Άρθρο 20 Υποστήριξη από άλλους κρατικούς φορείς

 

1. Τα Υπουργεία, η Διοίκηση του Αγίου Όρους, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας, οφείλουν να συνδράμουν και να παρέχουν διευκολύνσεις στα όργανα των Απογραφών ΚΠΚ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Ειδικότερα, οι Δήμοι της Χώρας πρέπει να διευκολύνουν το έργο των οργάνων των Απογραφών ΚΠΚ, μεριμνώντας για την παροχή των αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

2. Τα Υπουργεία Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και η Διοίκηση του Αγίου Όρους, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της Χώρας, οφείλουν να συνδράμουν και να παρέχουν διευκολύνσεις στα όργανα της Απογραφής Γ-Κ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.