Άρθρο 17 Στατιστικά μητρώα των Απογραφών ΚΠΚ

 

1. Από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων των Απογραφών ΚΠΚ, δημιουργούνται στατιστικά μητρώα κτιρίων και πληθυσμού, προκειμένου η ΕΛ.ΣΤΑΤ. να ανταποκρίνεται στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της, στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού μεθοδολογικού πλαισίου για ετήσια στατιστικά στοιχεία, απογραφικού τύπου, μικρότερου αριθμού μεταβλητών. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω μητρώα χρησιμοποιούνται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως πλαίσιο δειγματοληψίας για τη διενέργεια στατιστικών ερευνών.

2. Με αποφάσεις του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθορίζονται οι διαδικασίες δημιουργίας των μητρώων, οι μεταβλητές και ο τρόπος ενημέρωσής τους, καθώς και οι διοικητικές και άλλες πηγές που θα χρησιμοποιήσει η ΕΛ.ΣΤΑΤ..

3. Τα στατιστικά μητρώα κτιρίων και πληθυσμού ενημερώνονται κυρίως από διοικητικές πηγές, όπως είναι η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η ΑΑΔΕ, το Μητρώο Πολιτών, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το Ελληνικό Κτηματολόγιο, καθώς και από έρευνες της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

4. Οι φορείς που διαθέτουν στοιχεία κτιρίων, κατοικιών και ατόμων υποχρεούνται να παρέχουν στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. τα απαιτούμενα δεδομένα για την ενημέρωση των αντίστοιχων στατιστικών μητρώων, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 2 και της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3832/2010 (Α’ 38).

5. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, σύμφωνα με τις διεθνώς ακολουθούμενες πρακτικές και τα προβλεπόμενα από την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την ασφαλή διαχείριση των στατιστικών μητρώων κτιρίων και πληθυσμού και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.