Άρθρο 2 Βασικοί ορισμοί των Απογραφών ΚΠΚ

Για τους σκοπούς των Απογραφών ΚΠΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
(1) Μόνιμος πληθυσμός είναι το σύνολο των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους (όπως αυτή ορίζεται στην περ. δ του άρθρου 2 του Κανονισμού 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) σε κάθε περιοχή εντός της ελληνικής Επικράτειας.
(2) Νόμιμος πληθυσμός είναι ο αριθμός των δημοτών κάθε Δήμου της Χώρας ανά Δημοτική Ενότητα που έχουν ελληνική υπηκοότητα και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
(3) Αυτοτελής οικισμός είναι ένα σύνολο κτιρίων που γειτονεύουν και απέχουν μεταξύ τους μέχρι διακόσια (200) μέτρα, εάν δεν υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως, και μέχρι χίλια (1.000) μέτρα, εάν υπάρχει, και περιλαμβάνουν τουλάχιστον δέκα (10) κατοικίες νοικοκυριών ή μία (1) συλλογική κατοικία ή κατοικίες νοικοκυριών και συλλογικές κατοικίες, στις οποίες μπορούν να κατοικήσουν κανονικά τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, ανεξάρτητα εάν αυτά κατοικούν όλο το έτος ή ορισμένη εποχή.
Ως αυτοτελείς οικισμοί ορίζονται και οι μικρονησίδες, ανεξάρτητα από τις ανωτέρω προϋποθέσεις.