένου ότι κάθε φορά που παράγεται ένα 1 ακολουθείται από ένα 3, το οποίο με τη σειρά του ακολουθείται από ένα 1, κ.λπ.

Προοδευτικό Τζάκποτ (Progressive Jackpot) είναι ένα αυξανόμενο βραβείο που βασίζεται σε μια λειτουργία του συνόλου των πιστώσεων που έχουν πονταριστεί ή κερδηθεί. Αυτό περιλαμβάνει βραβεία που απονέμονται βάσει κριτηρίων άλλων εκτός από την απόκτηση νικηφόρου αποτελέσματος στο παιχνίδι, όπως το «Τζάκποτ Μυστήριο». Ωστόσο, σε αυτό δεν περιλαμβάνονται μη παραμετροποιήσιμα, αυξανόμενα βραβεία που προκύπτουν από χαρακτηριστικά bonus (bonus features), τα οποία αποτελούν μέρος του πίνακα πληρωμών (paytable) του παιγνίου (Θεωρητική% RTP).

Προτεινόμενος Παίκτης (Proposition Player) είναι ένας παίκτης που έχει προσληφθεί για να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι και στοιχηματίζει προσωπικά κεφάλαια.

Πρωτόκολλο (Protocol) είναι ένα σύνολο κανόνων συμφωνημένων και από τα δυο επικοινωνούντα μέρη και εξυπηρετούν την μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών.

Συμμετοχή: Συμμετοχή είναι το χρηματικό ποσό με το οποίο ο Παίκτης συμμετέχει στη διεξαγωγή ενός Τύπου Στοιχήματος. Η Συμμετοχή είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της Βασικής Μονάδας Στοιχηματισμού.

Συνεισφορές (Contributions) είναι η μέθοδος οικονομικών με την οποία χρηματοδοτούνται τα progressive pools.

Συσκευή του παίκτη (Player Device) είναι η συσκευή που μετατρέπει τις επικοινωνίες από την πλατφόρμα τυχερών παιγνίων σε μια ανθρώπινα αναγνωρίσιμη μορφή, και μετατρέπει τις ανθρώπινες αποφάσεις σε μορφή επικοινωνίας κατανοητή από την πλατφόρμα τυχερών παιγνίων. Παραδείγματα συσκευών αναπαραγωγής είναι: προσωπικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, κ.λπ.

Σύστημα παίκτη (Player System) είναι το σύστημα το οποίο αποτελείται από τη συσκευή αναπαραγωγής παιγνίων του παίκτη (player device), το λογισμικό του χρήστη (client software) και όλα τα άλλα στοιχεία που συνθέτουν το σύνολο της οντότητας που επικοινωνεί με την πλατφόρμα τυχερών παιγνίων. Αυτό περιλαμβάνει μνήμη cache προσωπικού υπολογιστή, cookies, κ.λπ.

Σύστημα Διανομής Κερδών: Το σύνολο των συσχετιζόμενων στοιχείων, βάση των οποίων καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των διανεμόμενων κερδών και η Απόδοση κάθε Ειδικότερης Μορφής Στοιχήματος και το οποίο καταρτίζεται από το Παρόχου (operator).

Σύστημα Διαχείρισης Δελτίων: Αποτελεί μέρος του Διαχειριστή που επιτρέπει την πώληση/εξαργύρωση των δελτίων συμμετοχής.

Σύστημα Τυχερών Παιγνίων με αλληλεπίδραση (Interactive Gaming System (IGS)) είναι οι συσκευές υλικού (hardware), το λογισμικό (software), το λογισμικό προγραμματισμού των συσκευών υλικού (firmware), η τεχνολογία των επικοινωνιών και λοιπός εξοπλισμός που επιτρέπει σε έναν παίκτη να ποντάρει ή να στοιχηματίσει  (bet or wager) μέσω του Διαδικτύου (internet) ή μέσω ενός παρόμοια κατανεμημένου περιβάλλοντος δικτύωσης, και ο αντίστοιχος εξοπλισμός που σχετίζεται με τον καθορισμό αποτελεσμάτων των παιγνίων, η οθόνη του παιγνίου και τα αποτελέσματα των παιγνίων, και άλλες παρόμοιες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διευκόλυνση της αναπαραγωγής του παιγνίου. Ο όρος δεν περιλαμβάνει εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τεχνολογία επικοινωνιών που χρησιμοποιείται από έναν παίκτη για να αποκτήσει πρόσβαση στο Σύστημα Τυχερών Παιγνίων με αλληλεπίδραση.

Σχεδίαση είναι οποιαδήποτε γραφική και ακουστική πληροφορία που αναπαράγεται με τη μορφή παρουσίασης/απεικόνισης στην τερματική συσκευή του παίκτη.

Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling) είναι το σύνολο των ρυθμίσεων και οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν στόχο τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στους Παίκτες από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια.

Χρησιμοποίηση Σύνδεσης (Link utilization) είναι το ποσοστό του χρόνου ενεργοποίησης ενός συνδέσμου επικοινωνίας για τη μετάδοση δεδομένων.

Χαρτογράφηση (Mapping) είναι η διαδικασία με την οποία αντιστοιχίζεται ένα σύμβολο ή μία αξία σε έναν αριθμό μιας κλίμακας αριθμών, που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να ισχύουν στο τρέχων παίγνιο (π.χ. ο αριθμός 51 μπορεί να αντιστοιχίζεται σε (Άσσος μπαστούνι – Ace Of Spades).

Ψηφιακό Πιστοποιητικό (Digital Certificate) είναι ένα ηλεκτρονικό αρχείο που χρησιμοποιείται για να πιστοποιήσει την ιδιοκτησία ενός δημόσιου κλειδιού. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το κλειδί, στοιχεία του κατόχου και μια ψηφιακή υπογραφή της οντότητας που έχει πιστοποιήσει το περιεχόμενο του αρχείου. Αν η υπογραφή είναι έγκυρη τότε το λογισμικό που χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό εμπιστεύεται τον εκδότη και μπορεί να χρησιμοποιήσει το κλειδί για να επικοινωνήσει με ασφάλεια με την οντότητα του πιστοποιητικού.

Advanced Encryption Standard (AES256): Πρότυπο κρυπτογράφησης δεδομένων.

Batching: Τα δεδομένα εισάγονται στο Safe με τη μορφή πακέτων δεδομένων (batch). Κάθε πακέτο δεδομένων αποτελείται από επιμέρους εγγραφές.

Chaining: Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός ασφάλειας στην αποθήκευση και διατήρηση των δεδομένων στη διάταξη ασφαλούς αποθήκευσης δεδομένων, χρησιμοποιούνται τεχνικές σύνδεσης των διαδοχικών πακέτων δεδομένων (chaining), πριν αυτά αποθηκευτούν οριστικά σε αυτή.

Domain Name System είναι  η παγκόσμια κατανεμημένη βάση δεδομένων στο Διαδίκτυο που (μεταξύ άλλων) ρυθμίζει την ονοματοδοσία στο Διαδίκτυο.

electronic IDentification, Authentication and trust Services (eIDAS): Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά.

Gateway: Η πύλη ελέγχου σε πραγματικό χρόνο, μέσω της οποίας όλη η κίνηση που αφορά το διαδικτυακό παιγνίδι κατευθύνεται στην κεντρική πλατφόρμα του παρόχου.

Λέξεις ή φράσεις για τις οποίες δεν δίδεται ειδικός ορισμός στην παρούσα απόφαση έχουν την έννοια που περιγράφεται στον Κανονισμό.

ISO 27001: Τo ISO 27001 είναι το πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών, με σκοπό την εξασφάλιση ότι η επιχείρηση έχει καθορίσει και εφαρμόζει επαρκείς και κατάλληλους ελέγχους που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα της πληροφορίας, ώστε να προστατεύονται επαρκώς οι πληροφορίες και τα δεδομένα των «ενδιαφερόμενων μερών».

RSA2048: Ο RSA είναι ένας κρυπταλγόριθμος ασύμμετρου κλειδιού.

Shill είναι ο παίκτης που έχει προσληφθεί για να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι και στοιχηματίζει κεφάλαια της μπάνκας (wagers funds on behalf of the house).

Startup value είναι η αρχική τιμή τζακ ποτ (δεν περιλαμβάνει τις τιμές από μέτρα υπερχείλισης (overflow meters).

Safe: Διάταξη ασφαλούς αποθήκευσης δεδομένων, η οποία υποδέχεται, με προκαθορισμένη συχνότητα, τα δεδομένα των παρόχων. Η διάταξη ασφαλούς αποθήκευσης, φέρει διεθνή πιστοποίηση και εξασφαλίζει την ορθή, ασφαλή και απρόσκοπτη αποθήκευση των δεδομένων που αφορούν το παιχνίδι, μην επιτρέποντας την αλλαγή των δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτό, τόσο από τον πάροχο, όσο και από την Αρχή.

Timestamp είναι μια καταγραφή-εγγραφή (record) της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας της πλατφόρμας παιγνίων, η οποία προστίθεται σε ένα μήνυμα τη στιγμή που δημιουργείται.

XML Schema Definition (XSD) file: Η πληροφορία που περιέχεται στο αρχείο XML διέπεται από ορισμένους κανόνες και περιορισμούς, οι οποίοι περιγράφονται στο αρχείο XSD (μοντέλο δεδομένων).

XML (eXtensible Markup Language): Η γλώσσα XML αποτελεί σήμερα ένα ευρέως διαδεδομένο και ανοικτό πρότυπο για την περιγραφή και ανταλλαγή δεδομένων. Η XML έχει αναπτυχθεί και συντηρείται από το W3C (World Wide Web Consortium).

X.509: Το X.509 είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των Υποδομών Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Infrastructure/PKI). Προδιαγράφει τις μορφές διάθεσης της σχετικής πληροφορίας (κλειδιά, πιστοποιητικά, λίστες ανάκλησης), καθώς και τους αλγορίθμους επαλήθευσης του κύρους ενός πιστοποιητικού.

XML Advanced Electronic Signatures (XAdES): Ένα διεθνώς διαδεδομένο πρότυπο που χρησιμοποιείται για την ψηφιακή υπογραφή αρχείων τύπου XML, ενώ ενσωματώνει επιπλέον χαρακτηριστικά ασφάλειας, όπως χρονοσημάνσεις και πληροφορίες ανάκλησης πιστοποιητικών.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 19:56 | bet365

  «Συμμετοχή: Συμμετοχή είναι το χρηματικό ποσό με το οποίο ο Παίκτης συμμετέχει στη διεξαγωγή ενός Τύπου Στοιχήματος. Η Συμμετοχή είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της Βασικής Μονάδας Στοιχηματισμού.»

  Παρακαλούμε όπως δοθεί μια επεξήγηση στο ¨Η Συμμετοχή είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της Βασικής Μονάδας Στοιχηματισμού”

  «Safe: Διάταξη ασφαλούς αποθήκευσης δεδομένων, η οποία υποδέχεται, με προκαθορισμένη συχνότητα, τα δεδομένα των παρόχων. Η διάταξη ασφαλούς αποθήκευσης, φέρει διεθνή πιστοποίηση και εξασφαλίζει την ορθή, ασφαλή και απρόσκοπτη αποθήκευση των δεδομένων που αφορούν το παιχνίδι, μην επιτρέποντας την αλλαγή των δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτό, τόσο από τον πάροχο, όσο και από την Αρχή.»

  Οποιαδήποτε αναφορά σε «διεθνή πιστοποίηση» σε όλες τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» θα πρέπει να αναφέρεται ως «Ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις»

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:30 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Γενικό Σχόλιο

  Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του σχεδίου Κανονισμού της ΕΕΕΠ για τις τεχνικές προδιαγραφές διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, διαπιστώνεται ότι αρκετές εκ των διατάξεων βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την Αγορά διδικτυακών παιγνίων- Τροποποίηση του Ν. 4002/2011», και του σχεδίου του Κανονισμού της ΕΕΕΠ για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου» και συγκεκριμένα διατάξεις που αφορούν:
  α) στη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator-RNG) τύπου VLT. Όλως ενδεικτικώς σημειώνεται ότι τέτοιου είδους προβλέψεις περιέχονται στα άρθρα 1 (ορισμός των όρων «Συνεισφορές (Contributions)», «Start value»), 16.6. (Αναφορά κερδών προοδευτικού Τζακποτ-Progressive Jackpot Won Report), 17.3.1. (Πληροφορίες για το Παίγνιο), 17.3.2. σημείο η’ (Πληροφορίες που θα εμφανίζονται), 17.3.7 σημεία στ’ και η’ (Αποτέλεσμα του παιγνίου-Game Outcome), 17.3.8 (Προσομοίωση φυσικών συσκευών-simulation of physical devices), 17.4 (Χαρακτηριστικά Παιγνίου/Μπόνους (Game-Bonus Features).
  β) Οι διατάξεις των άρθρων 17.2.2 σημείο iv, καθώς και 17.3.2 σημείο i, όπου γίνεται ευθεία αναφορά σε τυχερό παίγνιο με την ονομασία «ΚΕΝΟ». Οι εν λόγω προβλέψεις που αφορούν τόσο στη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών τύπου VLT όσο και στο τυχερό παίγνιο με την ονομασία «ΚΕΝΟ» αποτελούν παραβίαση των αποκλειστικών δικαιωμάτων που έχουν ήδη παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΟΠΑΠ Α.Ε.
  γ) Περαιτέρω σημειώνεται ότι στο άρθρο 21.6 γίνεται αναφορά σε «Αμοιβαίου Τύπου Στοιχήματα», καίτοι η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη διαχείριση, οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή των παιγνίων μη προκαθορισμένων αποδόσεων με την ονομασία «ΠΡΟΠΟ», «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ», «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ», τόσο για τον επίγειο όσο και τον διαδικτυακό στοιχηματισμό, σύμφωνα με τους όρους της από 15.12.2000 Συμβάσεως Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. που συνάφθηκε δυνάμει του άρθρου 27 παρ. 2(α) του Ν. 2843/2000 και, εν συνεχεία, με την από 4.11.2011 Τροποποιητική Πράξη,, την από 12.12.2011 Πρόσθετη Πράξη και την από 29.4.2013 Τροποποίηση της ως άνω, από 12.12.2011, Πρόσθετης Πράξης. Περαιτέρω δε, ο εν λόγω τύπος στοιχημάτων δεν αποτελεί αντικείμενο αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείο Οικονομικών με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων – Τροποποίηση του ν. 4002/2011» ούτε πολλώ δε μάλλον με το υπό διαβούλευση σχέδιο Κανονισμού της ΕΕΕΠ για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.
  Όσον αφορά στην παραβίαση των παραχωρηθέντων από το Ελληνικό Δημόσιο αποκλειστικών δικαιωμάτων στην ΟΠΑΠ Α.Ε., αναφερόμαστε στις απόψεις/παρατηρήσεις που έχουμε διατυπώσει στα άρθρα 1, 11 και 12 του υπό διαβούλευση σχεδίου Κανονισμού της ΕΕΕΠ για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.