Παράρτημα II 

 

 

Οι μεταβλητές της Απογραφής Γεωργίας Κτηνοτροφίας έτους 2021 αφορούν:

(Α) τα στοιχεία αναγνώρισης του κατόχου ή του διαχειριστή της εκμετάλλευσης εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα και συγκεκριμένα:

 1. Επώνυμο
 2. Όνομα
 3. Όνομα πατρός
 4. Έτος γέννησης
 5. ΑΦΜ
 6. ΑΔΤ
 7. Επωνυμία και ΑΦΜ της εκμετάλλευσης, αν δεν είναι ατομική
 8. Διεύθυνση κατοικίας του κατόχου ή της έδρας της εκμετάλλευσης
 9. E-mail
 10. Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
 11. Αριθμός κινητού τηλεφώνου

και

(Β) τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και συγκεκριμένα:

 • Κατάσταση λειτουργίας της εκμετάλλευσης
 • Μορφή κατοχής της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της εκμετάλλευσης
 • Νομική μορφή και διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης
 • Γεωργική κατάρτιση του διαχειριστή
 • Οικονομική ενίσχυση – στήριξη της εκμετάλλευσης
 • Γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης
 • Συνολική έκταση της εκμετάλλευσης
 • Κατανομή της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) ανά είδος καλλιέργειας (αροτραίες καλλιέργειες, οικογενειακοί λαχανόκηποι, μόνιμα λιβάδια και βοσκότοποι, πολυετείς μόνιμες καλλιέργειες κ.λπ.)
 • Κοινόχρηστη έκταση της εκμετάλλευσης
 • Αρδευόμενες εκτάσεις
 • Καλλιέργεια μανιταριών
 • Βιολογική καλλιέργεια και εκτροφή
 • Ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης
 • Μέθοδοι σταβλισμού των ζώων, διαχείριση κοπριάς και χρήση λιπασμάτων στην εκμετάλλευση
 • Μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης
 • Άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες της εκμετάλλευσης
 • Απασχόληση στην εκμετάλλευση των μελών του νοικοκυριού του κατόχου
 • Τυχόν απασχόληση των μελών του νοικοκυριού και σε άλλες, πέραν της γεωργίας, κερδοσκοπικές δραστηριότητες
 • Απασχόληση μόνιμων και εποχικών εργατών στην εκμετάλλευση
 • Απασχόληση λοιπών εργατών στην εκμετάλλευση
 • Μέτρα ασφαλείας στην εκμετάλλευση