Άρθρο 10 Διενέργεια – Συλλογή στοιχείων Απογραφής Γ-Κ

 

1. Η Απογραφή Γ-Κ , πέραν της εθνικής νομοθεσίας, διενεργείται με ενιαία πρότυπα και μεθόδους σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1874 της Επιτροπής.

2. Για τις ανάγκες της Απογραφής Γ-Κ, η Χώρα διαιρείται σε Εποπτείες. Οι εποπτείες είναι πενήντα δύο (52), μία (1) σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής (ΠΥΣ) της ΕΛ.ΣΤΑΤ., μία (1) στην έδρα της Διεύθυνσης Στατιστικής Βορείου Ελλάδος και δύο (2) στην Περιφέρεια Αττικής.

3. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται με ηλεκτρονική αυτοαπογραφή του κατόχου ή διαχειριστή της εκμετάλλευσης ή με προσωπική συνέντευξη – όταν δεν είναι δυνατή η αυτοαπογραφή – με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.